Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 41 schooljaar 2019-2020

Update: Document ‘Calamiteiten tijdens vakantie’Vorige week heb je via het bestuursjournaal een document ontvangen met contactpersonen die je kunt raadplegen als er zich tijdens de vakantie een calamiteit voordoet. In dit document was een aantal updates nog niet meegenomen. Daarom ontvang je nu een geactualiseerd document. Je vindt dit document ook op intranet: BMO►PR en communicatie.


Auteursrechten foto’s gebruik website

De laatste tijd zijn wij geconfronteerd met claims van fotografen vanwege het zonder hun toestemming gebruiken van hun foto’s op websites. Voor alle duidelijkheid: het gebruik van foto’s voor de schoolwebsites is alleen toegestaan als de maker van de betreffende foto expliciet toestemming daarvoor heeft gegeven. Indien foto’s zonder toestemming van de fotograaf gebruikt worden, kan dat tot hoog oplopende schadeclaims leiden. Dringend verzoek aan iedereen om de foto’s die op de websites van de scholen gebruikt worden, te controleren.

Contactpersoon: Thei Iding, thei.iding@movare.nl
 

Functiebouwwerk

Aanleiding
Wij hebben Leeuwendaal gevraagd om een QuickScan uit te voeren voor het functiegebouw. Aanleiding hiervoor zijn de afspraken in het cao-akkoord voor het primair onderwijs 2019-2020. Hierin zijn de onderstaande afspraken gemaakt over directiefuncties en de onderwijsondersteunende functies.

Voorgenomen besluit CvB
De rapportage heeft geleid tot de volgende voorgenomen besluitvorming:

 • Op basis van de rapportage kan geconcludeerd worden dat een groot gedeelte overeenkomt met de werkpraktijk en/of de beschikbare voorbeeldfunctie in de nieuwe CAO PO. Deze functiebeschrijvingen zullen wij ongewijzigd handhaven.
 • Voor de directiefuncties (nu Directeur A en Directeur B): voorgenomen besluit wordt aangehouden/heroverwogen. Zie onderstaand.
 • Voor de leerkrachtfuncties (nu leraar LA, Leraar LB en Leraar LC), passen wij de voorbeeldfuncties Leraar L10, Leraar L11 en Leraar L12 uit de CAO PO toe m.i.v. 1-8-2020.


Instemming GMR
Onder verwijzing naar de bijgevoegde voorlegger verzoeken wij de PGMR instemming te verlenen aan dit functiegebouw, met als ingangsdatum 1-8-2020. De CAO PO 2019-2020 is enigszins gewijzigd ten opzichte van de tekst in voorgaande jaren op het gebied van het functiegebouw. In artikel 5.1 is nu bepaald dat het functiegebouw jaarlijks wordt vastgesteld door werkgever en PGMR. In het functiegebouw staat het geheel aan functies vermeld. Dit betekent dat wij in tegenstelling tot voorgaande jaren ook de persoonsgebonden functies in het functiegebouw opnemen.


Klankbordsessie directiefuncties
Op 28-05 heeft een klankbordsessie plaatsgevonden met een afvaardiging van directeuren over het voorgenomen besluit t.a.v. de directiefuncties. David Wilbrink van Leeuwendaal heeft hierbij de QuickScan en andere inhoudelijke zaken toegelicht. Onderwerpen van gesprek waren de voorbeeldbeschrijvingen, de visie van het CvB ten aanzien van het sturingsmodel, leiderschap en de ambities voor MOVARE en de bezorgdheid over perspectieven voor startende directeuren en mogelijkheden voor doorontwikkeling voor directeuren. Tevens werden de verwachtingen en sentimenten gedeeld die er onder directeuren leven ten aanzien van m.n. de inschaling. Ook is het belang van heldere en persoonlijke communicatie door CvB en het belang van ‘je gewaardeerd voelen’ besproken.

Vervolgtraject
Op basis van de input van deze klankbordsessie is besloten het voorgenomen besluit aan te houden, te heroverwegen op inhoud en op proces en het onderstaande verdiepende traject in te zetten.

 1. Verdiepend traject m.b.t. Directiefuncties
  Verdiepende sessies CvB met P&O en Leeuwendaal inzake sturingsmodel, visie op leiderschap en ambities (22-06 en 17-07) en terugkoppeling (week van 24-28 aug). Eindproduct: beschrijving sturingsmodel en leiderschap. Vanuit visie/ambitie de input uit de klankbordsessie overwegen. Vervolgens zal er een tweede Klankbordsessie gepland worden (week 24-28 aug). Dit leidt vervolgens tot een nieuw voorgenomen besluit CvB ten aanzien van inhoud en proces. Daarna volgt het ter instemming voorleggen aan GMR, waarbij we voor de directiefuncties gebruik maken van de uitstelmogelijkheden (voor 1 november 2020). Hierna volgen persoonlijke inpassingsgesprekken voor directeuren met CvB.
   
 2. Overige gedeelte van voorgenomen besluit a.g.v. QuickScan ter instemming GMR voorleggen
  De overige functies zijn reeds ter instemming aangeboden aan de PGMR. Instemming verleend door de GMR.

 

Registratie compensatie in het kader van zwangerschapsverlof

Medewerkers krijgen alle werkdagen die tijdens hun zwangerschapsverlof in vakanties vallen plus de officiële feestdagen tijdens hun zwangerschapsverlof gecompenseerd. De zogenaamde compensatie in het kader van zwangerschapsverlof.

Per 1-8-2020 staat er in InSite onder de button “Verlof” een nieuwe button: “Registratie compensatie ihkv zwangerschapsverlof”. Medewerkers die vanaf 1-8-2020 dit compensatieverlof gaan opnemen, of nog een gedeelte kunnen opnemen, moeten dit vastleggen in het formulier zoals dat wordt getoond.

Medewerkers hebben de keuze tussen aaneengesloten opname, flexibele opname of een combinatie van beiden. Mocht men kiezen voor de combinatie van aaneengesloten en flexibele opname, dan moet men de dagen bij flexibele opname invullen en in de toelichting de omschrijving van de opname.

Directeuren ontvangen in InSite de taak om de wijze van opname goed te keuren. In de Vervangingsmanager kunnen de directeuren dan het verzoek indienen voor het compensatie ihkv zwangerschapsverlof. Let op: dit is een nieuw verzoek met een aparte afwezigheidscode ( reden: zwangerschap, sub-reden: compensatie ihkv zwangerschapsverlof).

Het is belangrijk dat medewerkers zo snel mogelijk hun definitieve bevallingsdatum via InSite indienen. Men ontvangt dan in InSite de definitieve eindberekening van het bevallingsverlof en het aantal dagen compensatieverlof. Mocht het aantal getoonde dagen compensatieverlof vragen oproepen, neem dan contact op met Ineke Moonen.

Contactpersoon: Ineke Moonen, e-mail: ineke.moonen@movare.nl


Inspectie-onderzoeken in het nieuwe schooljaar

De inspectie had voor het huidige schooljaar een themaonderzoek Leerstofaanbod gepland. De bezoeken aan circa 200 scholen zouden in de periode maart-juli plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis en de scholensluiting zijn deze onderzoeken uiteraard niet uitgevoerd. Daarnaast heeft de inspectie het toezicht vanaf maart aangepast. Datzelfde geldt ook voor het toezicht in het nieuwe schooljaar. Vanwege de bijzondere situatie voor de scholen en besturen, heeft de inspectie de keuze van de thema’s voor de themaonderzoeken en de invulling ervan aangepast. Dit heeft tot gevolg dat de themaonderzoeken Leerstofaanbod, die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgevallen, niet worden ingehaald in het nieuwe schooljaar.

Op een deel van de scholen die bezocht zouden worden, was het bezoek al aangekondigd. Deze scholen waren al op de hoogte gesteld van uitstel van het onderzoek. Deze onderzoeken gaan dus nu definitief niet door. In de komende Staat van het Onderwijs zal de inspectie rapporteren over hoe scholen in de huidige situatie het leerstofaanbod vormgeven. Daarvoor worden momenteel onderzoeken op afstand uitgevoerd bij een aantal scholen. Bovendien krijgen de scholen die in de steekproef van het themaonderzoek Leerstofaanbod zaten, in het najaar een vragenlijst waarmee de inspectie meer algemene gegevens voor de Staat van het Onderwijs wil verzamelen.

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de onderwijsinspectie via k.witte@owinsp.nl

 

Besluit rookvrije schoolterreinenKinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (wijziging Tabakswet). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Als gevolg van de coronacrisis is door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) besloten om de handhaving op rookvrije schoolterreinen pas per 1 januari 2021 in te laten gaan. De wettelijke norm blijft echter dat er vanaf 1 augustus 2020 niet meer gerookt mag worden op terreinen van onderwijsinstellingen. Wij verzoeken jullie daarop toe te zien.

In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen jullie nadere informatie hierover.

Contactpersoon: Thei Iding, thei.iding@movare.nl