Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 31 schooljaar 2020-2021

Teksten schoolgids 2021-2022Hierbij ontvang je de teksten voor de schoolgids 2021-2022 . We hebben er om praktische redenen voor gekozen om met minder tekst en met meer verwijzingen naar de MOVARE-website te werken. Indien informatie tussentijds wijzigt, passen wij de betreffende webpagina aan. Hierdoor waarborgen we de actualiteit en hoeven jullie de informatie in de schoolgids niet zelf aan te passen als deze wijzigt.

De teksten over de vrijwillige ouderbijdrage, samenwerkingsverbanden en het rookbeleid ontvang je later. Het kan zijn dat op dit moment nog niet alle links in het document werken. Echter per 1 augustus zal alle informatie waarnaar verwezen wordt actueel én online zijn.

Heb je vragen over de teksten voor de schoolgids? Neem dan contact op met Linda Noteborn: linda.noteborn@movare.nl
 

Loopbaanontwikkeling - update Hierbij attenderen wij jullie er graag op dat tot uiterlijk 30 april a.s. openstaande en/of nieuwe vacatures geplaatst kunnen worden in InSite. 

 

Onvolledige gegevens NCO Covid-rapportageDe meeste MOVARE-scholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het kader van het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO) een rapportage aan te laten maken die specifiek gericht is op de achterstanden die leerlingen tijdens de eerste lockdown opgelopen hebben. Een rapportage op dat vlak kan helpen bij de analyse en planvorming rondom het Nationaal Programma Onderwijs. Helaas blijkt de rapportage op een aantal scholen onvolledig te zijn. Op leerling-, groeps- en toetsniveau ontbreken gegevens. De scholen zelf geven aan wél alle stappen op de juiste manier doorlopen te hebben. Navraag bij het NCO levert een aantal mogelijke verklaringen op. 

Verklaringen onvolledige gegevens
Mogelijke afwijkingen komen voort uit het feit dat het aantal leerlingen dat zowel een cito M- als een cito E-toets heeft gemaakt in het corona-jaar 2019/2020 te klein is. Indien een school zowel de M-toetsen en E-toetsen bij iedere leerling heeft afgenomen, dan kunnen er ook nog andere redenen zijn waarom het aantal leerlingen in de rapportage is verminderd, o.a.: 

  • Allereerst kunnen mogelijk niet alle leerlingen gekoppeld worden aan de data omdat er bepaalde persoonsgegevens ontbreken of onjuist zijn ingevuld. Ofwel worden er meerdere leerlingen gekoppeld aan één identificatiecode. Waardoor het NCO wel ziet dat het verschillende leerlingen zijn, maar niet kan achterhalen welke leerling de juiste leerling van deze identificatiecode is. Bij de meeste leerlingen kan dit wel achterhaald worden. Indien dit niet kan, moeten deze leerlingen verwijderd worden omdat anders verkeerde achtergrondgegevens aan die leerling gekoppeld worden. 
  • Daarnaast spelen administratieve fouten een rol. Zo is te zien in de data dat sommige scholen de afnamedatum van een toets vergeten in te vullen. Of scholen vullen een datum in die niet correct kan zijn, aangezien de afnamedatum van de toets vóór de inschrijfdatum van de leerling op de desbetreffende school ligt.  
  • Vervolgens moeten leerlingen binnen één schooljaar zowel een Cito M-toets als Cito E-toets hebben gemaakt om de leergroei te berekenen. Voor het schooljaar 2019/2020 is hier een uitzondering op gemaakt. Daarom wordt een eventuele Cito-toets in schooljaar 2020/2021 in de maanden augustus/september/oktober ook nog meegenomen als zijnde de E-toets in 2019/2020. Er zijn echter ook scholen die enkel de M-toetsen of enkel de E-toetsen van cito afnemen. Voor leerlingen op deze scholen kan dan ook geen leergroei berekend worden.

Helaas zijn de fouten in de systemen nu, met terugwerkende kracht, niet meer op te heffen. Indien een school nu een onvolledige rapportage ontvangen heeft, is het wellicht goed om te kijken of één van de bovenstaande redenen van toepassing is. Dat voorkomt soortgelijke problemen bij een volgende uitwisseling van data. 

Contactpersoon: Andrew Simons, e-mail: andrew.simons@movare.nl
 

Brochure fluctuaties achterstandsmiddelenTer informatie ontvangen jullie een brochure van OCW/CBS  die uitleg geeft over mogelijke fluctuaties in achterstandsmiddelen die scholen ontvangen. Uit gepubliceerde gegevens voor komend schooljaar blijkt de impact voor verschillende scholen aanzienlijk te zijn. De begroting 2021-2022 is goedgekeurd, waardoor dit effect niet direct in de cijfers per school tot uitdrukking komt. Voor toekomstige begrotingen zal naar een methodiek gezocht worden om schommelingen, die kunnen optreden, af te vlakken. Wordt dus vervolgd.

Contactpersoon: Eric Hendriks, e-mail: eric.hendriks@movare.nl


Vanaf peildatum 1 mei verruiming aanvraag bijzondere bekostiging

  

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers en overige vreemdelingen die tijdens het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland onderwijs volgen op de school.

Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn de voorwaarden voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen vanaf de peildatum 1 mei 2021 verruimd. Op deze manier kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die door corona vertraging hebben opgelopen. Dit is een langere periode dan de huidige twee jaar en drie maanden voor asielzoekers en een jaar en drie maanden voor overige vreemdelingen. Tevens zijn (tijdelijk) in de eerstejaarsbekostiging de bedragen per leerling gelijkgetrokken voor asielzoekers en overige vreemdelingen. Daarmee ontvangen basisscholen voor de eerste opvang van overige vreemdelingen hetzelfde bedrag als voor asielzoekers. Ook voor speciale scholen voor basisonderwijs geldt een verruiming naar maximaal vier jaar.

Het gaat om een tijdelijke verruiming die geldt voor peildatum 1 mei in schooljaar 2020-2021. De verwachting is dat deze verruiming ook zal gelden voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. De peildata zijn 1e schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei van enig jaar.

Voorwaarden
Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, heeft de school minimaal 1 asielzoeker of overige vreemdeling die langer dan 1 jaar en 3 maanden en korter dan 4 jaar in Nederland woont. De school bewaart bewijsstukken waaruit blijkt dat de school in aanmerking komt voor bijzondere bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen.

Aanvragen worden centraal ingediend via het MOVARE-bureau

  • Je telt de leerlingen die op 1 mei 2021 staan ingeschreven op uw BRIN-nummer.
  • Het formulier moet uiterlijk op 31 mei 2021 bij DUO binnen zijn. 
  • Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.
  • Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.


Contactpersoon: Martijn Manders, e-mail: martijn.manders@movare.nl
 

Minicompetitie hardware schooljaar 2021-2022Ook voor het schooljaar 2021-2022 kan er nieuwe hardware besteld worden. De inkoop verloopt zoals gebruikelijk via een minicompetitie. Via deze koppeling kun je de bestelling doorgeven. De reactie moet uiterlijk 30 april a.s. bij ons binnen zijn, waarna de minicompetitie door Facility Management wordt gestart. ​

​De levering en installatie van de LCD Touchscreens wordt in overleg zoveel mogelijk in de zomervakantie gepland. Voor de overige hardware geldt dat deze in overleg na de zomervakantie geleverd wordt. ​

​De genoemde prijzen zijn richtbedragen (incl. BTW) gebaseerd op de laatste minicompetitie en de marktontwikkeling. Mochten er vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Tom Janssen of Court Eberson.

Contactpersonen: Tom Janssen, tel: 06-13117704, e-mail: tom.janssen@movare.nl  en Court Eberson, tel: 06-14426616, e-mail: court.eberson@movare.nl

 

Staat van het Onderwijs 2021Op woensdag 14 april werd de Staat van het Onderwijs 2021 van de Onderwijsinspectie gepubliceerd en gepresenteerd. Een belangrijke rapportage van de Onderwijsinspectie over het stelsel van het onderwijs. Ten behoeve van deze rapportage zijn ook meerdere themaonderzoeken uitgevoerd door de Onderwijsinspectie zoals het themaonderzoek Doorstroom/schooladviezen en Schoolpopulatie. Hierover hebben we jullie in een eerder directeurenberaad ingelicht.

Leestip
Een leestip ten aanzien van deze rapportage is om in ieder geval het voorwoord te lezen van het complete PDF. Vervolgens blader je door naar pagina 58 naar het deel van het Primair onderwijs. Hier kun je de complete Staat van het Onderwijs downloaden als PDF. Hier kun je het deel van het primair onderwijs downloaden. Dit laatste, dunnere deel van 32 pagina’s zou je in de teamkamer kunnen leggen of kunnen delen met medewerkers om het gesprek hierover aan te gaan. Zeker aan te raden!
Op 11 mei vindt er een online conferentie plaats, georganiseerd door de Onderwijsinspectie. Daar worden reacties uit het werkveld op de Staat van het Onderwijs besproken. Aanmelden voor deze conferentie met diverse inspiratiesessies via de site van de onderwijsinspectie kan hier. Misschien tot dan!

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl