Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 42 schooljaar 2020-2021

Calamiteiten tijdens zomervakantie

Moet je onverhoopt een calamiteit melden tijdens de zomervakantie? Raadpleeg dan het calamiteiten-overzicht   voor de juiste contactpersonen en contactgegevens.
 

Vakantie en waardevolle spullen

Met de zomervakantie in aantocht vragen wij jouw aandacht voor het opbergen van waardevolle spullen. Daarnaast is het verzoek om ervoor te zorgen dat ramen en deuren gesloten zijn, het alarm aan staat, de containers geleegd zijn en, indien mogelijk, binnen staan. 

Inboedel scholen
De inboedel van onze scholen is verzekerd door de betreffende gemeenten. Onder deze inboedel vallen ook zaken als laptops, notebooks en tablets (ook Snappet en Gynzy apparaten!) inclusief de tablet- en laptopkarren. Zoals bekend is het beleid van MOVARE dat deze items dagelijks moeten worden opgeborgen in een bouwkundige ruimte die af te sluiten is. Tablet- en laptopkarren moeten afgesloten zijn. Zorg dat deze zaken veilig zijn opgeborgen voordat iedereen met vakantie gaat. Vaste werkstations kunnen blijven staan; deze zijn over het algemeen niet interessant voor inbrekers.

Bewaren van pinpassen en pincodes
Ook vragen wij aandacht voor bewaren van pinpassen in combinatie met pincodes in een kluis of geldkistje. Bewaar beide zaken gescheiden van elkaar. Bewaar ook zo min mogelijk cash geld in de kluis of het geldkistje. Breng in ieder geval voor de vakantie zo veel als mogelijk cash geld naar de bank.

Controleren inbraakalarm
Controleer of het inbraakalarm functioneert. Mocht het alarm niet functioneren, meld dit dan tijdig in Planon zodat Novisec (of de installateur van de gemeente) dit voor de vakantie kan herstellen. Zorg dat de voelers van het alarm niet zijn afgedekt en dat er geen losse dingen aan de muur of het plafond hangen die het alarm kunnen laten afgaan. Sluit alle ramen en deuren bij het verlaten van het gebouw. Maak afspraken over wie als laatste het gebouw verlaat, het gebouw afsluit en het alarm aan zet.   

Afvalcontainers legen/ binnen zetten
Zorg dat de afvalcontainers geleegd zijn en zet de containers binnen, indien mogelijk. Is dit niet mogelijk? Zet de containers dan van het gebouw af en leg ze vast met een ketting.

Werkzaamheden tijdens vakantie
Daar waar in de zomervakantie werkzaamheden zijn, worden individueel afspraken gemaakt over sleutelbeheer. Personen die een sleutel en alarmcode ontvangen, dienen een verklaring te ondertekenen.

Alvast een fijne en zonnige vakantie gewenst!

Contactpersoon: Frank Vaassen, e-mail: frank.vaassen@movare.nl


Geactualiseerde attentieregeling


De attentieregeling is geactualiseerd. Je kunt het bijgewerkte document hier downloaden. 

Rechten in Teams

Met het oog op het nieuwe schooljaar lees je in dit document hoe je gebruikers en rechten kunt bijwerken in Teams. Zoals wisselingen in het team (collega verlaat de school of je verwelkomt een nieuwe collega), uitstromende leerlingen (na groep 8 of bij een wisseling van school) en het (periodiek) controleren van de rechten (staan deze nog goed?).
 

REMINDER: Inventarisatie ouder- en leerling tevredenheidspeilingen  

De afgelopen jaren hebben MOVARE scholen de keuze gemaakt voor een instrument waarmee ouder- en leerlingtevredenheid gemeten wordt. Het meten van tevredenheid is een van de onderwerpen waarop de onderwijsinspectie toeziet. Scholen meten de tevredenheid van ouders en leerlingen een keer per twee schooljaren en koppelen, waar nodig, verbeteracties aan de resultaten van deze metingen. Om voor MOVARE in kaart te brengen welke instrumenten door scholen gebruikt worden én om zicht te krijgen op de termijn waarbinnen de laatste meting verricht is, willen wij jullie vragen om de vragenlijst in de onderstaande link in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst kost minder dan vijf minuten. De deadline voor het aanleveren van de vragenlijst was 10 juli. Ongeveer driekwart van de scholen heeft inmiddels gereageerd. Om een goed beeld te krijgen over de tevredenheidspeilingen binnen MOVARE, vragen wij de scholen die nog niet gereageerd hebben de vragenlijst alsnog in te vullen. De vragenlijst kun je benaderen door te klikken op deze link.


Doe mee aan de pilot Digitale Geletterdheid W&T!

In oktober 2021 starten STEAM-Limburg, Kennisnet en Platform Talent voor Technologie (PTvT) met de pilot digitale geletterdheid, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan het integreren van digitale geletterdheid in W&T. Deelname aan de pilot is kosteloos. In dit document vind je meer informatie over de pilot.