MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 20 schooljaar 2023-2024

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Tussen 10 en  31 januari 2024Mededelen voorlopige schooladviezen aan ouders/leerling en opnemen in ParnasSys bij de leerling onder kopje Onderwijs – Vervolgonderwijs. Extra informatie: laat leerkrachten eerst de datum selecteren en dan pas een voorlopig schooladvies.   
In dit schema zie je de uiterlijke inleverdatum voor jouw school.  Aanleveren Rubrics burgerschap voor Q-gesprek bij Kitty Verwoerdt: kitty.verwoerdt@movare.nl Zie voor de juiste inleverdatum het schema in de kolom ‘uiterlijke datum/deadline’. Kitty zorgt ervoor dat de Rubrics bij het juiste CvB-lid en bij de onderwijsadviseur terecht komen.  
29 januari t/m 4 februari 2024Loopbaanronde 2024: vacatures opstellen.Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief.

5 t/m 9 februari 2024Loopbaanronde 2024: plaatsen van de vacature op InSite.Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief.  
Voor 1 maart 2024Werkplekleren: Uitvraag voor capaciteitsplanning / beschikbare stageplekken onderwijsassistent en pedagogisch medewerker schooljaar 2024-2025  Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief.
Uiterlijk 8 maart 2024TLV-aanvragen aanleveren bij Lian van den Bosch. 


CORRECTIE notitie Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen


Per abuis zijn 2 correcties niet verwerkt in de notitie Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen:

– op blz. 5, bovenaan, Ad 3., derde bullet: ‘kinderen die door de ouders aangemeld zijn vóór de leeftijd van 3 jaar’;
– op blz. 10, bovenaan, 3e en 4e bullet: ‘kinderen die door de ouders zijn aangemeld voor de leeftijd van 3 jaar’ en ‘kinderen die door de ouders zijn aangemeld voor de leeftijd van 2 jaar (indien sprake is van een slechthorende leerling)’.

Deze passages zijn in strijd met wet- en regelgeving en dienen te worden verwijderd: Wanneer moet ik mijn kind aanmelden op de basisschool? | Rijksoverheid.nl

-> KLIK HIER voor de juiste versie van de notitie Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Met vragen kunnen jullie terecht bij Thei Iding (thei.iding@movare.nl) of John Wevers (john.wevers@movare.nl).  


Werving stageplekken onderwijsassistent en pedagogisch medewerker 2024-2025

Uitvraag voor beschikbare stageplekken op jouw school


In de stuurgroep werkplekleren regionaal investeringsfonds (WPL RIF VISTA) is afgesproken dat de werving van de stageplekken voor de opleidingen onderwijsassistent en pedagogisch medewerker voor het schooljaar 2024-2025 tijdig zal worden opgestart en dat de capaciteitsplanning op stichtingsniveau plaatsvindt.

Uitvraag voor capaciteitsplanning / beschikbare stageplekken
Om een goede capaciteitsplanning te kunnen maken, heeft de stuurgroep een uitvraag opgesteld. Bij deze uitvraag wordt geen onderscheid gemaakt tussen stageplekken voor de leerjaren 1, 2 en 3.  Het gaat om de capaciteit van plekken die wij als organisatie beschikbaar stellen voor het nieuwe schooljaar. Het advies is om een goede inschatting te maken, omdat het hier om een definitieve uitvraag van het aantal te plaatsen studenten per locatie gaat. Het uitgangspunt en streven is dat we er samen voor zorgen dat iedere student een stageplek heeft.

In de uitvraag wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot beschikbare stageplekken. Het is daarbij belangrijk om te weten met welke kindpartners jouw school een samenwerking heeft. Dit in verband met het duaal opleiden vanaf leerjaar 1.

Graag DEZE UITVRAAG voor jouw school invullen en vóór 1 maart a.s. mailen naar Marion Kleinen, plaatsingscoördinator van MOVARE, e-mail: marion.kleinen@movare.nl. Alvast hartelijk dank!

Begeleiding studenten
Ook in schooljaar 2024-2025 zal VISTA de studenten weer intensief gaan begeleiden. Er is gekozen voor een gezamenlijke BPV-dag voor alle leerjaren. Deze vindt op de donderdag plaats. Op deze manier kunnen alle studenten op één locatie, op dezelfde dag begeleid worden. Daarnaast kunnen de studenten ook elkaar begeleiden.
 
Contactpersoon: Marion Kleinen, e-mail: marion.kleinen@movare.nl


Loopbaanronde 2024 – UPDATE


De loopbaanronde van 2024 gaat over de boventalligheid en vacatures in de schoolformatie aan de hand van de vastgestelde begroting.

Wat is belangrijk op korte termijn?

MOVARE Loopbaanevent
Binnenkort is het zover! Het MOVARE Loopbaanevent 2024. Dit vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur in het MOVARE-huis. Scholen die zich tijdens het loopbaanevent willen presenteren, kunnen zich t/m vrijdag 2 februari 2024 opgeven bij Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Scholen met vacatureruimte wordt zeker geadviseerd zich tijdens het loopbaanevent te presenteren.

Boventalligheid
Vóór 28 januari 2024 geldt dat het gesprek en de schriftelijke vastlegging van boventalligheid heeft plaatsgevonden. Gebruik bij het kenbaar maken hiervan dit format (bijlage VI loopbaanontwikkelingsbeleid).
– Let op: zieke medewerkers mogen niet boventallig verklaard worden.
– In de CAO artikel 10.5 kun je informatie vinden over de overplaatsingsregeling.

Vacatures
– Vacatures dienen in de week van 29 januari t/m 4 februari 2024 opgesteld te worden.
– Het plaatsen van de vacatures op InSite (inclusief akkoord van P&O en Finance)  is mogelijk vanaf 29 januari. Vacatures dienen uiterlijk 9 februari 2024 geregistreerd en gepubliceerd te zijn. Gebruik bij het opstellen van een vacature voor jouw school dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
– Bij het registreren van de vacature dient de openingsdatum 12 februari 2024 te worden aangehouden; de sluitingsdatum van de vacature is 4 maart 2024.
– Tijdens het gehele proces vragen we aandacht voor de te hanteren sollicitatiecode. In het kader van het volgen en uitvoeren van een zorgvuldig proces is het belangrijk deze sollicitatiecode te volgen. De sollicitatiecode is uiteraard gebaseerd op de CAO.
– De hele loopbaanronde bestaat uit 2 ronden: in de eerste ronde mag iedereen met een dienstverband bij MOVARE solliciteren (inclusief LIO’s).  
– Vacatures in het kader van het project NPO of de subsidie basisvaardigheden worden niet meegenomen in de loopbaanronde, maar dienen separaat te worden ingediend bij jouw Adviseur P&O.

De komende periode zullen we via de nieuwsbrief regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2024 geven. Aanspreekpunt voor vragen zijn Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl) en Ineke Moonen (ineke.Moonen@movare.nl). De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.


Inschrijvingen Onderwijscafé Burgerschap geopend!

Zoals je vorige week in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, vindt op 20 maart 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur  ons onderwijscafé ‘Burgerschap’ plaats. Locatie is het MOVARE-huis. Vanuit onze pedagogische opdracht willen we dat kinderen als betrokken jongvolwassenen de school verlaten, die weten wat ze in hun mars hebben en begrijpen hoe ze door de Nederlandse maatschappij moeten navigeren. Om dit te bereiken, is onze rol als onderwijsprofessional van cruciaal belang! Daarom is het nodig om te weten waar we het over hebben als we over burgerschap  en burgerschapsonderwijs spreken, welke impact burgerschapsonderwijs in de praktijk heeft en wat onze opdracht precies is en wat jij kunt doen vanuit jouw rol als professional om hieraan bij te dragen.

KLIK HIER voor het volledige nieuwsbericht van vorige week, met het programma en de link om je aan te melden. We zien je heel graag op 20 maart in het MOVARE-huis!


Burgerschap en lentekriebels


Vorig jaar was er in februari/maart veel onrust rondom het thema lentekriebels. De week van de lentekriebels gaat over relationele en seksuele vorming. Seksualiteit is ook een onderwerp waar binnen burgerschapsvorming voor gekozen kan worden om hier als school aandacht aan te besteden. Dit jaar vindt deze themaweek plaats van 4 tot 8 maart 2024 en gaat het over online weerbaar maken van kinderen i.r.t. relationele vorming en seksualiteit. Hiermee sluit het ook nog eens aan bij de bouwsteen digitaal burgerschap.

Indien jullie als school overwegen om hieraan deel te nemen of jullie hebben dit al op de planning staan, dan biedt de Gezonde School een gratis online sessie aan om jou als schoolleider te helpen bij de voorbereiding. Tijdens deze sessie ga je verder in op onderwerpen als  ‘Wat vraagt een goede voorbereiding van jou als schoolleider of je leerkrachten?’, ‘Hoe ga je om met lastige vragen of weerstand in een gesprek met bijvoorbeeld ouders?’ en ‘Wat kun jij of wat kunnen je collega’s doen tijdens deze week?’

Interesse? Klik dan op DEZE LINK.

Contactpersoon: Iris Odekerken, e-mail: iris.odekerken@movare.nl


Bijstelling plan van aanpak 


Wij ontvangen veel vragen over het invullen van de ‘Bijstelling plan van aanpak’ in de verzuimmodule in InSite. Onderstaand zie je een korte toelichting.

Tijdslijnen 
Je krijgt hiervoor iedere 6 weken een taak in de takenbak in InSite. Je hoeft de bijstelling alleen te maken als er wijzigingen zijn. Mocht dit niet aan de orde zijn, dan klik je op de button “Bijstelling niet nodig”. Het is wel vereist dat je minimaal één keer in de 6 weken contact hebt met de medewerker.  Mochten er eerder wijzigingen zijn, dan kun je altijd een ‘Bijstelling plan van aanpak’ maken via de verzuimmodule. Je gaat dan naar het verzuimdossier van de medewerker en klikt op “evaluatie”. 


Invulinstructie
Het eerste kopje heet “verantwoording van activiteiten”. In dit onderdeel kijk je terug op de afgelopen periode. In de huidige wetgeving is het verplicht dat de medewerker zijn mening geeft over de re-integratie. Vandaar het invulvlak “mening medewerker over re-integratie”. Hier kan de medewerker zijn mening over het re-integratietraject geven. Daarvoor krijgt hij/zij een invulinstructie. De medewerker kan dit onderdeel zelf invullen, op het moment dat hij/zij het document ondertekent.Bij het kopje “Nieuwe afspraken” kijk je vooruit en worden nieuwe afspraken vastgelegd. Hierbij zet je altijd het schuifje aan met “Het plan van aanpak moet worden bijgesteld”.  


Vragen? Stel ze gerust aan Marina de Man (marina.deman@movare.nl) of Birgit Peels (birgit.peels@movare.nl).  Presentielijst vrijwilligers 2024


Van een aantal directeuren kregen wij het verzoek om de presentielijst vrijwilligers aan te passen voor het kalenderjaar 2024. Je kunt het aangepaste formulier HIER downloaden.


Heerlen zoekt: uitvoeringskracht binnen programmalijn Leren van het NPHLN


Graag brengen we de onderstaande uitvraag van de gemeente Heerlen onder jouw aandacht:  

De gemeente Heerlen is op zoek naar uitvoeringskracht binnen de programmalijn Leren van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN). Het gaat om projectleiders voor de volgende drie hoofdopgaven:

  1. taalontwikkeling & geletterdheid; voor de omvang van 16-24 uur per week.
  2. ontwikkeling van het jonge kind; voor de omvang van 16-24 uur per week.
  3. Rijke Schooldag; voor de omvang van 24-32 uur per week.

De volledige uitvraag/ vacaturetekst lees je HIER.


TIP: AVS schoolleiderscongres 15 maart 2024 – leidinggeven aan kwaliteit


Wil jij als onderwijskundig leider geïnspireerd raken? Wellicht is dan het bezoeken van het AVS-schoolleiderscongres op 15 maart a.s. een tip. Tijdens het congres staat het thema ‘leidinggeven aan kwaliteit’ centraal.

Hoofdspreker Inge de Wolf, hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en programmamanager bij NRO, neemt je mee in haar verhaal over ‘samenwerken aan onderwijsverbetering’. Met je team samen werken aan onderwijsverbetering is de meest effectieve manier om je school te verbeteren. Maar hoe maak je jouw school dan elke dag een stukje beter? Laat je inspireren door Inge!

-> Interesse en wil je meer weten? Kijk dan HIER.
-> Het volledige programma van het AVS-schoolleiderscongres vind je HIER.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details