Achtergrond header

Passend onderwijs

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

 Regio  Gemeenten
 Regio Westelijke Mijnstreek  Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
 Regio Maastricht-Heuvelland     Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
 Regio Parkstad  Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en  Voerendaal.


MOVARE beschikt over een 'Plan van aanpak Passend Onderwijs binnen MOVARE'. Bekijk het document hier.               
 

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het samenwerkingsverband.


Onderwijsondersteuning

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:

  • Ondersteuningsniveau 1:    Onderwijs in de groep
  • Ondersteuningsniveau 2:    Ondersteuning in de groep
  • Ondersteuningsniveau 3:    Ondersteuning op school met interne deskundigen
  • Ondersteuningsniveau 4:    Ondersteuning op school met externe specialisten
  • Ondersteuningsniveau 5:   Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners.

Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies.

Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.


Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.  
 

Zorgondersteuning

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders/verzorgers afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.


Knooppunt

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders/verzorgers, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.


Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Ouders/verzorgers melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen.
Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder/verzorger het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders/verzorgers stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders/verzorgers en de mogelijkheden van scholen.

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders/verzorgers - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.


Meer informatie en contactgegevens samenwerkingsverbanden

Voor meer informatie zie www.passendonderwijszuid.nl. Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.
⇒ Information in English
 

Contactgegevens

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres:   

Eloystraat 1a

6166 XM Geleen

Directeur:   Tiny Meijers-Troquet
Telefoon:   085 - 488 12 80
E-mail:     t.meijers@swvpo-wm.nl

 

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres:   

Nieuw Eyckholt 290E

6419 DJ Heerlen

Directeur:   Doreen Kersemakers
Telefoon:   085 - 488 12 80
E-mail:     info-po@swvzl.nl

 

Samenwerkingsverband Parkstad
Adres:   

Nieuw Eyckholt 290E

6419 DJ Heerlen

Directeur:   Doreen Kersemakers
Telefoon:   085 - 488 12 80
E-mail:     info-po@swvzl.nl

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op