Achtergrond header

Pestbeleid

Wat is pesten?

Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden, bijvoorbeeld verbaal of fysiek. Steeds vaker wordt ook digitaal gepest, bijvoorbeeld door vervelende chatberichten naar iemand te sturen. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Plagen is meestal spontaan en duurt minder lang dan pesten.

Wettelijke bepalingen over pesten

Sinds 1 augustus 2015 bestaat er een wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid op school. De komst van deze ‘anti-pestwet’ betekent in de praktijk dat scholen moeten zorgen voor:

  • een sociaal veiligheidsbeleid, dat pesten tegengaat en zorgt voor sociale, fysieke en mentale veiligheid van de leerlingen;
  • monitoring van de veiligheid van leerlingen;
  • een persoon die het beleid coördineert in het kader van het tegengaan van pesten;
  • een aanspreekpunt waarbij leerlingen en ouders terecht kunnen als het gaat om pesten.

Scholen kunnen gebruik maken van een anti-pestprogramma, maar dit is niet wettelijk verplicht.

Veiligheidsplan en pestprotocol

Sinds 1 januari 2006 moet elke school in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een veiligheidsplan hebben. Dit is geregeld in de Arbowet en in de onderwijscao’s. Dit schoolveiligheidsplan ziet op de fysieke veiligheid maar ook op de sociale veiligheid. Een onderdeel van het veiligheidsplan kan een pestprotocol zijn. In het pestprotocol geeft de school aan hoe er met pesten moet worden omgegaan.

Voor het pestprotocol per school wordt verwezen naar de website van de school.

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op