Achtergrond header

Klachtenregeling

Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen verplicht (artikel 14 WPO en 23 WEC) een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

Procedure bij klachten

Intern

 Klager

 Klacht over

 Klagen bij

 Leerling

 Andere leerling

 Eigen leerkracht

 

 Eigen leerkracht

 Eigen leerkracht, schooldirecteur

 

 Andere leerkracht

 Eigen leerkracht, andere leer­kracht, schooldirecteur

 

 Schoolse zaken

 Eigen leerkracht, schooldirecteur

 

 Machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele  intimidatie

 Leerkracht, schooldirecteur, school­  contactpersoon

 Ouder

 Andere leerling

 Leerkracht

 

 Leerkracht eigen kind

 Leerkracht, schooldirecteur

 

 Schoolse zaken

 Leerkracht, schooldirecteur, College   van Bestuur


 

 


 

 

 

 Schooldirecteur

 Schooldirecteur

 

 Machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele  intimidatie

 Leerkracht, schooldirecteur, school contactpersoon

 Personeelslid

 Leerling

 Ouder

 

 Ouder

 Ouder, schooldirecteur

 

 Collega

 Collega, schooldirecteur

 

 Schooldirecteur

 Schooldirecteur, College van bestuur

 

 Schoolse zaken

 Schooldirecteur, College van Bestuur

 

 Machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele  intimidatie

 Schooldirecteur, schoolcontact­persoon

 

Het staat de klager altijd vrij als eerste stap de klacht neer te leggen bij de op school aangestelde schoolcontactpersoon. Wordt de klacht op school bij iemand anders ingediend, dan wijst deze de klager op de mogelijkheid de schoolcontactpersoon in te schakelen. De interne procedure kan ertoe leiden, dat de externe procedure gestart wordt.

Extern

Klager of aangeklaagde neemt contact op met:

 1. Schoolcontactpersoon van de school die kan doorverwijzen naar:

 2. de externe vertrouwenspersoon, die verder adviseert, waarbij

            a. het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt;

            b. doorverwijzing naar de landelijke klachtencommissie plaatsvindt.

      3.  Klachtencommissie.

Stappenplan klachtbehandeling

Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie u zich met een klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen. 

Stap 1

De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is (bijv. een leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot de externe vertrouwenspersonen. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht hetzij bij het bevoegd gezag hetzij bij de landelijke klachtencommissie. In het laatste geval, volg eerst stap 4a en pas daarna stap 4b.

Stap 4a

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4b.


Stap 4b

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over:

 1. het wel of niet ontvankelijk zijn van klager;

 2. het wel of niet gegrond zijn van de klacht;

 3. het nemen van maatregelen;

 4. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

Stap 5

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:

 1. de klager

 2. de aangeklaagde

 3. de klachtencommissie

 4. de schooldirecteur

 5. de medezeggenschapsraad van de school

 6. d schoolcontactpersoon

 7. de vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

MOVARE beschikt over twee externe vertrouwenspersonen. Mocht u naar aanleiding van een klacht niet tot een adequate oplossing komen met de schoolcontactpersoon dan zal deze u doorverwijzen naar de onderstaande vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan BCO Onderwijsadvies. 

Mevr. drs. Martine Laudy
tel: 06-17864747
e-mail: martinelaudy@bco-onderwijsadvies.nl

Mevr. Marianne Brugge
tel: 06 – 549 274 20
e-mail: mariannebrugge@bco-onderwijsadvies.nl

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op