Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 8 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 Voor 14 november 2022  In het kader van bewaartermijn leerlinggegevens >5 jaar:
⇒ Gegevens in leerlingendossiers over verzuim/afwezigheid en gegevens over de in- en uitschrijving verwijderen als leerlingen langer dan 5 jaar zijn uitgeschreven op school.
 
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  

 

Websitetraject – aanvullende fotoshoot nieuwe medewerkers per schooljaarHet websitetraject is in volle gang. Bij dit traject hoort naast een nieuwe website voor elke school, ook (optioneel) een fotoshoot waarbij medewerkers op de foto gezet worden. Om de duurzaamheid van deze teampagina’s te behouden, heeft het CvB ingestemd met 1 extra portretfotografiesessie voor nieuwe medewerkers per schooljaar. Dat betekent dat elke school 1 keer in het schooljaar een fotoshoot krijgt, waarbij alleen nieuwe medewerkers op school de kans krijgen om ook op de teampagina te verschijnen. Ter volledigheid: mocht je van deze dienst vaker in een schooljaar gebruik willen maken, dan komen de kosten hiervan voor rekening van het schoolbudget. Je mag zelf bepalen of en wanneer je in het schooljaar gebruik maakt van de extra fotoshoot. 

Als je dit schooljaar van deze mogelijkheid gebruik wil maken (mocht je dit nog niet hebben gedaan), geef dit dan a.u.b. door aan Sanne Boonen, e-mail: sanne.boonen@movare.nl.
 

Cogix: tegel begroting schooljaren 2023-2024 tot en met 2026-2027 zichtbaarDe tegel in Cogix met de begroting voor de schooljaren 2023-2024 tot en met 2026-2027 is zichtbaar voor jullie:

  • De tegel draagt de naam 'Cogix Movare'.
  • De leerlingenaantallen (peildatum 1-2-2022), de personele bezetting (maand oktober) en de investeringen (t/m oktober 2022) zijn in deze omgeving al opgenomen.
  • Verder zijn de overige baten en lasten o.b.v. realisatie in het afgelopen schooljaar, inschattingen en indexeringen opgenomen. Deze gegevens en de input op basis van de kaderbrief zullen de basis vormen voor de begrotingsgesprekken.

 

Audits bij MOVARE: samen op weg naar hoge onderwijskwaliteitDe afgelopen jaren hebben we binnen onze organisatie hard gewerkt aan het ontwikkelen van een interne auditsystematiek. Ondanks de onderbreking door de coronapandemie is al meer dan de helft van de MOVARE-scholen één keer door het auditteam bezocht. In de eerste periode namen scholen op vrijwillige basis en vaak op eigen verzoek deel aan de audits. Inmiddels zijn deze audits echter een vast onderdeel van het MOVARE-kwaliteitssysteem.

De komende weken worden de audits voor het schooljaar 2022-2023 gepland. Het auditteam maakt hierbij gebruik van een meerjaren-kalender waarbij scholen in beginsel minimaal een keer per vier schooljaren bezocht worden.  Dit jaar ligt de nadruk nog sterk op die scholen die nog niet eerder bezocht werden. Als de planning voor dit jaar rond is, zal de meerjaren-kalender gepubliceerd worden en kunnen scholen zien wanneer hun (volgende) audit gepland staat.

Wij willen er nogmaals op wijzen dat de MOVARE-audits een ontwikkelingsgericht karakter hebben. Het auditteam velt geen oordeel over de kwaliteit van de school, maar levert een bijdrage aan het kwaliteitsgerichte handelen van de school. De audits zorgen voor een heldere kijk op schoolontwikkeling en dragen daardoor bij aan steeds hogere onderwijskwaliteit.
 

Ter informatie voor scholen: Rijksvaccinatiecampagne 2022

De informatie in dit nieuwsbericht over de Rijksvaccinatiecampagne 2022 ontvingen wij van de GGD Zuid-Limburg. De inhoud van hun bericht delen wij met jou ter informatie, zodat jij en jouw team hiervan op de hoogte zijn. De inhoud van het bericht staat los van MOVARE/de scholen.Rijksvaccinatieprogramma

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma worden ook dit jaar weer kinderen tegen diverse infectieziekten gevaccineerd. In november 2022 vallen de uitnodigingen voor de vaccinaties tegen meningokokken, HPV en DTP/BMR in de brievenbus. De vaccinaties worden gegeven door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg.

Informatie vaccinatieronde
In deze bijlage vind je de belangrijkste informatie over de vaccinatieronde. Om leerlingen en ouders zo goed mogelijk te informeren, vraagt de GGD aan scholen om deze informatie met ouders/verzorgers/leerlingen te delen (bijv. via het ouderportaal).

Vaccinaties onder schooltijd
De GGD/Jeugdgezondheidszorg vaccineert grote groepen kinderen tegelijkertijd. Dit kan betekenen dat leerlingen een vaccinatie-afspraak onder schooltijd hebben.

Mocht je naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kun je mailen naar vaccinatie-jgz@ggdzl.nl.

 

REMINDER: Spacebuzz voor leerkrachten en schoolleiders op 10 november a.s.STEAM Limburg organiseert op donderdag 10 november a.s. de Spacebuzz voor een aantal MOVARE-scholen. De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten. Na schooltijd is de Spacebuzz echter nog een tijd beschikbaar voor leerkrachten en schoolleiders die ermee kennis willen maken. Tevens wordt dit moment aangegrepen om scholen te informeren over de ontwikkeling van het Doe-lab Parkstad waar scholen in de loop van 2023 terecht kunnen om met wetenschap & techniek aan de slag te gaan. Locatie: Techniek College Parkstad Limburg. Tijd: vanaf 15.00 uur.

 Heb je interesse om de Spacebuzz zelf te ervaren en geïnformeerd te worden over de plannen rondom het Doe-lab Parkstad? Stuur dan een e-mail naar Lars Goertzen: lars.goertzen@movare.nl.