Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 1 schooljaar 2022-2023


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  
 t/m 1 oktober 2022 Aanleveren documenten NPO: nieuw NPO-plan en Excel-bestand.   

 

Afwezigheid John Wevers In de zomervakantie hebben wij het schokkende bericht gekregen dat John Wevers op zijn vakantieadres is getroffen door een herseninfarct. Hij is opgenomen in het universiteitsziekenhuis van Innsbruck. Nadat hij aanvankelijk veel uitval had, gaat het gelukkig steeds beter met hem. Sinds maandag 4 september is John weer thuis, waar hij verder aan zijn herstel kan gaan werken.

Op dit moment is rust heel belangrijk voor hem. Alle communicatie verloopt daarom via Kiki Huijnen. De vervanging van de werkzaamheden van John wordt intern opgevangen. Thei Iding zal voorlopig, op dinsdag, enkele taken van John overnemen.

Wij wensen John (en zijn gezin) heel veel sterkte en beterschap met zijn herstel.

 

Tijdelijke vervanging hoofd bedrijfsvoeringVanwege de afwezigheid van Eric Hendriks hebben wij Marc Peltzer gevraagd om Eric tijdelijk  te vervangen als interim hoofd bedrijfsvoering. Tevens zal Marc het project gaan leiden dat ervoor gaat zorgen dat MOVARE van schooljaarbekostiging over kan gaan naar kalenderjaarbekostiging. OCW gaat met ingang van 1 januari 2023 over van schooljaar bekostiging naar kalenderjaar bekostiging. Het project moet er toe gaan leiden dat de bekostiging naadloos aansluit op de begrotingssystematiek van MOVARE.
 

Marjo Keuzenkamp stopt als RvT-voorzitterTijdens de zomervakantie heeft Marjo Keuzenkamp om persoonlijke redenen besloten te stoppen als voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van MOVARE. Marjo was vanaf 1 januari 2016 lid van de RvT en vanaf 1 oktober 2016 vervulde zij de functie van voorzitter. MOVARE is haar zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij als voorzitter heeft geleverd aan hoe de organisatie er nu voor staat. Nadat de bedrijfsvoering op orde is onder haar voorzitterschap het primaire proces, en dan met name onderwijskwaliteit en gelijke kansen voor alle leerlingen, nadrukkelijk bovenaan de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geplaatst. Tegelijkertijd hechtte zij -mede ingegeven door haar achtergrond- groot belang aan goed personeelsbeleid, met respect voor de medezeggenschap. Ook was zij een kordate sparringpartner van het College van Bestuur met oog voor het menselijke aspect. Ten tijde van de coronapandemie had zij warme aandacht voor het welbevinden van de medewerkers en hield zij frequent en nauw contact met het College van Bestuur om ‘er voor de MOVARE-mensen te zijn’. Marjo laat na bijna 6 jaar als RvT-voorzitter een stabiele onderwijsorganisatie achter. Patrick Tummers, vice-voorzitter, fungeert voorlopig als waarnemend voorzitter.
 

NPO-plan schooljaar 2022-2023

⇒ stukken uiterlijk 1 oktober a.s. aanleverenAan het einde van vorig schooljaar hebben we je in nieuwsbrief nummer 35 geïnformeerd over het nieuwe NPO-plan voor schooljaar 2022-2023. Het is de bedoeling dat gekoppeld aan het NPO-plan de begroting wordt aangeleverd in het Excelbestand, zoals jullie dit ook afgelopen jaar hebben gedaan. Gebruik hiervoor dit Excel-bestand. Dit is de begroting voor schooljaar 2022-2023. Houd hierbij rekening met de realisatie van het afgelopen schooljaar en eventuele reserve die je nog kunt meenemen naar schooljaar 2022-2023.

Nieuw NPO-plan
Het nieuwe NPO plan hoeft geen boekwerk te zijn. We rekenen echter wel op goede kwalitatieve analyses van de schoolsituatie en de aanpak vanuit de menukaart die je oppakt. Iedereen heeft tot 1-10-2022 de tijd om deze documenten aan te leveren. Neem zoals altijd je team hierin mee (eigenaarschap), maar informeer ook je MR-leden geregeld. Zij hebben wederom instemmingsrecht op je NPO plan.

Aanleveren stukken
Scholen kunnen de stukken aanleveren tot en met 1-10-2022 bij Kitty Verwoerdt, e-mail: kitty.verwoerdt@movare.nl. De plannen zullen vervolgens binnen de verschillende afdelingen worden bekeken en voorzien van feedback,  waarna de school terugkoppeling krijgt. Voor vragen van algemene aard kun je overleggen met Marc Hendriks. Specifieke vragen kun je binnen je serviceteam stellen.

Contactpersoon: Marc Hendriks, e-mail: marc.hendriks@movare.nl

 

Warm welkom nieuwe medewerkersDit schooljaar starten er weer veel nieuwe medewerkers bij MOVARE. De werving is nog in volle gang. De status tot nu toe:

  • 23 nieuwe leerkrachten;
  • 23 nieuwe leraarondersteuners;
  • 14 nieuwe onderwijsassistenten;
  • Tevens starten er 56 medewerkers via Wiertz.

We zijn heel blij dat we onze teams mogen aanvullen met nieuwe collega’s. Het is belangrijk dat wij hen samen een warm welkom geven. De eerste 100 dagen zijn hierin bepalend. Een goed warm welkom draagt bij aan betrokken en gelukkige medewerkers die zich verbonden voelen met de organisatie.

De voordelen van een warm welkom zijn:

  • Een nieuwe medewerker voelt zich meer betrokken en gewaardeerd;
  • Dit zorgt voor duidelijkheid over onderlinge verwachtingen;
  • Tevreden medewerkers dragen dit ook uit en helpen ons zo om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Wat doet MOVARE?

  • 7 september organiseert MOVARE een Warm Welkom bijeenkomst in het MOVARE-huis. We nemen de medewerkers kort mee in waar we voor staan als werkgever: Uitdagen, Inspireren, Waarderen en Samen. Maar we bieden vooral de medewerker de gelegenheid om vragen te stellen en er wordt de tijd genomen om informeel kennis te maken met elkaar.

Wat doe jij als leidinggevende?

  • Op de eerste werkdag overhandig je een bloemetje. Hier kreeg je al een signaal van in Insite. Tevens attendeer je ook op het document checklist warm welkom bij. Samen met de medewerker gebruik je dit document als leidraad tijdens het inwerktraject.
  • Na 100 dagen in dienst voer je het 100 dagen gesprek met de medewerker.  

 

Herinnering aanvraag subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’


#Onderwijskwaliteit #Aanbod #Zichtopontwikkeling #Didactischhandelen #Onderwijstijd

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. De nieuwe subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden van de Rijksoverheid kan jullie ondersteunen om vaardigheden bij de leerlingen te verbeteren. Een aantal scholen is eind vorig schooljaar specifiek aanbevolen deze subsidie aan te vragen in verband met minder passende onderwijsresultaten (referentieniveaus 2F/1S) bij de afgelopen drie schooljaren. Bij dezen brengen wij de subsidieregeling nog eens via de nieuwsbrief onder de aandacht van iedereen. Alle scholen kunnen aanspraak maken op de basissubsidie (circa 500 scholen in NL) voor interventies gebaseerd op praktijkkennis voor het verbeteren van de basisvaardigheden (zie ook de ‘Menukaart’). Er is ook een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning van een basisteam voor 150 scholen in NL. Ook die subsidie kan aanvullend aangevraagd worden.

De regeling is bedoeld voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 januari 2024. Je kunt nog tot en met 23 september a.s. de subsidie aanvragen, maar let op: niet iedere aanvraag leidt tot een toekenning. Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling en geef s.v.p. aan Andrew Simons, afdeling Onderwijskwaliteit, door als je de subsidie aanvraagt.

 

Wijziging samenstelling afdeling onderwijskwaliteitMet ingang van het nieuwe schooljaar komen twee collega’s de afdeling onderwijskwaliteit versterken. Dit heeft ook gevolgen voor de verdeling van de adviseurs onderwijskwaliteit over de clusters. In dit bericht praten wij jullie bij over deze wijzigingen.

De eerste nieuwe collega is Laura Einother. Laura neemt de plek van adviseur Onderwijskwaliteit in, die ontstond na het vertrek van Anne Vranken. Tot en met dit schooljaar was Laura als intern begeleider werkzaam op OBS De Schatkist. Zij neemt de plaats van Anne in het serviceteam voor het cluster Kerkrade in.

Aan het einde van het komende schooljaar gaat Adri Rooijakkers met welverdiend pensioen. Om te voorkomen dat de brede kennis en het netwerk van Adri op het gebied van onderwijs en zorg verloren gaan, zal zijn opvolger als beleidsadviseur Onderwijs en Zorg, Jacqueline Ruijters, al vanaf het begin van het schooljaar 2022-2023 twee dagen per week mee gaan werken op de afdeling onderwijskwaliteit. Jacqueline was tot en met dit schooljaar werkzaam op basisschool St. Ursula en op bs. De Opstap. De laatste jaren heeft zij zich naast haar functie als intern begeleider ook beziggehouden met meer- en hoogbegaafdheid. In augustus 2023 neemt Jacqueline de functie van Adri helemaal over. Zij zal daarnaast ook projecten m.b.t. passend onderwijs gaan ondersteunen.

De laatste wijziging betreft de vervanging van de afwezigheid van Pascalle Wetzels. De laatste maanden is de vervanging binnen de afdeling opgevangen. Met ingang van de start van het nieuwe schooljaar wordt deze vervanging overgenomen door Petra van den Bosch van BCO. Petra heeft dit jaar al een tijd lang de taken van Anne Vranken waargenomen in het cluster Kerkrade en stapt nu over naar het cluster Landgraaf.

De betrokken collega’s leggen in de komende tijd zelf contact met de scholen waarmee zij samenwerken.
 

Cross-mentoringIn het cross-mentoring programma staat de persoonlijke ontmoeting tussen een basisschooldirecteur en een leider uit het bedrijfsleven of de non-profit sector centraal. Als koppel neem je een kijkje in elkaars keuken en coach je elkaar op leiderschapsvraagstukken, vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Met als doel om van elkaar te leren, dat is cross-mentoring.

Doe jij mee?
Het cross-mentoring programma, een initiatief van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en NL2025, heeft inmiddels meer dan 200 koppels samengebracht. Maar daar blijft het niet bij: het programma is de afgelopen tijd zodanig uitgebreid dat het hard op weg is naar 1000 mentorkoppels.

We hebben goede leiders binnen en buiten het onderwijs nodig om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Het cross-mentoring-programma is bedoeld om hieraan bij te dragen. 

Ben jij of ken jij een leider in het onderwijs of bedrijfsleven die ook samen wil optrekken als cross-mentor? Die openstaat voor wederzijdse coaching, wil sparren over (gedeelde) leiderschapsvraagstukken en samen uitdagingen op het vlak van organisatie en onderwijs wil aanpakken? Meld je dan aan via www.crossmentor.nl/intake. Meer informatie vind je HIER.Overlijden Lisette Peulen

Wij vernamen het verdrietige bericht dat Lisette Peulen op 15 augustus is overleden. Lisette was in het schooljaar 2015-2016 werkzaam voor MOVARE als speciaal projectleider rondom het realiseren van een gedragen beleidsplan voor het Passend Onderwijs binnen MOVARE. Wij wensen haar familie en naasten veel sterkte tijdens deze moeilijke periode.