Achtergrond header

Nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 3 schooljaar 2021-2022

REMINDER: Wie oh wie? Uitvraag specifieke functies en personeelsleden  Thema: Onderwijskwaliteit, Krachten bundelen, Professionalisering, Kwaliteitscultuur, Contact
 

Om overzicht te hebben en personeel te verbinden rondom belangrijke thema's van onderwijskwaliteit willen wij binnen MOVARE graag van alle scholen zichtbaar krijgen wie specifieke (kwaliteits)functies heeft. Op die manier kan er vanuit de afdeling onderwijskwaliteit efficiënt contact worden gelegd met deze collega's in het werkveld en kunnen professionals, bijvoorbeeld in netwerken, met elkaar verbonden worden bij vraag en/of behoefte. 
 
Invullen Forms-vragenlijst - deadline 28 september 2021
De namen van de betrokken collega’s kun je invullen via een overzichtelijke Forms-vragenlijst. Scholen die het al ingevuld hebben kunnen deze reminder negeren. Klik hier om naar de korte vragenlijst te gaan. Deze kan tot uiterlijk dinsdag 28 september a.s. worden ingevuld. Alvast hartelijk dank! 

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl 


Formulier indiensttreding Elke medewerker die wordt ingezet via Wiertz uitzendbureau krijgt een MOVARE e-mailadres. Daarom is het belangrijk dat voor elke medewerker dit formulier ingevuld wordt. Is er op jouw school een medewerker via Wiertz ingezet? Vul dan dit formulier in en mail dit naar Ineke Moonen, e-mail: ineke.moonen@movare.nl

De medewerker wordt dan via InSite in dienst gemeld als ‘Personeel niet in loondienst’. Na de indienstmelding ontvangt de medewerker een MOVARE-emailadres. 

Contactpersoon: Ineke Moonen, e-mail: ineke.moonen@movare.nl

 

Werkwijze samenwerkingsverband schooljaar 2021-2022Hieronder lees je een bericht van Doreen Kersemakers van SVZL over de werkwijze samenwerkingsverband 2021-2022. 

 
Beste directeur,  

Wij gunnen iedereen een ‘kabbelend’ schooljaar na het woelige vaarwater van de afgelopen periode. Op koers vooruit, met nieuwe ervaringen en tools in de pocket. Het is een goede gewoonte om bij de start van het schooljaar dewerkwijze binnen de drie samenwerkingsverbanden PO Zuid-Limburg te delen; de 3 verbanden hebben een grote gemene deler in beleid en uitvoering, naast de couleur local. We streven naar kort en bondig, maar zelfs bondig is helaas deze keer niet kort. 

1. Periode 2021-2023 en verder; op weg naar een volgende fase in passend onderwijs 
De landelijke verbeteraanpak passend onderwijs wacht voor concretisering grotendeels op de kabinetsformatie. Wij komen hierop terug zodra concrete plannen met impact voor eigen beleid en werkwijze zich aandienen. In het eigen samenwerkingsverband gaan we stap voor stap de bakens verzetten op weg naar realisatie van de vigerende doelen en de stip op de horizon in het huidige ondersteuningsplan, in opmaat naar het nieuwe ondersteuningsplan 2023-2027. Concreet zijn hierbinnen 3 belangrijke pijlers te onderscheiden: 

→ Solidariteit voor bekostiging van de extra ondersteuning in sbo en so 
De gezamenlijke schoolbesturen hebben onlangs (unaniem) ervoor gekozen om de solidariteit te handhaven. Dat betekent dat we inhoudelijk verder koersen op de ingeslagen weg met verdieping en actualisering waar nodig. Belangrijke elementen daarbinnen zijn en blijven o.a.: 

a.Collectieve afspraken vooraf, ruimte voor uitvoering en verantwoording achteraf. 
b.Een uniform format schoolondersteuningsprofiel als basis voor het ondersteuningsaanbod per school. 
c. Een uniform format Duiden & Doen (OPP) als kerndocument; enerzijds de basis voor handelingsgericht werken vanaf niveau 3 en anderzijds de onderbouwing voor ondersteuningstoewijzing op bestuurs-?en samenwerkingsverbandniveau. 
d. Het dashboard SOP en TLV van het Samenwerkingsverband. Het gedetailleerd ontsluiten en verbinden van informatie uit de TLV-aanvragen en schoolondersteuningsprofielen over de afgelopen jaren. Een instrument dat schoolbesturen mede in staat stelt om enerzijds ontwikkeling te stimuleren en te sturen in dialoog met scholen en anderzijds verantwoording af te leggen aan het collectief middels Schoolbesturen aan ZET (zie website). 

→ Zelfbeheer en procesregie scholen en schoolbesturen 
Schoolbesturen continueren het streven om het proces van toewijzing van ondersteuning onder eigen regie uit te voeren. Het zelfbeheer bij plaatsing- en verplaatsingsprocessen wordt daarom in toenemende mate bij scholen en schoolbesturen belegd. De rol van het samenwerkingsverband en de trajectbegeleiders zal -hieraan gekoppeld- wijzigen in de loop der tijd. Voorzien in onafhankelijk advies bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning niveau 1-4 en begeleiding van verplaatsingsprocessen naar/toelaatbaarheidsverklaring voor niveau 5, blijft voorbehouden aan het Samenwerkingsverband. Deze beweging vraagt om stevige(r) stappen van scholen en schoolbesturen om dit proces valide, verantwoord en AVG-proof te gaan realiseren binnen de collectieve kaderafspraken.

Randvoorwaardelijke aspecten zijn o.a.: 
a. Effectieve en uniforme digitalisering van de doorgaande lijn. 
b. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor en door het stringenter inkleuren en uitvoeren van de (afspraken over) zorgplicht. De zorgplicht start ermee dat elke school de ouder in staat stelt een kind schriftelijk aan te melden. Dus geen mondelinge afwijzing of doorverwijzing naar collega-scholen. Door de trajectbegeleider zal – indien nodig – de zorgplichtige school worden aangewezen op basis van de bekende uitgangspunten: zo thuisnabij mogelijk in relatie tot ondersteuningsbehoefte en schoolondersteuningsprofielen.
c.Duiden & Doen is een aantal jaren geleden ingevoerd en daarmee is de periode van vingeroefening voorbij. We verwachten dat elke school deze tool inmiddels als bedoeld kan hanteren. Ook recente ervaringen bij de landelijke geschillencommissie onderstrepen het belang van gedegen analyses en gedragingen zoals deze voorzien zijn in Duiden & Doen. TLV-aanvragen waarbij Duiden & Doen (of de elementen van Duiden & Doen in het eigen OPP) geen afdoende en valide informatie bieden, zullen niet ontvankelijk verklaard en als niet ontvangen beschouwd worden. Uiteraard wordt dit door Trajectbegeleiding gecommuniceerd.

→ Integrale ondersteuning onderwijs en zorg 
De verbinding tussen onderwijs en zorg verbreden en verdiepen; een proces waarbij de nieuwe inkoopstrategie van jeugdhulp per 1-1-2023 een grote rol speelt. Onze gezamenlijke focus blijft liggen op (door)ontwikkeling van: 
- De basis op orde (schoolarrangementen)?  
- Doelgroeparrangementen: Onderwijs-Jeugdhulp in niveau 5, Behandeling -zorg- (heel klein aandeel) onderwijs (hiervoor zijn pragmatische werkafspraken gemaakt; zie verder onder punt 5)Knooppunten.

Een belangrijke stap in deze context is het herschikken en actualiseren van de huidige Notitie Toewijzing en Toelaatbaarheid langs de lijn van Plaatsing & Verplaatsing van leerlingen. De basis voor de nieuwe notitie wordt gevormd door een visuele weergave en stappenschema’s van de processenWe willen deze basisschetsen alvast delen en komen hier uiteraard in de verdere uitleg en uitwerking geregeld op terug in afstemming met de beleidsmedewerkers binnen de schoolbesturen. Op het eerste gezicht wellicht ingewikkeld, maar bij een tweede blik een heldere weergave van “invoegstroken, afslagen en bestemmingen”. Vaak rechtstreeks en soms via de ”rotonde van het knooppunt” te bereiken met - waar aangewezen - begeleiding door een gids in de vorm van trajectbegeleiding. Het basisplaatje, met de 2 bijbehorende processchema’s, vormt de kapstok voor het actualiseren van de notitie. De 2 processchema’s laten zien aan welke knoppen gedraaid moet worden en wat verwacht wordt van scholen en besturen. 

2. Voortzetting digitale werkwijze aanvragen TLV 
De digitale werkwijze blijft de basis, tenzij … met overeenstemming van alle betrokkenen een fysiek knooppunt noodzakelijk geacht wordt. De digitale werkwijze staat op onze website. Wij blijven de adviezen van de rijksoverheid in het kader van Corona in acht nemen. 

3. Praktische zaken TLV-aanvragen 
- Termijn: Complete aanvragen die Trajectbegeleiding vóór 1 april 2022 bereiken, worden gegarandeerd voor de zomervakantie afgewikkeld.
- Formulieren: De formulieren zijn niet gewijzigd. Gelieve altijd de actuele exemplaren te gebruiken. De formulieren staan op de website. 
- Veilig transport: Geen wijzigingen; veilig verzenden van aanvragen (inclusief bijlagen) en informatie naar het SWV door uploaden via https://www.pozuid.nl 
- Trajectbegeleiding: Geen wijzigingen in bezetting en taakverdeling; actuele contactgegevens staan op de website.

4. Jaarverslag 2020 en begroting 2021-2022 
Jaarverslag 2020 en Begroting 2021-2022 staan op de site van het samenwerkingsverband. Van harte aanbevolen om door te nemen en ook te delen met het team. 

5. Pragmatische werkafspraken onderwijs tijdens behandeling en/of zorg 
Het is een collectief belang om te zorgen voor een goed sluitstuk als er sprake is van een (heel) klein aandeel onderwijs tijdens zorg en/of behandeling. Op dit moment ontbreekt dat sluitstuk van het in elkaar geweven geheel van afspraken en werkwijzen in de regio, mede omdat vertraging is opgetreden in de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op Zuid-Limburgs niveau. Vooruitlopend op de actualisering van de notitie toewijzing en toelaatbaarheid (zie punt 1) zijn pragmatische werkafspraken nodig zodat het werkveld in de dagelijkse praktijk vooruit kan. Wij realiseren ons dat deze materie complex is. Om de eerste stap te kunnen zetten in de ontrafeling van deze problematiek, hanteren we tot nader order een set van pragmatische werkafspraken  De kern: de afgesproken routes volgen, waarbij school(bestuur) van inschrijving verantwoordelijk is en blijft voor de (inzet en financiering van de) onderwijsondersteuning. In essentie een kernwaarde: het stokje vasthouden. 

6. Herbeoordeling S(B)O 
Informatie voor SO en SBO-scholen volgt via separate mail aan de betrokken scholen. 

7. Communicatie en bijeenkomsten 
Afstemming en communicatie verloopt veelal via de schoolbestuurders, de contactpersonen passend onderwijs en procesbegeleiders/beleidsadviseurs van schoolbesturen. Ook in dit schooljaar worden geen centrale bijeenkomsten van het samenwerkingsverband georganiseerd. Ik sluit graag aan bij geplande bijeenkomsten van directeuren en IB-ers als thema’s daarom vragen. Het gesprek aan tafel is het meest belangrijk en daarvoor word ik graag uitgenodigd door (clusters van) scholen, op wens en op maat.

Alle vastgestelde documenten zijn ook beschikbaar zijn via onze website www.passendonderwijszuid.nl (onder het kopje downloads en formulieren). 

Schroom niet om te bellen bij vragen/opmerkingen of om een afspraak te maken. 

Met vriendelijke groet,  

Doreen Kersemakers 
 

Extra hulp in de klas  Inmiddels is bekend wat de subsidie is in het kader van de tweede tranche Extra hulp voor de klas. Deze subsidie bedraagt voor alle MOVARE-scholen € 72,- per leerling. De totaalbedragen per school zijn bekend en opvraagbaar bij jullie serviceteamadviseurs. Daarmee is een aparte goedkeuring door aanvraag CvB niet nodig.  Afhandeling kan in overleg met het serviceteam, meer in het bijzonder de F-adviseur en de P-adviseur. De kostenberekening van inzet stem je af met de F-adviseur en moet binnen de subsidiebekostiging blijven! 

De schooldirectie is verantwoordelijk om binnen het vastgestelde subsidiebudget van de eigen school te blijven en verantwoordt dit middels het ‘inzet van kosten activiteitenoverzicht’. Het activiteitenoverzicht wordt bij elke inzetwijziging bijgesteld en per mail verstuurd naar je F-adviseur met een CC aan de P-adviseur van je serviceteam. Daarmee worden de kosten transparant verantwoord en goed beheersbaar gemaakt.  
Ook losse inzet van dagen via de Vervangingsmanager moeten verwerkt worden in het activiteitenoverzicht (inclusief bekostiging voor die dagen, Kostendrager 2034 = Extra hulp voor de klas). 

De P-adviseur draagt, na ontvangst van het door de schooldirecteur ingevulde activiteitenoverzicht, zorg voor: 

- De mutaties van TTU inzet parttimers op subsidie ‘Extra hulp voor de klas’.  

-  Het checken van de inhuurmogelijkheden via Wiertz en/of overige externe partijen i.o.m. schooldirectie. 

Onderstaand enige aanvullende toelichting op de subsidie extra middelen. 

Q&A Subsidie extra middelen (2e tijdvak): 

1.    Kun je aangeven of de subsidie extra middelen periode aug-dec 2021 toegekend is?  
Inmiddels zijn de extra middelen (tweede tijdvak) toegekend. Het bedrag is 72 euro per leerling.   

2.    Kun je aangeven of de subsidie extramiddelen bestemd is voor de periode aug-dec 2021 of kunnen deze ook in het gehele schooljaar 2021-2022 ingezet worden (dus ook jan-jul 2022
Periode loopt van augustus tot en met december 2021. 

3.    Bij wie kan ik terecht met vragen? 
Voor het inzetten van de subsidiemiddelen kan contact worden opgenomen met de F-adviseurs en P- adviseurs van jouw serviceteam. 

Opmerkingen: 
· Vermeld kostendrager 2034 bij correspondentie. 
· Het 1e tijdvak (januari t/m juli 2021) is inmiddels beëindigd en afgerekend met subsidieverstrekker. 
· Eventuele TTU t/m 31 juli is beëindigd vanaf 1 augustus 2021. Let op met verlengen. 
· Kosten van de extra inzet m.b.t. corona schoonmaak door GOM/Balanz Facilitair vallen onder de subsidievoorwaarden en worden maandelijks per locatie verwerkt op deze subsidie, zie bijlage voor richtbedragen. 

Contactpersonen: Danny Krijgsman, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl en Eric Hendriks, e-mail: eric.hendriks@movare.nl 

 

NPO - overzicht van acties  Het tijdspad Nationaal Programma Onderwijs en de bijhorende acties op ieders school zijn veel omvattend. Vanuit het veld is merkbaar dat er behoefte is aan overzicht. In het onderstaande schema vind je een overzicht. Deze is tevens te gebruiken als afvinklijst. Het inhoudelijke verhaal zal komende donderdag op het directieberaad worden toegelicht door Hub Keulen en Bert Gubbels. 

 Wat?  Waar te vinden?  Actie afronden  Percentage reeds afgerond

 Schoolscan 

 Mail (in persoonlijk postvak) 8-6-2021 bestuursjournaal directies nr. 36

 Herfstvakantie   100%
 Schoolprogramma  Mail (in persoonlijk postvak) 8-6-2021 bestuursjournaal directies nr. 36  Herfstvakantie   100%
 Schoolprogramma  Mail (in persoonlijk postvak) 8-6-2021 bestuursjournaal directies nr. 36  Herfstvakantie   80%
 Addendum op schoolprogramma:
opbrengstanalyse EB
 Mail (in persoonlijk postvak) 20-7-2021 genaamd “Verdiepende analyse NPO”    Herfstvakantie   15%
 Financieel overzicht in Excel  Mail (in persoonlijk postvak) 20-7-2021 genaamd “Verdiepende analyse NPO”    Herfstvakantie  15%
 Minicompetitie ICT  Mail (directiepostvak) 16-9-2021 van Court Eberson   30 september  20%


Scholen die een ‘go’ op de ingediende plannen hebben gekregen, kunnen hiermee aan de slag.   

De minicompetitie wordt verwerkt door Tom Janssen en Court Eberson. Alle overige, afgeronde bestanden stuur je naar Bert Gubbels, e-mail: bert.gubbels@movare.nl