Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 6 schooljaar 2019-2020

Dive into Deep Learning

Om alvast te noteren in jouw agenda: (studie)middag rondom ‘Deep Learning’ op basisschool Op Gen Hei, woensdag 6 november van 14.00 uur tot 17.00 uur. Meer info volgt!

Aanvulling op huidig functiebouwwerk MOVARE                

Na de invoering van het huidige functiebouwwerk m.i.v. 1-8-2017 en de aanvulling per 1-8-2018 is wederom de behoefte ontstaan om een aantal functies door te ontwikkelen. Reden hiervoor is de veranderende organisatie en voortschrijdend inzicht in de opgedragen taken. Daarnaast is een aantal functies niet eerder beschreven. De bovenstaande argumenten hebben geresulteerd in een aanvulling op het (huidig) bestaande functiebouwwerk, waarmee de PGMR op 24 juni 2019 heeft ingestemd. De aanvulling op het functiebouwwerk bestaat uit de hieronder genoemde functies.

De totstandkoming van de functiebeschrijvingen is identiek aan het proces van de totstandkoming van het huidige functiebouwwerk.

De functiebeschrijvingen zijn tot stand gekomen middels:

 • Eén of meerdere klankbordsessies bij een grote groep van betrokken medewerkers of middels een functie-interview bij één of enkele betrokken functionaris(sen).
 • Vervolgens zijn op basis van deze sessie(s) door een extern gecertificeerde fuwa deskundige (Verus) conceptbeschrijvingen opgesteld.
 • Betrokken medewerkers en leidinggevenden zijn in de gelegenheid gesteld om hun feedback te geven op deze conceptbeschrijvingen.
 • Dit heeft geresulteerd in definitieve conceptbeschrijvingen, die nog een laatste keer zijn voorgelegd voor uiteindelijk akkoord van de medewerker en leidinggevende.
 • Bij eventuele knelpunten ten aanzien van de beschrijving, zijn deze ter besluitvorming aan het CvB voorgelegd.
 • De definitieve beschrijvingen die hieruit voortgekomen zijn, zijn voor de waardering voorgelegd aan een andere extern gecertificeerde fuwa deskundige (Leeuwendaal). 
 • Het CvB nam daarna een voorgenomen besluit.
 • De PGMR heeft instemming verleend op 24 juni 2019, waarna het CvB het voorgenomen besluit heeft omgezet in een besluit.

Invoeringsdatum aanvulling op functiebouwwerk (fase 3)
Het uitgangspunt is dat de werkgever en de P(G)MR jaarlijks voor 1 augustus zorgdragen voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- als schoolniveau (cao-PO art.5.5).

Functiebouwwerk fase 3 

Het betreft de onderstaande functies:

MOVARE-bureau:

 • Medewerker P&O         schaal 8
 • Adviseur PSA             schaal 10

Scholen

 • Intern begeleider S(B)O    schaal L11

Handboek Werkkostenregeling

Met behulp van het Handboek Werkkostenregeling (WKR-Handboek) wenst Onderwijsstichting MOVARE een duidelijk beeld te geven over de wijze waarop zij omgaat met de vergoeding en verstrekkingen die werknemers van MOVARE ontvangen. Het WKR-Handboek bestaat uit drie delen waarmee duidelijke kaders worden weergegeven voor het declareren, administreren en controleren van vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers van MOVARE. De volgende delen zijn te onderscheiden:

Deel A: Werknemers

-  Overzicht van alle vergoedingen en verstrekkingen waar de werknemers van MOVARE recht op hebben (declaratiereglement).

Deel B: Schooldirecteuren / Administrateurs

-  De door schooldirecteuren en administrateurs te volgen werkinstructie inzake de administratieve afwikkeling van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

Deel C: Controle en monitoring

- De wijze waarop structureel controle en monitoring plaatsvindt binnen de organisatie van MOVARE.

Contactpersoon: Eric Hendriks, tel: 045-5466989, e-mail: eric.hendriks@movare.nl


Uitnodiging jaarlijkse conferentie over kindermishandeling

Van maandag 18 november tot en met zondag 24 november 2019 vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. In het kader hiervan organiseert de Beweging Limburg  tegen Kindermishandeling op woensdag 20 november 2019 haar jaarlijkse conferentie met als thema ‘Het bespreekbaar maken van kindermishandeling binnen het onderwijs’.

Heb je interesse in deze gratis conferentie? Kijk dan hier voor meer informatie en de wijze van aanmelden.