Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 22 schooljaar 2020-2021

Calamiteiten tijdens carnavalsvakantieDe carnavalsvakantie staat voor de deur. Moet je onverhoopt een calamiteit melden tijdens de vakantie? Raadpleeg dan het calamiteiten-overzicht voor de juiste contactpersonen en contactgegevens.


Wisseling voorzitterschap College van BestuurKiki en Ryszard werken inmiddels meer dan 5,5 jaar nauw en collegiaal samen op basis van volledige gelijkwaardigheid. Echter met één verschil: er moet in statutaire en juridische termen een voorzitter zijn. In goed overleg met de Raad van Toezicht hebben Kiki en Ryszard besloten om eind dit schooljaar van taak binnen het College van Bestuur van MOVARE te wisselen. Dit betekent concreet dat vanaf 1 juli 2021 Kiki voorzitter van het CvB zal zijn en Ryszard lid. In de overige taakverdeling zal weinig veranderen.

De overwegingen om deze wissel nu alvast vorm te geven, ligt in het feit dat daarmee de continuïteit gewaarborgd is, ook als Ryszard over enkele jaren (2023) met pensioen gaat. Daarnaast is de focus ook steeds nadrukkelijker op onderwijs  komen te liggen en dit zal door deze wisseling gaan doorklinken in de bestuurlijke structuur. Door het benoemen van Kiki per 1 juli 2021 tot voorzitter van het CvB heeft MOVARE voor de eerste keer in haar bestaan een vrouw aan het roer!

Vanaf 1 januari 2021 is de overgang naar de formele, juridische en functionele overgang van het voorzitterschap van Ryszard naar Kiki opgestart.


Verstrekken van gegevens aan derdenMede naar aanleiding van het datalek bij de GGD worden scholen geconfronteerd met berichten van ouders die aangeven geen toestemming (meer) te verlenen voor het verstrekken van gegevens van hun kind aan de GGD door de scholen. In dat kader is vanaf nu het beleid binnen MOVARE dat geen leerlinggegevens meer aan de GGD worden verstrekt. Indien ouders jullie contacteren over het verstrekken van gegevens aan de GGD of aan andere instanties kunnen jullie de volgende tekst gebruiken voor jullie antwoord aan de ouders.

Onze school zal geen gegevens van uw kind verstrekken aan de GGD of aan andere instanties zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van u als ouder. Een uitzondering hierop vormen de gegevens die wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn te verstrekken aan instanties als onder andere Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie, VSV (leerplichtambtenaar), Veilig Thuis, gezinsvoogd enz.

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl
 

Notitie Kansrijk adviseren, kansrijk ontvangen en begeleiden In dit document vind je de notitie 'Kansrijk adviseren, kansrijk ontvangen en begeleiden'. Op basis van dat document rees de vraag hoe MOVARE omging met toetsen tijdens de schoolsluiting. Het antwoord daarop vind je in de notitie 'Toetsen na de schoolsluiting' , dat afgelopen vrijdag ook in het bestuursbericht verscheen.  

Contactpersonen: Janine Deckers. e-mail: janine.deckers@movare.nl en Andrew Simons, e-mail:andrew.simons@movare.nl
 

Loopbaanontwikkeling 2021Het is ook dit jaar het streven dat ruim voor de zomervakantie duidelijk is welke collega’s de beschikbare vacatures op de diverse scholen gaan invullen. Collega’s die het nieuwe schooljaar starten op een andere school kunnen hierdoor tijdig op de hoogte worden gebracht. Dit is niet alleen in het belang van de scholen en medewerkers, maar ook van de kinderen en hun ouders.  

Wat is van belang op korte termijn?

  • Save the date! Het Loopbaanevent 2021 (voorheen: Mobiliteitsmarkt) vindt plaats op woensdag 10 maart 2021 van 15:00 uur tot 17:30 uuur. Wegens corona zal het een online event zijn via Teams. Nadere informatie volgt.
  • Scholen die tijdens het loopbaanevent een presentatie willen verzorgen, kunnen zich opgeven bij Gaby Thuis (gaby.thuis@movare.nl) en Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Zeker scholen met vacatureruimte wordt geadviseerd zich tijdens het loopbaanevent te presenteren.
  • De tijdslijnen van het loopbaanproces 2021 (alleen bestemd voor directeuren). Zorg ervoor dat op korte termijn duidelijk is wie jouw school gaat/wil verlaten en welke vacatures er zijn.
  • Volg bij het opstellen van een vacature voor jouw school dit format . De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
  • Ook de tijdslijnen van het bespreken van boventalligheid zijn vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid zeer van belang. Hiervoor geldt dat het gesprek en de schriftelijke vastlegging hebben plaatsgevonden vóór 5 maart 2021. De tijdslijnen vind je in dit format
  • De adviseur P&O van jouw serviceteam neemt op korte termijn contact met je op.

De komende periode zullen via het Bestuursjournaal regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2021 worden gegeven. Contactpersoon voor dit proces is Gaby Thuis (Gaby.thuis@movare.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij de adviseur P&O van jouw serviceteam.
 

Vragenlijst Euregionaal onderwijsHet provinciale Expertteam Euregionaal Onderwijs (waarin PO, VO en MBO-besturen zijn vertegenwoordigd) heeft een digitale vragenlijst ontwikkeld. Hiermee kunnen alle Limburgse scholen aangeven wat de stand van zaken is wat betreft Euregionaal onderwijs op school.

Doe mee aan de inventarisatie!
We willen je vragen om de digitale vragenlijst in te vullen. De lijst wordt na het invullen automatisch verstuurd.  Op vrijdag 26 februari sluit de reactietermijnUiteraard word je na het invullen van de inventarisatie op de hoogte gehouden van de resultaten en de eventuele vervolgacties.

Klik hier om de vragenlijst te starten. Meer informatie over Euregionaal Onderwijs vind je op www.euregioonderwijs.nl. Het belang en het doel van deze inventarisatie wordt in de begeleidende brief van gedeputeerde Joost van den Akker onderstreept. Alvast bedankt voor je medewerking!

Contactpersoon: Jos Feron, e-mail: jos.feron@movare.nl
 

Verzoek rondom Eindtoets en ontheffingBinnen de afdeling Kwaliteit verzamelen we graag alvast informatie over welke eindtoets jullie gaan afnemen. Daarnaast brengen we in kaart hoeveel leerlingen binnen MOVARE binnen de ontheffingsgronden vallen en dus niet meetellen in de eindresultaten. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het ontheffen van enkele leerlingen van de eindtoets. Daarom vragen wij jullie, na eventueel overleg met jullie intern begeleider of leerkracht, een formulier met 4 vragen in te vullen. Daarmee krijgen wij bovenschools zicht op de af te nemen eindtoetsen en weten wij hoeveel leerlingen vallen onder welke ontheffingsgronden. Klik hier voor het betreffende formulier. Gelieve bij voorkeur zo snel mogelijk in te vullen maar uiterlijk vóór vrijdag 26 februari a.s..

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl


Nieuwe code Vervangingsmanager: Extra hulp in de klasIn november en december 2020 was er een extra budget voor coronamiddelen beschikbaar. Aanvragen in de Vervangingsmanager konden met de afwezigheidsreden ‘coronabudget’ ingediend worden. Vanaf januari 2021 is deze code komen te vervallen en is er een nieuwe code aangemaakt, namelijk ‘Extra hulp voor de klas’.

Aanvragen in de Vervangingsmanager, waarvan de vervangingskosten ten laste van de subsidie moeten worden geboekt, moeten voortaan als afwezigheidsreden ‘Extra hulp voor de klas’ krijgen. De al ingediende verzoeken in de Vervangingsmanager met als afwezigheidsreden ‘coronabudget’, zijn omgezet naar de nieuwe afwezigheidsreden.