Achtergrond header

Nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 3 schooljaar 2021-2022

REMINDER: Heb jij jouw ontspanningsmomentje al gedeclareerd?


Voor de zomervakantie heb jij als MOVARE-medewerker een voucher gekregen voor een ontspanningsmomentje naar keuze tijdens de zomervakantie. Hopelijk heb je genoten van jouw welverdiende momentje! Op basis van de kassabon/factuur kun je maximaal 25 euro van jouw ontspanningsmomentje declareren. Heb jij dit al gedaan? Declareren kan nog tot 1 oktober aanstaande. Op de MOVARE voucher lees je hoe dit in zijn werk gaat.  


Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende online bijeenkomst om je aan te melden!

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
  22-9-2021  14.00 uur tot 16.00 uur  
 Onboarding onderwijsassistenten in opleiding
 
 
 29-9-2021  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Groepsvorming met ‘De Gouden Weken 2.0
 Boaz Bijleveld

 6-10-2021 

 14.00 uur tot 16.00 uur

 Onboarding medewerkers via Wiertz

 
 
 13-10-2021   11.00 uur tot 13.00 uur  Event Pensionado's: Rondleiding nieuw MOVARE-kantoor en informele lunch

 

 17-11-2021  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Technieken voor  Begrijpend lezen

 

 26-01-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Verbetercultuur en schoolontwikkeling
 
 30-03-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Metacognitie/Executieve functies
 
  25-05-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Vitaliteit en welbevinden
 
 06-07-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Ouderbetrokkenheid
 Naamswijziging wekelijkse nieuwsbriefWellicht heb jij het al gezien: de naam van het ‘Bestuursjournaal voor medewerkers’ is sinds dit schooljaar gewijzigd in ‘MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers’. “Waarom?”, zul je misschien denken. De reden hiervoor is eigenlijk heel simpel. Het bestuursjournaal werd doorgaans al heel vaak nieuwsbrief genoemd. Bij de keuze voor de benaming van ons nieuwe kantoor, het MOVARE-huis, is in aansluiting hierop besloten om het ‘bestuursjournaal’ voortaan MOVARE-nieuwsbrief te noemen: een nieuwsbrief voor en van alle MOVARE-medewerkers!
 

Rekennetwerk MOVAREVoor de zomervakantie hebben we een zeer goed bezocht onderwijscafé georganiseerd rondom het thema “Effectief Rekenen”. Dit onderwijscafé was tevens het startpunt voor het rekennetwerk dat opgezet gaat worden. We zijn erg verheugd te constateren dat de animo groot is en hebben al een flink aantal aanmeldingen gekregen. Maar er is zeker nog ruimte voor nieuwe aanwas!

Geïnteresseerde collega’s kunnen zich nog tot uiterlijk 24 september a.s. inschrijven, door een mail te sturen naar Rutger van Dinther, e-mail: rutger.vandinther@movare.nl Ook voor aanvullende vragen kun je bij Rutger terecht.

Veel succes dit schooljaar en hopelijk tot ziens tijdens de eerste bijeenkomst van het rekennetwerk van MOVARE!

Contactpersoon: Rutger van Dinther, e-mail: rutger.vandinther@movare.nl

 

Nieuws van de GMRCursussen/bijeenkomsten voor MR-en en directeuren

Ook dit jaar bieden wij diverse cursussen/bijeenkomsten aan voor MR-en en directeuren. De thema-avonden staan in het teken van scholing. Noteer de volgende data al in jouw agenda:

25 november 2021: Eerste thema-avond

  • Beginners/basiscursus o.l.v. Han de Vries;

  • Gevorderdencursus o.l.v. Andre van Kemenade;

  • Cursus voor secretarissen en voorzitters MR-en, o.l.v. Rob Overmars.

23 maart 2022: Bijeenkomst voor voorzitters MR-en en directeuren

19 april 2022: Tweede thema-avond

  • Activiteitenplan
  • Gevorderden
  • Interactieve workshop

Wij verzoeken de voorzitter van de MR om via de volgende link je aanmelding definitief te maken.

Uitnodiging thema-avond 25 november 2021
Download hier de uitnodiging voor de thema-avond van 25 november aanstaande.
 

Werkwijze samenwerkingsverband schooljaar 2021-2022Hieronder lees je een bericht van Doreen Kersemakers van SVZL over de werkwijze samenwerkingsverband 2021-2022. 

 
Beste directeur,  

Wij gunnen iedereen een ‘kabbelend’ schooljaar na het woelige vaarwater van de afgelopen periode. Op koers vooruit, met nieuwe ervaringen en tools in de pocket. Het is een goede gewoonte om bij de start van het schooljaar dewerkwijze binnen de drie samenwerkingsverbanden PO Zuid-Limburg te delen; de 3 verbanden hebben een grote gemene deler in beleid en uitvoering, naast de couleur local. We streven naar kort en bondig, maar zelfs bondig is helaas deze keer niet kort. 

1. Periode 2021-2023 en verder; op weg naar een volgende fase in passend onderwijs 
De landelijke verbeteraanpak passend onderwijs wacht voor concretisering grotendeels op de kabinetsformatie. Wij komen hierop terug zodra concrete plannen met impact voor eigen beleid en werkwijze zich aandienen. In het eigen samenwerkingsverband gaan we stap voor stap de bakens verzetten op weg naar realisatie van de vigerende doelen en de stip op de horizon in het huidige ondersteuningsplan, in opmaat naar het nieuwe ondersteuningsplan 2023-2027. Concreet zijn hierbinnen 3 belangrijke pijlers te onderscheiden: 

→ Solidariteit voor bekostiging van de extra ondersteuning in sbo en so 
De gezamenlijke schoolbesturen hebben onlangs (unaniem) ervoor gekozen om de solidariteit te handhaven. Dat betekent dat we inhoudelijk verder koersen op de ingeslagen weg met verdieping en actualisering waar nodig. Belangrijke elementen daarbinnen zijn en blijven o.a.: 

a.Collectieve afspraken vooraf, ruimte voor uitvoering en verantwoording achteraf. 
b.Een uniform format schoolondersteuningsprofiel als basis voor het ondersteuningsaanbod per school. 
c. Een uniform format Duiden & Doen (OPP) als kerndocument; enerzijds de basis voor handelingsgericht werken vanaf niveau 3 en anderzijds de onderbouwing voor ondersteuningstoewijzing op bestuurs-?en samenwerkingsverbandniveau. 
d. Het dashboard SOP en TLV van het Samenwerkingsverband. Het gedetailleerd ontsluiten en verbinden van informatie uit de TLV-aanvragen en schoolondersteuningsprofielen over de afgelopen jaren. Een instrument dat schoolbesturen mede in staat stelt om enerzijds ontwikkeling te stimuleren en te sturen in dialoog met scholen en anderzijds verantwoording af te leggen aan het collectief middels Schoolbesturen aan ZET (zie website). 

→ Zelfbeheer en procesregie scholen en schoolbesturen 
Schoolbesturen continueren het streven om het proces van toewijzing van ondersteuning onder eigen regie uit te voeren. Het zelfbeheer bij plaatsing- en verplaatsingsprocessen wordt daarom in toenemende mate bij scholen en schoolbesturen belegd. De rol van het samenwerkingsverband en de trajectbegeleiders zal -hieraan gekoppeld- wijzigen in de loop der tijd. Voorzien in onafhankelijk advies bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning niveau 1-4 en begeleiding van verplaatsingsprocessen naar/toelaatbaarheidsverklaring voor niveau 5, blijft voorbehouden aan het Samenwerkingsverband. Deze beweging vraagt om stevige(r) stappen van scholen en schoolbesturen om dit proces valide, verantwoord en AVG-proof te gaan realiseren binnen de collectieve kaderafspraken.

Randvoorwaardelijke aspecten zijn o.a.: 
a. Effectieve en uniforme digitalisering van de doorgaande lijn. 
b. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor en door het stringenter inkleuren en uitvoeren van de (afspraken over) zorgplicht. De zorgplicht start ermee dat elke school de ouder in staat stelt een kind schriftelijk aan te melden. Dus geen mondelinge afwijzing of doorverwijzing naar collega-scholen. Door de trajectbegeleider zal – indien nodig – de zorgplichtige school worden aangewezen op basis van de bekende uitgangspunten: zo thuisnabij mogelijk in relatie tot ondersteuningsbehoefte en schoolondersteuningsprofielen.
c.Duiden & Doen is een aantal jaren geleden ingevoerd en daarmee is de periode van vingeroefening voorbij. We verwachten dat elke school deze tool inmiddels als bedoeld kan hanteren. Ook recente ervaringen bij de landelijke geschillencommissie onderstrepen het belang van gedegen analyses en gedragingen zoals deze voorzien zijn in Duiden & Doen. TLV-aanvragen waarbij Duiden & Doen (of de elementen van Duiden & Doen in het eigen OPP) geen afdoende en valide informatie bieden, zullen niet ontvankelijk verklaard en als niet ontvangen beschouwd worden. Uiteraard wordt dit door Trajectbegeleiding gecommuniceerd.

→ Integrale ondersteuning onderwijs en zorg 
De verbinding tussen onderwijs en zorg verbreden en verdiepen; een proces waarbij de nieuwe inkoopstrategie van jeugdhulp per 1-1-2023 een grote rol speelt. Onze gezamenlijke focus blijft liggen op (door)ontwikkeling van: 
- De basis op orde (schoolarrangementen)?  
- Doelgroeparrangementen: Onderwijs-Jeugdhulp in niveau 5, Behandeling -zorg- (heel klein aandeel) onderwijs (hiervoor zijn pragmatische werkafspraken gemaakt; zie verder onder punt 5)Knooppunten.

Een belangrijke stap in deze context is het herschikken en actualiseren van de huidige Notitie Toewijzing en Toelaatbaarheid langs de lijn van Plaatsing & Verplaatsing van leerlingen. De basis voor de nieuwe notitie wordt gevormd door een visuele weergave en stappenschema’s van de processenWe willen deze basisschetsen alvast delen en komen hier uiteraard in de verdere uitleg en uitwerking geregeld op terug in afstemming met de beleidsmedewerkers binnen de schoolbesturen. Op het eerste gezicht wellicht ingewikkeld, maar bij een tweede blik een heldere weergave van “invoegstroken, afslagen en bestemmingen”. Vaak rechtstreeks en soms via de ”rotonde van het knooppunt” te bereiken met - waar aangewezen - begeleiding door een gids in de vorm van trajectbegeleiding. Het basisplaatje, met de 2 bijbehorende processchema’s, vormt de kapstok voor het actualiseren van de notitie. De 2 processchema’s laten zien aan welke knoppen gedraaid moet worden en wat verwacht wordt van scholen en besturen. 

2. Voortzetting digitale werkwijze aanvragen TLV 
De digitale werkwijze blijft de basis, tenzij … met overeenstemming van alle betrokkenen een fysiek knooppunt noodzakelijk geacht wordt. De digitale werkwijze staat op onze website. Wij blijven de adviezen van de rijksoverheid in het kader van Corona in acht nemen. 

3. Praktische zaken TLV-aanvragen 
- Termijn: Complete aanvragen die Trajectbegeleiding vóór 1 april 2022 bereiken, worden gegarandeerd voor de zomervakantie afgewikkeld.
- Formulieren: De formulieren zijn niet gewijzigd. Gelieve altijd de actuele exemplaren te gebruiken. De formulieren staan op de website. 
- Veilig transport: Geen wijzigingen; veilig verzenden van aanvragen (inclusief bijlagen) en informatie naar het SWV door uploaden via https://www.pozuid.nl 
- Trajectbegeleiding: Geen wijzigingen in bezetting en taakverdeling; actuele contactgegevens staan op de website.

4. Jaarverslag 2020 en begroting 2021-2022 
Jaarverslag 2020 en Begroting 2021-2022 staan op de site van het samenwerkingsverband. Van harte aanbevolen om door te nemen en ook te delen met het team. 

5. Pragmatische werkafspraken onderwijs tijdens behandeling en/of zorg 
Het is een collectief belang om te zorgen voor een goed sluitstuk als er sprake is van een (heel) klein aandeel onderwijs tijdens zorg en/of behandeling. Op dit moment ontbreekt dat sluitstuk van het in elkaar geweven geheel van afspraken en werkwijzen in de regio, mede omdat vertraging is opgetreden in de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op Zuid-Limburgs niveau. Vooruitlopend op de actualisering van de notitie toewijzing en toelaatbaarheid (zie punt 1) zijn pragmatische werkafspraken nodig zodat het werkveld in de dagelijkse praktijk vooruit kan. Wij realiseren ons dat deze materie complex is. Om de eerste stap te kunnen zetten in de ontrafeling van deze problematiek, hanteren we tot nader order een set van pragmatische werkafspraken  De kern: de afgesproken routes volgen, waarbij school(bestuur) van inschrijving verantwoordelijk is en blijft voor de (inzet en financiering van de) onderwijsondersteuning. In essentie een kernwaarde: het stokje vasthouden. 

6. Herbeoordeling S(B)O 
Informatie voor SO en SBO-scholen volgt via separate mail aan de betrokken scholen. 

7. Communicatie en bijeenkomsten 
Afstemming en communicatie verloopt veelal via de schoolbestuurders, de contactpersonen passend onderwijs en procesbegeleiders/beleidsadviseurs van schoolbesturen. Ook in dit schooljaar worden geen centrale bijeenkomsten van het samenwerkingsverband georganiseerd. Ik sluit graag aan bij geplande bijeenkomsten van directeuren en IB-ers als thema’s daarom vragen. Het gesprek aan tafel is het meest belangrijk en daarvoor word ik graag uitgenodigd door (clusters van) scholen, op wens en op maat.

Alle vastgestelde documenten zijn ook beschikbaar zijn via onze website www.passendonderwijszuid.nl (onder het kopje downloads en formulieren). 

Schroom niet om te bellen bij vragen/opmerkingen of om een afspraak te maken. 

Met vriendelijke groet,  

Doreen Kersemakers 

 

Leerkrachten en leerlingen SO/VSO St. Jan Baptist gaan wereldrecordpoging Wilhelminaberg aan!
Doe jij mee?


In het leven komen we allemaal ooit wel eens die berg tegen, een berg die ons voor een geweldige uitdaging stelt. Voor de kinderen van de SO/VSO St. Jan Baptist is die berg de aansluiting bij reguliere sportclubs. De instelling van de school is "dat wij altijd bovenkomen, soms langzaam, soms snel, maar wij komen boven! En dat gaan wij nu ook laten zien, wij gaan de uitdaging aan, wij willen onze berg bedwingen!” aldus leerkracht Bram Defesche, die tevens initiatiefnemer van de wereldrecordpoging Wilhelminaberg is.

Tien keer de Mount Everest
De school heeft ervoor gekozen om op 1 oktober a.s. ‘hun berg’ 10x te bedwingen, voor het goede doel Only Friends Limburg. En laat dit dan ook nog eens de allerhoogste berg ter wereld zijn: De Mount Everest met 8.848 meter. De leerkrachten en leerlingen gaan deze prestatie leveren op de ‘Wilhelminaberg’ naast Snowworld in Landgraaf. Tien keer de Mount Everest (8.848 meter) is 88.480 meter en dat zijn dan weer ongeveer 1.000 beklimmingen van de ‘Wilhelminaberg’. Als school willen zij garant gaan staan voor 500x. Hun leerlingen, juffen en meesters gaan flink hun best doen om dit waar te maken! Voor de resterende 500x zoekt de school jou! Wil jij de school helpen om het wereldrecord te realiseren? Meld je dan aan door hier te klikken en beklim samen met hun op 1 oktober a.s. de Wilhelminaberg!”

Meer informatie vind je via deze link. Bekijk ook eens dit filmpje.