Achtergrond header

MOVARE gaat voor Meer harmonie in de samenleving

Pilot muziekonderwijs start in januari 2020

Het doel van deze pilot is onderzoeken of muziekonderwijs uitgevoerd door een vakdocent structureel kan worden opgenomen in het onderwijsaanbod van de basisscholen in deze gemeenten.

Van pilot naar structureel, kwalitatief goed muziekonderwijs
Aan de pilot nemen 11 scholen in Kerkrade, Brunssum en Landgraaf deel, met in totaal circa 3000 leerlingen (waarvan 10 MOVARE-scholen). Bart Alofs is hiervoor benoemd als bovenschools projectleider. De pilotfase loopt tot en met juli 2020. Als deze succesvol verloopt, zullen met ingang van het volgend schooljaar 21 scholen, met in totaal circa 5000 leerlingen, in de hierboven genoemde gemeenten een heel schooljaar structureel wekelijks muziekonderwijs aangeboden volgen.

Het uiteindelijke doel van het project is dat per schooljaar 2021/2022 alle basisschoolleerlingen (7682 leerlingen) in de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade structureel en kwalitatief goed muziekonderwijs krijgen op school. Hiervoor moet onder andere ook een duurzaam bekostigingsmodel gevonden worden. Het muziekonderwijs wordt dan verzorgd door gediplomeerde vakdocenten ‘muziekonderwijs’.  

Waarom dit muziekproject ‘Meer harmonie in de samenleving’?
Onderwijs in muziek levert een essentiële bijdrage aan de drie hoofddoelen van onderwijs; kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Het is een ideaal middel om verschillende vakgebieden en thema’s en met elkaar te verbinden, te verbreden of te verdiepen. Daarnaast doet het een beroep op de 21e-eeuwse vaardigheden als creatief denken, problemen oplossen, kritisch denken en samenwerken en is het onderdeel van de meervoudige intelligentie. Kortom: muziek levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van (jonge) mensen.

Krantenartikel
Vorige week stond er een artikel in de krant over de start van het muziekproject ‘Meer harmonie in de samenleving’. Je kunt het artikel hier teruglezen.

MOVARE gaat voor Meer harmonie in de samenleving

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op