Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 23 schooljaar 2021-2022

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende (online) bijeenkomst voor meer informatie of om je aan te melden! 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 30-03-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Metacognitie/Executieve functies

 Robine Kroon en Tineke van der Klink 
 Trainers EF en oprichters Leren Leren Schiedam

 06-04-2022  15.00 uur tot 16.30 uur   Online presentatie ABP-pensioen

 Pensioenvoorlichter van ABP

 11-05-2022  14.00 uur tot 16.30 uur  Workshop (fysiek)
 Rouw en verlies in het onderwijs
 Regien Wilmes (praktijk Blauwe Ballon) en
 Laila Wakrim (intern begeleider Jenaplanschool De Vlieger)
 25-05-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Vitaliteit en welbevinden
 
 06-07-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Ouderbetrokkenheid
 MOVARE websitetraject – heeft jouw school dringend een nieuwe website nodig?Zoals jullie in onderstaand bericht kunnen lezen, zijn we gestart met een websitetraject voor alle MOVARE-scholen. Wij maken daarvoor eerst een planning. Heeft jouw school dringend een nieuwe website nodig? Maak dit dan kenbaar door een mail te sturen naar communicatieadviseur Sanne Boonen (sanne.boonen@movare.nl). Dan passen we de planning, waar mogelijk, hierop aan.

Wat was er ook alweer met de websites?  
Zoals je misschien nog weet, heeft er vorig schooljaar een test plaatsgevonden op de scholenwebsites van MOVARE. Hieruit bleek dat de technische kwaliteit van de websites niet aan de gewenste standaard voldeed. Daarom heeft MOVARE besloten om over te gaan tot nieuwe websites. Deze websites zullen gaan voldoen aan de kwaliteitseisen voor een veilige schoolwebsite.

Daarbij worden we ondersteund door de volgende partijen:

  • Voor de techniek hebben we een partner gevonden via aanbesteding, het bedrijf Scherponline.  
  • Voor de vormgeving/ het communicatieadvies hebben we een partner gevonden via aanbesteding, het bedrijf MijnMarketing.  

Wat betekent dit voor mijn schoolwebsite?  
We gaan samen een websitetraject starten. Samen met MijnMarketing en Scherponline maken we een aantrekkelijke én zo’n veilig mogelijke website. 

Wat wordt er van mij verwacht? 
Wij nemen contact op met jou voor een kennismaking en brainstorm. Daarbij hebben we een aantal zaken voor ogen:

  • Onze partners nemen zo veel mogelijk werk uit handen (denk aan het vullen van de website)
  • We gaan samen voor een nieuwe website waar iedereen tevreden over is
  • Het beheren van de website moet voor iedereen behapbaar zijn. Hiervoor krijg je een korte training.

Wat kost deze nieuwe website?
De kosten van de nieuwe website worden bovenschools bekostigd.

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met adviseur communicatie Sanne Boonen, e-mail  sanne.boonen@movare.nl.
 


Interne audits MOVARE: een tussenstandIn het schooljaar 2017-2018 is MOVARE gestart met de voorbereiding en uitvoering van interne audits. Een groep auditoren werd opgeleid en in het kader van deze opleiding werd een aantal audits onder supervisie van een ervaren onderwijsinspecteur gedaan. De audits werden uitgevoerd op basis van een door het College van Bestuur goedgekeurd auditkader gericht op schoolontwikkeling. Scholen konden zelf kenbaar maken of zij een audit wilden. Het resultaat van de audit (het rapport met de conclusies en aanbevelingen) was ‘eigendom’ van de school en pas in een later stadium (2019-2020) ging het College van Bestuur integraal deel uitmaken van de nabespreking van de audits.  

Inmiddels vormen audits een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitszorg. Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn 15 MOVARE scholen door het auditteam bezocht. De afgelopen twee jaar heeft de planning door de COVID-19 pandemie vertraging opgelopen, maar inmiddels is het auditteam weer gestart en liggen er voor het lopende schooljaar nog vier auditverzoeken.

MOVARE kwaliteitssystematiek
Het veranderende toezicht van de onderwijsinspectie, waarbij het bestuur bezocht wordt en aan moet tonen zicht te hebben op de kwaliteit van haar scholen, zorgt ervoor dat de audits in een nieuw licht komen te staan.  In het aangepaste auditkader worden audits gezien als een vast onderdeel van de MOVARE kwaliteitssystematiek. Dit betekent dat het vrijblijvende karakter van de audits zal verdwijnen. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zullen alle MOVARE scholen planmatig minimaal één keer per vier schooljaren door het auditteam bezocht worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een follow-up audit uit te voeren twee jaar na een eerder uitgevoerde audit. Dit auditmoment kan ook een thematisch karakter hebben. De resultaten van de audits (rapportages) zijn actief onderdeel van de communicatie van het College van Bestuur en de schooldirecteur over de ontwikkeling van de kwaliteit van de school. Zij spelen een rol in de Q-gesprekken (kwaliteitsgesprekken) die het College van Bestuur een aantal keren per jaar, samen met de onderwijsadviseurs en/ of een auditor, met de directeur en de intern begeleider van de school voert. 

De audits krijgen zo een tweeledig karakter. Enerzijds blijven ze primair ontwikkelingsgericht. De audits leveren voor de school belangrijke informatie op die kan helpen bij het maken van keuzes voor school- en organisatieontwikkeling. Daarnaast zorgen de audits ervoor dat MOVARE als organisatie en de MOVARE scholen voldoen aan de in het toezichtkader van de onderwijsinspectie beschreven uitgangspunten en verantwoordelijkheden.

Hoe nu verder?
Aan het einde van dit schooljaar zullen een kleine 20 scholen van MOVARE een audit gehad hebben. Voor een aantal van deze scholen ligt deze audit alweer een behoorlijk stuk in het verleden. Voor het einde van dit schooljaar zorgt het auditteam voor een rooster waarin allereerst alle scholen gepland worden die nog geen audit gedaan hebben. Het schooljaar 2022-2023 en een deel van het daaropvolgende schooljaar zal nodig zijn om deze scholen te bezoeken. Als alle scholen één keer bezocht zijn, pakken we voor wat betreft de planning de draad weer op bij die scholen die in 2017-2018 als eerste bezocht werden.

Uitzonderingen en specifieke vragen
Naast deze algemene planning is er ruimte om op vraag van een school een audit naar voren te halen of een thematische audit uit te voeren. Als een school van deze optie gebruik wil maken, kan zij contact opnemen mat Andrew Simons (andrew.simons@movare.nl).
 

Update loopbaanontwikkeling 2022Tijdpad tot en met 1 april a.s.

⇒  t/m 18 maart: Medewerkers met een vast dienstverband bij MOVARE hebben de mogelijkheid te solliciteren op de openstaande vacatures in InSite.
⇒ 21 t/m 25 maart: Sollicitanten worden voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd. Sollicitanten die niet geselecteerd zijn, ontvangen een afwijzing via InSite.
⇒ 28 maart t/m 1 april: In deze week vinden de sollicitatiegesprekken plaats en wordt een kandidaat gekozen.

 

REMINDER: 30 maart is het onderwijscafé executieve functies, meld je nu aan!


Thema’s: onderwijskwaliteit, onderwijsprocessen, pedagogisch handelen, didactisch handelen, onderwijscafé, executieve functiesWe hebben er lang naar uitgekeken: het volgende onderwijscafé vindt plaats op 30 maart van 13.30 uur tot 15.30 uur. Medewerkers gaven eind vorig schooljaar aan graag wat meer kennis op te doen rondom executieve functies. Daarom hebben we contact opgenomen met Tineke en Robine van Leren Leren Schiedam. Zij zijn dan ook gastsprekers op 30 maart! Zij organiseren samen met de afdeling onderwijskwaliteit een zeer interessant en interactief online onderwijscafé! Neem alvast eens een kijkje op de website van Leren Leren Schiedam.

Meld je op tijd aan!
Aanmelden kan tot 25 maart via InSite, klik op deze link. De link voor deelname wordt maandag 28 maart via InSite met je gedeeld. Tevens wordt er dan bij die link gevraagd enkele downloads uit te printen die je tijdens het webinar gaat gebruiken. Het belooft een interessant en vooral praktisch webinar te worden waar je de dag erna al mee aan de slag kunt. Executieve functies stimuleren kun je namelijk altijd en overal! Tineke en Robine gaan je daar leuke tips voor geven.

NB: er zijn wat weggeefcadeaus voor actieve deelnemers en aan het eind is er zelfs een prijsvraag. Nog meer reden om erbij te zijn! Zien we je dan?

 

MeldcodeRegelmatig krijgen wij vragen over de meldcode en waar je deze kunt vinden. Vandaar dat wij er in dit nieuwsbericht aandacht aan besteden.
Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing. Als de school een vermoeden heeft dat een leerling mogelijk te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan is de school verplicht de volgende stappen te zetten: de signalen in kaart brengen, collegiaal overleg of raadplegen ‘Veilig Thuis’, afhankelijk van de situatie praten met ouders en/of kind of ‘Veilig Thuis’. Hierna wordt besloten of er hulp nodig is en op welke wijze. Meer informatie vind je in de meldcode, die je ook terugvindt op onze MOVARE-website.

App ‘Meldcode kindermishandeling’ beschikbaar
Speciaal voor het onderwijs is een app ‘Meldcode kindermishandeling’ ontwikkeld. Deze app biedt onderwijspersoneel handvatten rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Via de app kunnen onderwijsprofessionals digitaal de stappen volgen uit de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’.  Ook is er algemene informatie te vinden over ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de meldcode, alsook praktijkvoorbeelden rond de aanpak ervan en een aantal tools. Meer informatie over de app en hoe je deze kunt downloaden, vind je HIER.

Contactpersoon: Adri Rooijakkers, e-mail: adri.rooijakkers@movare.nl

 

MOVARE in de media

Oekraïense kinderen krijgen onderwijs in Limburg
Vorige week kwam CvB-lid van MOVARE, Ryszard Kruszel, in de media aan het woord over het regelen c.q. vormgeven van onderwijs voor gevluchte Oekraïense kinderen. Lees de berichtgeving hierover van 1Limburg en Dagblad De Limburger

Kinderraad Kerkrade geeft eerste advies
Op 2 februari 2022 heeft de Kinderraad van Kerkrade haar eerste officiële advies gegeven. Op dinsdag 8 maart overhandigde kinderburgemeester Hidde dit advies aan burgemeester Dassen. Het advies heeft betrekking op het onderwerp ‘pesten’. De kinderraad concludeert dat het onderwerp “pesten” een moeilijk op te lossen probleem is waar kinderen ook nog veel last van kunnen hebben als ze ouder zijn.De Kinderraad adviseert om meer aandacht te besteden aan het pestprotocol op school. Dit protocol en pesten zelf moet regelmatig worden besproken in de klas. Iedere leerkracht moet dit op gelijke manier doen. De MOVARE-scholen beschikken al over een pestprotocol. Het advies van de kinderraad sluit hier prima op aan.
 Lees het hele nieuwsbericht HIER.

Basisschool De Blokkenberg krijgt groen schoolplein
De eerste bomen op het schoolplein van basisschool De Blokkenberg in Kerkrade zijn woensdagochtend 9 maart geplant met hulp van de leerlingen zelf. Als alles volgens planning verloopt, is het nu nog grijze plein voor het einde van het jaar getransformeerd naar een groene speeloase.

En dat was nooit gelukt zonder de cruciale hulp van een paar ouders, vertelt leerkracht Natascha Rabuda. „Ik hoor ook wel eens van andere scholen die zoiets willen, maar dat komt al jaren niet van de grond.” Alfred Mutsaers is behalve vader van één van de leerlingen echter ook landschapsontwerper en maakte in die hoedanigheid een uitgebreid en betaalbaar plan voor de metamorfose van het schoolplein. Een andere vader werkt bij de groenvoorziening van de gemeente en is een welkome kracht in de praktijk.
⇒ Lees het hele nieuwsbericht en het bericht van Dagblad De Limburger HIER.

Basisscholen De Schatkist en De Steltloper vanaf deze week Gezonde Basisschool van de Toekomst
Basisscholen De Schatkist en De Steltloper uit Kerkrade zijn vanaf deze week allebei  Gezonde Basisscholen van de Toekomst. De Schatkist begon maandag met het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Hierbij is er elke schooldag aandacht voor gezonde voeding en gevarieerd bewegen. Dagblad De Limburger wijdde er een artikel aan, dat je HIER kunt lezen. 

Op een Gezonde Basisschool van de Toekomst krijgen de kinderen dagelijks een gezond tussendoortje en een gezonde en gevarieerde lunch van 30 minuten. Ook is er in de middagpauze een uur tijd voor sport en bewegen. Hierdoor duurt een schooldag langer dan gebruikelijk.
 Lees het hele nieuwsbericht HIER.
 

Oproep student Master Onderwijswetenschappen

⇒ Leerkrachten en directieleden gezocht die enquête willen invullen over de rol van academische leerkrachten in het basisonderwijs.Beste lezer,

Voor mijn masterscriptie Onderwijswetenschappen ben ik op zoek naar leerkrachten en directieleden die een enquête willen invullen over de rol van academische leerkrachten in het basisonderwijs. In deze informatiebrief kunt u meer informatie over het onderzoek vinden. Het invullen van de enquête duurt maximaal 15 minuten. U kunt aan het onderzoek deelnemen via deze link

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

Laura Kleine
Student Master Onderwijswetenschappen: Onderwijsinnovatie