Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 23 schooljaar 2020-2021

MOVARE Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021
 Op maandag 15 maart aanstaande start ons medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO). We doen dit omdat we blijvend zicht willen houden op wat er speelt bij onze medewerkers én wat we samen kunnen verbeteren. Als leidinggevende speel je een belangrijke rol hierbij. Daarom delen we graag wat meer informatie over het onderzoek.

Hoe werkt het?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze onderzoekspartner Effectory, net zoals bij het voorgaande medewerkerstevredenheidsonderzoek. Effectory is Europees marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek. Op maandag 15 maart ontvangen alle medewerkers een persoonlijke mail met daarin een directe link naar de online vragenlijst. Het onderzoek is 100% vertrouwelijk. Na het onderzoek verzamelt en analyseert Effectory de gegevens en presenteert deze vervolgens anoniem.

Wat kun jij doen?
Wees een ambassadeur! Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk medewerkers meedoen, is het belangrijk om hen te enthousiasmeren en te overtuigen dat hun feedback zeer waardevol is. Leg daarom uit wat het doel van het onderzoek is en dat zij degenen zijn die voor verandering zorgen. Indien er vragen zijn, kun je collega’s verwijzen naar de online helpdesk van Effectory.

1. Voor het onderzoek
Laat jouw team weten dat dit dé kans is om hun feedback te delen en dat dit ontzettend waardevol is. Leg vooral uit dat:

  • het invullen van de vragenlijst +/- 10-15 minuten duurt;
  • je dit op elk moment, elke plek en op elk apparaat kunt doen;
  • het onderzoek vertrouwelijk is. Onderwijsstichting MOVARE krijgt nooit te zien wie wat heeft ingevuld.

2. Tijdens het onderzoek
Laat je team weten hoeveel collega’s het onderzoek al ingevuld hebben om hen te motiveren om ook mee te doen. We gaan voor een respons die minimaal gelijk is aan het MTO van twee jaar geleden (87,3 procent). Een nog hogere respons zou natuurlijk heel mooi zijn! Voor de actuele respons kun je de Respons app gebruiken of op My Effectory kijken. Direct na het invullen van de vragenlijst kunnen jouw teamleden zich registeren voor My Feedback, waar ze hun eigen antwoorden kunnen bekijken en printen.

3. Na het onderzoek
Deelname aan het onderzoek is de belangrijke eerste stap. Het echte werk begint wanneer de resultaten bekend zijn. Uiteraard word je uitgebreid geïnformeerd over de resultaten. Je zult een aparte rapportage van het team waar je verantwoordelijk voor bent ontvangen. Op basis van jullie resultaten kun je met je team het gesprek aangaan en samen verbeterpunten vaststellen. In het document ‘Tips voor leidinggevenden vind je tips en tricks hoe je dit aanpakt en hoe je samen met je team aan de slag kunt.

Vragen?
Wij hopen je hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben over het komende onderzoek. Wij gaan ons inzetten om dit traject tot een groot succes te maken en zijn er van overtuigd dat jij als leidinggevende ook een belangrijke bijdrage kunt leveren. Als je vragen hebt, neem dan contact op met Danny Krijgsman (danny.krijgsman@movare.nl) of met de online helpdesk van Effectory.
 

Coördinator BOIS: Marion Kleinen

Dag collega’s,

Al 20 jaar werk ik met veel plezier als directeur van basisschool Schinveld. Maar toch heb ik onlangs gesolliciteerd op de vacature van Coördinator Breed Opleiden in School (BOIS). Meteen bij het zien van de vacature dacht ik: deze baan is mij op het lijf geschreven. Vanaf het ontstaan van het idee van Opleiden in School ben ik betrokken geweest bij het project. Het is bijzonder hoe Opleiden in School zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Elk kind heeft recht op een goed gekwalificeerde leraar! Daarom wil ik het verschil maken als professional en in gezamenlijkheid de ontwikkeling van Opleiden in School voortzetten en meewerken aan een gefaseerde verbreding van Opleiden in School. Uitgangspunten zijn onder andere een doorgaande ontplooiing van student (OiS), als starter naar vakbekwame leerkracht (Vinden&Binden) en het zoeken van de samenwerking met andere opleidcentra vanuit de behoefte van het werkveld.

Ik zie het als een uitdaging om de visie op onderwijskwaliteit van MOVARE, de uitgangspunten van BOIS en het personeelsbeleid (met name rondom de startende leerkracht) te verbinden aan samen ontwikkelen, samen opleiden met de pabo en mogelijk met andere opleidingsinstituten.  Ik heb het volste vertrouwen in de samenwerking met alle medewerkers die hierbij betrokken zijn.

Met enthousiasme zet ik een volgende stap in het landschap van ontwikkelen en leren.

Tot gauw!

Hartelijke groet,

Marion Kleinen
 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 is beschikbaar, onder voorbehoud van een positief advies van de GMR.


Loopbaanontwikkeling 2021

 

Het is ook dit jaar het streven dat ruim voor de zomervakantie duidelijk is welke collega’s de beschikbare vacatures op de diverse scholen gaan invullen. Collega’s die het nieuwe schooljaar starten op een andere school kunnen hierdoor tijdig op de hoogte worden gebracht. Dit is niet alleen in het belang van de scholen en medewerkers, maar ook van de kinderen en hun ouders.  

Wat is belangrijk op korte termijn?
· Het is van belang dat het gesprek en de schriftelijke vastlegging van boventalligheid vóór 5 maart 2021 heeft plaatsgevonden. Gebruik bij het kenbaar maken dit format (bijlage VI loopbaanontwikkelingsbeleid).
· In de CAO artikel 10.5 kun je informatie vinden over de overplaatsingsregeling.
· Binnenkort is het zover! Het Loopbaanevent 2021 (voorheen: Mobiliteitsmarkt). Dit vindt plaats op woensdag 10 maart 2021 van 15:00 uur tot 17:30 uur. Wegens de corona-maatregelen zal het een online event zijn via Teams. Nadere informatie en tijdsplanning volgt.
· Scholen die tijdens het loopbaanevent een presentatie willen verzorgen, en zich nog niet hebben aangemeld, kunnen zich nog opgeven bij Gaby Thuis (gaby.thuis@movare.nl) en Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Scholen met vacatureruimte wordt geadviseerd zich tijdens het loopbaanevent te presenteren.
· Volg bij het opstellen van een vacature voor jouw school dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
· De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.

De komende periode zullen via het Bestuursjournaal regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2021 worden gegeven. Contactpersoon voor dit proces is Gaby Thuis (Gaby.thuis@movare.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij de adviseur P&O van jouw serviceteam.
 

Gesprek MOVARE met LVO, SVOPL en Citaverde over kansrijk ontvangen en begeleiden

Op 11 februari jl. spraken Leander Versleijen, Andrew Simons en Janine Deckers namens MOVARE met een vijftal professionals namens LVO, SVOPL en Citaverde (vanaf augustus Yuverta). Wij hebben de notitie ‘Kansrijk adviseren’ toegelicht. Ook vroegen we naar mogelijkheden in kansrijk ontvangen en begeleiden van onze (en straks hun leerlingen) in het eerste jaar van het VO. Het was een goed gesprek en er is constructief nagedacht over het kansrijk ontvangen van onze leerlingen. Hier  kun je het hele verslag van het gesprek lezen.

Voor ons werd het volgende helder:

- Sociaal emotionele ontwikkeling staat centraal bij het kansrijk ontvangen voor het VO. Zij zien graag dat dit goed in beeld is gebracht door MOVARE-scholen. Bijvoorbeeld welbevinden en executief functioneren, ook tijdens de periode van afstandsonderwijs. Op die manier kunnen zij vanaf de start inzetten op het welzijn van onze leerlingen.

- Didactische ontwikkeling wil het VO zo snel mogelijk aansluiten op de (nog niet) behaalde referentieniveaus van de leerling. Zij zien dan ook graag dat dit goed in beeld is gebracht. Het bovenschools advies om in groep 8 tot 31 maart nog een niet-methode LVS toets in te zetten als diagnostisch instrument past daar goed bij. Ook de eindtoets kan nog een mooie bijdrage leveren aan het in beeld brengen van referentieniveaus. Maar we hebben vorig schooljaar gezien dat deze werd geannuleerd. Het risico om enkel op de eindtoets te varen, zouden we dus niet moeten nemen. Het gaat het VO niet om specifieke data maar wel waar de leerling zich ongeveer op de lijn van de referentieniveaus bevindt. Met name Begrijpend lezen en Rekenen. Heeft het 1S (ruim) behaald? Was het onderweg naar 1S? Op die manier kunnen zij vanaf de start inzetten op de leerroute van onze leerlingen.

Wij denken dat het bovenstaande haalbaar is gezien onze expertise en beschikbare instrumentaria. Bovenschools gaan we in gesprek met de voorzitters van de intern begeleiders om te kijken wat scholen kunnen betekenen in aanloop naar de warme overdracht met het VO. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerkrachten dit nog gaan verwerken in dossiers die nu al klaar staan voor verzenden, maar wellicht komen we tot de conclusie dat het ruim in de notities beschreven staat. Dit verslag wordt ook gedeeld in de Office Teams van leerkrachten groep 8. Is jouw leerkracht van groep 8 nog niet aangesloten bij dit Office Teams? Deel dan deze link met hem/haar en hij/zij kan lid worden van dit Office Teams. Let op: niet verplicht, wel aan te raden.

Contactpersonen: Andrew Simons, e-mail: andrew.simons@movare.nl en Janine Deckers, e-mail: (janine.deckers@movare.nl).
 

REMINDER: Invullen vragenlijst afdeling kwaliteit over Eindtoets en Ontheffing

Inmiddels heeft een aantal directeuren de vragen over de gekozen eindtoets en leerlingen die in aanmerking komen voor ontheffing van deelname al beantwoord. Dank daarvoor! Je kunt de vragenlijst tot vrijdag 26 februari a.s. invullen. Daarna inventariseren we de antwoorden binnen de afdeling Kwaliteit.

Klik hier om de vragenlijst te openen en in te vullen. De gemiddelde tijd om in te vullen is 5 minuten indien je leerlingen ontheffing geeft. Als je geen leerlingen ontheffing geeft, kost het invullen slechts 1 minuut.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl