Achtergrond header

Doelgroeparrangementen

Graag informeren wij u over het project Doelgroeparrangementen. Binnen dit project werken jeugdhulp en onderwijs intensief samen onder één dak. Samen zorgen ze voor een integraal aanbod voor leerlingen: op school, in de vrije tijd en thuis.

Waarom het doelgroeparrangement?
De ontwikkeling van een kind vindt niet alleen op school plaats, maar ook thuis of bij een woon-zorggroep. Op dit moment houden leerkrachten zich op school te vaak bezig met zorggerelateerde werkzaamheden. Dat trekt een wissel op hun welbevinden en vitaliteit, ze raken overvraagd. Door een professionele zorgcomponent toe te voegen aan de onderwijsactiviteiten krijgt de leerkracht meer ruimte om daadwerkelijk bezig te zijn met onderwijs.

Hoe draagt het bij aan passend onderwijs?
Deze samenwerking tussen zorg en onderwijs krijgt in de praktijk vorm door de Doelgroeparrangementen (DGA). Kern van deze aanpak is dat kinderen thuis én op school op dezelfde manier ondersteund worden. Zo leer je ze in beide omgevingen nieuw, passend gedrag toe te passen. Ondersteuning door zorgmedewerkers en intensieve samenwerking binnen de school maken dit mogelijk.

Het aanbod voor de leerlingen wordt rijker door de samenwerking van twee professionals, ieder vanuit hun eigen discipline. Daarmee kun je de optimale leeromgeving/omstandigheden creëren met de juiste zorg en begeleiding; ofwel een integrale aanpak. DGA richt zich daarnaast op de hele ontwikkeling van het kind. Dat betekent nadrukkelijk in gesprek zijn met ouders/verzorgers. Knooppuntoverleg vormt daarin periodiek de hoofdrol in de continue afstemming. DGA leidt tevens tot een structurele ‘meer handen in de klas’ situatie (gericht op zorg en hulpverlening).

Hoe is het doelgroeparrangement geregeld?
MOVARE zag kansen in het inrichten van samenwerkingsvormen tussen Onderwijs en de Jeugdwet. De school is de uitvoerder van onderwijs en de partner Jeugdwet is de uitvoerder van de zorg. Binnen de arrangementen op school werken we, analoog aan onderwijs, met een aanbieder. Met het oog op de integrale benadering is het wenselijk dat deze zelfde aanbieder actief is in vrije tijd en thuis.

Doelgroeparrangementen pilot bij MOVARE
Bij SBO De Wissel en bij SO/VSO St. Jan Baptist is er inmiddels een start gemaakt met de doelgroeparrangementen. Er is een subsidieregeling van kracht voor SO en SBO-scholen. Reguliere basisscholen kunnen deze arrangementen bespreken met hun gemeenten. Voor de pilot is een jaar uitgetrokken. Op grond van de evaluaties wordt bepaald of we een vervolgaanvraag doen bij subsidieverstrekkers.

Ontwikkelingen doelgroeparrangement
De ontwikkeling wordt uiteraard gemonitord. Deels met reeds bestaande instrumenten OPP en Parnassys, aangevuld met kwalitatieve onderzoeksgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. De data van de monitoring worden gepresenteerd in werkgroep DGA, bestuur en gemeenten. Dit project wordt gerealiseerd met medewerkers van MOVARE, groepsleerkrachten, IB-ers, directie en procesleidingen medewerkers vanuit zorgpartners (Wissel – JenS en St. Jan Baptist – Koraal; bij de overige scholen zullen o.a. Xonar, Radar, Scoor, Talent enz. in beeld komen). Ook de gemeenten zijn betrokken.

Gemeten voordelen van het doelgroeparrangement
Een duidelijk voordeel van het Doelgroeparrangement is dat jeugdhulp en school nu écht samen optrekken in het belang van de kinderen. Professionals kunnen elkaar makkelijker vinden en expertise uitwisselen. En als er iets extra’s nodig is voor een kind, dan wordt dat sneller opgepakt. Het Doelgroeparrangement brengt jeugdhulp en onderwijs dus letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. Daardoor vloeit begeleiding op school en thuis in elkaar over. In plaats van losse op zichzelf staande activiteiten. De intensieve samenwerking in een DGA brengt de verschillen, maar ook de overeenkomsten aan het licht en maakt het mogelijk om werkwijzen op elkaar af te stemmen in het voordeel van het kind.  Leerlingen vinden hun draai in de klas beter of kunnen gewoon op school blijven, terwijl dat voorheen niet altijd lukte.

Doorkijk ontwikkeling schooljaar 2021-2022
Doelgroeparrangementen, gesubsidieerd, richten zich op onze SO en SBO scholen. Voor SBO de Boemerang en SBO Arcadia is ondertussen een vooraanvraag ingediend. We streven er naar om in schooljaar 2022 -2023 ook te starten op deze scholen.

Op reguliere scholen spreken we over een schoolarrangement. Om dit proces op gang te krijgen zijn twee scholen, te weten de Vlieger en de Meander betrokken bij “Tour de werkplaatsen”. Dit is een extern ondersteunde werkvorm om te komen tot een arrangement, samenwerking tussen regulier onderwijs en jeugdhulp. Overigens zijn er ook initiatieven, waaronder de Taalschool, die in het kader van het schoolarrangement in gesprek zijn met Jeugdhulp. 

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op