Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 3 schooljaar 2020-2021

Medewerkers in risicogroepen COVID-19 inzetbaar op (school)locatieBinnen MOVARE werken medewerkers die tot een risicogroep voor COVID-19 behoren. Sinds maart werken diverse medewerkers om deze reden -voor zover dat mogelijk is- thuis. Inmiddels is er meer bekend over het coronavirus en kan werken op de schoollocatie met extra beschermingsmiddelen en extra afspraken ook voor deze collega’s mogelijk gemaakt worden. Wij hebben hierover overleg gehad met de bedrijfsartsen. Zij steunen onze aanpak.

Medewerkers in een risicogroep kunnen op verantwoorde wijze met leerlingen in hun klaslokaal werken. Er kunnen extra afspraken gemaakt worden over onder andere:
- het vermijden van contacten met collega’s;
- het uitsluitend deelnemen aan vergaderingen via TEAMS;
- na de lestijd direct de school verlaten om contacten met ouders/verzorgers te vermijden;
- het gebruiken van extra persoonlijke beschermingsmiddelen (spatscherm /persoonlijk gelaatscherm).

Wij overleggen op korte termijn met alle directeuren over de betreffende medewerkers die tot een risicogroep behoren en die nog steeds thuis zijn, om het mogelijk te maken het werk op de schoollocatie weer op te pakken.
 

Impact gevolgen coronavirus op (school)organisatieHet College van Bestuur vindt het belangrijk om een overzicht te hebben van de impact die het coronavirus heeft op de schoolorganisatie en op de gehele MOVARE-organisatie.

Door het invullen van dit formulier help je ons een beeld te vormen van eventuele knelpunten in de personele bezetting op iedere school als gevolg van het coronavirus.
Graag ontvangt de P&O-adviseur van jouw school dit formulier retour. Hier kun je ook terecht met eventuele vragen. Dank alvast!
 

Extra middelen aanpak werkdruk 2020/2021

Voor de verantwoording van de inzet werkdrukmiddelen hebben wij ook voor 2020-2021 de getekende versie door de P-MR van het bestedingsplan nodig. Vriendelijk verzoek om dit document te delen met jullie Financieel Adviseur Wim van Rooij, e-mail: wim.vanrooij@movare.nl of Martijn Manders, e-mail: martijn.manders@movare.nl. 

Investeringen vanuit werkdrukmiddelen uit het verleden leiden tot jaarlijks afschrijvingslasten. Houd hier rekening mee in het bestedingsplan. Meer informatie over de werkdrukmiddelen 2020-2021 inclusief verantwoordingsmodel is hier te vinden.

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Voor 2020/2021 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal per 1 oktober 2019.

Het bedrag per leerling is per 2020/2021 verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Hierbij is een speciaal deel gereserveerd voor intensivering van de werkdrukmiddelen in het gespecialiseerd onderwijs. In dit kader stijgt het bedrag per leerling in het primair onderwijs voor het tegengaan van werkdruk van €225 in 2019/2020 per leerling naar een bedrag van:

  • €251,38 per leerling in het basisonderwijs
  • €377,07 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • €502,76 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Bestedingsplan en verantwoording
Het terugdringen van de werkdruk wordt besproken in de schoolteams. Naar aanleiding hiervan kan besloten worden extra uren in te zetten voor onderwijzend personeel. Houd dan rekening met het volgende. De loonkosten voor jonge leerkrachten liggen veelal lager dan die van oudere leerkrachten. Maar omdat de leeftijd van leerkrachten (GGL) medebepalend is voor de hoogte van de personele bekostiging, leiden jonge leerkrachten naast minder loonkosten ook tot minder personele bekostiging. Houd hier rekening mee bij het opstellen van het bestedingsplan. Houd er ook rekening mee dat de keuze voor bepaalde bestedingsdoelen, meerjarige verplichtingen met zich meebrengen. Dergelijke keuzes hebben dus ook consequenties voor het gesprek over en de inzet van de extra  middelen voor aanpak werkdruk voor de komende schooljaren.

Contactpersoon: Martijn Manders, tel: 06-10120054, e-mail: martijn.manders@movare.nl

 

MOVARE Audits 2020-2021Met de start van het nieuwe schooljaar beginnen ook de MOVARE audits weer. Tijdens de tweede helft van het afgelopen schooljaar hebben wij als gevolg van het coronavirus een aantal audits af moeten zeggen. Dit schooljaar worden deze audits ingehaald. Inmiddels is er ook weer een aantal nieuwe scholen dat een audit aangevraagd heeft. Dit jaar kunnen wij naast de al geplande audits nog ongeveer vier scholen bezoeken. Langs deze weg willen wij jullie dan ook vragen om met jullie school in te tekenen.

Wat vraagt een audit qua voorbereiding van de school?
In de voorbereiding van de audit overlegt de directie van de school met een vertegenwoordiger van het auditteam. Samen bespreken zij hoe de audit in z'n werk gaat. De school levert vervolgens documenten aan die door de auditoren gebruikt worden om de audit voor te bereiden (denk hierbij aan schoolplan, SOP, verbeterplannen, opbrengstanalyses etc.). Daarnaast zorgt de school voor een rooster op basis waarvan de auditoren gedurende de dag de groepen kunnen bezoeken. Verdere voorbereiding is er voor de school eigenlijk niet.

Hoe ziet een audit dag eruit?
Het auditteam wil de school in bedrijf zien op de manier waarop dat normaal ook gebeurt. Leerkrachten hoeven dus geen extra lessen voor te bereiden. Ze volgen het lesrooster en geven de lessen die ze anders ook zouden geven. Het auditteam bezoekt de groepen van de school en vormt zo een beeld over de lessen die gegeven worden. Daarnaast vinden verschillende gesprekken plaats met team, IB en directie. Aan het einde van de dag geeft het auditteam haar ervaringen terug aan het team. De opbrengsten van de audit worden weergegeven in een auditrapportage.

Wat levert een audit op?
MOVARE audits zijn ontwikkelingsgericht. Het auditteam komt als objectieve buitenstaander naar een school en probeert de school te laten zien wat goed gaat en waar de school kan verbeteren. Op die manier vormen de audit en de auditrapportage een waardevol onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van de school.

Aanmelden
Aanmelden voor de audits voor het lopende schooljaar kan bij Andrew Simons, tel: 06-10273299, e-mail:  andrew.simons@movare.nl. Na aanmelding worden de auditverzoeken besproken in het auditteam en neemt een van de auditoren contact op met de school.

Contactpersoon: Andrew Simons, tel: 06-10273299, e-mail:  andrew.simons@movare.nl

 

Particulier initiatief: vragenlijst corona

Heerlense scholen worden door een particulier initiatief per mail benaderd om een lijst met vragen over corona in te vullen. Het CvB adviseert hieraan geen medewerking te verlenen.

 

Reminder: Auteursrechten foto’s gebruik website

Vorig schooljaar zijn wij geconfronteerd met claims van fotografen vanwege het zonder hun toestemming gebruiken van hun foto’s op websites. Voor alle duidelijkheid: het gebruik van foto’s voor de schoolwebsites is alleen toegestaan als de maker van de betreffende foto expliciet toestemming daarvoor heeft gegeven. Indien foto’s zonder toestemming van de fotograaf gebruikt worden, kan dat tot hoog oplopende schadeclaims leiden. Dringend verzoek aan iedereen om de foto’s die op de websites van de scholen gebruikt worden, te controleren.

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl