Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 4 schooljaar 2021-2022


Reserveren van ruimten in MOVARE-huis tot 22 oktober nog niet mogelijk


Het is tot 22 oktober aanstaande nog niet mogelijk om ruimten in het MOVARE-huis te reserveren voor bijeenkomsten. De reden hiervan is dat de ICT-aansluitingen nog niet gereed zijn en dat de facilitaire ondersteuning voor dergelijke bijeenkomsten nog niet rond is.

 

Presentaties directeurenberaad 23 septemberHieronder kun je de presentaties downloaden, die afgelopen donderdag tijdens het directeurenberaad zijn toegelicht.

- Stand van zaken personeel
- Nationaal Programma Onderwijs
- Veranderingen toezichtkader, Kwaliteitskalender en Personeelsoverzicht
- Informatie beveiliging en privacy bij MOVARE – applicatieregister
- Arbeidsmarkt-toelage voor scholen met een uitdagende populatie
 

Kalender begrotingsproces 2022-2023 e.v.In de begrotingsronde 2021-2022 is een langere doorlooptijd voor het begrotingsproces gehanteerd. Als belangrijkste reden hiervoor was het realiseren van een kwaliteitsimpuls ten aanzien van het begrotingsproces. Op grond van positieve ervaringen wordt deze werkmethodiek gecontinueerd. In afwachting van de beoogde wijziging in de bekostigingssystematiek per 1 januari 2023, worden de statuten van MOVARE hierop (vooralsnog) niet aangepast.

Het voorafgaande resulteert in de onderstaande planning:

September – oktober 2021
Planning & control vult de begrotingstool op basis van normeringen, historie en contracten. Maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021 herfstvakantie.

Oktober 2021
Kick-off meeting; CvB, MT, P-adviseurs en F-adviseurs.

November 2021
Start begrotingsgesprekken met schooldirecteuren. De begrotingsgesprekken zullen in het MOVARE-huis (Jan de Witplein 10) plaatsvinden. Bij de begrotingsgesprekken zullen de contactpersonen Personeel en Financiën aanwezig zijn. De doorlooptijd bedraagt 4 weken.

6 december 2021
Softclose begroting. Vanaf dit moment kan de schooldirecteur geen wijzigingen meer aanbrengen in de begroting. De uitkomst van het begrotingsgesprek in november kan aanleiding zijn voor een vervolggesprek tussen schooldirecteur en CvB (in aanwezigheid afdelingshoofd/adviseur). Dit kan tot een bijstelling van de betreffende schoolbegrotingen leiden; in positieve of negatieve zin. Belangrijk gegeven hierbij is het overall beeld van de geconsolideerde begroting van MOVARE.

Start begrotingsgesprekken bovenschoolse afdelingen.

17 december 2021
Hardclose begroting. Vanaf deze datum zijn mutaties niet meer mogelijk en is de begroting daarmee voor schooldirecteuren en bovenschoolse afdelingen afgesloten.

Januari 2022 (exacte datum nader te bepalen)
Behandeling begroting in MT MOVARE. Eventuele bijstellingen.

Januari 2022 (exacte datum nader te bepalen)
Behandeling begroting in CvB; voorgenomen besluit.

Maart 2022 (exacte datum nader te bepalen)
Behandeling begroting in auditcommissie RvT.

Maart 2022 (exacte datum nader te bepalen)
Behandeling begroting door RvT; goedkeuring.

April 2022
Bestuursformatieplan (op basis van goedgekeurde begroting). Naar aanleiding van actuele leerlingaantallen zal een aanvullende analyse gedaan worden ten aanzien van eventueel maatwerk (+/- 13 leerlingen). Maatwerk kan resulteren in een positieve of negatieve afwijking ten opzichte van de oorspronkelijk begrote formatie.
 

Verdiepende analyse NPONaar aanleiding van het directeurenberaad delen wij het onderstaande bericht over NPO, van voor de zomervakantie, nogmaals met jullie.

Het schooljaar 2020-2021 nadert het einde, de zomervakantie staat voor de deur. Inmiddels zijn de definitieve gegevens met betrekking tot streefniveaus en landelijke gemiddelden van de eindtoets basisonderwijs gepubliceerd. De gegevens geven, in combinatie met de gegevens van de afgelopen jaren, belangrijke informatie over de ontwikkeling van het onderwijs op de kernvakken taal/ spelling, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen. Voor het opstellen van jouw schoolprogramma is dit belangrijke informatie.

In dit artikel beschrijven we op welke manier je deze informatie op kunt halen, interpreteren en een plek kunt geven in je schoolscan. Daarnaast praten wij je kort bij over de onduidelijkheid die er ontstond over de positie van de MR ten opzichte van de GMR bij het bovenschools inzetten van NPO-middelen. Ten slotte sturen wij de rekentool NPO met deze brief mee en lichten we kort toe hoe deze gebruikt kan worden.

Verdiepende analyse NPO naar aanleiding van definitieve eindtoets Basisonderwijs 2021
De afgelopen weken is op onze scholen veel werk verzet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Scholen hebben een schoolscan uitgevoerd om de mogelijke achterstanden door de sluiting van onze scholen in kaart te brengen. De conclusies uit de schoolscan zijn met behulp van het interventiemenu omgezet in een schoolprogramma dat door steeds meer scholen al voorgelegd is aan de afdelingen P&O, Finance en Onderwijskwaliteit. Inmiddels hebben de eerste scholen ook al een definitief akkoord op hun plannen gekregen.

Complete dataset
Langzamerhand wordt nu steeds duidelijker hoe de verantwoording op school- en bestuursniveau er uit gaat zien. Bij de verantwoording op schoolniveau zal de inspectie het verband leggen tussen de schoolscan, het schoolprogramma en de resultaten. Het is dus zaak om goed te kunnen laten zien dat wat de school in de schoolscan waargenomen heeft, past bij de gekozen interventies en de geschreven plannen. Als de inspectie de thermometer in het proces prikt, zouden zij tot dezelfde conclusies als de school moeten komen. Om die reden is het van belang dat de dataset waarop de school zich baseert, compleet is.

Definitieve eindtoetsgegevens
Veel scholen hebben gebruik gemaakt van ParnasSys/ Ultimview om de ontwikkeling van hun leerlingen te analyseren. De definitieve eindtoetsgegevens (vooral met betrekking tot de streefniveaus en de landelijke gemiddelden voor een school) zijn echter pas sinds een week definitief. Om die reden willen wij jullie vragen om deze gegevens toe te voegen aan jullie scan, om vervolgens te bezien of dit van invloed is op de schoolprogramma’s.

Hanteer hiervoor de volgende werkwijze:
Analyseer de EB gegevens 2021 voor wat betreft taal/ spelling, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen in Ultimview. Voor scholen die minder bedreven zijn in het werken met Ultimview hebben wij twee korte instructiefilmpjes toegevoegd die laten zien hoe je de analyse uit kunt voeren. Het eerste filmpje (klik hier) betreft het dashboard eindtoets. Het tweede filmpje (klik hier) betreft het dashboard onderwijsresultaten.

• Centrale vraag: hoe doen jouw leerlingen het voor wat betreft de streefniveaus op de bovengenoemde kernvakken afgezet tegen de norm van jouw school?

• Wanneer een vakgebied bij deze eerste analyse opvalt, kijk dan in ParnasSys naar de opbrengsten van de groepen 7 en 6 voor dit vakgebied. Vallen deze gegevens ook op?

• Als de gegevens bij zowel de eind- als de tussentoetsen opvallen, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de inhoudelijke keuze in jouw schoolprogramma. Voeg nieuwe keuzes als addendum toe aan jouw schoolprogramma en vraag de MR om instemming op dit addendum.

• Als je eerder, op basis van de beschikbare gegevens, tot dezelfde keuzes bent gekomen, voeg dan in ieder geval het cijfermateriaal van de EB analyse 2021 toe aan het schoolprogramma.

Als een school ondersteuning nodig heeft bij de analyse in Ultimview, dan is het mogelijk om een hulpvraag te stellen bij Janine Deckers (Janine.deckers@movare.nl) of Andrew Simons (andrew.simons@movare.nl). Dit bericht verandert niets aan de eerder afgesproken tijdlijnen. De deadline voor de schoolprogramma’s blijft 22 oktober 2021.

MR en GMR
De afgelopen tijd bestond er onduidelijkheid over de mate waarin de bovenschoolse inzet van NPO middelen (voor bijvoorbeeld coördinatie) al dan niet van instemming van alle afzonderlijke medezeggenschapsraden voorzien moest worden. Wij hebben navraag bij het OC&W gedaan. De Wet Medezeggenschap Scholen blijft ook in het kader van het NPO onverkort van toepassing. Artikel 16 lid 1 gaat hierbij over de instemming en advies bevoegdheid van de GMR. Dit artikel stelt dat de GMR in plaats van de MR optreedt als het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor een meerderheid van de scholen. De bovenschoolse inzet van NPO-middelen is noodzakelijk en van belang voor alle MOVARE-scholen waar het gaat om coördinatie en ondersteuning. Op basis van dit gegeven is de GMR dus aan zet en hoeven de afzonderlijke medezeggenschapsraden geen akkoord te geven op de bovenschoolse inzet van NPO-middelen.

Document 'besteding en verantwoording'
Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt om een secure inrichting binnen MOVARE met als vervolg een heldere verantwoording. In dit document 'besteding en verantwoording MOVARE bovenschoolse middelen NPO' wordt dit, en de rol van de GMR hierbij, nader toegelicht.

Rekentool NPO
Naast de onderwijskundige verantwoording is het van belang dat wij ook de financiële monitoring per school helder hebben. De aanlevering van de financiële overzichten is momenteel dusdanig divers dat er gekozen is voor één uniforme spreadsheet voor alle scholen. Deze spreadsheet bestaat uit twee tabbladen: de invulinstructie en de daadwerkelijke begroting. Mochten hierover vragen zijn, dan kun je terecht bij de contactpersoon Finance van je eigen serviceteam. Het advies is dat, naast je eigen documentatie ter verantwoording en evaluatie, je beide toevoegingen naar bert.gubbels@movare.nl mailt. Hij zorgt voor de verzameling van alle bestanden op bestuursniveau, zodat ook van hieruit de verantwoording en evaluatie kan plaatsvinden. Dit bericht verandert niets aan de eerder afgesproken tijdlijnen. De deadline voor de schoolprogramma’s blijft de herfstvakantie 2021. 

Tot slot
Het schooljaar 2020-2021 was voor ons allemaal in vele opzichten uitdagend. De flexibiliteit van alle collega’s om steeds weer mee te buigen met wat nodig was om het onderwijs aan onze kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is van groot belang geweest. Nu gaan we de volgende fase tegemoet. We hopen dat we de onzekerheid van de coronapandemie achter ons kunnen laten en dat we de focus weer kunnen verleggen naar waar MOVARE-scholen goed in zijn: optimaal onderwijs bieden voor al onze kinderen! Dankzij de ondersteuningsgelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen we op school inzetten op het verbeteren van het mentaal welbevinden en de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. We zijn op de goede weg!
 

SchoonmaakIn het kader van de corona-versoepelingen vanaf 25 september jl. is door het CvB besloten om de aanvullende opdracht (het dagelijks schoonmaken van de contactpunten) niet meer te laten uitvoeren. Gom zal haar medewerkers zelf informeren over deze aanpassing. Als er naar aanleiding van deze verandering vragen zijn, kun je contact opnemen met Tom Janssen.

Contactpersoon: Tom Janssen, e-mail: tom.janssen@movare.nl


Brief Stichting Leergeld ParkstadMede n.a.v. vragen delen wij deze brief met jullie, die door Stichting Leergeld Parkstad in juli is verzonden naar alle scholen en het CvB. Onderwerp van deze brief is: Aanpassing vergoedingen vrijwillige ouderbijdrage PO door Stichting Leergeld Parkstad i.v.m. nieuwe Wet Vrijwillige Ouderbijdrage.


MOVARE-shop: nieuwe productgroep FiscFree

Per 1 oktober a.s. wordt een nieuwe productgroep aan FiscFree toegevoegd, namelijk de Bijenkorf cadeau card. Een mooie uitbreiding van onze MOVARE-shop!

⇒ Nog geen gebruik gemaakt van de MOVARE-shop? Lees op intranet onder het menu-item ‘MOVARE-shop’ wat deze regeling inhoudt en hoe jij er als MOVARE-medewerker gebruik van kunt maken! Doe er je voordeel mee!