Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 18 schooljaar 2021-2022


KWALENDER: Nieuwe versie kwaliteitskalender en Kwaliteitskaarten

⇒ Deel het onderstaande bericht ook met jouw IB’er. Deze informatie is belangrijk voor hem/haar!Kwaliteitskalender
Er is een nieuwe versie van de kwaliteitskalender beschikbaar met een wijziging in januari/februari. Eén item van januari is naar februari verplaatst. De nieuwe versie van de kwaliteitskalender vind je HIER.  

Kwaliteitskaarten

Kwaliteitskaart notitie Uitstroomprofiel

Kwaliteitskaart notitie Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Kwaliteitskaart Analyse referentieniveaus en schoolnormen

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Loopbaanontwikkeling 2022

⇒ Wat is belangrijk op korte termijn 
  • Binnenkort is het zover! Het Loopbaanevent 2022. Dit vindt plaats op woensdag 23 februari 2022 van 14:00 uur tot 16:30 uur. In verband met de huidige coronamaatregelen zal op korte termijn besloten worden of het loopbaanevent online of fysiek zal plaatsvinden. Nadere informatie en tijdsplanning volgen.
  • Scholen die tijdens het loopbaanevent een presentatie willen verzorgen, kunnen zich tot 11 februari a.s. opgeven bij Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl) en Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Zeker scholen met vacatureruimte wordt geadviseerd zich tijdens het loopbaanevent te presenteren.
  • Volg bij het opstellen van een vacature voor jouw school dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
  • Vóór 11 februari 2022 geldt dat het gesprek en de schriftelijke vastlegging van boventalligheid heeft plaatsgevonden. Gebruik bij het kenbaar maken dit format. (bijlage VI loopbaanontwikkelingsbeleid). Let op: zieke medewerkers mogen niet boventallig verklaard worden.
  • In de CAO artikel 10.5 kun je informatie vinden over de overplaatsingsregeling.
  • De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.
  • Tijdens het gehele proces vragen we aandacht voor de te hanteren sollicitatiecode. In het kader van het volgen en uitvoeren van een zorgvuldig proces is het belangrijk deze sollicitatiecode te volgen. Deze sollicitatiecode is uiteraard gebaseerd op de CAO.
  • De loopbaanronde bestaat uit 2 rondes: in de eerste ronde mag iedereen met een vast dienstverband bij MOVARE solliciteren. In de 2e ronde mogen zowel alle medewerkers met een MOVARE contract als ook de LIO studenten solliciteren.
  • De loopbaanronde gaat over de boventalligheid en vacatures in de schoolformatie aan de hand van de vastgestelde begroting.
  • Vacatures in het kader van het project NPO worden niet meegenomen in de loopbaanronde, maar dienen separaat te worden ingediend bij jouw Adviseur P&O. Uiterste indiendatum volgt in de volgende nieuwsbrief. 

De komende periode zullen via de nieuwsbrief regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2022 worden gegeven. Contactpersoon voor dit proces is Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij de adviseur P&O van jouw serviceteam.
 

Promotie voor leerkrachten van L10 naar L11Zoals genoemd in het Strategisch Personeelsplan van MOVARE is loopbaanontwikkeling het laten floreren van de MOVARE-medewerker door competenties en vaardigheden in te zetten in de juiste werkomgeving, taak en/of functie. Vanuit dat perspectief is er steeds meer behoefte binnen de organisatie aan beleid omtrent promotie van leerkrachten L10 naar L11. Dat beleid is in januari goedgekeurd.

In deze interne memo wordt uitgelegd wat de verschillen tussen L10- L11 zijn en welke criteria worden gesteld om promotie van L10 naar L11 mogelijk te maken. Tevens is een format voorlegger ontwikkeld voor directeuren om een transparante werkwijze te kunnen hanteren en het voor alle betrokken partijen makkelijker te maken. Deze format voorlegger  dient voortaan gebruikt te worden bij het indienen van een voorlegger voor promotie L10-L11 bij het CvB.

De links naar het format en de interne memo worden in RAP nog toegevoegd aan het personeelshandboek.

Vragen?
Met vragen kun je terecht bij de adviseur P&O van jouw serviceteam.

 

Uitvraag thuiszittersTijdens het directieberaad van 20 januari jl. ben je geïnformeerd over thuiszitters en het belang van  preventief actie ondernemen in het voorkomen van thuiszitters. Mocht een leerling onverhoopt thuiszitten, dan ben je als school aan zet om in actie te komen en ervoor te zorgen dat een leerling zo snel mogelijk bij een passende vorm van onderwijs aan kan haken.  

Uitvraag
De uitvraag thuiszitters is bedoeld om in beeld te blijven over de situatie en indien nodig in gesprek te zijn over ondersteuning in het proces. Via deze link of de onderstaande QR-code krijg je toegang tot de vragenlijst thuiszitters, uitvraag januari 2022. Het verzoek is om deze uitvraag uiterlijk vrijdag 5 februari a.s. in te vullen.Contactpersoon: Adri Rooijakkers, e-mail: adr.rooijakkers@movare.nl

 

Registratie vrijwilligers MOVARE-scholenOm een goed overzicht te krijgen van de vrijwilligers die regelmatig actief zijn op de MOVARE-scholen, is het belangrijk dat hun gegevens op een centrale plaats binnen onze organisatie correct geregistreerd staan. Deze administratie is enerzijds een verplichting op basis van wet- en regelgeving. Anderzijds is het goed om te weten welke mensen via MOVARE vrijwilliger zijn, zodat praktische zaken met betrekking tot bijvoorbeeld een verzekering en aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vanzelfsprekend goed geregeld kunnen worden.

De registratie is tot op heden onvolledig. Daarom vragen wij opnieuw jouw aandacht hiervoor.

Zorgdragen administratie gegevens van vrijwilligers: wie doet dit en wat is de werkwijze?
De schooldirecteur of administratief medewerker binnen de school draagt zorg voor de administratie van de gegevens van de vrijwilligers. Om deze administratie te kunnen voeren, krijgt de vrijwilliger van de schooldirecteur een registratieformulier met het verzoek om dit in te vullen en te retourneren. De schooldirecteur of administratief medewerker voert de gegevens in InSite in. Uiteraard mag je hierbij de steun van de afdeling P&O verwachten.

In InSite staat de knop In dienst. Als je op deze knop klikt en doorklikt naar het profiel ‘in dienst vrijwilliger’, kun je de gevraagde gegevens van de betreffende vrijwilliger invoeren in de daarvoor bestemde velden. Aansluitend ontvangt P&O de taak om de VOG-aanvraag op te starten.

Let op!: Zonder een geldige VOG kan een vrijwilliger niet werkzaam zijn op school. Spreek dan ook een startdatum af die ingaat na afronding van de registratie van de vrijwilliger en nadat de VOG ontvangen is!

De urenverantwoordingen dienen maandelijks ingevuld en ondertekend te worden door de vrijwilliger. Indien er sprake is van toekenning van een vrijwilligersvergoeding, zal deze in de toekomst enkel bij een volledige registratie worden uitbetaald.

Vragen?
Heb je vragen over bovenstaande werkwijze of behoefte aan ondersteuning? Neem dan rechtstreeks contact op met Sabine Habets, afdeling P&O via sabine.habets@movare.nl of Anita Hildebrand, financiën via anita.hildebrand@movare.nl.
 

Ervaringsverhaal: Online AUDIT op basisschool St. Jozef in Merkelbeek

Tip: Het onderstaande ervaringsverhaal is wellicht ook interessant om te delen met jouw IB’er.Op 9 december jl. heeft op basisschool St. Jozef in Merkelbeek een online audit plaatsgevonden. Vanwege de coronamaatregelen leek het erop dat de audit voor een derde keer uitgesteld moest worden. Echter de auditoren Janine Deckers en Jacqueline Ruiters hebben onderzocht hoe de audit wel zou kunnen doorgaan.

Lees hieronder het hele verhaal:

Jacqueline: “Denkend vanuit mogelijkheden en creativiteit  zijn we samen met schoolleider Mechelien van den Bos en haar MT gaan verkennen welke onderdelen van de audit digitaal zouden kunnen”.

Janine: “Voor steeds meer vragen en situaties bleken we in staat een oplossing te vinden waar iedereen zich in kon vinden”.

Mechelien: “De klassenobservaties vonden digitaal plaats. Bij ieder lesbezoek nam een MT-lid de laptop mee, stelde deze zo op dat er een goed zicht was op de leerkracht en een groot deel van de leerlingen. Er kon ook ingezoomd worden op een specifieke onderwijssituatie“.

Jacqueline en Janine: “We hebben met behulp van verschillende Teams vergaderingen ons goed kunnen voorbereiden en kunnen afstemmen over de inhoud en verloop van de dag”.

Het gesprek met een delegatie van het team ging digitaal zonder problemen, de nabespreking met het MT en het team ook.

Mechelien: “We hebben deze audit als waardevol ervaren en ook echt antwoord gekregen op de vragen die we hebben gesteld als doel van deze audit. Het is een mooi middel om de thermometer in je eigen organisatie te steken, iets waar wij na een fusie van twee scholen wel behoefte aan hadden”.

Het staat buiten kijf dat een fysieke audit natuurlijk een heel andere dimensie brengt in de school. Dat geldt voor de auditoren ook. Janine en Jacqueline: “Vanzelfsprekend is het aanwezig zijn in een school, het ervaren van de sfeer, de gesprekjes met de leerkrachten en de kinderen niet te vervangen door een digitale afname van een audit, maar we zijn erg tevreden met dit alternatief”.

Gelukkig zullen de aanstaande audits weer fysiek gepland worden en hopen we oprecht dat dit zo zal blijven!

Heeft jouw school ook interesse in een audit? Dan is dit mogelijk! Door contact op te nemen met Andrew Simons (andrew.simons@movare.nl)  kunnen de mogelijkheden per school worden afgestemd.
 

Bedrijfsarts Anouk Scheepers met zwangerschapsverlofBedrijfsarts Anouk Scheepers gaat met ingang van 28 februari a.s. met zwangerschapsverlof.
Haar patiënten en hun leidinggevenden heeft ze inmiddels al op de hoogte gebracht. Anouk zal haar werkzaamheden tijdelijk overdragen aan haar collega Deafvon Frenken. Vanaf het nieuwe schooljaar zal Anouk haar werkzaamheden weer oppakken.

Deafvon start op 6 maart a.s. met zijn spreekuren bij MOVARE en stelt zich hieronder zelf even voor.

Wij wensen Anouk een plezierig zwangerschapsverlof.
 

Even voorstellen: Deafvon Frenken
“Ik ben Deafvon Frenken, 27 jaar oud. Ik ben vanaf januari 2021 in dienst als arts bij HumanCapitalCare. Ik heb reeds voor verschillende sectoren de (verzuim)begeleiding mogen verzorgen. Hieronder vallen ook enkele onderwijsinstellingen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. In 2022 ga ik starten met mijn opleiding tot bedrijfsarts. In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig. Het liefst ga ik een rondje hardlopen in de natuur. Tot slot wil ik mededelen dat ik uitkijk naar een prettige samenwerking met jullie!”