Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 17 schooljaar 2021-2022


Nieuwe uitdaging Anne VrankenMet ingang van 1 februari aanstaande zal Anne Vranken haar werkplek binnen de afdeling Onderwijskwaliteit van MOVARE verruilen voor een nieuwe werkplek bij Mondriaan In Heerlen. Anne was vanaf september 2015 werkzaam binnen onze organisatie als onderwijsadviseur en psycholoog. In die laatste functie heeft zij een belangrijke bijlage geleverd aan de diagnostiek binnen MOVARE. Als onderwijsadviseur was Anne verbonden aan het cluster Kerkrade. Binnen Mondriaan zal zij onder andere gaan werken aan het versterken van de verbinding tussen onderwijs en behandeling. Wij willen Anne bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar veel succes en werkplezier bij haar nieuwe werkgever.

Tot aan het einde van dit schooljaar worden de taken die Anne in het serviceteam van het cluster Kerkrade had, waargenomen door Petra van den Bosch. Petra werkt voor BCO en start op 7 februari aanstaande bij de afdeling onderwijskwaliteit. Zij heeft ruime ervaring als (meer) scholendirecteur en als leider kindcentrum. Zij wil voor onze scholen een waardevolle sparringpartner zijn op het gebied van onderwijskwaliteit en andere vraagstukken die in de dagelijkse praktijk van de scholen voorbijkomen. Haar drive is scholen te ondersteunen bij de belangrijke opdracht die zij hebben; vanuit visie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en aantoonbare kwaliteit bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Petra zal binnenkort kennis gaan maken met de scholen van MOVARE en kijkt ernaar uit om nieuwe ideeën en ontwikkelingen uit te wisselen en samen te werken aan goed onderwijs voor alle kinderen. Wij wensen Petra dan ook veel succes en plezier bij haar werk binnen MOVARE.


Presentaties directeurenberaad 20 januariVia de onderstaande links delen we graag de presentaties van het afgelopen directeurenberaad.

- Hoe kunnen wij jullie helpen??
- Zorgplicht en dossiervorming
- Burgerschapsonderwijs
- Thuiszitters


TO DO: Tevredenheidsonderzoek CanonCanon wil graag van jou als schooldirecteur weten of jij tevreden bent over hun dienstverlening. Daarom stellen zij het zeer op prijs als jij meedoet aan hun tevredenheidsonderzoek. Met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek wil Canon hun dienstverlening verbeteren. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Deelnemen aan het tevredenheidsonderzoek kan via DEZE LINK.
 

Nieuw leveringsschema sanitaire artikelen KingEr is een nieuw leveringsschema voor de sanitaire artikelen van King beschikbaar. Je kunt het HIER bekijken/downloaden.
 


REMINDER: Workshop en trainingen over ‘Verzuim en Preventie’ voor nieuwe en ervaren leidinggevenden


Verlagen van het ziekteverzuim en inzetten op preventie van ziekteverzuim vinden wij als organisatie belangrijk als het gaat om het welbevinden en de vitaliteit van onze medewerkers. Daarom bieden wij zowel onze nieuwe als ervaren leidinggevenden volgend kalenderjaar een workshop/training over het onderwerp ‘Verzuim en Preventie’ aan. Onderstaand lees je wat de workshop/training inhoudt en voor welke doelgroep deze specifiek bedoeld is.

1. Training Verzuim en Preventie

⇒ Doelgroep: nieuwe leidinggevenden.
⇒ Alle nieuwe leidinggevenden bij MOVARE krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze training.

Een van de taken van een leidinggevende is uitvoering geven aan het verzuimbeleid, dat verankerd is in het Aanwezigheidsbeleid van MOVARE. Voor een goede uitvoering van deze taken is het belangrijk dat de leidinggevende weet wat er van hem / haar verwacht wordt  en vanuit welke visie de aanpak plaatsvindt.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Zij kunnen signalen/klachten van medewerkers in een vroeg stadium omzetten in acties. Om een goede uitvoering aan deze taak te kunnen geven én signalen van medewerkers goed te leren interpreteren, bieden wij de training ‘Verzuim en Preventie voor nieuwe leidinggevenden’ aan.

Doel en opzet training
- Stilstaan bij de hoofdlijnen van het aanwezigheidsbeleid van MOVARE;
- Korte uitleg over de Wet Verbetering Poortwachter en andere relevante kennis;
- Inzicht geven in de huidige verzuimsituatie;
- Bewust maken van eigen rol, taken en verantwoordelijkheden in relatie tot medewerker,
bedrijfsarts en andere functionarissen;
- Trainen van vaardigheden die nodig zijn in specifieke verzuimgesprekken (telefonisch en frequent) met acteur;
- Trainen van vaardigheden die nodig zijn in moeilijke verzuimgesprekken (omgaan met weerstand, verzuiminterventiegesprekken) met acteur;
- Preventief oppikken van (stress)signalen en het bespreekbaar maken van deze signalen.

Tijdinvestering en groepsgrootte
De training bestaat uit drie maal één dagdelen van 4 uur. In totaal zijn dit dus 3 dagdelen van 4 uur
De maximale groepsgrootte is 8 personen. De training wordt via TEAMS aangeboden.

Data    
- Donderdag 7 februari 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
- Maandag 21 maart 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
- Maandag 16 mei 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie
Wil je graag meer informatie? Mail dan naar Marina de Man, e-mail: marina.deman@movare.nl
 

2. Workshop: Gesprekstechnieken bij verzuim en preventie

⇒ Doelgroep: ervaren directeuren, die over basiskennis van verzuim beschikken.

Voor ervaren directeuren is het niet vanzelfsprekend dat zij hun rol ten aanzien van verzuim en preventie optimaal inzetten. Bewust worden van je eigen patronen van gespreksvoering en weten wanneer je deze het beste los kan laten, vergt de nodige vaardigheden. Hoe krijg je als leidinggevende de informatie die je belangrijk vindt zonder bedreigend of bevooroordeeld te zijn?

Inhoud workshop
Om bewustwording te creëren bij de meer ervaren leidinggevenden en de gespreksvaardigheden aan te scherpen, bieden we een interactieve workshop aan gericht op gesprekstechnieken ten aanzien van verzuim en preventie. Hierbij zal naast de noodzakelijke theorie de focus liggen op het daadwerkelijk oefenen met behulp van de door deelnemers ingebrachte casuïstiek. Onderwerpen die op basis van de behoeften in de groep aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: omgaan met weerstand, leren verschillende meningen te overbruggen, Luisteren-Samenvatten-Doorvragen, leren onderscheiden van inhoud- en betrekkingsniveau in een gesprek en daarop sturen.
Deze interactieve workshop duurt vier uur. De training wordt verzorgd door een arbeid en organisatie adviseur en een trainer communicatie en gedrag. Om succesvol aan deze training mee te kunnen doen, is basiskennis van verzuim wenselijk (wet- en regelgeving, kennis van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, soorten verzuim en verzuimmodellen en stress signalering).

Trainingsdata
De training wordt gegeven op twee data:

  • donderdag 31 maart van 10.00 tot 14.30 uur
  • donderdag 7 april van 10.00 u tot 14.30 uur.

Uiteraard zal er een middagpauze ingelast worden. De maximale groepsgrootte is 8 deelnemers. Tijdens de training zal een trainingsacteur worden ingezet. Voor dit moment gaan we ervan uit dat we deze training online via TEAMS geven.

Deelnemen
Hebben we je interesse gewekt en wil je graag deelnemen? Je kunt je via de onderstaande links (Cursussen-InSite) inschrijven:
Trainingsdatum 1: donderdag 31 maart 2021
Trainingsdatum 2: donderdag 7 april 2021

Meer informatie
Wil je graag meer informatie? Mail dan naar Marina de Man, e-mail: marina.deman@movare.nl
 

3. Pitstop training: vervolg op de driedaagse training Verzuim en Preventie

⇒ Doelgroep: startende en nieuwe leidinggevenden die hebben deelgenomen aan de driedaagse training verzuim en preventie.

In het voorjaar van 2020 hebben 23 startende en nieuwe leidinggevenden deelgenomen aan de driedaagse training verzuim en preventie. Naar aanleiding van verzoeken van deze leidinggevenden om deze trainingen een vervolg te geven, hebben wij een zogenaamde Pitstop training ontwikkeld.

Inhoud Pitstop training
Tijdens de  ‘Pitstop’ staan we stil bij verzuim en preventie op basis van casuïstiek en behoeften van de deelnemers. Ook nemen we, indien van toepassing, veranderingen in bestaande regelgeving mee. We doen dit door middel van elkaar bevragen, beluisteren en ondersteunen, in specifieke vragen en casuïstiek. Daarnaast zal door middel van simulaties, de gewenste gespreksvaardigheden worden aangescherpt. Hierdoor creëren we bewustwording van eigen gedrag, patronen van gespreksvoering en keuzes die hierin gemaakt worden. Daarnaast leren de deelnemers wanneer zij deze patronen het beste los kunnen laten.

Tijdens een interactieve sessie van drie uur is eigen casuïstiek uitgangspunt. De pitstop training wordt verzorgd door een arbeid en organisatie adviseur en een trainer communicatie en gedrag. Voorafgaand aan de ‘Pitstop’ zullen we input bij de deelnemers ophalen via een invuldocument. Op basis daarvan zal de ‘Pitstop’ op maat worden gemaakt. De training wordt evenals vorig jaar via TEAMS gegeven. Ook nu zal een trainingsacteur worden ingezet om de gesprekstechnieken verder te trainen.

Persoonlijke uitnodiging
De leidinggevenden die in het voorjaar van 2020 de driedaagse training verzuim en preventie hebben gevolgd, zullen een persoonlijke uitnodiging voor de Pitstop training ontvangen. 

Meer informatie of vragen?
Wil je graag meer informatie? Of heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar Marina de Man,
e-mail: marina.deman@movare.nl

 

IT-governance MOVAREDagelijks wordt er continu gebruik gemaakt van IT binnen MOVARE. IT is het domein waar onder andere ICT deel van uitmaakt. Maar het betreft ook de software, randapparatuur, het netwerk en de data die we gebruiken. Het is daarom van groot belang dat we vastleggen hoe we binnen MOVARE omgaan met IT. Ofwel met andere woorden:  Hoe besturen (governance) we IT. Daarom zijn Eric Hendriks, Peter Ruyten en Danny Creusen bezig met het opstellen van een IT-governance. Dit document geeft de organisatie houvast over de spelregels, afspraken en richtlijnen die worden vastgelegd op het gebied van IT. We vinden het belangrijk dat naast het afstemmen van interne processen ook de veiligheid, bescherming en het beperken van risico’s beschreven wordt alvorens we verdere uitwerking aan het beleidsplan geven.
Uiteraard zullen we dit document met jullie delen en houden we jullie op de hoogte van de stappen die worden gezet in het opstellen van het ICT-beleidsplan van MOVARE. 

Contactpersoon: Danny Creusen, e-mail: danny.creusen@movare.nl