Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers nummer 26, schooljaar 2019-2020

Informatievoorziening Coronavirus  

Als antwoord op vragen die je ontvangt van ouders/verzorgers over het Coronavirus, blijft het advies om door te verwijzen naar de GGD. Zoals eerder gecommuniceerd kun je altijd doorverwijzen naar de website via deze link. Wij volgen uitsluitend de instructies van de GGD, dat is in dezen de aangewezen instantie. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan worden alle scholen bovendien nader geïnformeerd door de GGD. Bekijk hier nogmaals het filmpje met de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Niet vergeten: Loopbaanavond 2020 morgen op basisschool Steltloper te Kerkrade

Op woensdag 11 maart 2020 vindt de Loopbaanavond 2020 plaats op basisschool Steltloper te Kerkrade. De avond begint om 18.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Het adres is: Directeur van der Mühlenlaan 30 in Kerkrade.

Tijdens de Loopbaanavond maak je kennis met andere scholen en zie je welke scholen voor komend schooljaar vacatures hebben. Je leert collega’s (beter) kennen, je maakt kennis met ikbenleerkracht.nl, je kunt netwerken en met medewerkers van P&O sparren. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop over “bewust kiezen en profileren”. Mis deze avond dus niet!

Contactpersoon: Thei Iding, tel: 045-5466968, e-mail: thei.iding@movare.nl

Pilot ‘Handle with Care’: evaluatie 2019

MOVARE is in de gemeente Heerlen betrokken bij de pilot ‘Handle with Care’. Het doel van deze pilot is  om kinderen die thuis ernstig huiselijk geweld meemaken steun te bieden in de schoolsituatie. De medewerking van de politie is daarbij een belangrijke factor. Op basis van de positieve resultaten van de pilot in Heerlen hoopt de werkgroep de pilot op termijn te kunnen verbreden naar andere gemeenten.

Evaluatie pilotprojecten ‘Handle with Care’
Ter afsluiting van 2019 heeft de gemeente Heerlen onlangs de evaluatie van de pilotprojecten ‘Handle with Care met ons gedeeld. In 2019 is in vier pilotregio’s aan 168 kinderen snel steun geboden op hun school, nadat zij thuis een ernstig geweldsincident meemaakten en de politie ingreep. Per pilotregio bieden scholen aan gemiddeld 1 tot 3 kinderen per week steun. Hiervoor ontvangen de scholen via politie of leerplicht het signaal: ‘Handle with Care’. 

  • Bij een derde van de leerlingen vallen de dag na een ernstig geweldsincident subtiele stresssignalen op. Veel leerlingen worden als ‘een altijd al opvallend onopvallende leerling’ beschreven door hun leerkracht.
  • Een vijfde van de kinderen verzuimt de volgende schooldag, zonder afmelding.
  • Diverse leerlingen komen te laat en hebben stress over onafgemaakt huiswerk of naderende toetsen. Na het ‘Handle with Care’ signaal is dit niet bestraft of gecorrigeerd.
  • Met de Handle with Care werkwijze krijgen kinderen steun bij het opstarten van de schooldag, kansen om een toets opnieuw te doen of wat extra positieve aandacht. Contact met leeftijdsgenootjes wordt gestimuleerd. Deze steun is volgens de vakliteratuur niet-problematiserend, normaliserend en veerkrachtversterkend.
  • Twee derde van de kinderen en de helft van hun ouders hebben op school gesproken over de gebeurtenissen thuis; de werkwijze lijkt bij te dragen aan een open schoolklimaat om gezinsgeweld te bespreken.
  • In een jaar tijd zijn op de meeste deelnemende scholen in de pilotregio Heerlen meerdere leerlingen betrokken geweest bij ernstig gezinsgeweld. In een derde van de situaties hadden leerkrachten geen enkel vermoeden van gezinsproblemen. Met de pilot is de bewustwording vergroot in scholen over de mate waarin huiselijk geweld voorkomt bij hun leerlingen.

Contactpersoon: Adri Rooijakkers, tel: 045-5466971, e-mail: adri.rooijakkers@movare.nl

Veiligheid in en om school (VIOS): seksueel misbruik bij kinderen

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 kinderen seksueel misbruik meemaakt. Gemiddeld zit in iedere klas van het basisonderwijs 1 leerling die seksueel wordt misbruikt. Leerkrachten hebben een belangrijke functie als het gaat om het signaleren van en handelen bij seksueel misbruik van hun leerlingen.

Hoe herken je seksueel misbruik bij kinderen? Welke hulp hebben kinderen na seksueel misbruik nodig? Wat moet je als zorgprofessional of leerkracht samen doen als je seksueel misbruik bij een kind vermoedt?

Op de programmawebsite van Geweld Hoort Nergens Thuis en ook op het YouTube kanaal van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) vind je meer informatie.

Contactpersoon: Adri Rooijakkers, tel: 045-5466971, e-mail: adri.rooijakkers@movare.nl

Directiemutaties

Martijn Somberg is voor de duur van twee jaar (tot eind 2021) interim-directeur van SBO De Boemerang te Brunssum, daarnaast blijft hij directeur van de naastgelegen basisschool Meander. Zijn opdracht is tweeledig:

•        SBO De Boemerang scoort bij het volgende inspectie-onderzoek (medio november 2020) een voldoende;

•        het vormgeven van ‘Onderwijscentrum De Insel’, met behoud van beide scholen (en hun BRIN-nummer).

Jan van Baal (tot voor kort directeur SBO De Boemerang) vervangt voorlopig de door langdurige ziekte afwezige Roger Bertrand, directeur van bs. St. Ursula in Kerkrade.

Ymie Klooster is, na verkregen positief advies van de MR, per 1 maart 2020 benoemd tot directeur van bs. De Vlindertuin te Brunssum. Thans is zij op deze school waarnemend directeur.

Na verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad is Lars Rhoen per 1 april 2020 benoemd tot directeur van bs. De Regenboog in Hoensbroek. Hij volgt de met pensioen gaande Ans Quadackers op.

Uiterlijk 1 mei 2020 gaat Ilja Theunissen naast zijn huidige functie als directeur (V)SO St. Jan Baptist Kerkrade, de functie van waarnemend directeur vervullen op de tegenover gelegen SBO Arcadia. Dit is besloten na verkregen positief advies van de MR; over de definitieve ingangsdatum vindt nog afstemming plaats.

Mutatie in GMR

Angèle Gubbels heeft recentelijk ervoor gekozen haar functie als secretaris van de GMR te beëindigen. De GMR en het College van Bestuur danken Angèle voor haar grote inzet voor en betrokkenheid bij de medezeggenschap van MOVARE in het algemeen en de GMR in het bijzonder. Zij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de GMR.
Angèle, nogmaals bedankt!

Lerarencollectief ‘PO in Actie’ van start

Onlangs is het Lerarencollectief van ‘PO in Actie’ gelanceerd. De bedoeling is dat leraren zich verenigen om in de toekomst plaats te nemen aan onderhandelingstafels, waar beleid gemaakt wordt dat door leraren uitgevoerd dient te worden. Kort gezegd: het Lerarencollectief is een vereniging van/voor/door leraren, waarin leraren als professionals beleid mee uitstippelen/uitzetten en niet slechts de uitvoerders zijn. Leerkrachten willen vooral aan de voorzijde meedenken en meebeslissen over onderwijsinhoudelijke zaken. De PO-Raad is positief en ondersteunt de oprichting van het Lerarencollectief.

Voor meer informatie verwijzen wij door naar deze link.

PO-raad uitnodiging: Werkdagen resultaatmodel en collectieve ambitie

De PO-Raad organiseert in de komende maanden, samen met de Inspectie van het Onderwijs, werkdagen rondom het resultatenmodel en collectieve ambitie. Het resultatenmodel biedt scholen de mogelijkheid hun resultaten goed te vergelijken met andere scholen en concrete ambities op te stellen voor hun leerlingen. Een van die werkdagen vindt 16 april april a.s. plaats in Sittard. De bijeenkomsten richten zich primair op schoolleiders, leerkrachten en IB-ers.  Meer informatie is te vinden op de website. Aanmelden kan via dit webformulier.