Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 37 schooljaar 2021-2022

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 voor 22 juli 2022  Nieuw verzoek indienen in de Vervangingsmanager voor elke medewerker die in schooljaar 2022-2023 via Wiertz wordt ingezet.  Zie ook het nieuwsbericht hierover in deze  nieuwsbrief. 
 voor de zomervakantie (eerste twee modules)  Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  
 t/m 1 oktober 2022 Aanleveren documenten NPO: nieuw NPO-plan en Excel-bestand.   

 

Medewerker(s) via Wiertz ingezet? Dien verzoek(en) dan tijdig in via de Vervangingsmanager!In verband met de uitbetaling van de maand augustus van de medewerkers die via Wiertz ingezet worden, is het belangrijk dat de verzoeken tijdig ingediend worden in de Vervangingsmanager. Daarom de dringende oproep om voor elke medewerker die in het nieuwe schooljaar op je school via Wiertz wordt ingezet, een nieuw verzoek, met ingangsdatum 1-8-2022, in te dienen in de Vervangingsmanager. Vermeld daarbij de naam van de medewerker in het opmerkingenveld.

⇒ Let op: Het indienen van de verzoeken kan tot vrijdag 22 juli a.s..

 

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022Vanaf 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Hieronder zie je de tekst over betaald ouderschapsverlof van het onderhandelaarsakkoord van de nieuwe CAO, die loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023.

Betaald ouderschapsverlof
Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet regelt betaald ouderschapsverlof voor iedereen in Nederland gedurende 9 weken tijdens het eerste levensjaar van het kind. In de CAO PO is al een regeling voor betaald ouderschapsverlof opgenomen. Partijen vertalen de wettelijke mogelijkheden in een nieuwe regeling in de cao:

  • In het PO behouden werknemers het recht op 415 uur betaald verlof (wat meer is dan de 9 weken die de wet biedt) en 625 uur onbetaald ouderschapsverlof.
  • Per 2 augustus 2022 wordt het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur gedurende het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof.
  • De terugbetalingsregeling (artikel 8.19 lid 3 en 4 van de CAO PO) vervalt per 2 augustus 2022 voor het gedeelte van het betaalde ouderschapsverlof dat is opgenomen in het eerste levensjaar.
  • Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen gedurende het eerste levensjaar, kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden (55% van de bezoldiging).
  • De overige voorwaarden van de bestaande regeling blijven gelden.
  • De regeling voor betaald ouderschapsverlof (inclusief de wettelijke regeling) blijft qua omvang gelijk aan de huidige regeling in de CAO PO.
  • Voor een eventueel resterend deel van op 2 augustus 2022 al opgenomen gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof geldt bij opname in het eerste levensjaar van het kind vanaf 2 augustus eveneens het percentage van 75% van de bezoldiging.

Indien medewerkers naar aanleiding van het bovenstaande hun reeds ingediende aanvraag willen herzien, zullen zij hierover met jou als leidinggevende in gesprek moeten gaan en een nieuwe aanvraag indienen.

Vragen?
Heb je vragen over het betaalde ouderschapsverlof? Stel deze dan via Mijn InSite / Helpdesk P&O.


Campagne RIEC Limburg: Hoe goed bescherm jij jouw kind tegen criminaliteit?RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Limburg lanceerde onlangs een campagne gericht op ouders van Limburgse jongeren. Ouders/verzorgers kunnen via https://beschermen.crimitest.nl online testen hoe goed zij op de hoogte zijn van de manieren waarop jongeren tegenwoordig geronseld worden voor criminele activiteiten. Na de test ontvangen ouders/verzorgers meer informatie, inzicht in de signalen van verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit en wordt via het platform indien nodig verwezen naar de beschikbare hulppartners. De test is een vervolg op het eerste onderdeel van de preventieve campagne, “Ben jij geschikt om te werken als drugscrimineel?”, een online test voor jongeren die via www.crimitest.nl al 5500 keer werd ingevuld. De test is in te vullen via: https://beschermen.crimitest.nl.

 Wellicht is het een idee om de campagne/online test via het ouderportaal onder de aandacht te brengen van ouders/verzorgers van jullie school.