Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbief voor schooldirecties, nummer 16 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 n.v.t.  SAVE THE DATE:
 MOVARE Loopbaanevent 2023 op 15 februari 2023
 Zie ook het nieuwsbericht over Loopbaanontwikkeling 2023 in deze nieuwsbrief. 
 voor 3 februari 2023  Loopbaanontwikkeling: Gesprek + schriftelijke vastlegging boventalligheid

 

 6 t/m 10 februari 2023  Loopbaanontwikkeling: opstellen vacatures  
 10 februari 2023  Uiterlijke aanmelddatum voor scholen die zich tijdens het MOVARE Loopbaanevent willen presenteren  
 week van 13 februari 2023  Loopbaanontwikkeling: vacatures in InSite plaatsen  
  Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl   


 

Protocol grensoverschrijdend gedragHet protocol grensoverschrijdend gedrag is vastgesteld door het College van Bestuur, na instemming van de GMR. Je vindt het protocol HIER en op de MOVARE-website onder het menu-item ‘Kind en ouders’ (Grensoverschrijdend gedrag).

MOVARE-protocollen
Op korte termijn worden de protocollen die we binnen MOVARE hanteren ook gecommuniceerd met alle medewerkers, waarbij wordt aangegeven welk protocol wanneer van toepassing is. Denk onder andere aan klachtenregeling, integriteitscode, klokkenluidersregeling en grensoverschrijdend gedrag.
 

Loopbaanontwikkeling 2023De loopbaanronde van 2023 gaat over de boventalligheid en vacatures in de schoolformatie aan de hand van de vastgestelde begroting. De tijdslijnen van de loopbaanronde zijn in dit document opgenomen.


Wat is belangrijk op korte termijn?
 

MOVARE Loopbaanevent
Op woensdag 15 februari 2023 vindt van 14:00 uur tot 16:30 uur het MOVARE Loopbaanevent plaats in het MOVARE-huis. Noteer deze datum alvast in jouw agenda!

Scholen die zich tijdens het loopbaanevent willen presenteren, kunnen zich t/m vrijdag 10 februari 2023 opgeven bij Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Scholen met vacatureruimte wordt zeker geadviseerd zich tijdens het loopbaanevent te presenteren.

Boventalligheid
Het gesprek en de schriftelijke vastlegging van boventalligheid dienen vóór 3 februari 2023 te hebben plaatsgevonden. Gebruik bij het kenbaar maken hiervan dit format  (bijlage VI loopbaanontwikkelingsbeleid).

 Let op: zieke medewerkers mogen niet boventallig verklaard worden.

 In de CAO artikel 10.5 kun je informatie vinden over de overplaatsingsregeling.

Vacatures
Vacatures kunnen in de week van 6 t/m 10 februari 2023 opgesteld worden. Een week later kunnen de vacatures op InSite worden geplaatst. Gebruik voor het opstellen van een vacature voor jouw school dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.

Sollicitatiecode
Tijdens het gehele proces vragen we aandacht voor de te hanteren sollicitatiecode. In het kader van het volgen en uitvoeren van een zorgvuldig proces is het belangrijk deze sollicitatiecode te volgen. De sollicitatiecode is uiteraard gebaseerd op de CAO.

Loopbaanronde
De loopbaanronde bestaat uit 2 rondes: in de eerste ronde mag iedereen met een vast dienstverband bij MOVARE solliciteren. Vacatures in het kader van het project NPO worden niet meegenomen in de loopbaanronde, maar dienen separaat te worden ingediend bij jouw Adviseur P&O. De uiterste indiendatum volgt in de volgende nieuwsbrief. 

We houden je op de hoogte!
De komende periode zullen we via de nieuwsbrief regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2023 worden gegeven. Aanspreekpunt voor vragen is Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.
 

REMINDER: Geen of wel ontheffing eindtoets 2023

#Onderwijskwaliteit #Resultaten #Eindtoets #Ontheffing   


Tot eind december 2022 kon een school via Forms doorgeven of er wel of geen sprake is van ontheffingsleerlingen voor deelname aan de eindtoets 2023, en zo ja, per leerling een aanvraag doen. Ongeveer 20 scholen hebben dit doorgegeven, waarvoor dank.

Middels deze reminder vragen we de andere scholen om deze informatie ook aan te leveren. Het is voor iedereen (op school en bovenschools) belangrijk dat we goed in beeld hebben wie geen en vooral wel ontheffing heeft en op grond waarvan. Deze herinnering loopt tot en met volgende week dinsdag 17 januari. Dan wordt opnieuw geïnventariseerd en zal er, indien van toepassing, die week contact worden gezocht om alsnog de informatie op te halen. Uiterlijk 31 januari a.s. moet de eindtoets 2023 aangevraagd worden bij jullie toetsleverancier.

 Dit is de link om aan te geven of er sprake is van ontheffingsleerlingen; je kunt per ontheffingsleerling een forms invullen.  

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl

 

Nieuwe teldata kalenderjaar 2023 bijzondere bekostigingEen bestuur van een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de eerste opvang van asielzoekers en overige vreemdelingen, die onderwijs volgen op de school. Ook kan een bestuur van een basisschool bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers en overige vreemdelingen die tijdens het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland onderwijs volgen op de school. De nieuwe teldata voor het aanvragen van de aanvullende bekostiging zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Let op: De aanvraag voor aanvullende bekostiging moet binnen vier weken na de teldatum zijn ontvangen, tenzij het de teldatum 1 juli betreft. In dat geval moet de aanvraag binnen acht weken na de teldatum zijn ontvangen.

 Verzoek aan de scholen die deze leerlingen hebben ingeschreven om de aantallen per rubriek (eerste opvang en/of 2e-3e-4e jaar in NL) tijdig door te geven.

Contactpersoon: Martijn Manders, e-mail: martijn.manders@movare.nl