Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 23 schooljaar 2021-2022

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.
 

 Uiterlijke datum/   deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 28 februari t/m 18 maart 2022
 
 Loopbaanontwikkeling: Medewerkers met een vast dienstverband kunnen solliciteren op de gepubliceerde vacatures in InSite  
 21 maart t/m 25 maart 2022
 
 Loopbaanontwikkeling: Selecteren sollicitanten + uitnodigen voor sollicitatiegesprek  
 21 maart t/m 25 maart 2022
 
 Loopbaanontwikkeling: Niet geselecteerde sollicitanten via InSite afwijzen  
 uiterlijk 25 maart 2022
 (aangepaste datum!)
 Mogelijke bezwaren van ouders tegen uitwisselen van gegevens met het NCO in LVS registreren + gegevens   voor rapportage klaarzetten voor de uitwisseling  Zie het bericht over dit onderwerp in
 nieuwsbrief nummer  21 en nieuwsbrief   nummer 22
 28 maart tot 1 april 2022
 
 Loopbaanontwikkeling: Sollicitatiegesprekken voeren (min.3, max 5 per vacature) + kandidaat kiezen  
 voor 1 april 2022  Onderwijskundig rapport (OKR) uitwisselen met VO
 

 tussen 15 april en 15 mei 2022

 Afname eindtoets  
 voor 22 april 2022
 (datum is verlengd!)
 MTO: Invullen 3 vragen (via Forms) in kader van voortgang plan van aanpak medewerkerstevredenheidsonderzoek maart 2021  
 voor 1 juli 2022  Monitor sociale veiligheid uitwisselen met onderwijsinspectie
 


 

MOVARE websitetraject – heeft jouw school dringend een nieuwe website nodig?Zoals jullie in onderstaand bericht kunnen lezen, zijn we gestart met een websitetraject voor alle MOVARE-scholen. Wij maken daarvoor eerst een planning. Heeft jouw school dringend een nieuwe website nodig? Maak dit dan kenbaar door een mail te sturen naar communicatieadviseur Sanne Boonen (sanne.boonen@movare.nl). Dan passen we de planning, waar mogelijk, hierop aan.

Wat was er ook alweer met de websites?  
Zoals je misschien nog weet, heeft er vorig schooljaar een test plaatsgevonden op de scholenwebsites van MOVARE. Hieruit bleek dat de technische kwaliteit van de websites niet aan de gewenste standaard voldeed. Daarom heeft MOVARE besloten om over te gaan tot nieuwe websites. Deze websites zullen gaan voldoen aan de kwaliteitseisen voor een veilige schoolwebsite.

Daarbij worden we ondersteund door de volgende partijen:

 • Voor de techniek hebben we een partner gevonden via aanbesteding, het bedrijf Scherponline.  
 • Voor de vormgeving/ het communicatieadvies hebben we een partner gevonden via aanbesteding, het bedrijf MijnMarketing.  

Wat betekent dit voor mijn schoolwebsite?  
We gaan samen een websitetraject starten. Samen met MijnMarketing en Scherponline maken we een aantrekkelijke én zo’n veilig mogelijke website. 

Wat wordt er van mij verwacht? 
Wij nemen contact op met jou voor een kennismaking en brainstorm. Daarbij hebben we een aantal zaken voor ogen:

 • Onze partners nemen zo veel mogelijk werk uit handen (denk aan het vullen van de website)
 • We gaan samen voor een nieuwe website waar iedereen tevreden over is
 • Het beheren van de website moet voor iedereen behapbaar zijn. Hiervoor krijg je een korte training.

Wat kost deze nieuwe website?
De kosten van de nieuwe website worden bovenschools bekostigd.

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met adviseur communicatie Sanne Boonen, e-mail  sanne.boonen@movare.nl.
 


Interne audits MOVARE: een tussenstandIn het schooljaar 2017-2018 is MOVARE gestart met de voorbereiding en uitvoering van interne audits. Een groep auditoren werd opgeleid en in het kader van deze opleiding werd een aantal audits onder supervisie van een ervaren onderwijsinspecteur gedaan. De audits werden uitgevoerd op basis van een door het College van Bestuur goedgekeurd auditkader gericht op schoolontwikkeling. Scholen konden zelf kenbaar maken of zij een audit wilden. Het resultaat van de audit (het rapport met de conclusies en aanbevelingen) was ‘eigendom’ van de school en pas in een later stadium (2019-2020) ging het College van Bestuur integraal deel uitmaken van de nabespreking van de audits.  

Inmiddels vormen audits een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitszorg. Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn 15 MOVARE scholen door het auditteam bezocht. De afgelopen twee jaar heeft de planning door de COVID-19 pandemie vertraging opgelopen, maar inmiddels is het auditteam weer gestart en liggen er voor het lopende schooljaar nog vier auditverzoeken.

MOVARE kwaliteitssystematiek
Het veranderende toezicht van de onderwijsinspectie, waarbij het bestuur bezocht wordt en aan moet tonen zicht te hebben op de kwaliteit van haar scholen, zorgt ervoor dat de audits in een nieuw licht komen te staan.  In het aangepaste auditkader worden audits gezien als een vast onderdeel van de MOVARE kwaliteitssystematiek. Dit betekent dat het vrijblijvende karakter van de audits zal verdwijnen. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zullen alle MOVARE scholen planmatig minimaal één keer per vier schooljaren door het auditteam bezocht worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een follow-up audit uit te voeren twee jaar na een eerder uitgevoerde audit. Dit auditmoment kan ook een thematisch karakter hebben. De resultaten van de audits (rapportages) zijn actief onderdeel van de communicatie van het College van Bestuur en de schooldirecteur over de ontwikkeling van de kwaliteit van de school. Zij spelen een rol in de Q-gesprekken (kwaliteitsgesprekken) die het College van Bestuur een aantal keren per jaar, samen met de onderwijsadviseurs en/ of een auditor, met de directeur en de intern begeleider van de school voert. 

De audits krijgen zo een tweeledig karakter. Enerzijds blijven ze primair ontwikkelingsgericht. De audits leveren voor de school belangrijke informatie op die kan helpen bij het maken van keuzes voor school- en organisatieontwikkeling. Daarnaast zorgen de audits ervoor dat MOVARE als organisatie en de MOVARE scholen voldoen aan de in het toezichtkader van de onderwijsinspectie beschreven uitgangspunten en verantwoordelijkheden.

Hoe nu verder?
Aan het einde van dit schooljaar zullen een kleine 20 scholen van MOVARE een audit gehad hebben. Voor een aantal van deze scholen ligt deze audit alweer een behoorlijk stuk in het verleden. Voor het einde van dit schooljaar zorgt het auditteam voor een rooster waarin allereerst alle scholen gepland worden die nog geen audit gedaan hebben. Het schooljaar 2022-2023 en een deel van het daaropvolgende schooljaar zal nodig zijn om deze scholen te bezoeken. Als alle scholen één keer bezocht zijn, pakken we voor wat betreft de planning de draad weer op bij die scholen die in 2017-2018 als eerste bezocht werden.

Uitzonderingen en specifieke vragen
Naast deze algemene planning is er ruimte om op vraag van een school een audit naar voren te halen of een thematische audit uit te voeren. Als een school van deze optie gebruik wil maken, kan zij contact opnemen mat Andrew Simons (andrew.simons@movare.nl).
 

Update loopbaanontwikkeling 2022Het tijdpad ziet er de komende weken als volgt uit:

⇒  t/m 18 maart: Medewerkers met een vast dienstverband bij MOVARE hebben de mogelijkheid te solliciteren op de openstaande vacatures in InSite.
⇒ 21 t/m 25 maart: scholen selecteren sollicitanten voor een sollicitatiegesprek (min 3/max 5 per vacature) en plannen een sollicitatiegesprek. Sollicitanten die niet geselecteerd zijn, ontvangen een afwijzing via InSite.
⇒ 28 maart t/m 1 april: sollicitatiegesprekken voeren en een kandidaat kiezen.
 

Inzet van LIO’sTot de einddatum van het LIO-contract (t/m 24-6-2022) is de student gebonden aan zijn LIO-plek. In die periode is hij/zij ook verzekerd via DNP. Het komt helaas voor dat directeuren afspraken maken met LIO’s om het schooljaar in hun groep af te maken. Dit is absoluut niet de bedoeling, maar we hebben begrip voor de situatie waarin een school zich kan bevinden. Daarom deze update over de einddatum van de inzet van LIO’s.

Periode tot de zomervakantie inzet afgestudeerde LIO
Van 27-6-2022 tot aan de zomervakantie zijn de geslaagde studenten alleen inzetbaar voor vervanging en zullen dan ook in de vervangerspool geplaatst worden. Zijn er moverende redenen waarom de afgestudeerde LIO student tot einde schooljaar op jouw school moet blijven? Stuur dan een onderbouwing naar de P&O adviseur van je serviceteam.
 

Vrijwilligers schoolkampGaan er ouders/verzorgers als begeleider mee op schoolkamp?  Dan moeten zij beschikken over een geldige VOG namens MOVARE. Registreer hen dan ook als vrijwilliger, zodat de VOG tijdig opgevraagd kan worden. 
 

Waardering voor onze medewerkersUit ons medewerkersonderzoek weten we dat het expliciet uiten van waardering een belangrijk aandachtspunt is. De vitaliteit van medewerkers kan beïnvloed worden door waardering. Iedereen vindt het namelijk fijn om gezien te worden. Het geeft ons een gevoel van erkenning en het motiveert ons om weer door te gaan.

Maar hoe kun jij als leidinggevende medewerkers op een eenvoudige manier waarderen? 
Op basis van een onderzoek van Harvard hebben wij een paar belangrijke tips voor je verzameld:

 • Check geregeld even bij iemand in en vraag hoe het gaat. Een simpele goedemorgen en een kort praatje dat niet over werk gaat, kunnen al helpen om een connectie aan te gaan met de ander.
 • Voorzie medewerkers van feedback. Medewerkers willen graag weten wat ze goed doen en wat ze kunnen verbeteren. Zorg altijd voor balans tussen positieve en kritische feedback, dat geeft medewerkers een oprecht gevoel van waardering.
 • Bespreek de groeimogelijkheden. Medewerkers willen graag perspectief op wat hun groeikansen zijn. Als je dit als manager geregeld doet, dan vergroot dit het gevoel van waardering bij medewerkers.

Maak een gewoonte van waardering. Zorg dat je geregeld momenten creëert waarbij je jouw waardering uitspreekt naar medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin van de week zijn, een mailtje, een schouderklopje etc.
 

REMINDER: Bevoegdheden directeuren

⇒ onderstaande informatie heb je op 24 februari jl. ook per mail ontvangen.Naar aanleiding van enkele recente casussen vragen wij nadrukkelijk jullie aandacht voor de procuratieregeling, die van toepassing is op alle directeuren. Wij gaan ervan uit, dat jullie terdege rekening houden met de navolgende bepalingen in genoemde document:

Een schooldirecteur:

1. is bevoegd MOVARE te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens MOVARE tot een maximumbedrag van € 10.000,00;

2 .is samen met een lid van het College van Bestuur, onbeperkt bevoegd MOVARE te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen.

⇒ Let op m.b.t. punt 1: laat in geval van twijfel een contract vooraf screenen door Thei Iding.

 

REMINDER: Planning Q-gesprekken: een gezamenlijke verantwoordelijkheid!De afgelopen maanden heeft MOVARE de eerste stappen gezet naar de invoering van de Kwalender (de MOVARE kwaliteitskalender). Voor scholen belangrijke onderwerpen, die te maken hebben met het vastleggen van gegevens en het interne en externe gebruik van die gegevens, komen maandelijks aan de orde in de vorm van kwaliteitskaarten en ondersteunende Webinars en instructievideo’s. Op deze manier geven MOVARE scholen en de afdeling onderwijskwaliteit samen vorm aan een MOVARE kwaliteitssysteem.

Een van de onderdelen van de Kwalender is de ambitie om drie keer per jaar met de school in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de kwaliteit op school. Tijdens dit zogenaamde Q-gesprek (kwaliteitsgesprek) sluiten naast het CvB ook de onderwijsadviseur en/ of een auditor aan. Van de kant van de school wordt het gesprek gevoerd door de directeur en de intern begeleider. Als de intern begeleider niet aan kan schuiven, wordt deze plek ingenomen door een ander ter zake deskundig lid van het (management)team van de school.

Voor het lopende schooljaar is het niet mogelijk en wenselijk om een cyclus van drie gesprekken te plannen. De agenda’s van iedereen die bij het gesprek betrokken is, zijn immers al voor een belangrijk deel gevuld. Om die reden beperken we de Q-gesprekken dit jaar tot één ronde, die plaatsvindt in de maanden maart tot en met juni 2022. Voor het CvB van MOVARE, maar ook voor de onderwijsadviseurs en auditoren, betekent dit dat zij een hele reeks gesprekken gaan voeren. Het plannen van die gesprekken is dan ook een behoorlijke uitdaging. Het secretariaat van MOVARE zal de data binnenkort met jullie communiceren. Wij vragen jullie begrip voor het feit dat deze planning de agenda’s van de mensen die aan de gesprekken deelnemen, kan doorkruisen.  Probeer zoveel mogelijk af te stemmen op de data die aan jullie voorgelegd worden. Gezien de omvang van de te plannen gesprekken zal schuiven met afspraken namelijk nauwelijks mogelijk zijn.

Contactpersoon: Andrew Simons, e-mail: andrew.simons@movare.nl
 

REMINDER: Training gesprekstechnieken/ effectief communiceren

Ontwikkelen & Leren

 Doelgroep: schooldirecteuren
 Doel en opzet: De training is gericht op het effectief communiceren in de gesprekkencyclus.
 Voorbereiding en studiebelasting: Zelf ingebrachte casuïstiek wordt besproken en vormt de basis van praktische oefeningen.

MOVARE organiseert in samenwerking met Tijdwinst de training gesprekstechnieken/effectief communiceren. Dit op jullie verzoek. In december 2021 heeft deze training noodgedwongen online plaatsgevonden via Teams. Het was een goede inhoudelijke bijeenkomst, maar fysieke bijeenkomsten hebben de voorkeur. MOVARE heeft destijds gekozen de andere trainingsmomenten door te schuiven naar een later moment. Gelukkig is het vanaf nu weer mogelijk om bijeenkomsten fysiek in het MOVARE Huis te organiseren.

Trainingen 23 maart en 20 april 2022
De twee resterende trainingen worden aangeboden op 23 maart en 20 april 2022. Locatie is het MOVARE Huis in Landgraaf. De bijeenkomst start om 09.00 uur (vanaf 08.30 uur inloop)  en eindigt om 16.00 uur. De training wordt verzorgd door Ciska Rippen, trainer bij Tijdwinst. Je kunt je tot uiterlijk 20 maart 2022 inschrijven via cursusmanagement (Cursussen- InSite) voor één van de twee trainingsmomenten. Inschrijven kan via deze link.

Programma
De training is gericht op het effectief communiceren in de gesprekkencyclus.
Hiertoe komen de volgende onderdelen aan bod:
- Omgaan met weerstand en emoties in een gesprek;
- Optimaliseren van de eigen invloedssfeer;
- Regie houden met een duidelijk doel voor ogen;
- Tips en handvatten met betrekking tot luisteren en doorvragen;
- Professioneel feedback geven.
 

REMINDER: Voortgang plannen van aanpak Medewerkersonderzoek
 Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek van maart 2021 zijn er in de afgelopen periode bovenschools en op de scholen plannen van aanpak gemaakt.

Bovenschoolse aanpak
Het bovenschoolse plan bestaat uit de volgende actiepunten:
 

 • Actiepunt 1. Uitwerken gedragsvoorbeelden gewenst gedrag
  Hier wordt momenteel aan gewerkt door de werkgroep professionele leercultuur. Doel een (concept)versie op te stellen in schooljaar 2021-2022, die als input kan dienen voor het nieuwe strategisch beleid van MOVARE.
   
 • Actiepunt 2. Digitaal ontwikkelplatform:
  Momenteel loopt het aanbestedingsproces om een E-learningplatform aan te kopen. De implementatie start in schooljaar 2021-2022.
   
 • Actiepunt 3. Online platform om kennis te delen
  Intranet is binnen MOVARE de plek om informatie te vinden. Daarnaast heeft de Teams-omgeving een extra functie gekregen voor het delen van kennis. Hierin volgt ook op korte termijn de Teams-omgeving voor de MOVARE-Bieb.
   
 • Actiepunt 4. Organiseren Onderwijscafés en webinars
  Het organiseren van de MOVARE Onderwijscafés is inmiddels een goed gebruik geworden. De kalender voor 2021-2022 krijgt conform planning zijn uitvoering. De MOVARE Onderwijscafés zullen ook in 2022-2023 georganiseerd worden.
   
 • Actiepunt 5. Intensiveren gebruik Teams voor specifieke expertise groepen
  Hierin heeft het gebruik van Teams een extra functie gekregen voor het delen van kennis in netwerken (bv. Rekennetwerk, IB-netwerk of leerkrachten groep 8).
   
 • Actiepunt 6. Ontwikkelen en implementeren vitaliteitsbeleid
  Middels de input van de werkgroep vitaliteit, de VitOscan, ervaringen uit pilots op het gebied van vitaliteit en beschikbare data wordt het vitaliteitsbeleid opgesteld. Een eerste (concept)versie wordt schooljaar 2021-2022 verwacht.
   
 • Actiepunt 7. Verbeteren communicatie
  Het verbeteren van de communicatie speelt op twee niveaus: de communicatie binnen school en de communicatie binnen MOVARE. In de afgelopen maanden heeft de afdeling Communicatie organisatie breed gekeken naar de (inzet van) diverse communicatiekanalen en deze besproken met zowel interne geledingen (o.a. directeuren, GMR, IB'ers) als externe partners (o.a. gemeenten en kindpartners). De opbrengsten van deze waardevolle gesprekken worden momenteel in kaart gebracht. Het doel van de gesprekken is tweeledig. Enerzijds willen we op basis van de feedback die we hebben ontvangen onze communicatiekanalen verbeteren en (meer) doelgericht inzetten. Anderzijds willen we de vindbaarheid van informatie/ documenten gemakkelijker maken. 
   
 • Actiepunt 8. Het geven van complimenten.
  Hierbij is het van belang om onze waardering naar elkaar expliciet te maken. Ter ondersteuning van dit punt wordt momenteel een ludieke campagne ontwikkeld. Hierover volgt snel meer…


Planning bovenschoolse aanpak

 Wanneer  Wat
 Voor zomervakantie 2021   Resultaten delen
 Voor herfstvakantie 2021  PVA MOVARE
 Voor carnavalsvakantie 2022  Voortgang 1
 Voor zomervakantie 2022  Evaluatie
 Voor kerstvakantie 2022  Voortgang 2
 Voor carnavalsvakantie 2023  Eindevaluatie
 Maart/April 2023  Nieuwe meting


Planning schoolspecifieke aanpak

 Wanneer  Wat
 Voor zomervakantie 2021  Resultaten delen
 Voor herfstvakantie 2021  Actieplan school
 Oktober 2021 - mei 2022  Aan de slag met actieplan
 Voor carnavalsvakantie 2022  Voortgang 1   
 Voor zomervakantie 2022  Evaluatie actieplan school
 Augustus- december 2022  Aan de slag met actieplan
 Voor kerstvakantie 2022  Voortgang 2
 Voor carnavalsvakantie 2023  Eindevaluatie
 Maart/April 2023  Nieuwe meting


Voortgang schoolspecifieke plannen: invullen 3 vragen
Zoals in de planning aangegeven, brengen we ook graag de voortgang ten aanzien van de schoolspecifieke plannen van aanpak in beeld. Vul hiervoor de 3 vragen in via deze link. Graag voor 22 april aanstaande. Dank alvast!


REMINDER: Alleen medewerkers met een arbeidscontract bij MOVARE ziekmelden in InSite!Het komt regelmatig voor dat er medewerkers in InSite ziek gemeld worden, die geen arbeidscontract bij MOVARE hebben. Het gaat vooral om medewerkers die zijn ingehuurd via Wiertz, medewerkers van WSP Parkstad of medewerkers van dans- en muziekschool SMK. Deze medewerkers hebben wel een account in AFAS/InSite, omdat zij gebruik moeten kunnen maken van de applicaties op de school (smartboard, kopieerapparaat e.d.). Zij staan ook op de medewerkerslijsten van de betreffende scholen.  Deze medewerkers hebben echter geen MOVARE contract. Het is daarom niet de bedoeling dat deze medewerkers ziek gemeld worden in InSite. Zij moeten zich bij hun eigen leidinggevende bij Wiertz, WSP Parkstad of SMK ziek melden.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Marina de Man, e-mail: marina.deman@movare.nl
 

Oproep student Master Onderwijswetenschappen

⇒ Leerkrachten en directieleden gezocht die enquête willen invullen over de rol van academische leerkrachten in het basisonderwijs.Beste lezer,

Voor mijn masterscriptie Onderwijswetenschappen ben ik op zoek naar leerkrachten en directieleden die een enquête willen invullen over de rol van academische leerkrachten in het basisonderwijs. In deze informatiebrief kunt u meer informatie over het onderzoek vinden. Het invullen van de enquête duurt maximaal 15 minuten. U kunt aan het onderzoek deelnemen via deze link

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

Laura Kleine
Student Master Onderwijswetenschappen: Onderwijsinnovatie