Achtergrond header

Partners

Samenwerkingsverbanden

Als gevolg van de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014 maakt MOVARE deel uit van:
- Samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Heerlen e.o.;
- Samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Maastricht en Heuvelland;
- Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Westelijke Mijnstreek;
- Samenwerkingsverband Passend onderwijs VO Parkstad e.o.

Overheid

Er is ambtelijk en bestuurlijk overleg met de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals, Intergemeentelijk orgaan Parkstad Limburg, Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg, IBA (Internationale Bau Ausstellung) Parkstad en de provincie Limburg. Contact- en overlegmomenten zijn er ook met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Partners op het gebied van educatie en welzijn

MOVARE vervult de rol van bemiddelaar tussen de aanbieders van kinderopvang (voor- en naschoolse opvang) en de ouders en werkt ook samen met instellingen voor professioneel peuterspeelzaalwerk in de regio.
Als het gaat om het opleiden van leerkrachten heeft MOVARE een samenwerkingsrelatie met de Nieuwste Pabo. Regionaal wordt samengewerkt met collega-schoolbesturen en aanbieders van voortgezet onderwijs.MOVARE participeert in de centra voor jeugd en gezin.

PO-tafel Zuid-Limburg

De besturen van El Habib, INNOVO, Kindante, Kom Leren, Mosalira, MOVARE en Triade hebben de spreiding van basisschoolvoorzieningen tot een gezamenlijk agendapunt gemaakt. In onderling overleg (Primair Onderwijs, afgekort PO, -tafel genoemd) wordt besproken op welke wijze de gevolgen van deze ontwikkelingen aangepakt kunnen worden. Doel is te komen tot een kwalitatief en financieel gezonde onderwijsinfrastructuur in Zuid-Limburg met voldoende keuzemogelijkheden voor ouders. Het motto daarbij is: “ieder kind heeft recht op goed onderwijs”. De betrokken besturen hebben onder meer samengewerkt ten aanzien van arbeidsmarktvraagstukken en stakingsacties (o.a. aangaande standpuntinname en de communicatie naar personeel, ouders en pers).

Besturenorganisaties en vakbonden

De stichting is aangesloten bij VOS/ABB: Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. MOVARE is lid van de PO-Raad en overlegt, waar nodig, met de centrales voor overheids- en onderwijspersoneel.