Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 39 schooljaar 2020-2021

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende online bijeenkomst om je aan te melden!

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 7-7-2021  13.15 uur tot 15.00uur  Onderwijscafé Effectief rekenonderwijs  Marcel Schmeier
 (externe spreker)
 15-9-2021   14.00 uur tot 16.00 uur  Onboarding leerkrachten
 
  22-9-2021  14.00 uur tot 16.00 uur  
 Onboarding onderwijsassistenten in opleiding
 
 

 6-10-2021 

 14.00 uur tot 16.00 uur

 Onboarding medewerkers via Wiertz

 
 
 13-10-2021   11.00 uur tot 13.00 uur   Event Pensionado's: Rondleiding nieuw MOVARE-kantoor en informele lunch

 

 

 
 

Wijzigingen directiefunctiesBs. Op gen Hei

Ivo Wassen heeft, na enige tijd afwezigheid als gevolg van ziekte, recent besloten zijn functie als directeur van basisschool Op gen Hei te beëindigen. In verband met de voortgang op school heeft het College van Bestuur na afstemming met het schoolteam en de medezeggenschapsraad Birgitte van Hecke als vervanger benoemd. Birgitte is ook directeur van OBS De Schatkist.

Bs. Wonderwijs
Wouter Wetzelaer is momenteel afwezig als gevolg van ziekte. In verband met de voortgang op school heeft het College van Bestuur Ron van Mierlo als vervanger benoemd. Hij is directeur van OBS De Droomboom. Ron zal, zolang als dat nodig is, werkzaam zijn als vervangend directeur. Rob Aspers fungeert op school als eerste aanspreekpunt.


Nieuwe adresgegevens MOVARE-kantoor per 1 augustus a.s.

Zoals je inmiddels waarschijnlijk weet, verhuizen wij naar een nieuw kantoor: ons MOVARE-huis!
Vanaf 1 augustus 2021 veranderen onze adresgegevens.

 Ons postadres wordt:           Ons bezoekadres wordt:    
 Postbus 31122      Jan de Witplein 10
 6370 AC  LANDGRAAF       6371 CD  LANDGRAAF

 
Telefonisch blijven wij bereikbaar via 045 5466950. Meer informatie vind je op onze website.

          

Even voorstellen…In deze rubriek komen collega’s aan het woord die hun talenten op een bepaalde manier benutten of hun kennis willen delen over een bepaald onderwerp. Daarmee zijn ze ‘Zelf aan zet’ in het vormgeven van hun ambities. Deze rubriek biedt collega’s een podium om hun verhaal te doen. In deze editie: Annemie van Loo, leerkracht bs. De Mheyster. 

Onderzoekende houding
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Annemie van Loo, groepsleerkracht op bs. De Mheyster in Hoensbroek. Al ruim 35 jaar sta ik als leerkracht ‘met de voeten in de klei’ voor de groep; vanuit een passie voor onderwijs en met als doel het verschil voor kinderen te willen maken. Wat betreft mijn eigen ontwikkeling heb ik ‘een leven lang leren’ hoog in het vaandel staan en word ik gedreven door een sterk onderzoekende houding. Om mijn professionele ontwikkeling vorm te geven, stel ik mij dan ook ieder jaar opnieuw dezelfde vragen: “Doe ik nog de goede dingen, of moet ik bijstellen/aanvullen? Waar word ik blij van?” Op deze manier heb ik mij, naast lesgeven, andere expertises eigen gemaakt zoals, schoolopleider (De Mheyster en Wonderwijs, 2010), gedragsspecialist (Master-SEN gedrag, 2012), lid van kenniskring van dr. Paul Hennissen (voormalig Lectoraat Opleiden in de School nu kenniscentrum de Nieuwste Pabo, 2017), lid van de kenniskring Innoveren en Veranderen (MOVARE, 2020), en sinds dit schooljaar slb’er (detachering naar de Nieuwste Pabo). Daarnaast heb ik in 2018 een wetenschappelijke master afgerond bij de Universiteit Maastricht (MEBIT: Master Evidence Based Innovation & Teaching). Voor mij een mooie mijlpaal, waar ik enorm trots op ben, met aansluitend een nieuwe uitdaging tot gevolg…

Hoe ga ik deze nieuwverworven kennis en kunde nu verder inzetten, met name bij MOVARE?

Pitch onderwerp promotieonderzoek
Na een eerste onderzoeksopdracht op een VO-school in Reuver (Grescollege, 2019) heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik een promotieonderzoek gestart; met een extra duwtje in de rug van Wouter Wetzelaer en Marcel Graus. In dit promotietraject word ik begeleid door prof. dr. Trudie Schils (Universiteit Maastricht), dr. Paul Hennissen (de Nieuwste Pabo) en drs. Marcel Graus (de Nieuwste Pabo). In mijn onderzoek staat de relatie tussen onderwijsinnovaties, eigenaarschap en innovatief gedrag centraal, verwoord in de volgende focus:

De samenhang tussen eigenaarschap en innovatief gedrag van leerkrachten bij innovaties in het primair onderwijs.

Dit onderzoek beoogt meer inzicht te geven in de complexiteit van schoolbrede innovatieprocessen (mesoniveau) in samenhang met eigenaarschap en innovatief gedrag; met name de uitvoering van de innovatie in de school (Figuur 1). Oftewel in hoeverre steunen collega’s het innovatieproces of vertonen ze innovatief gedrag in een innovatieproces en welke rol spelen de volgende vijf elementen van eigenaarschap hierin: zelfinschatting (ik kan dit), identificatie (dit past bij mij), gevoel van erbij horen (ik hoor bij deze school), rekenschap (je mag mij ter verantwoording roepen) en territorialiteit (ik claim de door mijn bedachte ideeën)? Innovatief gedrag is hierbij een verzamelnaam voor het proces van denken en handelen van individuen en groepen bij het realiseren van vernieuwingen. Deelstudie 1 is gericht op de samenhang tussen eigenaarschap en innovatief gedrag.


Figuur 1: complexiteit van de samenhang tussen innovaties, eigenaarschap en innovatief gedrag.

Wat heeft het al opgeleverd/ kan het opleveren…?
Naast het opzetten van mijn eigen promotieonderzoek heb ik ook andere toepassingsmogelijkheden gevonden.

Binnen MOVARE:
Collega’s die zich verder professionaliseren, krijgen in hun opleiding bijna altijd de opdracht een praktijkgericht onderzoek uit te voeren, om zo aan te tonen dat ze over een onderzoekende houding beschikken. Inmiddels heb ik een aantal directeuren (uit de kweekvijver) en een ib’er kunnen ondersteunen bij de module ‘onderzoek’ van hun opleiding. Verder sluit ik aan bij de co-creatiesessie van Lars Goertzen (promotieonderzoek), wanneer mijn bijdrage gewenst is. In deze sessies ligt de focus op hoe leerkrachten samen onderzoeken hoe ze formatief evalueren (“innovatie”) samen kunnen ontwikkelen. Binnen de kenniskring Innoveren en Veranderen draag ik mijn steentje bij vanuit mijn expertise als onderzoeker aan de topics: onderzoekende houding van professionals, veranderaanpak en toekomstgericht onderwijs.

Buiten MOVARE:
Na diplomering aan de Universiteit Maastricht is een eerste onderzoek uitgevoerd op aanvraag van Noud Theunissen, locatiedirecteur van het Grescollege in Reuver. In dit onderzoek is de samenhang in kaart gebracht in een onderwijsinnovatie op gebied van groep doorbrekend werken in het VO en de motivatie van de leerlingen. Ook dien ik als sparringpartner en heb ik een taak in het promotieonderzoek van drs. Marcel Graus (dNP), dat gericht is op de ontwikkeling van de leraarsidentiteit, waarin eigenaarschap de verbindende factor is met mijn eigen onderzoek.

Vervolg:
Ben je gestart of ga je starten met een professionaliseringstraject, waarbij een stukje onderzoek  deel uitmaakt en je wil graag dat ik meekijk? Mail mij dan gerust: annemie.vanloo@movare.nl
In het najaar van 2021 ligt het in de lijn der verwachtingen dat er een webinar gepland wordt, gericht op een onderzoekende houding van professionals en onderzoek in je dagelijkse onderwijspraktijk (al dan niet gekoppeld aan professionaliseringstrajecten); hoe doe je dat dan?

Reacties van collega’s naar aanleiding van de geboden ondersteuning

Sterk zijn wil niet zeggen, 
dat je alles zelf moet dragen. 
Het is juist heel krachtig, 
om hulp te vragen! 

 “Precies bovenstaande hebben wij ervaren tijdens onze studie tot directeur/ib’er. Het onderzoek was toch wel een groot struikelblok. Door hulp te vragen aan Annemie, die voor onderzoek doen een passie heeft ontwikkeld, ervaarden wij veel ruimte, rust en kwam er uiteindelijk een mooi resultaat uit. De inhoudelijke ondersteuning van Annemie heeft ons helder inzicht gegeven in de complexiteit. Ons onderzoek heeft de juiste diepgang, theoretische onderbouwing en beoordeling van de validiteit ontvangen." (Monique Ronden; Leander Versleijen; Rob Aspers; Marina Schmits; Bonnie Gubbels).

De waarde van evidence-based onderzoek in het onderwijs is steeds belangrijker voor het verbeteren van onderwijs. Annemie verbindt wetenschappelijk onderzoek op een constructieve wijze aan de dagelijkse lespraktijk. Haar kennis van zaken voor het doen van dit soort onderzoek kan elke onderwijsorganisatie steviger maken in het uitvoeren van de kerntaak: geven van goed onderwijs. Zij heeft een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van een categorieënsysteem en heeft bijgedragen aan de analyse van talloze blogs. Zowel inhoudelijk, als motivationeel een prima onderzoekspartner! (Noud Theunissen; Lars Goertzen; Marcel Graus).

"Annemie, een onderwijsspecialist pur sang. In haar specialisme heeft ze echte aandacht voor de mens in de organisatie. Zij verbindt ambities met strategie en brengt mensen in een veilige en natuurlijke leermodus waardoor de professionele leercultuur een kwalitatieve impuls krijgt." (Roger Bertrand)
 

Webinar Verwijsindex

Vroeg Samenwerken in Parkstad (VIP) nodigt medewerkers van onze organisatie uit om op donderdag 8 juli a.s. deel te nemen aan een webinar over de Verwijsindex. Tijdens de online bijeenkomst geven de sprekers Jolanda van Boven en Peter Gunst inzicht in het juiste gebruik van de Verwijsindex en vertellen zij welke praktische handvatten voor gebruik mogelijk zijn binnen de toepassing van de AVG. Naast een informatief gedeelte kent deze webinar ook een actief gedeelte, waarin gezamenlijk mogelijke belemmeringen in het gebruik van de Verwijsindex worden besproken.

Aanmelden
De webinar vindt plaats via MS Teams en start om 13.30 uur. Aanmelden kan tot en met 30 juni a.s., onder vermelding van naam en e-mailadres via vip@heerlen.nl  Degenen die zich hebben aangemeld, ontvangen begin juli de uitnodiging met link voor deelname.
 

Rubriek Vitaliteit en werkgeluk: wist je dat…? 

Vitaliteit en ontwikkeling van de medewerkers zijn speerpunten in het MOVARE-beleid. In de komende tijd gaan we onderzoeken hoe we Vitaliteit optimaal vorm gaan geven binnen MOVARE. In de tussentijd delen we via het bestuursjournaal berichten, fun facts en ‘wist-je-datjes’ over Vitaliteit met jou.  

Het afgelopen half jaar hebben we heel wat onderwerpen en oefeningen nader bekeken, die (kunnen) bijdragen aan jouw vitaliteit, gezondheid en welzijn. Vorige week maakten we al een begin, maar ook vandaag en de komende weken blikken we hierop terug. Vandaag zoomen we nog eens in op enkele oefeningen die je kunt doen om jezelf wat meer aandacht te geven, om jouw eigen geluk te boosten. Lees je mee?

Oefening ‘dankbaarheid’: schrijf op waar jij dankbaar voor bent!
Uit onderzoek is gebleken dat het stilstaan bij en het uiten van dankbaarheid je gelukkiger, gezonder en zelfverzekerder maakt. Ook slaap je beter en kun je je gemakkelijker aanpassen aan veranderingen. Maar wat betekent dankbaarheid voor jou en hoe maak je dit voor jezelf zichtbaar?  Het antwoord hierop is eigenlijk simpel: schrijf het op! Start jouw (werk)dag met het opschrijven (max. 2 minuten) van datgene waar jij dankbaar voor bent. Dit kan van alles zijn: je leefomstandigheden, je gezondheid, de aanwezigheid van bepaalde mensen in jouw leven, een (onverwachte) nieuwe kans of uitdaging, iets wat je geleerd hebt, mooi weer, (kleine) genietmomenten etc.  Door het op te schrijven, maak je de betekenis van jouw gedachten over ‘dankbaarheid’ concreter. Er worden dan meer geluksstofjes aangemaakt dan dat je er alleen maar aan zou denken.

Spiegeloefening ‘contact met jezelf’
Naast sociaal contact met je omgeving is echt, oprecht en liefdevol contact met jezelf ook van belang. Een voorbeeld van contact maken met jezelf is een oefening waarbij je voor een spiegel gaat staan. Wat zie je en wat voel je als je naar jezelf kijkt? Welke behoeften heb/voel jij als persoon? Wat straalt de persoon die jou in de spiegel aankijkt uit?  Het lijkt misschien een beetje een gekke oefening, die onwennig kan aanvoelen. Maar gun jezelf af en toe een beetje van dit soort aandacht. Wellicht verbaas je je nog over wat dat met je doet!

Oefening/opdracht ‘de gelukspot’
Wist je nog dat de gelukspot een leuke en effectieve manier is om de aanmaak van de stofjes dopamine en serotonine te stimuleren? Het enige dat je hiervoor nodig hebt, is een lege pot of vaas en kleine briefjes waar je iets op kunt schrijven.

Zo werkt het:
► Plaats jouw gelukspot op een plek waar je hem goed ziet, bij voorkeur op een plek waar je de pot meerdere keren per dag ziet staan.
 Schrijf meerdere keren per dag op een briefje een mooi moment van die dag op of iets waar je die dag (extra) dankbaar voor bent. Vouw elke keer dat je dit doet het briefje dubbel en stop het in de gelukspot.
► Doe dit meerdere keren per week. In principe geldt: hoe vaker, hoe beter! De gelukspot zal zich op deze manier langzaam vullen met allemaal fijne/mooie momenten.

Het terugdenken aan en stilstaan bij mooie en fijne momenten zorgt ervoor dat je lichaam meer geluksstofjes aanmaakt. Op het moment dat je ze opschrijft, werkt dit als een extra booster.  Voel je dat je niet zo lekker in je vel zit? Haal dan een briefje uit jouw gelukspot en lees wat erop staat. Op die manier voorziet de gelukspot jou op minder fijne momenten van een makkelijke, snelle en leuke geluksbooster. 

(Bron: e-book 'Grip op geluk', zorgverzekeraar VGZ)


Lesmateriaal muziekonderwijs

Ook deze week voorziet de SMK ons weer van leuke muzieklessen voor de groepen 1 tot en met 8. Download de lessen via de volgende linkjes: groep 1-2, groep 3-4,
groep 5-6, groep 7-8