Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 21 schooljaar 2021-2022

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.
 

 Uiterlijke datum/   deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 voor 25 februari 2022  Loopbaanontwikkeling: Vacatures registreren in InSite → inclusief akkoord van Finance en P&O  
 28 februari t/m 18 maart 2022  Loopbaanontwikkeling: Medewerkers kunnen solliciteren op de gepubliceerde vacatures in InSite  
 voor 1 maart 2022 → uitzonderingen uiterlijk 14 maart,
 zie 
deze link
 Schooladviezen groep 8 communiceren met ouders/verzorgers + vastleggen in   ParnasSys  Janine Deckers  - Zie ook de reminder over dit onderwerp in   deze nieuwsbrief
 uiterlijk 7 maart 2022  Mogelijke bezwaren van ouders tegen uitwisselen van gegevens met het NCO in LVS registreren + gegevens voor   rapportage klaarzetten voor de uitwisseling  Belangrijk: Zie het bericht over dit onderwerp in deze  nieuwsbrief!
 voor 11 maart 2022  NPO: vragenformulier invullen via FORMS  Zie bericht over NPO in deze nieuwsbrief
 voor 11 maart 2022  NPO: invullen format m.b.t. 3 vragen “schoolprogramma 2022- 2023”  Zie bericht over NPO in deze nieuwsbrief
 voor 15 maart 2022  Registreren schooladviezen in DUO (BRON) via ParnasSys  
 21 maart tot 25 maart 2022  Loopbaanontwikkeling: Selecteren sollicitanten + uitnodigen voor sollicitatiegesprek  
 voor 22 maart 2022  Invullen 3 vragen (via Forms) in kader van voortgang plan van aanpak medewerkerstevredenheidsonderzoek maart 2021  Zie ook het bericht over dit onderwerp in deze nieuwsbrief
 28 maart tot 1 april 2022  Loopbaanontwikkeling: Sollicitatiegesprekken voeren  

 

Calamiteiten tijdens carnavalsvakantieMoet je onverhoopt een calamiteit melden tijdens de carnavalsvakantie? Raadpleeg dan het calamiteiten-overzicht via deze link
 

Loopbaanontwikkeling 2022
⇒ Wat staat deze periode op de planning?

 • Deze week moeten alle vacatures in InSite geplaatst zijn. Directeuren die dit nog niet gedaan hebben, worden verzocht uiterlijk 25 februari hun vacature(s) te plaatsen. Voor het opstellen van een vacaturetekst voor jouw school gebruik je dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel. De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.
 • Medewerkers met een vast dienstverband bij MOVARE kunnen van 28 februari t/m 18 maart solliciteren op de gepubliceerde vacatures in InSite.
 • 21 - 25 maart: selecteren sollicitanten en uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
 • 28 maart - 1 april: sollicitatiegesprekken voeren. 


BELANGRIJK: bezwaren registreren in het kader van de NCO-rapportages leergroei 2022!MOVARE neemt sinds een aantal jaren deel aan het LVS-project van het Nationaal Cohortonderzoek (NCO). In het kader van dit onderzoek ontvangen MOVARE scholen jaarlijks een hoofdstuk over de leergroei van hun leerlingen. Dit hoofdstuk wordt samengesteld op basis van de informatie die het NCO via Cito/ ParnasSys uitwisselt met onze scholen. Het NCO voegt dus geen informatie toe, hetgeen betekent dat de kwaliteit van onze systemen ook de kwaliteit van de rapportage bepaalt.

In het kader van uitwisselen van informatie met het NCO moeten scholen mogelijke bezwaren van ouders registreren en de gegevens voor de rapportage klaarzetten voor uitwisseling. Dit moet gebeuren op uiterlijk 7 maart aanstaande. Het gaat hier om de volgende handelingen:

Scholen moeten in het LVS registreren:
1. Van welke (nieuwe) leerlingen de ouders bezwaar hebben gemaakt tegen deelname. U hoeft geen bezwaren te registreren van leerlingen waarvan u het bezwaar al eerder (in voorgaande jaren) geregistreerd had.
2. Met een akkoord in het LVS aangeven dat alle bezwaren zijn geregistreerd en gegevens mogen worden geëxporteerd. 

De leverancier van het  LVS ( in de meeste gevallen Cito) zal op 8 maart 2022 de gegevens uit het LVS exporteren. In het geval dat een school de bezwaren niet heeft geaccordeerd in het LVS, zal de leverancier van het LVS geen gegevens van deze school exporteren. Dit kan als gevolg hebben dat het NCO onvoldoende gegevens heeft om voor deze scholen een rapportage over leergroei in juni te maken. 

Communicatie met ouders
Ouders moeten in de gelegenheid gesteld worden om bezwaar te maken tegen het uitwisselen van gegevens met het NCO. Het betreft hier een min of meer passieve bezwaarprocedure.
Deze voorbeeldtekst kan gedeeld worden met ouders van nieuwe leerlingen waarvoor niet eerder gegevens uitgewisseld werden. Ouders moeten naar aanleiding van de brief actief contact met de school leggen om het bezwaar kenbaar te maken. Wanneer dit niet voor de sluitingsdatum (7 maart aanstaande) gebeurd is, mogen de gegevens uitgewisseld worden. Stuur deze brief voor de carnavalsvakantie via de gebruikelijke kanalen naar de beoogde ouders toe en voeg de datum van 7 maart als einddatum in.

Hoe accordeer je bezwaren en export in het LVS?
- Cito: Zet een vinkje bij “Akkoord voor export” voor alle groepen;
- ParnasSys: De beheerder neemt in de beheertab van ParnasSys de koppeling af voor het NRO-NCO: Beheertab -> koppeling -> klik op NRO-NCO -> klik op afnemen.

Via de volgende links kun je een handleiding voor de acties in respectievelijk Cito en ParnasSys downloaden: Handleiding Cito en Handleiding ParnasSys 
De ervaring leert dat de acties in Cito eenduidiger zijn. Vergeet niet om na het registreren van de bezwaren het selectievakje akkoord voor export aan te vinken!!!

Contactpersoon: Andrew Simons, e-mail: andrew.simons@movare.nl


Alleen werknemers met een arbeidscontract bij MOVARE ziekmelden in InSite!

Het komt regelmatig voor dat er medewerkers in InSite ziek gemeld worden, die geen arbeidscontract bij MOVARE hebben. Het gaat vooral om medewerkers die zijn ingehuurd via Wiertz, medewerkers van WSP Parkstad of medewerkers van dans- en muziekschool SMK.

Deze medewerkers hebben wel een account in AFAS/InSite, omdat zij gebruik moeten kunnen maken van de applicaties op de school (smartboard, kopieerapparaat e.d.). Zij staan ook op de medewerkerslijsten van de betreffende scholen.  Deze medewerkers hebben echter geen MOVARE contract. Het is daarom niet de bedoeling dat deze medewerkers ziek gemeld worden in InSite. Zij moeten zich bij hun eigen leidinggevende bij Wiertz, WSP Parkstad of SMK ziek melden.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Marina de Man, e-mail: marina.deman@movare.nl
 

Ontwikkelen & Leren: Training gesprekstechnieken/ effectief communiceren⇒ Doelgroep:
 schooldirecteuren
⇒ Doel en opzet: De training is gericht op het effectief communiceren in de gesprekkencyclus.
⇒ Voorbereiding en studiebelasting: Zelf ingebrachte casuïstiek wordt besproken en vormt de basis van praktische oefeningen.

MOVARE organiseert in samenwerking met Tijdwinst de training gesprekstechnieken/effectief communiceren. Dit op jullie verzoek. In december 2021 heeft deze training noodgedwongen online plaatsgevonden via Teams. Het was een goede inhoudelijke bijeenkomst, maar fysieke bijeenkomsten hebben de voorkeur. MOVARE heeft destijds gekozen de andere trainingsmomenten door te schuiven naar een later moment. Gelukkig is het vanaf nu weer mogelijk om bijeenkomsten fysiek in het MOVARE Huis te organiseren.

Trainingen 23 maart en 20 april 2022
De twee resterende trainingen worden aangeboden op 23 maart en 20 april 2022. Locatie is het MOVARE Huis in Landgraaf. De bijeenkomst start om 09.00 uur (vanaf 08.30 uur inloop)  en eindigt om 16.00 uur. De training wordt verzorgd door Ciska Rippen, trainer bij Tijdwinst. Je kunt je tot uiterlijk 20 maart 2022 inschrijven via cursusmanagement (Cursussen- InSite) voor één van de twee trainingsmomenten. Inschrijven kan via deze link.

Programma
De training is gericht op het effectief communiceren in de gesprekkencyclus.
Hiertoe komen de volgende onderdelen aan bod:
- Omgaan met weerstand en emoties in een gesprek;
- Optimaliseren van de eigen invloedssfeer;
- Regie houden met een duidelijk doel voor ogen;
- Tips en handvatten met betrekking tot luisteren en doorvragen;
- Professioneel feedback geven.


Planning Q-gesprekken: een gezamenlijke verantwoordelijkheid!De afgelopen maanden heeft MOVARE de eerste stappen gezet naar de invoering van de Kwalender (de MOVARE kwaliteitskalender). Voor scholen belangrijke onderwerpen, die te maken hebben met het vastleggen van gegevens en het interne en externe gebruik van die gegevens, komen maandelijks aan de orde in de vorm van kwaliteitskaarten en ondersteunende Webinars en instructievideo’s. Op deze manier geven MOVARE scholen en de afdeling onderwijskwaliteit samen vorm aan een MOVARE kwaliteitssysteem.

Een van de onderdelen van de Kwalender is de ambitie om drie keer per jaar met de school in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de kwaliteit op school. Tijdens dit zogenaamde Q-gesprek (kwaliteitsgesprek) sluiten naast het CvB ook de onderwijsadviseur en/ of een auditor aan. Van de kant van de school wordt het gesprek gevoerd door de directeur en de intern begeleider. Als de intern begeleider niet aan kan schuiven, wordt deze plek ingenomen door een ander ter zake deskundig lid van het (management)team van de school.

Voor het lopende schooljaar is het niet mogelijk en wenselijk om een cyclus van drie gesprekken te plannen. De agenda’s van iedereen die bij het gesprek betrokken is, zijn immers al voor een belangrijk deel gevuld. Om die reden beperken we de Q-gesprekken dit jaar tot één ronde, die plaatsvindt in de maanden maart tot en met juni 2022. Voor het CvB van MOVARE, maar ook voor de onderwijsadviseurs en auditoren, betekent dit dat zij een hele reeks gesprekken gaan voeren. Het plannen van die gesprekken is dan ook een behoorlijke uitdaging. Het secretariaat van MOVARE zal de data binnenkort met jullie communiceren. Wij vragen jullie begrip voor het feit dat deze planning de agenda’s van de mensen die aan de gesprekken deelnemen, kan doorkruisen.  Probeer zoveel mogelijk af te stemmen op de data die aan jullie voorgelegd worden. Gezien de omvang van de te plannen gesprekken zal schuiven met afspraken namelijk nauwelijks mogelijk zijn.

Contactpersoon: Andrew Simons, e-mail: andrew.simons@movare.nl


MOVARE websitetrajectIn dit bericht lees je meer over de voortgang van jouw schoolwebsite n.a.v. de test die vorig jaar heeft plaatsgevonden op websites van MOVARE.  

Wat was er ook alweer met de websites?  
Zoals je misschien nog weet, heeft er vorig schooljaar een test plaatsgevonden op de scholenwebsites van MOVARE. Hieruit bleek dat de technische kwaliteit van de websites niet aan de gewenste standaard voldeed. Daarom heeft MOVARE besloten om over te gaan tot nieuwe websites. Deze websites zullen gaan voldoen aan de kwaliteitseisen voor een veilige schoolwebsite.

Daarbij worden we ondersteund door de volgende partijen:

 • Voor de techniek hebben we een partner gevonden via aanbesteding, het bedrijf Scherponline.  
 • Voor de vormgeving/ het communicatieadvies hebben we een partner gevonden via aanbesteding, het bedrijf MijnMarketing.  

Wat betekent dit voor mijn schoolwebsite?  

 • Inmiddels zijn er al een tiental websites in de maak. Dit zijn de websites van scholen die al een kwalitatief hoogwaardig design hadden, dat goed overgezet kon worden naar de nieuwe partner. Ben jij een van deze scholen en al bezig met dit traject? Dan mag je dit bericht negeren.
 • Voor het merendeel geldt dat we samen een website traject gaan starten. Samen met MijnMarketing en Scherponline maken we een aantrekkelijke én zo’n veilig mogelijke website. 

Wat wordt er van mij verwacht? 
Wij nemen contact op met jou voor een kennismaking en brainstorm. Daarbij hebben we een aantal zaken voor ogen:

 • Onze partners nemen zo veel mogelijk werk uit handen (denk aan het vullen van de website)
 • We gaan samen voor een nieuwe website waar iedereen tevreden over is
 • Het beheren van de website moet voor iedereen behapbaar zijn. Hiervoor krijg je een korte training.

Wat kost deze nieuwe website?
De kosten van de nieuwe website worden bovenschools bekostigd.

Vragen?
Hopende je voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Heb je vragen? Neem dan contact op met adviseur communicatie Sanne Boonen (sanne.boonen@movare.nl).
 

TLV-aanvragen

⇒ Dit nieuwsbericht graag ook delen met jouw intern begeleider!Voor een nieuwe TLV-aanvraag dienen de meest recente formulieren gebruikt te worden. Deze zijn te vinden op de site van SMV 3106: https://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/

 • Klik bovenaan op downloads en formulieren;

 • Scrol naar beneden naar punt 4. Formulieren toelaatbaarheidsverklaring;

 • Download de formulieren:

 • Toestemmingsverklaring ouders;

 • Aanvraagformulier TLV;

 • Duiden en Doen.

Ben je nieuwsgierig naar de manier waarop trajectbegeleiding de aanvraag beoordeelt? Kijk dan eens op blz. 4 van het formulier bevindingen trajectbegeleider (ook te downloaden op deze plek). N.B. De ankerpunten 1 t/m 4 die hier genoemd worden, zijn de ankerpunten die in jouw SOP staan.

Betrokkenheid S(B)O bij TLV aanvragen
Betrokkenheid van S(B)O scholen bij aanvragen TLV dient pas ingezet te worden als het SWV de TLV ontvankelijk heeft verklaard. Zij geven aan met welke S(B)O school het dossier gedeeld mag worden. Trajectbegeleiding houdt namelijk rekening met thuisnabijheid, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de mogelijkheden van de S(B)O school die in hun SOP beschreven staan.

Voor de S(B)O scholen betekent dit, dat contact met ouders pas plaatsvindt nadat trajectbegeleiding dit bij IB van de reguliere school heeft aangegeven. Duidelijke communicatie tussen IB regulier en IB S(B)O is van belang. Dit zorgt ervoor dat bij ouders geen verwachtingen geschept worden die uiteindelijk niet na gekomen kunnen worden, omdat bijvoorbeeld een TLV niet afgegeven wordt of een andere speciale voorziening passender is.

Mochten ouders zich zelf melden of als er vragen zijn, kun je contact opnemen met Lian van den Bosch (procesbegeleider), e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl
 

REMINDER: Registreren schooladvies (mét verruiming) en uitwisselen met ROD

Thema’s onderwijskwaliteit, onderwijsprocessen, afsluiting, schooladvies, ParnasSys, RODVorige week is in de MOVARE-nieuwsbrief gecommuniceerd dat vóór 1 maart het schooladvies geregistreerd moet staan in ParnasSys en dat vóór 15 maart het schooladvies uitgewisseld moet worden met DUO middels het nieuwe ROD. Omdat corona een grote invloed heeft op scholen, is er een verruiming van die 1e maart bekend geworden, namelijk dat het schooladvies vóór 15 maart geregistreerd moet worden met datum in ParnasSys. Lees meer over de verruiming op de website van DUO en in de nieuwsbrief van PO-raad.

Wat betekent dat voor jouw school?
Deze extra tijd kan benut worden om nogmaals kritisch naar jouw adviesproces te kijken en bij twijfel kansrijk te blijven adviseren aan sommige leerlingen. Let wel op ons advies: Gebruik de extra tijd alleen als het echt nodig is! Als het mogelijk is, probeer dan ouders en leerling zoals reeds gepland voor de voorjaarsvakantie het schooladvies te geven. Op die manier krijgen ouders voldoende tijd zich tijdens of meteen na de voorjaarsvakantie te oriënteren op een passende vervolgschool.

Maak je gebruik van de verruiming? Wissel dan na het geven van het schooladvies aan ouders en leerling zo snel mogelijk uit met het nieuwe ROD richting DUO. Hier zit geen twee weken verruiming in, maar volgt dus zo snel mogelijk.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Voortgang plannen van aanpak Medewerkersonderzoek
 Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek van maart 2021 zijn er in de afgelopen periode bovenschools en op de scholen plannen van aanpak gemaakt.

Bovenschoolse aanpak
Het bovenschoolse plan bestaat uit de volgende actiepunten:
 

 • Actiepunt 1. Uitwerken gedragsvoorbeelden gewenst gedrag
  Hier wordt momenteel aan gewerkt door de werkgroep professionele leercultuur. Doel een (concept)versie op te stellen in schooljaar 2021-2022, die als input kan dienen voor het nieuwe strategisch beleid van MOVARE.
   
 • Actiepunt 2. Digitaal ontwikkelplatform:
  Momenteel loopt het aanbestedingsproces om een E-learningplatform aan te kopen. De implementatie start in schooljaar 2021-2022.
   
 • Actiepunt 3. Online platform om kennis te delen
  Intranet is binnen MOVARE de plek om informatie te vinden. Daarnaast heeft de Teams-omgeving een extra functie gekregen voor het delen van kennis. Hierin volgt ook op korte termijn de Teams-omgeving voor de MOVARE-Bieb.
   
 • Actiepunt 4. Organiseren Onderwijscafés en webinars
  Het organiseren van de MOVARE Onderwijscafés is inmiddels een goed gebruik geworden. De kalender voor 2021-2022 krijgt conform planning zijn uitvoering. De MOVARE Onderwijscafés zullen ook in 2022-2023 georganiseerd worden.
   
 • Actiepunt 5. Intensiveren gebruik Teams voor specifieke expertise groepen
  Hierin heeft het gebruik van Teams een extra functie gekregen voor het delen van kennis in netwerken (bv. Rekennetwerk, IB-netwerk of leerkrachten groep 8).
   
 • Actiepunt 6. Ontwikkelen en implementeren vitaliteitsbeleid
  Middels de input van de werkgroep vitaliteit, de VitOscan, ervaringen uit pilots op het gebied van vitaliteit en beschikbare data wordt het vitaliteitsbeleid opgesteld. Een eerste (concept)versie wordt schooljaar 2021-2022 verwacht.
   
 • Actiepunt 7. Verbeteren communicatie
  Het verbeteren van de communicatie speelt op twee niveaus: de communicatie binnen school en de communicatie binnen MOVARE. In de afgelopen maanden heeft de afdeling Communicatie organisatie breed gekeken naar de (inzet van) diverse communicatiekanalen en deze besproken met zowel interne geledingen (o.a. directeuren, GMR, IB'ers) als externe partners (o.a. gemeenten en kindpartners). De opbrengsten van deze waardevolle gesprekken worden momenteel in kaart gebracht. Het doel van de gesprekken is tweeledig. Enerzijds willen we op basis van de feedback die we hebben ontvangen onze communicatiekanalen verbeteren en (meer) doelgericht inzetten. Anderzijds willen we de vindbaarheid van informatie/ documenten gemakkelijker maken. 
   
 • Actiepunt 8. Het geven van complimenten.
  Hierbij is het van belang om onze waardering naar elkaar expliciet te maken. Ter ondersteuning van dit punt wordt momenteel een ludieke campagne ontwikkeld. Hierover volgt snel meer…


Planning bovenschoolse aanpak

 Wanneer  Wat
 Voor zomervakantie 2021   Resultaten delen
 Voor herfstvakantie 2021  PVA MOVARE
 Voor carnavalsvakantie 2022  Voortgang 1
 Voor zomervakantie 2022  Evaluatie
 Voor kerstvakantie 2022  Voortgang 2
 Voor carnavalsvakantie 2023  Eindevaluatie
 Maart/April 2023  Nieuwe meting


Planning schoolspecifieke aanpak

 Wanneer  Wat
 Voor zomervakantie 2021  Resultaten delen
 Voor herfstvakantie 2021  Actieplan school
 Oktober 2021 - mei 2022  Aan de slag met actieplan
 Voor carnavalsvakantie 2022  Voortgang 1   
 Voor zomervakantie 2022  Evaluatie actieplan school
 Augustus- december 2022  Aan de slag met actieplan
 Voor kerstvakantie 2022  Voortgang 2
 Voor carnavalsvakantie 2023  Eindevaluatie
 Maart/April 2023  Nieuwe meting


Voortgang schoolspecifieke plannen: invullen 3 vragen
Zoals in de planning aangegeven, brengen we ook graag de voortgang ten aanzien van de schoolspecifieke plannen van aanpak in beeld. Vul hiervoor de 3 vragen in via deze link. Graag voor 22 maart aanstaande. Dank alvast!