Achtergrond header

Vacature: Lid Raad van Toezicht

Beschik jij over aantoonbare kennis van het onderwijs? Heb jij zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en kun jij dit vertalen naar voor het primair onderwijs relevante invalshoeken? Ben je in staat om het College van Bestuur te adviseren en te inspireren? Misschien ben jij dan de geschikte kandidaat! Lees hier meer over deze vacature. 

MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit gebeurt met aandacht voor autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. De behoeften en talenten van het kind nemen ons bij de hand bij het realiseren van voor het kind passend onderwijs. De kernwaarden: transparantie, respect, veiligheid en (samen-)werking zijn leidend in het denken en doen van MOVARE.

BEWEGING IN LEREN

De naam MOVARE staat voor beweging en verandering. Het onderwijs is evenals de maatschappij in beweging. MOVARE wil die beweging nadrukkelijk richting geven. Aanpak en werkwijze zijn vooruitstrevend en kenmerken zich door een hoog ambitieniveau, ondernemingszin en oog voor innovatie. De stichting is letterlijk en figuurlijk in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

ORGANISATIESTRUCTUUR

MOVARE hanteert het Raad van Toezichtmodel met een statutair onderscheiden College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het bestuursbureau van MOVARE verricht ondersteunende diensten voor de diverse geledingen binnen de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT MODEL

MOVARE heeft een statutair onderscheiden College van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid, en een Raad van Toezicht. De scholen hebben een schooldirecteur. De schooldirecteuren geven sturing aan het onderwijskundig beleid en leveren een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de strategische doelen van de stichting.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuurlijk functioneren, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van interne en externe stakeholders. De Raad van Toezicht legt publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht.

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bevorderen dat bestuur en toezicht houden op transparante wijze plaatsvindt en er, met inachtneming van ieders statutaire rol, een open relatie is met personeel en ouders.

ONAFHANKELIJK TOEZICHT

De Raad van Toezicht richt zich op het algemene belang van de stichting en treedt als eenheid naar buiten. Elk lid van de Raad van Toezicht handelt overeenkomstig de missie en doelstellingen van de stichting. De Raad van Toezicht is in alle opzichten divers samengesteld, de leden zijn autonoom en onafhankelijk. Iedere schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en een lid Raad van Toezicht wordt voorkomen. De Raad van Toezicht evalueert periodiek zijn functioneren.

De Raad van Toezicht heeft in samenspraak met het College van Bestuur een nieuw toezichtkader ontwikkeld, passend bij de huidige organisatie en de ontwikkelingen op het gebied van good governance. De Raad van Toezicht voert periodiek overleg met de GMR, vertegenwoordigers van het bestuursbureau, de accountant en de onderwijsinspectie. Verder voert de Raad van Toezicht onder meer gesprekken met schooldirecteuren en worden scholen bezocht.

MOVARE kent een concerncontroller die een eigenstandige relatie heeft met de Raad van Toezicht, onafhankelijk van het College van Bestuur. Voorts maakt een tweejaarlijkse zelfevaluatie onder begeleiding van een extern bureau deel uit van de werkwijze van de Raad van Toezicht. Van het te werven lid wordt een constructieve bijdrage verwacht aan de verdere professionalisering van de Raad van Toezicht.

ALGEMEEN PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die extern zijn geworven via open sollicitatieprocedures. Naast bestuurlijke ervaring van de leden wordt bij de samenstelling ook gelet op de spreiding van specifieke deskundigheden en deskundigheid op het gebied van (primair) onderwijs. Verder is bepaald dat minstens één lid van de Raad van Toezicht uit het bedrijfsleven komt in de ruimste zin van het woord en minstens één lid van de Raad deskundig is op financieel-economisch gebied. Ook dient één lid van de Raad van Toezicht affiniteit met het openbaar onderwijs te hebben en benoemd te worden na advies ingewonnen te hebben bij de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten waar de stichting haar openbare scholen heeft (Parkstad).

PROFIEL VAN HET NIEUWE LID RAAD VAN TOEZICHT

Een van de leden van de Raad van Toezicht zal vanwege het verstrijken van de tweede termijn van vier jaar de Raad van Toezicht per 1 januari 2020 gaan verlaten. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met aantoonbare ervaring en deskundigheid in onderwijs en onderwijs innovatie. Ervaring met onderwijskundige vernieuwing op strategisch niveau in de meest brede zin en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid is zeer gewenst. Het geniet de voorkeur dat de kandidaat woonachtig is in de regio Parkstad of in ieder geval verbondenheid voelt met de specifieke kenmerken van deze regio. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht zal benoemd worden na ingewonnen advies bij de Colleges van B&W van de Parkstad gemeenten.

Ter voorbereiding op de besluitvorming door de Raad van Toezicht zijn twee commissies ingesteld . Het werkgeverschap voor het College van Bestuur wordt vervuld door de Commissie Werkgeverschap. De Commissie Audit & Control houdt toezicht op de financiële gang van zaken, interne beheersing en treasury beleid en voert overleg met de externe accountant over de uitkomsten van de controle.

De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is statutair bepaald op vier jaar. Leden van de Raad treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt rooster van aftreden. leder lid is eenmaal voor eenzelfde termijn herbenoembaar. Er wordt bij het (her)benoemen van leden zorg gedragen voor een goed evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing. Honorering is passend conform de beloningscode voor toezichthouders Primair Onderwijs.

VAN DE RAAD VAN TOEZICHT WORDT VERWACHT,
DAT DEZE IN ZIJN TOTALITEIT:

 • beschikt over aantoonbare kennis van het onderwijs;
 • waakzaam, onafhankelijk, creatief en innovatief is met een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • met inachtneming van zijn statutaire positie en een scherp oog voor de bestuurlijke verhoudingen het College van Bestuur inspireert tot het benoemen van nieuwe mogelijkheden en kansen;
 • goed inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen en dit kan vertalen naar voor het primair onderwijs relevante invalshoeken;
 • vanuit een positief kritische instelling het beleid van de onderwijsstichting en de uitvoering daarvan op hoofdlijnen beoordeelt vanuit de doelstellingen van MOVARE;
 • zijn taak opvat als een professional, waarvoor naast inhoudelijke deskundigheid ook zaken als autonomie, gevoel voor verhoudingen, kritisch vermogen en reflectie nodig zijn;
 • op strategisch niveau het College van Bestuur kan adviseren (klankborden);
 • over (ruime) bestuurlijke ervaring beschikt om de hoofdlijnen van het beleid te kunnen beoordelen;
 • interesse heeft in bestuur en bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties, blijkend uit de aanwezigheid van expertise op het vlak van strategie, onderwijsontwikkeling, financieel management, bedrijfsvoering, personeelsmanagement, marketing, e.d.;
 • regionale betrokkenheid heeft;
 • een weerspiegeling vormt van maatschappelijke sectoren: onderwijs, overheid, bedrijfsleven, financieel­ economisch, zorg en welzijn, kunst en cultuur;
 • inzicht heeft in (Eu)regionale en nationale ontwikkelingen;
 • over een breed en relevant netwerk beschikt.

VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT WORDT VERWACHT, DAT ZIJ:

 • bereid zijn tenminste vier jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht;
 • geen onverenigbare functies voor de onderwijsstichting hebben;
 • deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht (ca. vijf vergaderingen per jaar) en aan het werk van de commissies van de Raad van Toezicht en aanwezig zijn bij relevante schoolactiviteiten en schoolbezoek.

Vacature: Lid Raad van Toezicht
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op