Achtergrond header

GMR

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad advies en verleent hij instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen). Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen.

Naast het voldoen aan de wettelijke kaders geeft MOVARE ook nadrukkelijk aandacht aan de “informele” invulling van de medezeggenschap die bestaat uit invulling van de “medezeggenschapscultuur”. Het vroegtijdig betrekken van de medezeggenschapsorganen bij beleidsvoornemens (concepten) en de gezamenlijke organisatie door GMR, CvB en MOVARE-bureau van themabijeenkomsten voor (G)MR-leden zijn daar voorbeelden van.

De GMR vergadert maandelijks, met uitzondering van juli en augustus, en het dagelijks bestuur van de GMR heeft tweewekelijks afstemmingsoverleg met het College van Bestuur. Drie maal per jaar is er een themabijeenkomst van de GMR met de medezeggenschapsraden en twee keer per jaar komt de GMR bijeen met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Personeelsgeleding

Sandy Verdonk-Gubbels (secretaris)

Chantal Pijls-van Moorsel (voorzitter)

Ron van Wessel

Stefhanie Palmen-Plieger

Lindsay Tiesters

Kim Janssen-Lommen
Oudergeleding

Ricardo van Wijk

Stephan Scheeren 

Stephan Gerards

Remko Dormans

Joost Kempen

Rob Janssen


Documenten algemeen
Jaarverslag GMR 2020-2021
Planning GMR schooljaar 2021-2022
GMR-reglement
Huishoudelijk GMR-reglement 2021-2022 (vastgesteld)
MR-reglement
Medezeggenschapsstatuut
Verkiezingsreglement (vastgesteld d.d. 23-01-2018)
Activiteitenplan 2021-2022
 

Actueel
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 22-09-2020
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 27-10-2020
Actie en besluitenlijst vergadering d.d.18-11-2020 
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 14-12-2020
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 26-01-2021
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 03-03-2021
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 01-04-2021
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 25-05-2021
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 23-06-2021
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 01-07-2021


Heeft u vragen of wilt u stukken opvragen? Mail dan naar gmr@movare.nl