Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 10 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 1 december 2022  Vragenuurtje voor intern begeleiders, o.a. bedoeld voor vragen over TLV.  Zie ook het nieuwsbericht over TLV-aanvragen in deze nieuwsbrief.
 Voor 14 november 2022  In het kader van bewaartermijn leerlinggegevens >5 jaar:
⇒ Gegevens in leerlingendossiers over verzuim/afwezigheid en gegevens over de in- en uitschrijving verwijderen als leerlingen langer dan 5 jaar zijn uitgeschreven op school.
 
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  


 

TLV aanvragen schooljaar 2022-2023

Graag dit nieuwsbericht delen met jouw intern begeleider.Vanaf dit schooljaar gaat het SWV strikt om met de uiterlijke termijn m.b.t. aanvragen TLV. Aanvragen die vóór 1 april worden ingediend bij het SWV worden gegarandeerd voor de zomervakantie afgewikkeld. Aanvragen na deze datum worden pas in schooljaar 2023-2024 opgepakt. Om ervoor te zorgen dat alle aanvragen op tijd kunnen worden geüpload naar het SWV dient de aanvraag uiterlijk 10 maart bij de procesbegeleider te zijn.

Daarnaast graag jullie aandacht voor het volgende:

Sinds dit jaar is de TLV voor het SBO landelijk geldig. Voor de TLV SO was dit al langer zo. Het is daarom soms lastig te bepalen wie de TLV aanvraagt. Het SWV heeft een aantal documenten ontwikkeld die hierin helpend zijn.

Via het schema in het document “visualisatie plaatsing en verplaatsing” bepaal je waar de leerling in het schema thuis hoort. Daarna zijn er drie stroomschema’s die jou helpen om te bepalen wat de te lopen route is:
⇒ In het document “leidraad keuze SWV bij aanvragen PO” kun je opzoeken wie de TLV aanvraagt
⇒ In het document “processchema’s toeleiding TLV” vind je twee stroomschema’s:
    - voor leerlingen die al ingeschreven zijn in onderwijs in Nederland
    - voor leerlingen die nog niet ingeschreven zijn in onderwijs in Nederlandse
Deze documenten zijn ook te vinden op de site van het SWV via Passend Onderwijs Zuid.

Vragen stellen / vragenuurtje op 1 december
Met vragen over het bovenstaande kun je terecht bij de procesbegeleider, Lian van den Bosch. Op donderdag 1 december a.s. houdt Lian om 15.00 uur een vragenuurtje voor intern begeleiders, via Teams. IB’ers die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich per mail aanmelden bij Lian: lian.vandenbosch@movare.nl. De intern begeleider kan zijn/haar vraag/vragen vooraf al kenbaar maken aan Lian. Tijdens het vragenuurtje kunnen intern begeleiders ook andere vragen (dan over het bovenstaande) stellen. 

Contactpersoon: Lian van den Bosch, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl

 

Beleid incidentele extra beloningenOnlangs heeft de GMR instemming gegeven aan het voorgenomen besluit van het College van Bestuur voor beleid inzake incidentele extra beloningen. Met deze instemming is dit beleid van kracht geworden. Het Beleid incidentele extra beloningen kun je HIER bekijken.  We vragen je om op een gepaste wijze gebruik te maken van dit beleid.

Vanaf 1 november 2022 zal door de salarisadministratie worden bijgehouden welke incidentele extra beloningen op basis van dit beleid worden toegekend. In het voorjaar van 2023 zal een eerste evaluatie van het beleid plaatsvinden. Deze evaluatie zal met de GMR worden besproken.

Met vragen kun je terecht bij jouw adviseur P&O.
 

Rectificatie MOVARE-KwaliteitscirkelHelaas is door de bijstelling van het inspectiekader in augustus een foutje op de Kwaliteitscirkel ontstaan: ‘OP8 Afsluiting’ is ‘OP6 Afsluiting’ geworden. Dit is niet meteen gewijzigd. Gelukkig was er een alerte collega die ons er attent op maakte. Er staat op de meeste kwaliteitscirkels die in omloop zijn dus nog ‘OP8 Afsluiting’ in plaats van ‘OP6 Afsluiting’. Een klein, maar storend, detail dat nu verholpen is.

⇒ Kijk voor de meest actuele, bijgewerkte kwaliteitscirkel (en Kwalender overigens) in Mijn ParnasSys bij Mededelingen.
 

Huis voor de Kunsten organiseert muzikale DOOR!-dagOp 23 juni 2023 organiseert het Huis voor de Kunsten Limburg weer zijn jaarlijkse DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg dag. Het thema is ‘De kracht van muziek en taal (meertaligheid)’.

Voor kinderen is muziek maken niet alleen heel leuk, het is ook nog eens heel leerzaam. Voor deze muzikale DOOR!-dag zijn we daarom op zoek naar scholen die mee willen doen. Denk hierbij aan scholen die deelnemen aan het 3M meertaligheidsproject, scholen die structureel muziekonderwijs aanbieden (Meer Harmonie in de Samenleving), scholen die deel uitmaken van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, maar ook scholen die het tof vinden om kennis te maken met muziek en dans in combinatie met taal.

Samen met Sally dansgezelschap Maastricht gaan de kinderen aan de slag om invulling te geven aan dit thema.

Voorbereiding
Sally dansgezelschap Maastricht zal zes weken voorafgaand aan de DOOR!dag starten met de voorbereiding in de deelnemende scholen. Dit start direct na de meivakantie.

Met welke onderwerpen gaat Sally aan de slag in de klas?

  • hoe stel je je open voor de ander;
  • hoe leer je van en met elkaar;
  • hoe geef je de ander ruimte;
  • welke taal neem jij mee;
  • non verbale communicatie;
  • hoe begrijp je elkaar;
  • door nieuwsgierigheid tot elkaar komen.


Wat wordt er verwacht van de groepsleerkracht?
Sally zal in drie lessen toewerken naar de DOOR!dag. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemende scholen meedenken over de inhoud, zodat die aansluit bij hun curriculum. Binnen dit concept is er dus nog alle ruimte voor bijsturing.

Wie betaalt dit?
De lessen van Sally en het busvervoer worden geregeld en bekostigd vanuit DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg.

Als slagroom op de taart zullen de deelnemende scholen zich treffen op de DOOR!dag. De kinderen voeren samen uit wat ze geleerd hebben in de lessen van Sally.

Hoe ziet de DOOR!dag  er uit?
De kinderen worden op school opgehaald en met busvervoer naar Adams Musical Instruments Aziënstraat 17-19 in Ittervoort gebracht. Tussen 14.00 uur en 14.15 uur arriveren de bussen bij Adams.

14.30 uur - 16.00 uur     Repetitie met alle kinderen.

  • Volgorde oefenen.
  • Plek op het toneel bepalen.
  • Leerkracht aanwezig voor aansturing en groepsbegeleiding.

16.00 uur -16.15 uur      Pauze

16.15 uur -16.45 uur      Voorstelling

De ophaaltijd wordt nog met de deelnemende scholen gecommuniceerd.

Meer informatie of vragen
Ben je nieuwsgierig geworden, heb je nog vragen of wil je met jouw school meedoen? Neem dan contact op met Jos Feron, e-mail: jos.feron@movare.nl. Jos is namens MOVARE de contactpersoon voor de muzikale DOOR!-dag.