Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 3 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 Uiterlijk 30 september 2022  Doorgeven via communicatie@movare.nl of je behoefte hebt aan visitekaartjes.  Zie ook het nieuwsbericht  van vorige week.  
 t/m 1 oktober  2022  Aanleveren documenten NPO: nieuw NPO-plan en Excel-bestand.   
 uiterlijk 18 oktober 2022  Scholenpagina op MOVARE-website controleren op actualiteit.  Zie ook het bericht in deze  nieuwsbrief! 
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  

 

Ter informatie: attentie Dag van de LeraarOp woensdag 5 oktober aanstaande ontvangen alle leerkrachten/medewerkers van MOVARE een attentie in het kader van de Dag van de Leraar. Om misverstanden te voorkomen: alle vaste medewerkers en alle overige medewerkers die bij ons geregistreerd staan, ontvangen deze attentie.
 

Verzoek: scholenpagina MOVARE-website op actualiteit controlerenEen aantal jaren geleden hebben wij alle directeuren om input gevraagd voor de scholenpagina’s voor onze destijds nieuw te realiseren MOVARE-website. In de loop van de tijd is deze informatie wellicht (gedeeltelijk) gewijzigd. Daarom aan alle directeuren de vraag om de scholenpagina op de MOVARE website door te lezen en te controleren op actualiteit.

 Je vindt jouw scholenpagina onder het menu-item ‘scholen’ op de MOVARE-website. Klik vervolgens jouw eigen school aan.

Wil je wijzigingen voor jouw scholenpagina doorgeven? Mail deze dan naar communicatie@movare.nl

Graag eventuele wijzigingen uiterlijk 18 oktober aanstaande doorgeven. Dank voor jullie medewerking!


Voorkom een loonsanctie: zorg dat het verzuimdossier up-to-date is!Als een medewerker na 88 weken ziekte een WIA uitkering moet aanvragen, gaat UWV eerst de zgn. RIV (Re-integratie Verslag) toets doen. UWV toetst de re-integratie-inspanningen van werkgever én werknemer zoals die zijn vastgelegd in het re-integratie-dossier. UWV kijkt of alle voorgeschreven documenten in het re-integratiedossier aanwezig zijn en vooral of de voorgeschreven acties adequaat en tijdcontingent zijn uitgevoerd.

Als er bijvoorbeeld binnen 8 weken na de eerste ziektedag geen plan van aanpak is opgesteld, kan dit voor UWV al reden zijn om een loonsanctie op te leggen omdat zij vindt dat er dan mogelijk kansen zijn gemist. Dit geldt ook voor andere acties die de wetgeving vraagt. Het is dus erg belangrijk om alle acties die de Wet Verbetering Poortwachter vraagt tijdig in te zetten. Via InSite krijgt de leidinggevende daarover een reminder, maar om alle leidinggevenden hierbij te helpen, is de hulpkaart Wet Verbetering Poortwachter opgesteld. Hierin is een overzicht gegeven van alle verplichte acties én het tijdsbestek waarin deze moeten plaatsvinden. Een handige kaart om op je bureau bij de hand te houden. Je kunt de hulpkaart HIER downloaden. 

 Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Marina de Man, e-mail:   marina.deman@movare.nl
 

OuderschapsverlofZoals wij jullie al eerder via de nieuwsbrief hebben laten weten, is de regelgeving met betrekking tot ouderschapsverlof met ingang van 2 augustus 2022 gewijzigd. Ondanks eerdere aankondiging is het onze partner IJK nog niet gelukt om de nieuwe regeling in te richten in onze aanvraagformulieren ouderschapsverlof. Het inregelen van de regeling is complexer gebleken en duurt langer. Dit heeft als gevolg dat de regeling nog niet correct is toegepast in het salaris van september.

Op dit moment wordt nog voor iedereen die betaald ouderschapsverlof opneemt, de oude CAO regeling van 55% gehanteerd. Ook indien op jou de nieuwe regeling van toepassing is ( 75%). Zodra bij ons bekend is per wanneer de nieuwe regeling correct verwerkt kan worden, wordt deze met terugwerkende kracht gecorrigeerd bij de daaropvolgende salarisrun.
 

Aanvraag bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen

Met de onderstaande regelgeving kunnen jullie periodiek in aanmerking komen voor bijzondere bekostiging. Aanvragen worden centraal ingediend via het MOVARE-bureau. Graag jullie input als er in aanmerking komende leerlingen gekoppeld zijn aan jullie school.Een bestuur van een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de opvang van asielzoekers en overige vreemdelingen die onderwijs volgen op de school. Oekraïense vluchtelingen zijn toegevoegd aan de definitie van asielzoekers. Voor deze leerlingen kan op dezelfde manier bijzondere bekostiging aangevraagd worden.

⇒ Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen.
Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de eerste opvang van asielzoekers en overige vreemdelingen die onderwijs volgen op de school.

⇒ Asielzoekers en overige vreemdelingen 2e,3e of 4e jaar.
Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers en overige vreemdelingen die tijdens het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland onderwijs volgen op de school.

Wat wijzigt er voor schooljaar 2022-2023?
Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2023 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. Dit betekent dat de school deze bijzondere bekostiging voor schooljaar 2022-2023 ontvangt voor de periode van augustus 2022 tot en met december 2022. Vanaf 2023 gelden andere peildata. Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de eerste schooldag na de zomervakantie (5 september 2022) is ingeschreven.

Peildata
Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2022 zijn ontvangen. De bijzondere en de aanvullende bekostiging voor de peildatum eerste schooldag geldt voor de periode augustus tot en met oktober.
Peildatum 1 november 2022: de aanvraag moet uiterlijk op 29 november 2022 zijn ontvangen. De bijzondere en de aanvullende bekostiging voor de peildatum 1 november 2022 geldt voor de periode november tot en met december.

Contactpersoon: Martijn Manders, e-mail: martijn.manders@movare.nl
 

Installatie CO2 meters op basisscholenAfgelopen week zijn de CO2 meters op onze scholen geleverd. In dit document lees je het ‘hoe en waarom’ hiervan. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kan je terecht bij Bram Geijselaers van de afdeling Facility Management (FM), e-mail: bram.geijselaers@movare.nl.
 

Nieuwe (tijdelijke) Correctiewaarde Onderwijsresultatenmodel (OR1)Het zal jullie niet ontgaan zijn door de nieuwsbrief van de Onderwijsinspectie, en misschien heb je het in ParnasSys Ultimview al gezien bij het dashboard Onderwijsresultaten, dat er een waarde voor het Onderwijsresultatenmodel is toegevoegd naast de bestaande waarden: de Correctiewaarde (oranje streep). Deze nieuwe waarde staat nu naast de Signaleringswaarde (rode streep), Landelijk gemiddelde (zwarte streep) en eventueel Schooleigennorm (paarse streep). Het wordt er niet overzichtelijker op in Ultimview, maar er is blijkbaar reden genoeg om, gezien de pandemie en het wegvallen van eindtoets 2020, een Correctiewaarde toe te passen om de Onderwijsresultaten toch te kunnen beoordelen.

De afdeling Onderwijskwaliteit geeft je de tip om hier de informatie te bekijken die de Onderwijsinspectie gecommuniceerd heeft en om in de ParnasSys helpdesk meer informatie op te zoeken die zij over deze nieuwe (maar tevens tijdelijke) Correctiewaarde heeft verzameld. Wij willen via dit nieuwsitem aan jullie doorgeven dat álle MOVARE-scholen boven die Correctiewaarde scoren, dus dat er op dit moment geen school ‘Onvoldoende’ zou scoren bij een inspectiebezoek op enkel en alleen OR1 (Eindresultaten). Jullie wisten wellicht al dat twee scholen onder de Signaleringswaarde met 1S/2F scoren, maar deze krijgen dus bij een eventueel onderzoek ‘Geen oordeel’ op OR1. De meeste scholen zouden verder als Voldoende beoordeeld worden op OR1 en enkele scholen realiseren zelfs hun schooleigen ambities die boven het landelijk gemiddelde liggen. Zij zouden dus ‘Goed’ op dit onderdeel scoren. Voor ons is en blijft bovenschools het meer richting de Signaleringswaarde bewegen dan richting het Landelijk gemiddelde reden tot een onderwijsadviesgesprek. Inmiddels staan deze gesprekken gepland met scholen. Dit blijft ongewijzigd, omdat wij denken dat het goed is om eventuele kwetsbaarheden met elkaar te bespreken.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl