Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 13 schooljaar 2021-2022

MOVARE-kwalender: thema’s december

⇒ TO DO: Deel het onderstaande bericht met jouw IB’er. Deze informatie is belangrijk voor hem/haar!In november stonden 3 thema’s centraal:
1. Uitleg over de groeinotities CF en BF
2. Uitvraag meetinstrument sociale vaardigheden (tot nu toe 19 reacties)
3. Ontheffingsleerlingen deelname eindtoets (tot nu toe 31 leerlingen waar ontheffing voor aangevraagd is).

Mocht je door omstandigheden nog niet aan de kwaliteitskaarten van november zijn toegekomen: je kunt de kaarten van november en de nieuwe van december terugvinden op intranet onder het menu-item POK ⇒ Onderwijskwaliteit. Daarnaast kan ieder personeelslid ze bovenaan in ‘Mijn ParnasSys’ vinden, bij Mededelingen. Binnenkort worden de Q-gesprekken gepland voor februari/maart 2022.

Kwaliteitskaarten december
Download hier de kwaliteitskaart voor thema Vervolgsucces, een kwalitatieve handeling voor meerdere professionals

Download hier de kwaliteitskaart voor thema Leerlingstamkaart, een administratieve handeling (mogelijk hebben scholen dit al uitgevoerd)

Mocht je vragen, feedback of opmerkingen hebben, kom dan naar een van de twee vragen(half)uurtjes in Teams in de week van 13 december. Iedereen is welkom. Misschien tot ziens en anders: veel plezier met deze stappen in de kwalender!

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Informatievoorziening voor IB'ers – aandachtsgebieden en contactpersonen  Hieronder vind je meer informatie over de verschillende aandachtsgebieden en de bijbehorende contactpersonen. Let op: Alle informatie bestemd voor IB’ers wordt uitsluitend in de MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties gepubliceerd. 

Kenniskring 2
Voor alle vragen over het versterken van de positie van de IB'er in de school kun je terecht bij de voorzitter van de Kenniskring, Mirjam Moonen. De kenniskring heeft een adviserende rol naar het CvB. Om tot een goede advisering te komen, is de kenniskring regelmatig in gesprek met de collega's uit het veld. Die input heeft tot nu toe onder andere geresulteerd in het aanbieden van verschillende soorten cursussen, op drie niveaus. Dit om de gewenste kwaliteit van IB'ers te optimaliseren en om IB'ers de kans te geven hun skills en vaardigheden uit te kunnen breiden. 

Professionalisering IB
Voor alle Professionaliseringsvragen IB kun je terecht bij Nicole Strolenberg, adviseur P&O (aandachtsgebied Ontwikkelen en leren).
Denk daarbij aan:  
- IB talentpool; 
- Nascholing IB’ers t.a.v. opleidingseis IB MOVARE; 
- Verdiepingstraject IB; 
- Gezamenlijke bovenschoolse professionaliseringsactiviteiten IB.

Onderwijskwaliteit
Voor alle ontwikkelingen m.b.t. onderwijskwaliteit kun je terecht bij de onderwijsadviseur van het serviceteam. Daarnaast kun je in samenspraak met jouw onderwijsadviseur bij Janine Deckers terecht voor verdiepende vragen over Visie op OK, Parnassys, de Kwalender. 


Jouw school brandveilig, ook tijdens de feestdagen!

We zijn alweer hard op weg naar de feestdagen. Een periode waarin de scholen het schoolgebouw vaak extra gezellig maken met kerstversieringen. Een goede voorbereiding hierop zorgt voor zorgeloze, brandveilige en feestelijke dagen. Ook straks tijdens de kerstvakantie. Bekijk hier de preventietips

Contactpersoon: Peter Ruyten, tel: 045-54669967, e-mail: peter.ruyten@movare.nl
 

REMINDER: Training gesprekstechnieken: nog 2 plekken beschikbaar voor 10 december!Op verzoek van de schooldirecteuren verzorgt MOVARE samen met aanbieder ‘Tijdwinst’ de training gesprekstechnieken, vanuit de behoefte functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken.
De eerste sessie vindt plaats op vrijdag 10 december 2021. Schrijf je uiterlijk 10 december in via deze link (Cursussen – InSite). Er zijn nog 2 plekken beschikbaar op deze datum!
Let op: De training op 10 december wordt digitaal verzorgd via TEAMS. Deelnemers ontvangen een link om deel te kunnen nemen aan de online sessie.

In het kort
 Eéndaagse training;
 Tijdsduur: van 09.00 uur tot 16.00 uur;
 (Digitale) inloop vanaf 08.30 uur;
 Sessies via TEAMS
 Om de effectiviteit te waarborgen, is gekozen voor een groepsgrootte van 10 deelnemers per sessie.

Trainingsdata in januari 2022
De overige drie sessies waaraan je kunt deelnemen, vinden plaats op:
 Dinsdag 18 januari 2022;
 Vrijdag 21 januari 2022;
 Donderdag 27 januari 2022.

De links om je aan te kunnen melden voor één van deze trainingsdagen volgen z.s.m. via InSite (Cursussen).

Inhoud Training Gesprekstechnieken
De training is gericht op het effectief communiceren in de gesprekkencyclus. Hiertoe komen de volgende onderdelen aan bod:

  • omgaan met weerstand en emoties in een gesprek;
  • optimaliseren van de eigen invloedssfeer;
  • regie houden met een duidelijk doel voor ogen;
  • tips en handvatten met betrekking tot luisteren en doorvragen;
  • professioneel feedback geven.

Zelf ingebrachte casuïstiek wordt besproken en vormt de basis van praktische oefeningen.
 

REMINDER: Startende leraren kwalitatief en effectief begeleiden⇒ 
TO DO: Invullen vragenlijst (zie mail d.d. 1 december van Marion Kleinen)
⇒ Doelgroep: directeuren met startende leraren in hun team
⇒ TIP: Heb jij een startende leerkracht in jouw team? Herinner hem/haar er even aan om de vragenlijst in te vullen. Dank!

“Een startende leraar is een leraar die de bevoegdheid heeft behaald, maar minder dan drie jaar werkervaring als leraar heeft in het primair onderwijs”.

MOVARE is een professionele organisatie en daarom zijn wij benieuwd hoe de startende leraren én de directeuren de periode met een startende leraar tot nu toe hebben ervaren. We zijn op zoek naar de goede dingen om te behouden en zaken die nog verder ontwikkeld kunnen worden in de ontwikkeling van start- naar basis- naar vakbekwaam!

Reminder vragenlijst
Alle startende leraren en betreffende directeuren hebben woensdag 1 december jl. een mail van Marion Kleinen ontvangen, met het verzoek om een enquête in te vullen. Je kunt de vragenlijst nog invullen tot 17 december aanstaande. Mocht je als directeur onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, terwijl er wel een startende leraar werkzaam is op jouw school, meld dit dan bij Marion Kleinen (coördinator Breed Opleiden In School).

Dank aan de startende leerkrachten en betreffende directeuren die de vragenlijst al ingevuld hebben!

Contactpersoon: Marion Kleinen, e-mail: marion.kleinen@movare.nl
 

Nieuws over eindtoets 2022

⇒ TO DO: Deel dit bericht met je intern begeleider(s) en leerkracht(en) van groep 8. Het is belangrijk dat zij deze informatie ontvangen.
⇒ TO DO: van 1 december 2021 tot 1 februari 2022 kun je jouw school inschrijven voor 1 van de 5 eindtoetsen (ROUTE8, IEP, CET, DIA of AMN). Meer informatie hierover vind je in dit bericht.
 

Alle leerlingen van groep 8 (behalve leerlingen met ontheffing) maken een eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. Let op: ontheffing voor deelname van een eindtoets moet in álle gevallen bij het bestuur aangevraagd zijn middels dit aanvraagformulier. Omdat ontheffing aanvragen een onderdeel van de kwalender was in november, heb je misschien al ontheffing aangevraagd voor een of meer leerlingen. In dat geval kun je binnenkort bericht verwachten of je aanvraag is goedgekeurd.

Een eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. Dat heeft 2 doelen:

1. De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling zou passen. De eindtoets is daarmee in de meeste gevallen een bevestiging van het gegeven schooladvies. Valt de eindtoets hoger uit dan jouw gegeven schooladvies dan dient het schooladvies heroverwogen te worden. Dit kan leiden tot enkele bijstellingen.

2. De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen. Met uitzondering van scholen in het speciaal (basis)onderwijs. Scholen kunnen aan de hand van de resultaten hun eigen onderwijs zo nodig aanpassen.

Datum afname eindtoets
Je kunt jouw school van 1 december 2021 tot 1 februari 2022 inschrijven voor 1 van de 5 eindtoetsen (ROUTE8, IEP, CET, DIA of AMN). Je ontvangt van de aanbieder van deze eindtoets informatie over de inschrijving. Dit gaat net als vorig jaar middels OSR in ParnasSys. De eindtoetsen worden dit schooljaar afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Middels de OSR-koppeling die ontstaan is tussen de school en de toetsaanbieder komen de uitslagen terug in ParnasSys bij de leerlingresultaten en in de leerlingmap komt een PDF met de rapportage te staan.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl


Nieuws van de GMRTerugblik thema-avond 25 november 2021

Op 25 november jl. heeft de GMR in samenwerking met het CNV een thema-avond georganiseerd. Ondanks dat de bijeenkomst niet fysiek kon doorgaan, waren er veel aanmeldingen. De GMR heeft fijne reacties ontvangen van de diverse MR-en en hoopt in het voorjaar weer een leerzame avond te organiseren. Wij willen iedereen die heeft deelgenomen aan deze avond, hartelijk bedanken.

Enkele citaten van deelnemers:

  • dank voor het wederom organiseren van verschillende workshops. Deze was meer dan de moeite waard voor mij als voorzitter!
  • De georganiseerde informatieavond van de GMR hebben wij als zeer prettig ervaren. Onze dank hiervoor.
  • Het was zeer interessant en leerzaam. Enorm prettig om met andere MR leden in contact te komen. Het was enorm goed geregeld.

Belangrijke documenten
Graag delen we langs deze weg een tweetal documenten:  het jaarplan voor de MR, deze kan als leidraad dienen, en de aanbiedings- en reactiebrief medezeggenschap.