Achtergrond header

Raad van Toezicht

Uitgangspunten voor de bestuurlijke vormgeving van MOVARE zijn de principes van ‘governance’ in het onderwijs (zie Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, versie 2021):

• deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen;

• het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;

• een goede verdeling en deling van bevoegdheden (‘checks and balances’).
 

Onderwijsstichting MOVARE kent een statutair onderscheiden Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De bevoegdheden en werkwijzen van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn formeel vastgelegd in een reglement voor de Raad van Toezicht en een bestuursreglement.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrokken. 

Klik hier voor ‘Visie op toezicht en intern toezichtkader MOVARE’. 

De Raad bestaat uit 5 leden en legt publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • de heer J. (Hans) Vossen: voorzitter
  • de heer P.E.L. (Patrick) Tummers MME ( vice-voorzitter)
  • mevrouw M. (Monique) Kuik
  • de heer L.H.J. (Lars) Valkenberg

Klik hier voor het rooster van aftreden.