Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 28 schooljaar 2019-2020

Q&A directeuren over medewerkers

1. Vervangingen en detacheringen

Loopt de inzet van mijn vervanger via Wiertz nu door?
De inzet van de mensen die op vervangingsbasis via uitzendbureau Wiertz ingezet worden, wordt stopgezet. De inzet zoals deze in de Vervangingsmanager is vastgelegd, wordt aangepast. Indien je van mening bent dat de vervanger van Wiertz voor jouw school op dit moment onmisbaar is, treed dan  in overleg hierover met jouw P&O adviseur.

Geldt dit voor alle vervangers via Wiertz? 
De inzet van de mensen die een fase B contract hebben of op Payroll basis via Wiertz worden ingezet, loopt gewoon door. Deze mensen krijgen ook doorbetaald. De adviseur P&O stemt even af met de betreffende directeur op welke vervangers dit van toepassing is. 

Kan ik de detachering vanuit Maandag stopzetten? 
Voor de detachering via Maandag geldt het volgende:
- Indien de opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan (dus met een einddatum in het contract) is de opdracht tussentijds niet opzegbaar, maar moet uiterlijk zes weken voor de einddatum worden aangegeven of de opdracht eindigt of wordt voortgezet;
- Indien de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan geldt, tenzij anders overeengekomen, een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de maand.

Bovenstaande betekent dat we op korte termijn geen opdrachten met Maandag kunnen beëindigen. Neem contact op met de adviseur P&O uit jouw serviceteam om dit af te stemmen.
 

2. Ziekmelding
Voor ons allen is het even zoeken, overleggen en bijstellen om goed aan te sluiten bij de genomen maatregelen in verband met de Corona-crisis. Zo zijn wij ook tot nieuwe inzichten gekomen m.b.t. het ziekmelden in deze situatie.

Wanneer ziekmelden?
Ziekmeldingen zoals gebruikelijk was; medewerker is niet in staat zijn werkzaamheden uit te voeren in verband met ziekte/arbeidsongeschiktheid.  Medewerker kan dus in deze situatie ook geen werkzaamheden verrichten vanuit de thuiswerksituatie. Is ook niet inzetbaar voor roulatieschema opvang leerlingen.

Geen ziekmelding maar wel ontzien van roulatieschema leerlingenopvang?
Medewerkers die uit voorzorg niet ingezet kunnen worden in het roulatieschema leerlingenopvang, maar wel thuis werkzaamheden kunnen verrichten (digitaal schoolaanbod/werkzaamheden,  dienen niet ziek gemeld te worden. Het betreft hier medewerkers met milde verkoudheidsklachten of medewerkers die tot een risicogroep behoren.

Zie ook: richtlijnen RIVM    

Wij vragen jullie in de dagelijkse opvraag (met een CC naar de adviseur P&O van jouw serviceteam) de stand van zaken door te geven van jullie team.  Bij wijziging graag steeds een update sturen:

- Hoeveel medewerkers zijn niet beschikbaar i.v.m. ziekmelding;

- Namen van medewerkers die niet beschikbaar zijn voor roulatieschema (exclusief de ziekmeldingen);

- Namen van medewerkers die wel beschikbaar zijn voor het roulatieschema;

- Namen van medewerkers die ziekgemeld zijn, maar wel thuis kunnen werken; ziekmelding zal worden verwijderd. 


3. Re-integratie van zieke werknemers

>> Het verzoek is om onderstaande informatie te communiceren naar zieke medewerkers.

Hoe moeten we nu invulling geven aan de verplichtingen in het kader van ‘Wet Verbetering Poortwachter’ (WvP)?
Het UWV geeft aan dat van de werkgever verwacht mag worden dat administratieve handelingen gewoon worden uitgevoerd (zoals dat ook bij bedrijfssluitingen wegens vakantie het geval is). Contacten en onderzoeken (door bijvoorbeeld werkgever of arbeidsdeskundige) kunnen telefonisch worden ingezet/uitgevoerd en, zo nodig, in een later stadium worden aan-/ingevuld door daadwerkelijke fysieke acties.

Daarom alle belangrijke zaken hierbij op een rij:

- Alle ziek- en herstelmeldingen moeten gewoon doorgaan. Iedere medewerker die niet kan werken, meldt dit bij zijn leidinggevende. Samen met je leidinggevende overleg je of er een ziekmelding moet volgen. De ziekmelding wordt geregistreerd in de verzuimmodule in Insite. Als je hersteld bent, dient jouw leidinggevende tijdig de herstelmelding in te voeren via Insite. Ben je langer dan 4 weken ziek? Dan zul je een uitnodiging krijgen om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen. Deze spreekuren worden uitsluitend telefonisch uitgevoerd.

- Heeft de bedrijfsarts het advies gegeven om te re-integreren? Dan kan dat op dit moment in onvoldoende mate in reguliere werkzaamheden, omdat de scholen gesloten zijn. Re-integratietrajecten mogen echter niet ‘on hold’ worden gezet. Op hoofdlijnen blijf je in aangepaste werkzaamheden werken. Er moeten alternatieve middelen gezocht worden om bepaalde zaken te laten doorlopen, bijvoorbeeld door thuiswerken, gebruik te maken van Microsoft Teams e.d. Het is heel belangrijk dat alle acties in een plan van aanpak of bijstelling plan van aanpak worden vastgelegd. Ook is het belangrijk goed te onderbouwen waarom bepaalde acties niet kunnen worden opgevolgd. Overleg hierover met jouw leidinggevende. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel medewerker als leidinggevende. Het UWV gebruikt alle documenten op het moment dat jij een WIA-aanvraag moet doen om te bepalen of werkgever en werknemer aan de re-integratieverplichtingen hebben voldaan.

- Ben jij langdurend ziek? Overleg dan met jouw leidinggevende over belangrijke stappen in het re-integratieproces.

- Ben je één jaar ziek, dan moet een arbeidsdeskundig onderzoek worden opgestart. Normaal gesproken doen we dit met een fysieke afspraak met de leidinggevende, personeelsadviseur Verzuim en medewerker/ school. Om contactmomenten zoveel mogelijk te vermijden, gaan deze onderzoeken telefonisch plaatsvinden. De arbeidsdeskundige krijgt van ons de contactgegevens van jou en je leidinggevende en plant zelf een telefonische afspraak in.

- Bij één jaar ziekte vindt een loonkorting plaats op de uren waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is. In overleg met de leidinggevende en medewerker zal bekeken worde hoe we recht kunnen doen aan de situatie. De medewerker kan niet in eigen werkzaamheden re-integreren. Maar kan de medewerker ingezet worden in het roulatieschema? Vinden er thuis werkzaamheden plaats? Zijn die werkzaamheden opgenomen in het ondertekende plan van aanpak? Thuis werken en participeren in het roulatieschema is ook werken en daarvoor zal (deels) herstel toegepast worden, waardoor de loonkorting beperkt kan worden. We zullen in overleg met elkaar maatwerk toepassen.

- Als uit het arbeidsdeskundig onderzoek het advies komt om een spoor 2 onderzoek op te starten, dan zal de personeelsadviseur Verzuim hiervoor bij onze externe partners een offerte aanvragen en zal de intake voor dit traject en de vervolgacties eveneens telefonisch plaatsvinden.

- Zijn er toch nog vragen? Overleg met jouw leidinggevende. Deze zal indien wenselijk contact opnemen met een van de MOVARE-adviseurs.
 

Aantallen doormailen

Dagelijks mailen jullie de aantallen door naar CvB@movare.nl  Denk er s.v.p. aan dat je naast het aantal leerlingen dat op school wordt opgevangen, ook aangeeft hoeveel medewerkers niet beschikbaar zijn voor deze opvang (in een roulatie). 
Vragen hierover? Neem dan contact op met jouw P&O-adviseur.

Let op: aantallen uitsluitend (i.v.m. administratieve verwerking) mailen naar CvB@movare.nl