Passend onderwijs

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek. Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

Regio Gemeenten
Regio Westelijke MijnstreekBeek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.
Regio ParkstadBrunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Ook MOVARE heeft een plan rondom Passend Onderwijs. Bekijk hier het Plan van aanpak Passend Onderwijs binnen MOVARE.


Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
All the information and the contact details on this page are also documented in English.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het samenwerkingsverband.

Meer
Minder

Onderwijsondersteuning
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:

Ondersteuningsniveau 1        Onderwijs in de groep
Ondersteuningsniveau 2        Ondersteuning in de groep
Ondersteuningsniveau 3        Ondersteuning op school met interne deskundigen
Ondersteuningsniveau 4        Ondersteuning op school met externe specialisten
Ondersteuningsniveau 5        Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners.

Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Gemeentelijke ondersteuning
Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.   

Zorgondersteuning
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt
Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs

Ouders/verzorgers melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Een aanmelding betekent niet automatisch een plaatsing.

De school geeft gehoor aan het verzoek. Het is de afspraak dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren. Deze zijn terug te vinden op de website van de school.

Gang van zaken

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder/verzorger het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders/verzorgers stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of bij de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.

De school beslist binnen zes weken na schriftelijke aanmelding of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school het kind niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders/verzorgers en de mogelijkheden van scholen.

Toelaatbaarheidstraject

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.

Overstappen naar een andere school

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen – in overleg met de ouders/verzorgers – voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.

Contactgegevens samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres               Eloystraat 1a, 6166 XM Geleen
Directeur        Tiny Meijers-Troquet
Telefoon         085 – 488 12 80
E-mail             t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland en Parkstad

Adres               Nieuw Eyckholt 290E, 6419 DJ Heerlen
Directeur        Doreen Kersemakers
Telefoon         085 – 488 12 80
E-mail             info-po@swvzl.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht bij Passend Onderwijs Zuid.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details