Achtergrond header

College van Bestuur

Uitgangspunten voor de bestuurlijke vormgeving van MOVARE zijn de principes van ‘governance’ in het onderwijs (zie Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, versie januari 2021):

  • deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen;
  • het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
  • een goede verdeling en deling van bevoegdheden (‘checks and balances’).

Onderwijsstichting MOVARE kent een statutair onderscheiden Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De bevoegdheden en werkwijzen van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn formeel vastgelegd in een reglement voor de Raad van Toezicht en een bestuursreglement. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het College van Bestuur treedt op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van MOVARE. Statutair telt het College van Bestuur twee leden, van wie één de functie van voorzitter heeft; benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

Samenstelling

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het College van Bestuur gevormd door:

  • mevrouw Kiki Huijnen-Becks (voorzitter);
  • de heer Ryszard Kruszel.

Voor portefeuilleverdeling en nevenfuncties, klik hier.