Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 26 schooljaar 2020-2021

Sjabloon ‘Voorstel aan College van Bestuur’We hebben gemerkt dat bij een voorstel aan het College van Bestuur (ter besluitvorming) niet altijd het juiste sjabloon wordt gebruikt. Het juiste sjabloon kun je hier downloaden.


Loopbaanontwikkeling – update 5

► Deze week moeten alle vacatures in InSite geplaatst zijn.
► Directeuren die dit nog niet gedaan hebben, worden verzocht uiterlijk 19 maart hun vacature(s) te plaatsen.
► Voor het opstellen van een vacaturetekst voor jouw school, gebruik je dit format
► De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
► Van 22 maart t/m 2 april a.s. kunnen medewerkers met een vast dienstverband bij MOVARE, solliciteren op de vacatures.
► De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.


Nieuwe code Vervangingsmanager: Extra hulp voor de klas 2021

In november en december 2020 was er een extra budget voor coronamiddelen beschikbaar. Aanvragen in de Vervangingsmanager konden met de afwezigheidsreden ‘coronabudget (2020)’ ingediend worden. Vanaf januari 2021 is deze code komen te vervallen en is er een nieuwe code aangemaakt, namelijk Extra hulp voor de klas (2021) ’. Gelieve voortaan deze code, indien van toepassing, te gebruiken voor aanvragen in de Vervangingsmanager.


Vrijwilligersvergoeding: verhoging maximumbedragen

De maximale vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2021 gestegen van € 1.700 naar € 1.800 euro per jaar. Het maandbedrag is gestegen van € 170 naar € 180. De maximum vrijwilligersvergoeding wordt sinds 2020 jaarlijks geïndexeerd, waarbij het maximumbedrag rekenkundig wordt afgerond op een veelvoud van 100 euro. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding die een vrijwilliger ontvangt. De maximale uurtarieven veranderen niet voor 2021; 21 jaar en ouder € 5,- , jonger dan 21 jaar € 2,75.
 

Herinnering bezwaarprocedure NCO-rapportages


Voor de kersvakantie hebben de meeste MOVARE scholen de procedure bezwaarprocedure voor ouders om deel te nemen aan het Nationaal Cohorten Onderzoek (NCO) afgerond. Voor deze scholen geldt dat de schoolrapportages i.z. de COVID-19 achterstanden die kinderen mogelijk opgelopen hebben, gereed gemaakt worden. Binnenkort volgt hier nadere informatie over.

Daarnaast vindt op 1 april de eerste jaarlijkse export plaatst van de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem plaats, waarmee de NCO-rapportages van onze scholen aangevuld worden met een extra hoofdstuk over leergroei. Zowel de COVID-19 Rapportage als de rapportage over leergroei zijn alleen mogelijk voor scholen die werken met het leerlingvolgsysteem van Cito. Het DIA-leerlingvolgsysteem kan dit jaar helaas nog niet verwerkt worden.

Akkoord geven voor export is essentieel
Mocht een MOVARE school de bezwaren van ouders nog niet geregistreerd hebben, dan dient dit uiterlijk woensdag 31 maart 2021 gereed te zijn. In het LVS moeten geregistreerd worden:

1. van welke (nieuwe) leerlingen de ouders bezwaar hebben gemaakt tegen deelname. Er hoeft geen bezwaar geregistreerd te worden van leerlingen waarvan het bezwaar al eerder geregistreerd werd (nov. 2020). Ouders van deze leerlingen hoeven dus ook niet opnieuw geïnformeerd te worden.

2. met een akkoord in het LVS aangeven dat alle bezwaren zijn geregistreerd en gegevens mogen worden geëxporteerd. Let op: zonder dit akkoord ontvangt het NCO geen gegevens en ontvangt de school dus geen hoofdstuk over leergroei! Dit akkoord dient elk jaar plaats te vinden zodat de gegevens uit het LVS geëxporteerd kunnen worden.

De leverancier van het LVS (in ons geval dus CITO) zal op 1 april 2021 de gegevens uit het LVS exporteren. In het geval dat een school de bezwaren niet heeft geaccordeerd in het LVS, zal de leverancier van het LVS geen gegevens van deze school exporteren. Dit kan als gevolg hebben dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om voor deze scholen het hoofdstuk over leergroei te maken. 

Hoe accordeer je bezwaren in het LVS?

  • Cito: Zet een vinkje bij “Akkoord voor export” voor alle groepen.
  • ParnasSys: De beheerder neemt in de beheertab van ParnasSys de koppeling af voor het NRO-NCO: Beheertab> koppeling > klik op NRO-NCO > klik op afnemen.

De volledige handleiding voor het registreren en accorderen van bezwaar in de LVS-systemen van Cito, ParnasSys vind je onderstaand:
- Handleiding NRO-NCO ParnasSys
- Instructie NRO-NCO ESIS
- Mini handleiding NCO faciliteit Computerprogramma LOVS

Wat doe je als je de registratie al voltooid hebt in november?
Mochten de bezwaren inmiddels al geregistreerd en geaccordeerd zijn in het LVS, dan hoef je op dit moment niets meer te doen!

Contactpersoon: Andrew Simons, e-mail: andrew.simons@movare.nl


Planning Veiligheidsmonitor 2021 gewijzigd

 

De coronamaatregelen vragen veel tijd en aandacht van de scholen en zorgen voor grote drukte. Daarom heeft het Ministerie van OCW besloten de afnameperiode van de vragenlijsten voor de Veiligheidsmonitor 2021 een maand te verlengen. Dit betekent dat 30 juni 2021 de laatste afnamedag is. Uiterlijk dan kunnen scholen, indien gewenst, toestemming geven voor het doorleveren van resultaten aan Vensters en de Onderwijsinspectie.

Het Ministerie hoopt hiermee tegemoet te komen aan de volle agenda’s van scholen en zo (meer) ruimte te bieden aan de monitoring van de sociale veiligheid in het po en vo.  
Meer informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden op www.veiligheidsmonitorpovo.nl. Aanmelden kan nog tot medio juni.


Informatie & Weetjes over de eindtoets

Zoals het er nu naar uitziet, zal de eindtoets dit schooljaar weer gewoon plaatsvinden. De eindtoets kan voor jou een middel zijn om je eindresultaten te evalueren en voor de leerlingen kan het een kansvergroter en twijfelverkleiner zijn. Een schooladvies dient heroverwogen te worden als de toetsscore hoger uitvalt, ook bij een half toetsadvies hoger. Hierover volgt meer informatie tijdens een MOVARE-webinar, dat halverwege mei zal plaatsvinden.  

De resultaten van deze eindtoets worden niet meegenomen in het onderwijsresultatenmodel (ORM) van de onderwijsinspectie. Dit is anders dan voorgaande schooljaren. Dat betekent echter niet dat je niks met de resultaten kunt! Ze zijn prima voor jouw eigen evaluatie van de onderwijsresultaten en voor het bijstellen van je eigen schoolambities. Hieronder een aantal weetjes binnen onze stichting:

  • Wist je dat eindtoets ROUTE8 door 27 scholen wordt afgenomen? IEP wordt door 6 scholen afgenomen, DIA door 6 en de Centrale eindtoets door 5. AMN wordt door niemand afgenomen.
  • Wist je dat er op 16 scholen sprake is van leerlingen die op basis van verschillende ontheffingsgronden niet hoeven maar wel mogen meedoen met de eindtoets?
  • Wist je dat de resultaten via een automatische koppeling (OSR) naar jouw ParnasSys binnenkomen, en als dat gebeurd is je daar een notificatie van krijgt in Mijn ParnasSys? Dit lees je overigens alleen als je Notificaties hebt aanstaan in je aanstellingen.
  • Wist je dat als leerlingen wel meedoen met een eindtoets maar eigenlijk ontheffing hebben, dat de resultaten ook naar ParnasSys komen en je deze resultaten zelf uit je systeem moet verwijderen alvorens je uitwisselt met BRON?

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Schooladviezen in ParnasSys en uitwisseling BRON  

Het schooladvies moet normaal gesproken vóór 1 maart ingevoerd zijn in ParnasSys en uitgewisseld zijn met BRON. Dit schooljaar mocht dit uitgesteld worden tot 15 maart. Heb je om die reden vorige week nog de laatste schooladviezen in ParnasSys gezet? Zorg dan dat de leerkrachten het OSO aansluitend zo snel als mogelijk uitwisselen met de gekozen VO-school en je het schooladvies zo spoedig mogelijk uitwisselt met BRON. Het is belangrijk dat alle data goed in ParnasSys staan om de adviesprocedure helemaal te doorlopen en te evalueren, niet alleen op schoolniveau maar ook bovenschools kunnen we patronen en trends ontdekken.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: Janine.deckers@movare.nl
 

Subsidie voor aanleggen watertappunt op school

In deze brief informeert het WML je over de Subsidie Watertappunten (derde ronde). Het betreft een financiële tegemoetkoming van de Rijksoverheid voor één of meerdere watertappunt(ten) per schoollocatie. 
Indien je als school een watertappunt wil laten aanleggen, dien je contact op te nemen met de afdeling Facilitair, contactpersoon Bram Geijselaers. Dit in verband met onder andere de plaatsbepaling van het watertappunt.

Contactpersoon: Bram Geijselaers, e-mail: bram.geijselaers@movare.nl 


Save the date: bijeenkomst voor basisscholen over bewegen en gezondheid

De Provincie Limburg zet met het beleidskader sport actief in op bewegen en gezondheid voor kinderen op basisscholen. Hiervoor is zij op zoek naar input. Dat is de reden dat zij graag in gesprek gaat met de vertegenwoordigers van Limburgse basisscholen en een aantal partners uit het veld. 
 
Inhoud bijeenkomst  
De Provincie wil inventariseren wat er op het gebied van bewegen en gezondheid in en rondom basisscholen al gebeurt. Daarnaast haalt zij graag op wat de behoefte is van het basisonderwijs om actief bij te dragen aan sport en bewegen voor schoolgaande kinderen. Tijdens de sessie wordt ook meer informatie gegeven over de nieuwe subsidieregeling van de Provincie Limburg voor het stimuleren van de sport- en beweegdeelname van jongeren in het primair onderwijs.

Voor wie? 
>  De directeuren (of vertegenwoordiger) van de basisscholen; 
>  Besturen (of vertegenwoordigers) van de koepels van Limburgse basisscholen;
>  Wethouders en ambtenaren sport/onderwijs/jeugd van de Limburgse gemeenten. 
>  Vertegenwoordigers van de lokale/regionale sportservice uitvoeringsorganisaties  
>  Lokale JOGG regisseurs 
>  Sporttakplatforms 
 
Wanneer? 
Woensdagmiddag 7 april 2021 van 13.00 uur -14.30 uur
 
Hoe? 
Gelet op de huidige COVID-19 situatie organiseert de Provincie Limburg een digitale bijeenkomst. De definitieve uitnodiging met programma volgt binnenkort.