Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 9 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren



Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 Voor 14 november 2022  In het kader van bewaartermijn leerlinggegevens >5 jaar:
⇒ Gegevens in leerlingendossiers over verzuim/afwezigheid en gegevens over de in- en uitschrijving verwijderen als leerlingen langer dan 5 jaar zijn uitgeschreven op school.
 
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  

 

Verklaring omtrent gedrag



In de praktijk constateren wij met enige regelmaat dat iemand op school actief is zonder dat hij in het bezit is van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Daarom doen wij hierbij nogmaals de oproep om erop toe te zien dat mensen die actief zijn op school beschikken over een VOG. In dat kader wijzen wij met nadruk op mensen die als stagiair, vrijwilliger of als medewerker niet in loondienst actief zijn. Onder de laatste categorie vallen ZZP-ers, medewerkers ingehuurd via Wiertz, Maandag, Balanz en WSP. Is iemand uit deze groepen op jouw school actief en weet je niet zeker of hij beschikt over een VOG? Vraag dit dan na bij de betreffende persoon, de externe organisatie of bij de afdeling P&O.
 

Actuele kwalender en update kwaliteitskaarten november

#Onderwijskwaliteit #Zichtopontwikkeling #Socialecompetenties #Resultaten #Eindtoets #Ontheffing

Graag dit nieuwsbericht delen met jouw intern begeleider!


 

In ‘Mijn ParnasSys’ bij ‘Mededelingen’ treffen jullie de meest actuele kwalender aan en de 3 bijbehorende kwaliteitskaarten voor november.

Graag in november jullie specifieke aandacht voor:

  • Het bijwerken en kritisch bekijken van de ParnasSys-groeinotities Compenserende en Belemmerende factoren;
  • Een korte uitvraag via Forms door de gehele stichting over het Aanbod en Volgen van sociale competenties en de Monitor sociale veiligheid 2023;
  • Een korte uitvraag via Forms of je wel of geen Ontheffingsleerlingen hebt voor deelname eindtoets 2023. Deze uitvraag dus ook invullen als je géén ontheffingsleerlingen hebt. Zo weten wij zeker dat een school het niet vergeten is door te geven en dat kinderen toch meedoen die eigenlijk buiten het Onderwijsresultatenmodel moeten blijven. Je kunt de maanden november en december gebruiken om je ontheffingsleerlingen door te geven, maar zodra je het zeker weet: geef het al door! Twijfel kun je bespreken met jouw betrokken onderwijsadviseur. Wil je jouw groep 8 sowieso eens nader bekijken met iemand buiten school? Neem dan ook contact op met je onderwijsadviseur. We kijken graag mee!

 

Beleid rondom diagnostiek binnen MOVARE

Graag dit nieuwsbericht delen met jouw intern begeleider!



Er is beleid vastgesteld rondom het uitvoeren van diagnostiek binnen MOVARE. Een van de redenen hiervoor was dat vanuit zorg steeds vaker de vraag bij MOVARE neergelegd werd om onderzoek te doen naar capaciteiten, terwijl er een breed onderzoek nodig was. MOVARE neemt als uitgangspunt dat onderzoek alleen intern opgepakt wordt als de hulpvraag bij school ligt en gericht is op het duiden van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, om zodoende goed te kunnen afstemmen. Daarnaast  wordt er van uitgegaan dat een breed onderzoek integraal opgepakt moet worden via de gemeente zodat het beeld van de leerling helder wordt.

Het nieuwe beleid gaat er vanuit dat:

  • De hulpvraag bij de school ligt; onderwijsondersteuning niveau 1 t/m 3 is ingezet;
  • De hulpvraag gericht is op het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten en de OOB van het kind;
  • De onderwijsadviseur betrokken is geweest bij het proces en het onderzoek ondersteunt.

Beleidsdocument, routekaart, formulieren, informatiebrief
Er is een beleidsdocument gemaakt met daarnaast een routekaart waarin het proces schematisch wordt weergegeven. Het aanmeldingsformulier voor school en het toestemmingsformulier voor ouders/verzorgers  zijn aangepast. Daarnaast is er een informatiebrief voor ouders, die ouders/verzorgers ontvangen om zodoende goed op de hoogte te zijn van het proces. Deze informatiebrief zal ook in het Engels en Arabisch verschijnen.

De bovenstaande documenten vind je ook op intranet onder het menu-item POK → Onderwijskundig advies. 

Contactpersoon: Lian van den Bosch, procesbegeleider, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl

 

Reminder: Uitnodiging Onderwijscafé 16 november

#Onderwijskwaliteit #Visie #Leren #Onderwijscafé



Op woensdagmiddag 16 november organiseren we van 14.00 uur tot 16.00 uur een inspirerend onderwijscafé over ideologieën in visie op leren. Locatie van deze bijeenkomst is het MOVARE-huis in Landgraaf. We gaan op zoek naar jouw eigen visie op leren in relatie tot de opdracht van ons onderwijs. Na dit onderwijscafé weet je meer over visies op leren en kun je jouw eigen visie onderbouwen en plaatsen in een groter geheel. Maak een stevige ondergrond voor je visie op leren! Iedereen is welkom! Dit onderwijscafé wordt georganiseerd door Lars Goertzen (beleidsadviseur Onderwijsinnovatie), Janine Deckers (beleidsadviseur Onderwijskwaliteit) en Mirjam Moonen (onderwijsadviseur cluster Brunssum en voorzitter kenniskring Onderwijs en Leren).

Klik hier om je (tot uiterlijk vrijdag 11 november a.s.) aan te melden. Hopelijk tot ziens!

 

Uitnodiging Pit Denklab rondom kansengelijkheid, laaggeletterdheid en inclusie



Pit Cultuurwijzer nodigt MOVARE graag uit om deel te nemen aan het Pit Denklab rondom ‘kansengelijkheid, laaggeletterdheid en inclusie’. Samen met betrokken stakeholders wil het culturele veld kijken wat zij kan doen om voor scholen een waardevolle bijdrage te leveren aan deze onderwerpen. Pit Cultuurwijzer ziet de inbreng van schoolbesturen hierbij van wezenlijk belang. Zie deze bijlage voor meer informatie over het Pit Denklab.