Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties nummer 7 schooljaar 2021-2022

Calamiteiten tijdens herfstvakantieMoet je onverhoopt een calamiteit melden tijdens de herfstvakantie? Raadpleeg dan het calamiteiten-overzicht voor de juiste contactpersonen en contactgegevens.
 

Even voorstellen: Ivana ErensHi collega’s!

Ik ben Ivana Erens. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest binnen the Adecco Group in diverse functies maak ik per 1 november de overstap en mag ik mezelf met trots P&O adviseur bij Onderwijsstichting MOVARE noemen. Ik kijk er enorm naar uit onderdeel te zijn van deze lerende organisatie en samen in te zetten op de ontwikkeling van medewerkers en een nóg betere kwaliteit van onderwijs. 

Ik woon samen met mijn vriend Erik en in februari zijn we ouders geworden van ons dochtertje Lauren. Ik ben gek van voetbal en kan enorm genieten van een avondje met vrienden en familie. Ik hoop dat we elkaar snel ontmoeten op school of in de wandelgangen van het MOVARE-huis! 
 

Vastgestelde kaderbrief begroting 2022-2023 en volgende jarenVandaag heeft het College van Bestuur de kaderbrief begroting 2022-2023 en volgende jaren vastgesteld. Je kunt de kaderbrief HIER downloaden. Naast deze kaderbrief ontvang je ook nog een notitie. Deze volgt later.

Vragen? Neem dan contact op met Eric Hendriks, e-mail: eric.hendriks@movare.nl
 

Uitwisseling leerlinggegevensTen aanzien van de uitwisseling van leerlinggegevens zijn dit jaar twee data/tijdstippen van belang, namelijk: 1 december 2021, 20:00 uur en 6 december 2021, 18:00 uur. De onderstaande tekst geeft nadere informatie en is overgenomen uit een publicatie van ParnasSys.

Overgang naar het vernieuwde ROD
In januari 2022 zal het vernieuwde Register Onderwijsdeelnemers (ROD) voor PO in gebruik genomen worden. Vanaf dat moment zal je op de vernieuwde manier met BRON/ROD gaan uitwisselen. Om dit mogelijk te maken, voeren DUO en ParnasSys in december een conversie uit. De gegevens uit het huidige BRON/ROD worden daarbij overgezet naar het vernieuwde ROD, terwijl data in ParnasSys gebruiksklaar wordt gemaakt voor uitwisseling met het vernieuwde ROD.

Tijdens deze conversie mogen gegevens in de database van BRON/ROD niet meer gewijzigd worden, omdat dan het gevaar bestaat dat niet alle gegevens naar het vernieuwde ROD worden overgezet. Daarom sluit BRON/ROD de huidige BRON-/ROD-koppeling tijdens deze conversieperiode, zodat uitwisselingen met BRON/ROD niet meer mogelijk zijn.

Tot wanneer kun je dan op de oude manier met BRON/ROD uitwisselen?
De conversie start met het definitief dichtzetten van de huidige BRON-/ROD-koppeling op 6 december. In de praktijk betekent dit dat je nog leerlinggegevens kunt uitwisselen met BRON/ROD tot 6 december 18:00 uur. In januari en februari zullen de scholen gefaseerd worden aangesloten op het vernieuwde ROD. Tussen 6 december 18:00 uur en het moment van aansluiting op het vernieuwde ROD is het niet mogelijk om met BRON/ROD uit te wisselen. Als je na 6 december nieuwe inschrijvingen krijgt of als inschrijvingen na 6 december wijzigen, dan zul je dit dus pas kunnen uitwisselen zodra je in januari of februari bent aangesloten op het vernieuwde ROD. Vóór 6 december kun je desgewenst al wel toekomstige inschrijvingen en wijzigingen uitwisselen, bijvoorbeeld een nieuwe inschrijving voor een leerling die start ná 6 december. Als echter blijkt dat deze leerling tóch niet naar jouw school komt, kun je dit pas in januari/februari corrigeren.

Hoe zorg ik dat mijn data gereed is voor de vernieuwde uitwisseling met ROD?

  • Zorg dat je ruim vóór 6 december 18:00 uur alle gereedstaande leerlingen hebt uitgewisseld met BRON/ROD.
  • Zorg daarnaast dat je ruim vóór 6 december 18:00 uur alle terugkoppelingen van deze uitwisselingen hebt opgevraagd en ontvangen:
    ⇒ zodat je nog tijd hebt om eventuele afkeuringen op te lossen en de daarvoor benodigde uitwisselingen uit te voeren. Vergeet niet dat ook de terugkoppelingen van deze uitwisselingen vóór 6 december 18:00 in ParnasSys moeten zijn ontvangen!
    ⇒ zodat de gegevens in ParnasSys en in BRON/ROD met elkaar overeenkomen. Als de twee administraties van elkaar verschillen, zal dit voor problemen zorgen bij de uitwisseling met het vernieuwde ROD. Dit kun je na aansluiting op het vernieuwde ROD handmatig oplossen, maar dat zal veel tijd in beslag nemen.

Hoe zit dat dan met de 1-oktober-telling?
De 1-oktober-telling wordt nog volledig uitgevoerd in het oude BRON/ROD. Net als in eerdere jaren heb je tot 1 december 20:00 uur de tijd om de leerlinggegevens per 1 oktober op tijd in BRON/ROD te krijgen voor de 1-oktober-telling.

Vragen? Neem dan contact op met Eric Hendriks, e-mail: eric.hendriks@movare.nl


eHerkenningDe Wet digitale overheid is in voorbereiding. Deze wet is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van het ministerie van OCW. In lijn met deze wet is voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs straks eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenningsmiddel op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms-code. Zo zijn de gegevens van de organisatie nog beter beschermd tegen misbruik.

Waarvoor wordt eHerkenning straks gebruikt?
Scholen in het primair onderwijs maken voor het inloggen bij DUO nu gebruik van Mijn BRON. In januari 2022 start de vernieuwde gegevensuitwisseling met het nieuwe Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Vanaf dat moment maken scholen voor deze dienstverlening ook gebruik van Mijn DUO en moeten zij inloggen met een eHerkenningsmiddel. In de loop van 2022 is eHerkenning ook nodig om in te loggen bij bijvoorbeeld het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs.

De aanvraag (wat moet de schooldirecteur doen?)
De aanvraag van eHerkenning en de daaraan verbonden kosten worden centraal afgewikkeld. In Nederland zijn zes leveranciers die door de Rijksoverheid zijn erkend en alleen zij mogen eHerkenning leveren. MOVARE heeft in het verleden gekozen voor de diensten van Reconi.

BELANGRIJK: eHerkenning is persoonsgebonden, waarbij validatie middels sms-verificatie plaatsvindt.

Nadat de aanvraag centraal is aangevraagd (in de week van 1 november), moeten de volgende stappen door de schooldirecteur doorlopen worden. Let wel, er wordt gebruik gemaakt van een door Reconi opgestelde handleiding. Helaas is het niet op voorhand mogelijk geweest om te controleren of alle printscreens nog actueel zijn.

Stap 1

De schooldirecteur dient via een ontvangen e-mail de persoonsgegevens te bevestigen. Dit kan door in de mail te klikken op de button “klik hier om uw e-mailadres te bevestigen en uw aanvraag te starten”. Een voorbeeld van de betreffende mail:

 

Stap 2

De schooldirecteur controleert het mobiele nummer en klikt op “volgende”. De schooldirecteur ontvangt per sms een code om het mobiele nummer te valideren.

 

Stap 3

In het volgende scherm vult de schooldirecteur de sms-code in en klikt op “volgende”.

 

Stap 4

De schooldirecteur controleert de aanvraag en klikt op “bestel”.

Vragen? Neem dan contact op met Eric Hendriks, e-mail: eric.hendriks@movare.nl
 

Terugkoppeling OnderwijsMonitor Limburg

Onderstaand lees je een bericht van de OnderwijsMonitor Limburg (OML) over het vernieuwen van de terugkoppeling OML.

Zoals eerder aangegeven, zijn we druk bezig om de terugkoppeling van de OnderwijsMonitor Limburg (OML) te vernieuwen. Dit naar aanleiding van de gesprekken met jullie en anderen. De algemene -vooral breed ingestoken- terugkoppeling zal vervangen worden door een gefaseerde terugkoppeling op thema’s die we ophalen uit het veld. Daarbij volgen we ook een ander format. We presenteren in factsheets algemene relaties die een beeld geven van een bepaalde problematiek. Vervolgens kunnen directeuren, IB-ers of anderen, in de terugkoppeling voor de eigen school nagaan hoe de gebruikte indicatoren eruitzien, en/of hoe groot bepaalde (risico)groepen op school zijn. Hiermee denken we beter aan te kunnen sluiten bij de informatiebehoeften in het onderwijsveld. Sommige scholen of besturen hebben wel (LOVS)gegevens aangeleverd maar geen vragenlijsten ingevuld. Deze scholen kunnen we helaas niet op alle thema’s een school-specifieke terugkoppeling aanbieden. In dit bericht geven we alvast een overzicht van de thema’s die u in het eerste trimester van dit schooljaar kunt verwachten.

Thema 1: Lezen en taalvaardigheid
Bij het thema lezen kijken we in verschillende factsheets naar o.a. de Leesattitude en Leesmotivatie van leerlingen in groep 8. We zoomen daarbij expliciet in op verschillen tussen groepen, bijvoorbeeld naar opleiding ouders, geslacht en regio. Daarnaast gaan we relaties bekijken tussen leesmotivatie, leesattitude en scores op de taaltoetsen in het LOVS en onderdelen op de eindtoets.

Scholen ontvangen terugkoppeling op de indicatoren die we gebruiken voor leesattitude, leesmotivatie en leesvaardigheid (LOVS-toetsen) in vergelijking met het regionale beeld, en we rapporteren over de grootte van bepaalde (risico)groepen die in dit kader van belang zijn.

Thema 2: De invloed van corona op de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen in groep 8
In dit thema richten we ons op twee clusters van vaardigheden. We beperken ons hierbij tot die sociaal-emotionele vaardigheden die in de wetenschappelijke literatuur als relevant worden aangemerkt:
(1) Vakoverstijgende vaardigheden: vindingrijkheid, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, prestatiegerichtheid en samenwerken;
(2) Schoolattitude, met onderliggende factoren motivatie, vertrouwen in schoolse prestaties, en sociale relaties met klasgenoten en leraren op school.

De afname van de data heeft net voor de zomervakantie plaatsgevonden en de databestanden zijn eind september aan het onderzoeksteam OML opgeleverd. Het maken van de analyses kost tijd en aandacht, waardoor we in het eerste trimester slechts twee thema’s belichten. Na de kerstvakantie volgen nieuwe analyses, waarvan we u op de hoogte zullen stellen aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste informatie, is het altijd mogelijk om onze website of onze Linkedin pagina te bezoeken.
 

Aanbod Dode HoeklesVan een regionaal transportbedrijf hebben wij het aanbod gekregen, dat scholen zich kosteloos kunnen opgeven voor een Dode Hoekles. Tijdens deze les bezoekt een rijinstructeur met vrachtwagen de school om de gevaren rond de dode hoek van een vrachtwagen te demonstreren aan de leerlingen. De leerlingen ervaren dan wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet ziet, zodat zij weten hoe zij als kwetsbare voetgangers of fietsers het beste kunnen handelen als ze een vrachtwagen tegenkomen.

Interesse? Stuur dan uiterlijk 5 november a.s. een e-mail naar receptie@movare.nl