Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 11 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 1 december  2022  Vragenuurtje voor intern begeleiders, o.a. bedoeld voor vragen over TLV.  Denk je eraan om jouw IB-er hierover te informeren?
Zie ook dit nieuwsbericht van vorige week. 
 2 december  2022  Invullen/versturen uitvraag over TLV-aanvragen.  Zie het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief. 
 7 december 2022  Bestelling doorgeven in kader van Minicompetitie hardware.  Zie het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief. 
 16 december 2022  Invullen/versturen uitvraag/vragenlijst over thuiszitters (november 2022).   Zie het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief. 
 Voor 14 november 2022  In het kader van bewaartermijn leerlinggegevens >5 jaar:
⇒ Gegevens in leerlingendossiers over verzuim/afwezigheid en gegevens over de in- en uitschrijving verwijderen als leerlingen langer dan 5 jaar zijn uitgeschreven op school.
 
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  Om alvast te noteren: kerstbijeenkomst over bestuursgericht inspectieonderzoekVoor de kerstvakantie vindt er een kerstbijeenkomst voor alle directeuren plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over het bestuursgericht inspectieonderzoek vanaf 10 januari. De definitieve datum, locatie en het tijdstip worden z.s.m. bekend gemaakt. De bijeenkomst is hybride; deze zal dus zowel fysiek als online te volgen zijn. 
 

TO DO: Invullen uitvraag TLV-aanvragenZoals je in de nieuwsbrief van 15 november hebt kunnen lezen, worden TLV-aanvragen die vóór 1 april ingediend worden bij het SWV, gegarandeerd dit schooljaar opgepakt. Deze leerlingen kunnen dan waarschijnlijk allemaal bij de start van het schooljaar 2023-2024 geplaatst worden.

Als organisatie willen we zicht krijgen op de aanvragen die dit schooljaar nog ingediend zullen worden. Dit kan daarnaast ook met het SWV gecommuniceerd worden en de S(B)O scholen hebben hierdoor eerder zicht op het aantal leerlingen dat mogelijkerwijs nog bij hen zal instromen.

Invullen uitvraag – Forms formulier
We vragen je om die redenen dan ook om voor jouw school/scholen een uitvraag in te vullen via deze link. Graag het formulier uiterlijk 2 december a.s. invullen/versturen.  

⇒ Let op!
Voor elke leerling waarvoor je dit schooljaar nog een TLV gaat aanvragen, vul je het formulier apart in (het betreft uitdrukkelijk alleen leerlingen waarvoor je dit schooljaar een TLV gaat aanvragen).

⇒ Vragen? Deze kun je stellen aan Lian van den Bosch,procesbegeleider, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl.
 

TO DO: Invullen uitvraag thuiszitters - november 2022Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Als kinderen thuiszitten, om welke reden dan ook, hebben wij de opdracht om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer deelnemen aan onderwijs. In de kern van de zaak zou het zover niet moeten komen dat kinderen geen onderwijs krijgen. Goede communicatie, adequaat en preventief handelen spelen daarbij een belangrijke rol!

Onze inspanningen betekenen niet dat het altijd lukt. Bovendien wordt er toegezien op de mate waarin het ons lukt. Dat is de reden waarom MOVARE periodiek een uitvraag doet om daar een beeld van te hebben. En indien nodig in gesprek te zijn over ondersteuning in het proces.

Invullen uitvraag – vragenlijst thuiszitters
Via deze link of via de (onderstaande) QR-code kun je de uitvraag thuiszitters (november 2022) invullen.  Voor de verwerking is het nodig om voor elke (dreigend) thuiszittende leerling de vragenlijst in te vullen. We vragen je om deze uitvraag uiterlijk vrijdag 16 december in te vullen/te versturen.Contactpersonen : Adri Rooijakkers adri.rooijakkers@movare.nl, tel:06-280 68 447 en Lian van den Bosch lian.vandenbosch@movare.nl, tel: 06 282 98 208.

 

Minicompetitie hardware schooljaar 2022-2023Ook dit jaar kan voor het einde van het kalenderjaar nieuwe hardware besteld worden. De inkoop verloopt zoals gebruikelijk via een minicompetitie. Via deze koppeling kun je de bestelling doorgeven. Het formulier moet uiterlijk 7 december a.s. ingevuld zijn, waarna de minicompetitie door Facility Management wordt gestart. ?

De genoemde prijzen zijn richtbedragen (incl. BTW) gebaseerd op de laatste minicompetitie en de marktontwikkeling. Mochten er vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Danny Creusen of Court Eberson.

Contactpersonen: Danny Creusen, tel: 06-53172639, e-mail: danny.creusen@movare.nl  en Court Eberson, tel: 06-14426616, e-mail: court.eberson@movare.nl

 

Update betaald ouderschapsverlofIn navolging van eerdere berichtgeving, delen wij graag het volgende met jou:

Onze partner IJK heeft de nieuwe regelgeving met betrekking tot betaald ouderschapsverlof inmiddels geïmplementeerd. Dit betekent dat bij de salarisverwerking van november de correcties betaald ouderschapsverlof verwerkt zijn met terugwerkende kracht vanaf september 2022. Is dit op jou van toepassing ( aanvraag betreft kindje jonger dan 1 jaar)? Dan zie je de verwerking terug op je correctie loonstroken.

 Heb je vragen hierover? Stel deze dan via Mijn InSite / de knop Helpdesk/ kenmerk ‘salaris’ .

 In afwachting van het correcte aanvraagformulier ouderschapsverlof, is het de komende 2 weken niet mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen via Mijn InSite. Zodra het juiste formulier beschikbaar is, informeren wij jou hierover.