MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 19 schooljaar 2023-2024


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Tussen 10 en  31 januari 2024Mededelen voorlopige schooladviezen aan ouders/leerling en opnemen in ParnasSys bij de leerling onder kopje Onderwijs – Vervolgonderwijs. Extra informatie: laat leerkrachten eerst de datum selecteren en dan pas een voorlopig schooladvies.   
In dit schema zie je de uiterlijke inleverdatum voor jouw school.  Aanleveren Rubrics burgerschap voor Q-gesprek bij Kitty Verwoerdt: kitty.verwoerdt@movare.nl Zie voor de juiste inleverdatum het schema in de kolom ‘uiterlijke datum/deadline’. Kitty zorgt ervoor dat de Rubrics bij het juiste CvB-lid en bij de onderwijsadviseur terecht komen.  
29 januari t/m 4 februari 2024Loopbaanronde 2024: vacatures opstellen.Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief.

5 t/m 9 februari 2024Loopbaanronde 2024: plaatsen van de vacature op InSite.Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief.  
Uiterlijk 8 maart 2024TLV-aanvragen aanleveren bij Lian van den Bosch.Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief.  


Belangrijk! Hervatten registreren voorlopige schooladviezen

#Onderwijskwaliteit #Onderwijsprocessen #Afsluiting #Schooladviezen

Graag dit nieuwsbericht delen met jouw IB’er en leerkracht(en) groep 8.

Zoals afgesproken, worden jullie via de nieuwsbrief geïnformeerd over het registreren van de voorlopige schooladviezen. Dit moest wegens technische onzekerheden bij ParnasSys kort on hold. Naar aanleiding van dat bericht heeft geen enkele school meer geregistreerd, dank voor jullie medewerking!

Inmiddels kunnen we jullie mededelen dat ParnasSys heeft aangegeven dat het registreren hervat kan worden. Er is voor de scholen die al een voorlopig schooladvies hadden geregistreerd geen extra handeling nodig. We blijven er wel aandacht voor vragen om bij het registreren EERST de datum te kiezen en DAN een schooladvies te kiezen uit de NIEUWE lijst. Anders put je uit een OUDE lijst schooladviezen waar adviezen tussen staan die niet meer gelden. VMBO GL en VMBO TL zijn namelijk samengevoegd tot 1 schooladvies.

Na de doorstroomtoets wordt er opnieuw iets van alle scholen verwacht, namelijk voor het registreren van het – gelijke of naar boven bijgestelde – definitief schooladvies dat gedeeld gaat worden met het Voortgezet Onderwijs via OSO. Het voorlopig schooladvies moet blijven staan en mag niet gewijzigd worden. Daarover lees je op een later moment meer via de nieuwsbrief!

Vragen? Deze mag je altijd stellen aan Janine Deckers: janine.deckers@movare.nl  


Personele tekorten huidig schooljaar


Wij zijn het schooljaar gestart met ongeveer 10 FTE tekort aan leerkrachten (5 FTE vacatures leerkrachten op scholen en 5 FTE vacatures aan leerkrachten in de vervangingspool). Dit past helaas in de beelden van de huidige regionale en landelijke arbeidsmarkt m.b.t. leerkrachten, die vaak nog slechter zijn. Wij hechten er veel waarde aan transparantie en duidelijkheid te bieden in het kader van personele tekorten op dit moment. Gedurende het schooljaar zijn er op diverse locaties extra uitdagingen ontstaan (maatwerk). Momenteel zijn er 12,2 FTE tekort aan leerkrachten (6,2 FTE vacatures leerkrachten op scholen en 6 FTE vacatures aan leerkrachten in de vervangingspool). Dit betekent effectief dat we in de komende periode 2,8 FTE zwangerschapsverloven niet kunnen vervangen. 

6,2Formatie
1,6tijdelijke formatie
5,0Maatwerk
6,0Vervangingspool
(2,8 FTE ZWV)
    18,8Totale personele tekort

Deze cijfers staan los van de vervangingen die door de clustervervangers gedaan worden en brengen de personele tekorten als gevolg van ziekte (m.u.v. maatwerk) niet in beeld. Wij begrijpen natuurlijk dat deze tekorten een grote impact op de betreffende scholen hebben. We zoeken gezamenlijk naar oplossingen. Echter zijn die in deze arbeidsmarkt helaas niet altijd beschikbaar. Wij hechten er dan ook aan verwachtingen te managen, omdat oplossingen niet altijd realiseerbaar zijn.


Geüpdatete privacyreglementen verwerking leerlinggegevens en verwerking gegevens personeel MOVARE


Het College van Bestuur heeft, na verkregen instemming van de oudergeleding van de GMR respectievelijk de personeelsgeleding van de GMR, het privacyreglement verwerking leerlinggegevens en privacyreglement verwerking gegevens personeel MOVARE vastgesteld.  Dit is het gevolg van het updaten van deze reglementen in het kader van het Implementatieplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De reglementen zijn gebaseerd op landelijke modellen.

Met vragen kunnen jullie terecht bij Muriël Giesen, e-mail: muriel.giesen@movare.nl


Aangepaste notitie Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen


Hierbij ontvangen jullie de aangepaste notitie Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen, die door het CvB is vastgesteld na verkregen positief advies van de GMR. De aanpassingen betreffen met name geactualiseerde passages en de wijziging dat uitsluitend het College van Bestuur bevoegd is over te gaan tot schorsing van een leerling.

Met vragen kunnen jullie terecht bij Thei Iding (thei.iding@movare.nl)  of John Wevers (john.wevers@movare.nl).  

Vrijwilligersvergoeding aangepast


De overheid heeft voor het kalenderjaar 2024 de vrijwilligersvergoeding aangepast. Hieronder een kort overzicht van de betreffende wijzigingen:

– per jaar is de vergoeding maximaal €2.100 (was €1.900);
– per maand is de vergoeding maximaal €210 (was €190);
– per uur is de vergoeding maximaal €5,50 (was €5,00).

Contactpersoon: Fred de la Croix, e-mail: fred.delacroix@movare.nl


TLV aanvragen schooljaar 2023-2024


Deel dit nieuwsbericht s.v.p. ook met jouw IB’er!

Het SWV gaat ook dit schooljaar strikt om met de uiterlijke termijn m.b.t. aanvragen TLV. Aanvragen die vóór 1 april worden ingediend bij het SWV worden gegarandeerd voor de zomervakantie afgewikkeld. Aanvragen die na deze datum ingediend worden, worden pas in schooljaar 2024-2025 opgepakt.

Om ervoor te zorgen dat alle aanvragen op tijd kunnen worden geüpload naar het SWV dient de aanvraag uiterlijk 8 maart bij de procesbegeleider, Lian van den Bosch, te zijn. Natuurlijk kun je met vragen hierover terecht bij Lian: lian.vandenbosch@movare.nl


Loopbaanronde 2024


De loopbaanronde van 2024 gaat over de boventalligheid en vacatures in de schoolformatie aan de hand van de vastgestelde begroting.

Wat is belangrijk op korte termijn?

1. Het MOVARE Loopbaanevent
Binnenkort is het zover! Het MOVARE Loopbaanevent 2024. Dit vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur in het MOVARE-huis. Scholen die zich tijdens het loopbaanevent willen presenteren, kunnen zich t/m vrijdag 2 februari 2024 opgeven bij Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Scholen met vacatureruimte wordt zeker geadviseerd zich tijdens het loopbaanevent te presenteren.

2. Boventalligheid

Vóór 28 januari 2024 geldt dat het gesprek en de schriftelijke vastlegging van boventalligheid heeft plaatsgevonden. Gebruik bij het kenbaar maken hiervan dit format (bijlage VI loopbaanontwikkelingsbeleid).
– Let op: zieke medewerkers mogen niet boventallig verklaard worden.
– In de CAO artikel 10.5 kun je informatie vinden over de overplaatsingsregeling.

3. Vacatures
– Vacatures dienen in de week van 29 januari t/m 4 februari 2024 opgesteld te worden.
– Het plaatsen van de vacatures op InSite (inclusief akkoord van P&O en Finance)  is van 5 t/m 9 februari 2024. Gebruik bij het opstellen van een vacature voor jouw school dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
– Bij het registreren van de vacature dient de openingsdatum 12 februari 2024 te worden aangehouden; de sluitingsdatum van de vacature is 3 maart 2024.
– Tijdens het gehele proces vragen we aandacht voor de te hanteren sollicitatiecode. In het kader van het volgen en uitvoeren van een zorgvuldig proces is het belangrijk deze sollicitatiecode te volgen. De sollicitatiecode is uiteraard gebaseerd op de CAO.
– De hele loopbaanronde bestaat uit 2 ronden: in de eerste ronde mag iedereen met een dienstverband bij MOVARE solliciteren (inclusief LIO’s).  
– Vacatures in het kader van het project NPO of de subsidie basisvaardigheden worden niet meegenomen in de loopbaanronde, maar dienen separaat te worden ingediend bij jouw Adviseur P&O.

De komende periode zullen we via de nieuwsbrief regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2024 geven. Aanspreekpunt voor vragen zijn Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl) en Ineke Moonen (Ineke.Moonen@movare.nl). De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.


Inschrijvingen Onderwijscafé Burgerschap geopend!

Graag nodigen wij jou uit voor ons onderwijscafé ‘Burgerschap’ (strategisch thema “Burgerschap”), dat op 20 maart 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur plaatsvindt in het MOVARE-huis.

Vanuit onze pedagogische opdracht willen we dat kinderen als betrokken jongvolwassenen de school verlaten, die weten wat ze in hun mars hebben en begrijpen hoe ze door de Nederlandse maatschappij moeten navigeren. Om dit te bereiken, is onze rol als onderwijsprofessional van cruciaal belang! Daarom is het nodig om te weten waar we het over hebben als we over burgerschap  en burgerschapsonderwijs spreken, welke impact burgerschapsonderwijs in de praktijk heeft en wat onze opdracht precies is en wat jij kunt doen vanuit jouw rol als professional om hieraan bij te dragen.

Programma

Deel 1:
– Inleiding: sprekerspitch -> Burgerschap bij MOVARE.
– Inspiratiespreker: Karim Amghar -> Een ‘must see’! Hij is programmamaker, televisiepresentator, onderwijsprofessional, trainer, docent en expert op het gebied van burgerschap, diversiteit & kansenongelijkheid en gaat in een interactieve workshop dieper in op burgerschap  i.r.t. diversiteit en kansengelijkheid. Hoe kun je de klas als minisamenleving inzetten? Welke relatie heeft diversiteit en inclusie met burgerschap?
– Gastspreker: Danielle Andriën -> Daniëlle is adviseur bij het Expertisepunt burgerschap en adviseert scholen en besturen over de inrichting en implementatie van burgerschap. Tijdens deze sessie geeft zij antwoord op de vragen: ‘Wat is burgerschap en burgerschapsonderwijs’?  ‘Wat is de inhoud van de wet en hoe vertaal je dit naar de praktijk in school?’

Deel 2:
– Interactief burgerschapsspel -> Dit spel maakt het mogelijk om op een effectieve en ontspannen manier met collega’s het gesprek aan te gaan over burgerschap. Het spel biedt de mogelijkheid tot verdieping en/of reflectie van bepaalde thema’s over burgerschap en spiegelt je in jouw rol als professional.

Meld je aan!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij je op 20 maart laten inspireren en informeren zodat jij op jouw school ook een bewuste bijdrage kan leveren vanuit jouw rol als professional? Meld je dan snel aan voor het onderwijscafé  via DEZE LINK (InSite-Cursussen).


Stimuleringsregelingen Gezonde School


De themalijn ‘Gezondheid’ is een van de thema’s binnen het strategisch beleidsplan van MOVARE. Binnenkort worden alle directeuren geïnformeerd hoe we dit binnen MOVARE gaan aanpakken binnen de 4 beschreven ontwikkelniveaus. Onderstaand willen we alvast de stimuleringsregelingen voor de Gezonde school onder de aandacht brengen. Van 4 maart tot en met 15 april 2024 kunnen scholen in het primair onderwijs verschillende stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School.

Schoolbrede aanpak gezondheid
Gezonde School maakt samen met onderwijsprofessionals een gezonde leefstijl voor leerlingen vanzelfsprekend. Gezonde School biedt hiervoor een schoolbrede aanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid van de school. Door deze integrale aanpak is de kans op blijvend effect het grootst; gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl wél vanzelfsprekend is. Deze is ambitie is overeenkomstig met die van MOVARE en sluit aan bij de Trendbreuk aanpak in deze regio.

Met behulp van de Gezonde School-aanpak en een concreet stappenplan kunnen scholen aan de slag. Makkelijk, wetenschappelijk onderbouwd én in de praktijk bewezen. Een school maakt zelf de keuze met welk gezondheidsthema ze aan de slag gaat. Bijvoorbeeld met Welbevinden, Voeding, Bewegen en sport of Relaties en seksualiteit. Ook krijgen scholen via Gezonde School ondersteuning in de vorm van tijd of geld.

Stimuleringsregelingen

Maak gebruik van het ondersteuningsaanbod en vraag een regeling aan! Van 4 maart tot en met 15 april 2024 kunnen scholen één of meer stimuleringsregelingen bij Gezonde School aanvragen via Mijngezondeschool.nl.

Met de stimuleringsregeling ontvangt een school een geldbedrag, advies en ondersteuning van een Gezonde Schooladviseur. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor taakuren van een Gezonde Schoolcoördinator, voor de inzet of aanschaf van een activiteit of als bijdrage in de kosten voor deelname aan de post-hbo opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School.

Meer informatie
– Klik HIER voor een overzicht van de stimuleringsregelingen 2024.
– Via DEZE LINK vind je een uitnodiging voor een online voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregelingen.

Vragen?
Indien er vragen zijn op het gebied van de themalijn gezondheid kan contact worden opgenomen met Marc Hendriks, e-mail: marc.hendriks@movare.nl


Administratieverzoek in ParnasSys: uitschrijfdatum alvast administreren en juiste reden uitschrijving kiezen


#Onderwijskwaliteit #Onderwijsprocessen #Afsluiting #ParnasSys #Ultimview #DashboardSchooladvies

Er worden vragen gesteld over het ontbreken van de Voorlopige schooladviezen in ParnasSys Ultimview. Ook bovenschools hebben we geconstateerd dat we scholen, die wel al een voorlopig schooladvies hebben geregistreerd, missen in het dashboard. We weten inmiddels hoe dat komt en geven jullie graag de volgende tip:

ParnasSys Ultimview toont in het dashboard Schooladviezen alléén de leerlingen waarvan bekend is dat ze uitgeschreven worden. Om nu al goed zicht op de schooladviezen te houden, vragen we jullie daarom het volgende te administreren: neem bij het kopje Onderwijs – Vervolgonderwijs op dat de leerling ‘Einde schooljaar’ uitgeschreven wordt en kies al de juiste uitschrijfreden (zie ook onderstaande afbeelding). Klik vervolgens op Opslaan. Een dag later zullen de voorlopige schooladviezen in ParnasSys Ultimview verschijnen.


Extra tip: In de regel zijn de redenen voor uitschrijven duidelijk, maar er wordt nog wel eens getwijfeld tussen een drietal redenen. Namelijk de redenen Schoolverlater, Vroegtijdig schoolverlater en Voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarom lichten we deze drie uitschrijfredenen nog eens toe:

– Als een leerling het basisonderwijs afrondt of gaat afronden en het is zeker dat hij/zij doorstroomt naar het voortgezet (speciaal) onderwijs, kies je Voortgezet (speciaal) onderwijs.
– Als er géén vervolgschool in beeld is, waardoor niet duidelijk is of er nog onderwijs zal worden gevolgd, kies je Schoolverlater.
– Als een leerling vóór groep 8 of het laatste jaar VSO, de school verlaat zónder dat er een vervolgschool in beeld is, waardoor niet duidelijk is of er nog onderwijs zal worden gevolgd, kies je Vroegtijdig schoolverlater.


Gelijke Onderwijskansen – Conferentie woensdag 12 juni


Op woensdag 12 juni 2024 vindt in het Spant in Bussum de conferentie “Bouwen aan inclusiever onderwijs” plaats. Deze conferentie sluit aan op de workshop “gelijke onderwijskansen” waar je in de nieuwsbrief voor medewerkers over kunt lezen.

Rijk en gevarieerd programma
Voor de conferentie van 12 juni is er een rijk en gevarieerd programma samengesteld met o.a. de laatste informatie van de overheid, de rol van S(B)O en de samenwerking met regulier onderwijs, bestuurlijke samenwerkingen tussen gemeenten en onderwijs en veel ‘good practices’. Mocht er op jouw school belangstelling zijn , laat dit dan weten aan Jacqueline Ruiters, e-mail: jacqueline.ruiters@movare.nl. Indien mogelijk kunnen eventuele deelnemers dan meeprofiteren van korting bij inschrijving.

Save the date
Tot slot delen we graag een ‘save the date’ over dit actuele onderwerp: Op 30 oktober 2024 is Bert Wienen uitgenodigd als gastspreker tijdens ons onderwijscafé. Zijn boek “van individueel naar inclusief onderwijs“ is een ‘must read’ voor iedereen die in het onderwijs werkt. Na de zomervakantie komen we hierop terug, via de nieuwsbrief.  Dan krijg je ook de mogelijkheid om je aan te melden voor dit onderwijscafé.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details