Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 19 schooljaar 2020-2021

Variawet: maatwerk voor leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgenVanaf 1 augustus 2018 is de Variawet in werking. Deze wet biedt de mogelijkheid tot maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen vanwege lichamelijke en/of psychische beperking. Op basis van de leerplichtwet hebben deze leerlingen recht op vrijstelling. De Variawet beoogt echter deze leerlingen tijdelijk deeltijd onderwijs te laten volgen. Lees de volledige wet in het  Staatsblad van 20 december 2017.

Vrijstelling verloopt via een aanvraag bij bureau VSV op basis van de verklaring van een arts. VSV beoordeelt de aanvraag.  Zieke leerlingen, met bijvoorbeeld een griep, vallen onder de Leerplichtwet zijnde geoorloofd schoolverzuim.

Om een leerling een aangepast onderwijsprogramma aan te kunnen bieden, is instemming nodig van de inspectie. Hierbij moet het bevoegd gezag de beslissing om de leerling minder onderwijs op school te laten volgen goed onderbouwen. Dit doet het bevoegd gezag aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Duiden en Doen vormt de onderlegger. Daarnaast verklaart het bevoegd gezag dat de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling op de hoogte zijn en het handelingsdeel van het OPP hebben ondertekend. De directeur van de school draagt zorg voor het opstellen van het OPP.

In het OPP wordt onderbouwd:

  • Waarom de afwijking van onderwijstijd noodzakelijk is voor de leerling.
  • Waaruit het op maat aangeboden onderwijsprogramma bestaat.
  • Om hoeveel uren onderwijstijd per week het gaat.
  • Het OPP beschrijft hoe de leerling weer toegroeit naar het volledig aantal uren onderwijs op school.
  • Wanneer het in het voorgaande schooljaar niet gelukt is om een leerling terug te laten groeien moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
  • Het bevoegd gezag moet dan in het OPP aangeven wat ze eraan doet om te bewerkstelligen dat de leerling alsnog ingroeit.

De schooldirecteur stuurt het onderbouwde OPP naar CvB@movare.nl met een cc naar de onderwijsadviseurs van het serviceteam van de school. Het bestuur dient de aanvraag voor instemming in via het ISD. Hierin geeft het bevoegd gezag aan dat er een actueel OPP en ingroeiplan is gemaakt voor de leerling. De inspectie streeft ernaar om binnen 8 weken een besluit te nemen over de aanvraag. Zolang de aanvraag loopt, mag de school geen maatwerk in onderwijstijd aanbieden. Het besluit wordt aan het bevoegd gezag medegedeeld en is geldig voor het lopende schooljaar.

Contactpersoon: Adri Rooijakkers, e-mail: adri.rooijakkers@movare.nl

 

TIP: Online bijeenkomsten Vensters POVensters is een programma van PO-raad, VO-raad en Kennisnet en vertelt het verhaal achter cijfers afkomstig van de overheid over jouw school. Je kunt de gegevens naast de gegevens uit Ultimview leggen. Je krijgt daardoor een compleet beeld hoe het met je school gaat. Handig bij het maken van goede keuzes in aanbod op jouw school (OP1), kwaliteitszorg (KA1) en ter verantwoording (KA3), een paar belangrijke kwaliteitsindicatoren in onderwijskwaliteit. Met een Vensters-account kun je via het onderdeel ‘Mijn Scholen op de kaart’ gegevens presenteren op de openbare website www.scholenopdekaart.nl Deze website kan mogelijk bezocht worden door ouders/verzorgers van potentiële nieuwe leerlingen en externen die geïnteresseerd zijn in jouw school. Soms is het fijn als je op weg wordt geholpen hoe je deze Vensters vult. In de startbijeenkomst die Vensters de komende tijd zelf organiseert, komen alle onderdelen van Vensters PO aan bod. Tijdens de bijeenkomsten wordt er meer verteld over Mijn Scholen op de kaart, de Vensters schoolgids, de tevredenheidsonderzoeken, Monitoring Sociale Veiligheid en het ManagementVenster met allerlei handige rapportages. Ook het belang van een goede vulling van Vensters en de afspraken over verantwoording via Vensters komen aan bod. Doe er je voordeel mee en meld je aan via de website van Vensters.