Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 29 schooljaar 2021-2022

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.
 

 Uiterlijke datum/   deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden

 tussen 15 april en 15 mei 2022

 Afname eindtoets  

 9 mei t/m 13 mei 2022

 Loopbaanontwikkeling:
 ⇒ Sollicitanten selecteren en hen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
 ⇒ Niet geselecteerde sollicitanten ontvangen via InSite een standaardafwijzing (kandidaten niet op gesprek NB kwalitatieve afwijzing).

 
16 mei t/m 20 mei 2022  Loopbaanontwikkeling:
  Sollicitatiegesprekken voeren (min. 3/max. 5 per vacature) en kandidaat kiezen
 
 uiterlijk 17 mei 2022

Invullen korte vragenlijst over het gebruik van Vensters PO. Dit is ter voorbereiding op het directeurenberaad van 19 mei a.s.

Zie ook het bericht over invullen vragenlijst Vensters PO in deze nieuwsbrief.
 23 mei t/m 25 mei 2022  Loopbaanontwikkeling:
  Niet geselecteerde kandidaten krijgen een telefonische afwijzing + P&O informeren over de geplaatste kandidaat (i.v.m. mutatie!).
 
uiterlijk 25 mei 2022  Opgave zwangerschapsverloven en WIEG 2022-2023  Zie ook het bericht over dit onderwerp in deze nieuwsbrief
 
 voor 1 juli 2022  Monitor sociale veiligheid uitwisselen met onderwijsinspectie
 


 

Update Loopbaanontwikkeling 2022 9 mei t/m 13 mei: sollicitanten selecteren en hen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
 9 mei t/m 13 mei: niet geselecteerde sollicitanten ontvangen via InSite een standaardafwijzing (kandidaten niet op gesprek NB kwalitatieve afwijzing).
 16 mei t/m 20 mei: sollicitatiegesprekken voeren (min. 3/max. 5 per vacature) en kandidaat kiezen.
 23 mei t/m 25 mei: Niet geselecteerde kandidaten krijgen een telefonische afwijzing + P&O informeren over de geplaatste kandidaat (i.v.m. mutatie!).

Vragen?  Neem dan contact op met de desbetreffende P&O-adviseur van jouw serviceteam.
 

SollicitatiecodeMomenteel bevinden we ons in de tweede sollicitatieronde. Dit is het uitgelezen moment om nog een keer stil te staan bij de afspraken die we hebben gemaakt rondom dit proces. Een belangrijke afspraak is bijvoorbeeld dat er geen referenties worden opgevraagd zonder toestemming van de kandidaat. Lees de volledige sollicitatiecode HIER

Samen zorgen we voor een zorgvuldig proces!
 

Opgave zwangerschapsverloven en WIEG 2022-2023Het verzoek is om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 25 mei a.s., de al bekende verloven in het kader van zwangerschap voor het schooljaar 2022-2023 door te geven. Graag invullen in dit format en vervolgens het ingevulde format mailen naar Ineke Moonen, e-mail: ineke.moonen@movare.nl.
 

Korte vragenlijst over gebruik Vensters PO

⇒ ter voorbereiding op het directeurenberaad van 19 mei aanstaandeSinds een aantal jaren werken MOVARE scholen, net als andere scholen in Nederland, met Vensters PO/ Scholen op de Kaart. De diversiteit van het vullen van de schoolvensters is groot. We hebben in het verleden eigenlijk nooit echt gekeken welke onderwerpen van Vensters voor MOVARE scholen echt belangrijk zijn en welke wij minder belangrijk vinden. Tijdens het directeurenberaad van 19 mei aanstaande staat Scholen op de kaart op de agenda. Tijdens een dialoogsessie proberen wij beelden te vormen over nut, noodzaak en belang van het vullen van de schoolvensters.

TO DO: invullen korte vragenlijst
Ter voorbereiding vragen wij jou om deze korte vragenlijst over het gebruik van Vensters PO op jouw school in te vullen. Centraal hierbij staat de vraag: wat vind jij meer/ minder relevante informatie om te delen? Graag de vragenlijst uiterlijk dinsdag 17 mei a.s. invullen. Dank!
 

Onderwijskwaliteit

⇒ Graag de informatie in dit nieuwsbericht delen met jouw intern begeleider en de leerkracht van groep 7/8 (schoolverlaters).  
 Heroverwegen en bijstellen schooladvies

#onderwijskwaliteit #afsluiting #schooladviezen
Alle 1415 leerlingen binnen MOVARE, die uitstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs, ontvingen voor 14 maart jullie kansrijke schooladvies. Het ligt bij wet vast dat als leerlingen een eindtoets maken, en die score ligt een half of een heel niveau boven het schooladvies, het schooladvies heroverwogen dient te worden. Deze heroverweging leg je altijd vast in het leerlingdossier in ParnasSys. Je kunt deze heroverweging bijvoorbeeld verwerken in de groeinotitie ‘Uitstroomprofiel’ óf je kunt een nieuwe notitie Contact ouders/verzorgers maken met onderwerp ‘Heroverwegen schooladvies’. Je moet immers toch even contact met ouders/verzorgers hebben over de heroverweging. Dit contact kan persoonlijk zijn of per brief.

Stel: je maakt een nieuwe notitie. Dan kun je meerdere notities in één keer aanmaken via de Groepskaart. Dat scheelt wat werk! Kijk hiervoor nog een keer naar de tip ‘Meerdere notities in 1 keer maken in ParnasSys'. Als je bijstelt na overleg met ouders/verzorgers en leerling, zul je het advies in ParnasSys moeten bijstellen bij Vervolgonderwijs ‘Herzien advies’, moet je het OSO opnieuw verzamelen en Klaarzetten voor verzenden voor het VO. Zij hebben anders alleen het eerste advies in hun systeem staan. Als je bijstelling zelfs leidt tot een nieuwe vervolgschool, moet je dat natuurlijk ook veranderen en opnieuw uitwisselen met de ontvangende school. Let er dus goed op dat je deze stappen volgt om de adviesprocedure helemaal zorgvuldig te doorlopen. Lees alles nog een goed door in deze kwaliteitskaart

Eindresultaten 2022
Bijna is het zover! De eindresultaten van 8 leerjaren op jouw school komen bijna binnen in ParnasSys. Mogelijk is het op sommige scholen, die voor de meivakantie de eindtoets al afnamen, al binnengekomen. Als je zeker weet dat alle ontheffingsleerlingen niet in je schoolresultaten zitten, kun je aan de slag in Ultimview in de dashboards Eindtoets en Onderwijsresultaten. In deze kwaliteitskaart vind je daar meer informatie over. Hopelijk zijn de resultaten passend bij de leerlingen en komen de resultaten 1F en 1S/2F overeen met wat jullie verwacht hadden en misschien wel al als schoolambities ingesteld hadden! In een van de volgende nieuwsbrieven zal er aandacht zijn voor hoe het binnen MOVARE gegaan is met de eindresultaten en schooladviezen. Mogelijk vinden we gezamenlijk enkele actiepunten voor komend schooljaar en daarna.