Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Voor 15 december 2023Invullen formulier Risico-inventarisatie via deze link

 
Voor 10 januari 2024

Definitieve interesse voor subsidie brugfunctionaris kenbaar maken bij Noortje Frenken: noortje.frenken@movare.nl

Zie het nieuwsbericht over de (subsidie) brugfunctionaris in deze nieuwsbrief.
17 januari 2024Digitaal vragenuurtje Burgerschap
(’s middags – tijdstip volgt)
Zie het nieuwsbericht over burgerschap in deze nieuwsbrief.


Martijn Somberg stopt als directeur van SBO De Boemerang en bs. MeanderGisteren, maandag 11 december, heeft Martijn Somberg na afstemming met het College van Bestuur aan beide schoolteams laten weten om persoonlijke redenen te hebben besloten per direct te stoppen als directeur van SBO De Boemerang en bs. Meander in Brunssum.

Voorlopig zal Stephanie van der Veeken, die reeds deel uitmaakt van de directie van SBO De Boemerang en de directie van Meander, de directeur zijn van beide scholen.

Het CvB dankt Martijn voor zijn tomeloze inzet voor en betrokkenheid bij SBO De Boemerang en bs. Meander en gaat de komende periode met hem in overleg over zijn verdere toekomst.Burgerschap: Afsluiting fase 1

In de afgelopen periode hebben alle scholen heel hard gewerkt aan de basis-inrichting van hun beleid op Burgerschapsonderwijs. Dit heeft tot nu toe, op zowel schoolniveau als ook op bestuursniveau, geleid tot een zichtbaar proces van ontwikkeling en groei. Op dit moment wordt de eerste fase van de herstelopdracht op bestuursniveau afgerond met de beschrijving van de opbrengsten van deze fase in de vorm van een eindrapportage. Het streven is deze eindrapportage vóór de kerstvakantie aan te leveren bij de inspectie van Onderwijs.

Wat betekent dit vanaf januari 2024?
Vanuit de conclusies in de rapportage zullen wederom interventies worden bepaald met als doel ondersteunend te zijn aan de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. Het proces van de inrichting van het burgerschapsonderwijs loopt namelijk, zoals al eerder benoemd, door tot augustus 2024.  Verder zal wat de procesfase betreft langzaam de transfer gemaakt worden van inrichten, fase 1 naar uitvoeren, fase 2. Hierin staan de begrippen verdieping en monitoring centraal en steken we hiermee in op de duurzame doorontwikkeling van burgerschapsonderwijs.

Kerndoelen Burgerschap
Op de laatste themasessie is aangekondigd dat er conceptkerndoelen in ontwikkeling zijn voor burgerschap. Deze ontwikkeling riep de nodige vragen op over het pad dat wij binnen MOVARE volgen m.b.t. de inrichting van ons burgerschapsonderwijs. Inmiddels is de releasedatum van de kerndoelen verschoven naar maart 2024 en zou het gaan om de ontwikkeling van 7 kerndoelen voor het PO, gericht op het eindniveau van groep 8. Lees hier een samenvatting van een artikel van SLO, dat je meer informatie geeft.

Rubrics en Q-gesprek
Omdat de Rubrics op dit moment niet altijd de juiste route afleggen om bij de juiste personen te komen voor het Q-gesprek, delen we hier nog een keer het schema waarin staat wanneer je hem uiterlijk dient in te leveren en aan wie je hem daarvoor mailt. TIP: Ben je pas eind januari aan de beurt met je Q-gesprek, herijk je Rubrics dan 1 of 2 weken van tevoren en vervang week 48 door het weeknummer waarin je herijkt.

Vragenuurtje 17 januari 2024
Mochten er nog vragen zijn in relatie tot inhoud en/of ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs op jouw school, dan is er op woensdagmiddag 17 januari een digitaal vragenuurtje. Hiermee vervalt de fysieke themabijeenkomst van die middag. Daniëlle Andriën van het expertisepunt Burgerschap zal tijdens dit vragenuurtje ook aansluiten. Je ontvangt hiervoor een digitale uitnodiging.

Contactpersoon: Iris Odekerken, e-mail: iris.odekerken@movare.nl


Subsidie voor inzet brugfunctionaris


Een paar weken geleden informeerden wij jou via de nieuwsbrief over de  aanstaande subsidie rondom de inzet van een brugfunctionaris. Inmiddels is er meer duidelijk rondom deze subsidie, die van 8 januari t/m 16 februari 2024 wordt opengesteld. Het is goed om hier nu kennis van te nemen en na te denken of dit binnen de visie van jouw school past.  Een verdere uitwerking van deze subsidie, zoals voorwaarden en verantwoording, kun je bekijken via deze link

Een eerste uitvraag binnen MOVARE heeft laten zien dat enkele scholen al met een brugfunctionaris werken en deze in de eigen organisatie misschien ook een andere naamgeving heeft. De ervaringen van de scholen die hiermee werken, zijn positief. De brugfunctionaris past prima binnen de strategische doelen van het MOVARE beleidsplan. Kijkende naar de doelen van de inzet van een brugfunctionaris liggen er ook kansen om te verbinden met het coördinatorschap van GBT, maatschappelijk werk, organisatierijke schooldag en de familieschool.


Om een en ander in goede banen te leiden omtrent de subsidie, is ervoor gekozen om Noortje Frenken hiervoor als projectleider aan te stellen. Hier ligt ook de verbinding met gemeenten en het samenwerkingsverband. We willen je vragen om voor 10 januari 2024 jouw definitieve interesse (en aanmelding) voor de subsidie brugfunctionaris bij Noortje kenbaar te maken via noortje.frenken@movare.nl


Bijstelling plan van aanpak – verzuimmodule InSite

We merken dat er veel vragen zijn over het invullen van de ‘Bijstelling plan van aanpak’ in de verzuimmodule in InSite. Vandaar dat wij in dit nieuwsbericht een toelichting geven op de ‘tijdslijnen’ en de ‘verantwoording van activiteiten’.  

Tijdslijnen 
Iedere 6 weken ontvang je een taak in de takenbak in InSite. Een bijstelling is alleen nodig als er wijzigingen zijn. Mocht dit niet aan de orde zijn, dan klik je op de button “Bijstelling niet nodig”. Het is wel van belang dat je minimaal één keer in de 6 weken contact hebt met de medewerker

Mochten er sneller wijzigingen zijn, dan kun je altijd een ‘Bijstelling plan van Aanpak’ maken via de verzuimmodule. Je gaat dan naar het verzuimdossier van de medewerker en klikt op “evaluatie”. 


Invulinstructie 
Het eerste kopje heet “verantwoording van activiteiten”. In dit onderdeel kijk je terug op de afgelopen periode. In de huidige wetgeving is het verplicht dat de medewerker zijn mening geeft over de re-integratie. Vandaar het invulvlak “mening medewerker over re-integratie”. Op dit moment zien we vaak dat de directeur dit invult of dat er n.v.t. wordt gezet. Echter is dit een belangrijk onderdeel waar UWV op beoordeelt. Daarom gaan we dit veld veranderen naar een invulinstructie voor de medewerker. De medewerker zal dit onderdeel dan zelf moeten invullen op het moment dat hij/zij het document ondertekent. 


Bij het kopje “Nieuwe afspraken” kijk je vooruit en worden nieuwe afspraken vastgelegd. Hierbij zet je altijd het schuifje aan met “Het plan van aanpak moet worden bijgesteld”.  

Contactpersonen: Marina de Man, e-mail: marina.deman@movare.nl en Birgit Peels, e-mail: birgit.peels@movare.nl


Frequent verzuimgesprekken

Wanneer een medewerker drie keer in twaalf maanden verzuimd heeft, is er sprake van frequent verzuim. Dan voert de leidinggevende een frequent verzuimgesprek met de desbetreffende medewerker. Deze werkwijze is onderdeel van het aanwezigheidsbeleid van MOVARE. Sinds kort ontvangen directeuren bij de derde verzuimmelding in 12 maanden een melding in InSite.  De medewerker wordt uitgenodigd voor dit gesprek als deze weer hersteld is. De leidinggevende ontvangt voor het frequent verzuimgesprek een taak in de takenbak met een invulformulier voor het gespreksverslag. Zie deze link voor het ‘format frequent verzuimgesprek’. 

Aard en inhoud gesprek
Frequent verzuim leidt vaak tot langdurig verzuim. Daarom is het belangrijk om een mogelijk onderliggende reden van het frequent verzuim zo vroeg mogelijk te achterhalen en te bespreken. Het gesprek wordt gevoerd vanuit begrip en betrokkenheid. 

In een frequent verzuimgesprek wordt gestart met het doel van het gesprek. Het is van belang te voorkomen dat de medewerker het gevoel krijgt dat dit een corrigerend gesprek is. Het doel van dit gesprek is om de onderliggende reden van het verzuim te achterhalen en te kijken of er mogelijke oplossingen zijn. Dit gesprek wordt met iedereen gevoerd, die drie keer in twaalf maanden verzuimd heeft.  

Welke vragen kan ik stellen?
In het gesprek kun je de volgende vragen stellen:
– Heb je acties ondernomen om toekomstig verzuim te voorkomen?
– Als dit niet het geval is, vraag dan wat jij als leidinggevende hierin zou kunnen betekenen. 
– Stel de medewerker ook de vraag of hij/ zij nog andere zaken bespreekbaar wil maken.  

De gemaakte afspraken worden in het gespreksverslag vastgelegd en de medewerker controleert en ondertekent dit via InSite. Indien dit nodig is, wordt er een vervolgafspraak ingepland.  

Ondersteuning
Heb je ondersteuning nodig bij de voorbereiding/ uitvoering van een frequent verzuim gesprek? Neem dan contact op met de P&O adviseur uit jouw serviceteam.  REMINDER: Declaraties boekjaar 2023 via InSite

Declaraties die in het boekjaar 2023  verwerkt moeten worden, moeten uiterlijk op 31 december 2023 ingestuurd zijn en op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn. Declaraties die na 31 december 2023 worden ingestuurd, worden altijd verwerkt in het boekjaar 2024. Alle declaraties die voor 31 december 2023 ingestuurd zijn en niet op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn, worden niet uitbetaald en zullen opnieuw ingestuurd moeten worden.


Uitnodiging: Internationaal jeugdbadminton-toernooi in Hoensbroek


Van 27 tot en met 30 december a.s. vindt het jaarlijkse Carlton International Youth Tournament plaats in sporthal “In de Biessen” in Hoensbroek. Dit internationale jeugdbadminton-toernooi trekt ieder jaar een groot aantal jeugdspelers uit heel Europa. Tijdens het toernooi vinden ook activiteiten voor kinderen plaats, zoals trainen met toernooispelers en de kennismakingsactiviteit ‘beleven van jeugdbadminton’. In deze uitnodiging lees je daar meer over.

-> Het vriendelijke verzoek is om de uitnodiging voor het jeugdbadminton-toernooi op te nemen in de nieuwsbrief van de school en/of deze te delen via het ouderportaal. Dank!

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details