Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 13 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 7 december 2022  Bestelling doorgeven in kader van Minicompetitie hardware.  Zie ook de reminder in deze nieuwsbrief.
 12 december 2022
Deadline is verlengd!
Invullen/versturen uitvraag over TLV-aanvragen.  Zie ook de reminder in deze nieuwsbrief. 
 16 december 2022  Invullen/versturen uitvraag/vragenlijst over thuiszitters (november 2022).   Zie ook dit nieuwsbericht 
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl   Ter info: medewerkers ontvangen op 14 december een digitale kerstboodschap Ter informatie laten wij jou weten dat alle MOVARE-medewerkers op woensdag 14 december a.s. een digitale kerstboodschap van het College van Bestuur ontvangen. In deze kerstboodschap wordt ook benoemd dat alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst in januari 2023 een geste ontvangen als blijk van waardering. 


Soft close begrotingsproces 2023-2024In de planning van het begrotingsproces 2023-2024 is de soft close gepland voor 7 december 2022.  Vanaf dit moment kan de schooldirecteur geen wijzigingen meer aanbrengen in de begroting. De uitkomst van het begrotingsgesprek in november kan aanleiding zijn voor een vervolggesprek tussen schooldirecteur en CvB (in aanwezigheid afdelingshoofd/adviseur). Dit kan tot een bijstelling van de betreffende schoolbegrotingen leiden, in positieve of negatieve zin. Belangrijk gegeven hierbij is het overall beeld van de geconsolideerde begroting van MOVARE.

Contactpersoon: Martijn Manders, e-mail: martijn.manders@movare.nl
 

REMINDER: Minicompetitie hardware schooljaar 2022-2023Ook dit jaar kan voor het einde van het kalenderjaar nieuwe hardware besteld worden. De inkoop verloopt zoals gebruikelijk via een minicompetitie. Via deze koppeling kun je de bestelling doorgeven. Het formulier moet uiterlijk 7 december a.s. ingevuld zijn, waarna de minicompetitie door Facility Management wordt gestart. 

De genoemde prijzen zijn richtbedragen (incl. BTW) gebaseerd op de laatste minicompetitie en de marktontwikkeling. Mochten er vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Danny Creusen of Court Eberson.

Contactpersonen: Danny Creusen, tel: 06-53172639, e-mail: danny.creusen@movare.nl  en Court Eberson, tel: 06-14426616, e-mail: court.eberson@movare.nl
 

Laatste reminder: Invullen uitvraag TLV-aanvragen


 

Schooldirecteuren die de uitvraag over de TLV-aanvragen nog niet hebben ingevuld en verstuurd, kunnen dit nog doen tot uiterlijk maandag 12 december a.s. via deze link

 Let op!
Voor elke leerling waarvoor je dit schooljaar nog een TLV gaat aanvragen, vul je het formulier apart in (het betreft uitdrukkelijk alleen leerlingen waarvoor je dit schooljaar een TLV gaat aanvragen).

 Vragen? Deze kun je stellen aan Lian van den Bosch,procesbegeleider, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl.


Professioneel StatuutRecentelijk zijn er vragen gesteld over de status van het Professioneel Statuut. Om het geheugen op te frissen, volgen hieronder de belangrijkste zaken over het Professioneel Statuut.

Om te zorgen dat een leerkracht voldoende professionele ruimte heeft om zijn beroep zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is elke school of onderwijsinstelling in het PO, VO, SO en MBO vanaf 1 augustus 2018 verplicht om een professioneel statuut te hebben. Hierover is in 2018 en 2019 uitgebreid gecommuniceerd. Destijds is aangegeven dat iedere school uiterlijk op 1 maart 2019 over een Professioneel Statuut moest beschikken.

Leerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de klas en in de school. Ook komt de leerkracht zelfstandige verantwoordelijkheid toe als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen. Onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht valt ook de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders/verzorgers. Ook bij het onderhouden van zijn eigen bekwaamheid heeft de leerkracht een belangrijke zelfstandige verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat leerkrachten over al deze onderdelen voldoende te zeggen hebben.

Afspraken over het garanderen van de professionele ruimte van leerkrachten
De wet stelt dat het statuut garandeert dat leerkrachten voldoende zeggenschap hebben over de inhoud van de lesstof, de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden, de middelen die daarbij worden gebruikt, de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school -waaronder ook de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders/verzorgers vallen- en het onderhouden van de bekwaamheid als onderdeel van een team. Met andere woorden: in het statuut maak je afspraken over het garanderen van de professionele ruimte van leerkrachten. Daarmee biedt het statuut leerkrachten de mogelijkheid om die afspraken te maken waardoor zij beter hun werk (d.w.z. het verzorgen van onderwijs) kunnen uitvoeren.

Wat leg je vast in het Professionele Statuut?
Iedere school is anders en het Professioneel Statuut geeft juist de leraren de ruimte om invulling te geven aan de eigen specifieke wensen en behoeften. Wat precies opgeschreven wordt, zal per school daarom verschillend (kunnen) zijn. Het ligt voor de hand om in ieder geval goed te beschrijven hoe leerkrachten betrokken worden bij de besluitvorming die van invloed kan zijn op hun professionele ruimte binnen de school.

In het statuut zou je bijvoorbeeld kunnen vastleggen:

  • dat er eerst met (een afvaardiging van) leerkrachten wordt overlegd alvorens er gekozen wordt voor een bepaalde onderwijsvisie;
  • dat je een afvaardiging van leerkrachten (leerkrachtenberaad) instelt die regelmatig met de directeur overleg voert over het borgen en respecteren van de professionele ruimte van leerkrachten op school;
  • dat bij het inrichten van een nieuwe locatie er vroegtijdig met (een afvaardiging van) leerkrachten wordt overlegd over de inrichting van lokalen en leerpleinen;
  • dat je als leerkrachten intensief en vroegtijdig betrokken wordt bij de invulling van studiedagen;
  • dat er eerst met (een afvaardiging van) leerkrachten wordt overlegd alvorens er wordt besloten om over te stappen op de inzet van tablets in het onderwijs.
  • etc.

Er zijn verschillende voorwaarden die nodig zijn om te komen tot een betekenisvol en gedragen statuut.

Het statuut is een kans!
De allerbelangrijkste voorwaarde is dan ook dat leerkrachten inzien dat het statuut kansen biedt om te zorgen dat zij hun beroep beter en meer autonoom kunnen uitoefenen. Dat ze door afspraken hierover te maken, en vast te leggen in het statuut, meer vrijheid hebben in de klas, dat ze eerder en vaker bij belangrijke onderwijskundige beslissingen worden betrokken. Dat ze eindelijk iets kunnen doen aan die werkdruk door te besluiten dat ze andere gegevens gaan vastleggen, zodat er niet meer over de hoofden van leerkrachten wordt gesproken, maar met hen. Dat er niet meer voor leerkrachten wordt bepaald, maar met hen. Het belangrijkste motto van het statuut kan dan ook worden samengevat als ‘Nothing about us, without us!’.

Wil er echter een gedragen en betekenisvol statuut worden opgesteld, dat echt van waarde is voor leerkrachten, dan is het van groot belang dat zij ook voldoende tijd krijgen om met zoveel mogelijk collega’s te bespreken welke ruimte zij nodig hebben. Ook kunnen leerkrachten dan met collega’s bespreken bij wat voor soort keuzes en beslissingen ze als leerkracht betrokken willen worden. Het is van belang dat leerkrachten erop aandringen dat ze deze ruimte en tijd krijgen.

Iedere school dient over een Professioneel Statuut te beschikken
Iedere directeur en leerkracht moet zich ervan bewust zijn dat het een vereiste is om als school over een Professioneel Statuur te beschikken. Indien op jouw school nog geen Professioneel Statuut beschikbaar is, is het van groot belang om op korte termijn stappen te zetten om tot een Professioneel Statuut te komen. Uitgangspunt daarbij is dat het tot stand komen van het Professioneel Statuut vast onderdeel wordt van de periodieke teamvergadering en dat iedere school over dit statuut beschikt. Ter ondersteuning kan er ook gebruik gemaakt worden van de ondersteunende teksten in Mijn Schoolplan.

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl