Achtergrond header

Bestuursjournaal voor medewerkers, nummer 11 schooljaar 2020-2021

Pilot digitaal ontwikkelplatfomIn het strategisch personeelsbeleid hebben we binnen de strategische pijler ‘Ontwikkelen en leren’ de ambitie om een digitaal ontwikkelplatform in te richten. Momenteel lopen er twee pilots binnen MOVARE met betrekking tot platforms waarbij modules en e-learnings worden aangeboden die specifiek onderwijsgerelateerd aanbod bevatten voor ontwikkeling op onder andere pedagogisch en didactisch vlak. Deze pilots lopen tot het einde van het schooljaar.

Nieuwe pilot met ontwikkelaanbod
Naast de lopende pilots bestaat de mogelijkheid om een groep van 20 collega’s te laten deelnemen aan een pilot met ontwikkelaanbod, dat op een laagdrempelige, Netflix achtige manier wordt aangeboden. Hierin zijn mogelijkheden voor modules op het gebied van vitaliteit, trainingen op het gebied van Microsoft 365 en persoonlijke effectiviteit. De onderstaande filmpjes geven je een beeld wat dit ontwikkelplatform inhoudt.

https://goodhabitz.com/nl-nl/how-it-works.html

https://www.youtube.com/watch?v=tUbxed435oY

https://www.youtube.com/watch?v=h4uMEdPcIAI

Ook is er een trainingsaanbod ter ondersteuning van de gesprekkencyclus. Denk hierbij aan trainingen over het functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, het goede gesprek, feedback vragen.  

Meedoen aan de pilot?
Wil je aan deze pilot meedoen? Meld je dan snel aan bij Nicole Strolenberg, e-mail:  nicole.strolenberg@movare.nl  Voor de twintig beschikbare plaatsen geldt: VOL=VOL!

Einde van dit schooljaar volgt besluitvorming over de keuze voor een structureel aanbod.
 

Reminder: Declareren vakbondscontributie 2020Alle MOVARE-medewerkers die lid zijn van een vakbond kunnen tot uiterlijk 1 december 2020 in InSite hun fiscaal voordeel aanvragen over de betaalde vakbondscontributie. Leden van de werknemersbonden die werken in het onderwijs en aangesloten zijn bij een vakbond (zoals o.a. FNV/AOB/CNV) kunnen profiteren van deze regeling, waarmee tot ruim 40 procent van het jaarlijkse contributiebedrag terug kan worden gekregen. De verrekening vindt plaats bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering. Je kunt het formulier jaaropgave voor fiscale teruggave Vakbondscontributie 2020 opvragen/verkrijgen via je eigen vakbond.
Na opvraag en invulling van het betreffende formulier kun je het uploaden in InSite via: Acties►knop Declareren►knop Vakbondscontributie.

Let op! Als het formulier niet voor 1 december 2020 in InSite staat, kan IJK de gegevens niet meer verwerken. Ook niet met terugwerkende kracht.

Contactpersoon: Jo Wetzelaer, e-mail: jo.wetzelaer@movare.nl
 

Reminder: Rechtspositionele wensen schooljaar 2021-2022Heb jij rechtspositionele wensen voor het schooljaar 2021-2022? Geef ons deze door! Het is mogelijk om via InSite jouw rechtspositionele wensen voor het schooljaar 2021-2022 (dus vanaf 01-08-2021) kenbaar te maken. Dit kun je doen via het digitale wensenformulier ‘Rechtspositionele wensen 2021-2022’.

Via Mijn InSite – Wijzigen – Knop Rechtspositionele wensen 2021-2022 kun je jouw wensen kenbaar maken ten aanzien van:

  • Jouw benoemingsomvang (= verminderen of uitbreiden);
  • Het beëindigen van jouw onderwijscarrière middels Keuzepensioen, dat is mogelijk per 1 augustus 2021. N.B. voor medewerkers die met pensioen gaan vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt de arbeidsovereenkomst met MOVARE op de eerste dag volgende op de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt;
  • Opname van tot op heden gespaard budget levensloop (2021 is het laatste jaar om via deze regeling levensloopverlof op te nemen!);
  • Inzet Duurzame Inzetbaarheid voor de diverse mogelijkheden (verlof in dit kader is alleen van toepassing op medewerkers van 57 jaar en ouder) en
  • (het nieuwe item) Loopbaanwensen.

Je hoeft het formulier alleen in te vullen als je wensen of wijzigingen voor het schooljaar 2021-2022 hebt. Geen wens of wijziging? Dan hoef je dus helemaal niets te doen!

Je wijzigingen/wensen kun je doorgeven tot uiterlijk 1 december 2020. Indien je een gesprek of uitleg wenst over bovenstaande items, kun je dit tevens kenbaar maken in ‘Mijn InSite’.

Wij willen je meegeven dat de aangegeven wensen niet altijd kunnen worden vervuld. Het realiseren ervan is afhankelijk van een aantal zaken, zoals:

  • formatieruimte op de scholen;
  • organisatorische omstandigheden van de school;
  • mogelijkheden van plaatsing;
  • aantal beschikbare vacatures etc.

Wij hechten er echter grote waarde aan dat jij in de gelegenheid wordt gesteld om jouw wensen kenbaar te maken en zullen dan ook onze uiterste best doen deze wensen te realiseren.

Contactpersoon: Jo Wetzelaer, e-mail: jo.wetzelaer@movare.nl, tel.: 06-20962559
 

Gezonde Basisschool van de Toekomst ontwikkelt door in Limburg In september jl. eindigde de succesvolle projectperiode van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) met een slotsymposium. Vier projectscholen hebben gedurende meer dan vier jaar een schat aan ervaringen opgedaan rondom het werken met gezondheid en gezond gedrag op de basisschool. Het wetenschappelijk onderzoek, waar naast de vier interventiescholen ook vier MOVARE-controlescholen deel van uitmaakten, heeft onder andere laten zien dat kinderen op de GBT na vier jaar een gezonder gewicht hebben, gezonder en gevarieerder eten en de school leuker vinden. 

Ambitie voor 2023
Nu de projectfase is afgerond, gaan we de volgende fase in. Samen met de Provincie Limburg is een ambitie geformuleerd: minstens 30 Gezonde Basisscholen van de Toekomst in 2023! Een belangrijk deel van die scholen zal opnieuw in Parkstad liggen. De regiodeal Parkstad, een samenwerkingsverband van de verschillende ministeries, de Provincie Limburg en de Parkstad gemeenten, maakt de opschaling van nu vier, naar straks 9 of zelfs 11 scholen mogelijk. Ook in Sittard-Geleen, Maastricht, Peel en Maas, Venlo, Blerick en Tegelen zijn scholen aan de slag met de voorbereiding van hun start als GBT. 

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst
Om de ontwikkeling van het concept van de GBT in de provincie te ondersteunen en om nieuwe kansen te kunnen benutten, wordt een stichting opgericht: de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst. MOVARE maakt deel uit van het bestuur van deze stichting. Binnen de stichting werken de komende jaren twee kwartiermakers aan het realiseren van de doelstelling om in 2023 dertig GBT-scholen verspreid over Limburg te hebben. De kwartiermakers ondersteunen scholen in hun ontwikkeltraject, bewaken de uitgangspunten van de GBT op nieuwe scholen en participeren actief in de landelijk lobby om de GBT ook in de toekomst verder te kunnen laten groeien. 

De kwartiermakers
Beide kwartiermakers zijn voor MOVARE geen onbekende gezichten. Marc Hendriks en Andrew Simons zijn beiden van meet af aan betrokken geweest bij het project Gezonde Basisschool van de Toekomst. Marc heeft op zijn school (bs. De Schatgraver) de praktische worsteling van een nieuw concept meegemaakt en kan met zijn ervaring scholen helpen om de juiste keuzes te maken. Andrew heeft als bovenschools coördinator veel ervaring met het werken aan en in het netwerk van alle partijen die de GBT tot een succes maken. Als kwartiermakers kunnen zij dan ook beiden een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de GBT in Limburg. 
Het kwartiermakerschap is geen fulltime baan; Marc en Andrew zullen beiden voor 0,4fte gaan werken aan de opschaling van de GBT in Limburg. 

Nieuwe ideeën en contacten? Ja graag!
De kwartiermakers staan altijd open voor nieuwe ideeën en contacten die positief kunnen bijdragen aan het succes van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Ben of ken jij iemand die iets voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst kan betekenen? Of heb je zelf ideeën over de (toekomst van) Gezonde Basisschool van de Toekomst die je met de kwartiermakers wil delen? Neem dan gerust contact op met Andrew Simons of Marc Hendriks.

Contactpersonen: Andrew Simons, e-mail: andrew.simons@movare.nl, en Marc Hendriks, e-mail: marc.hendriks@movare.nl

 

Partnering4Change – unieke samenwerking ergotherapeuten en leerkrachten  

Er is een toename van kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften in klassen. Landelijke cijfers tonen aan dat leraren aanzienlijke werkdruk ervaren. Tegelijkertijd ​geven ouders ​aan dat het leerkrachten soms aan kennis, vaardigheden en tijd ontbreekt om alle kinderen op de juiste manier te kunnen laten deelnemen aan het onderwijsproces. Dat kan anders. Ondanks de vele corona-gerelateerde obstakels sloegen Zuyd Hogeschool, onderwijsstichting MOVARE en vele andere partners de handen ineen. Samen met enthousiaste leerkrachten en ergotherapeuten lanceerden ze afgelopen voorjaar samen het pilotprogramma Partnering4Change. Hierbij ondersteunden ergotherapeuten leerkrachten in basisschoolklassen bij het verhogen van de kwaliteit in de klas. Ze begeleidden leerkrachten daarnaast met hun kennis en kunde.   

Co-design is sleutel tot succes 
De eerste onderzoeksresultaten van de nieuwe aanpak Partnering4Change zijn inmiddels bekend. De ommezwaai van individuele interventies buiten de klas naar een collectieve aanpak in de klas leverde positieve resultaten op in een korter tijdsbestek dan verwacht. Deze aanpak verbetert het welzijn van kinderen in de klas, verlaagt de werkdruk van leerkrachten en bespaart kosten in het huidige passend onderwijs. Co-design bleek de sleutel tot succes: samen gaan zitten, aandacht voor de klas en observeren loont en zorgt voor een wederzijds leereffect. De aanpak van Partnering4Change helpt bij het stimuleren en ontwikkelen van medewerkers. De leerkrachten leren letterlijk reflecteren op hun handelen en probleemdefiniëring (het waargenomen probleem is niet altijd het werkelijke probleem).   

Ondanks de korte tijd en de gelimiteerde ontmoetingen kwamen er veel bijzondere inzichten en observaties bovendrijven. Hieronder zie je een afbeelding met een quote van een basisschoollerares die een inkijkje gaf in haar eigen ontwikkelproces. Maar het had net zo goed andersom (de ergotherapeut) kunnen zijn. Contactpersonen: Aja Jansen Schoonhoven, e-mail: aja.jansen@movare.nl  en Anne Vranken: anne.vranken@movare.nl 

 

Week tegen KindermishandelingVan maandag 16 november tot en met zondag 22 november 2020 is het de Week tegen Kindermishandeling. Dit jaar staan de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die te maken hebben gehad met kindermishandeling.  Elk jaar worden er in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Dat is gemiddeld 1 kind per klas. Behalve om huiselijk geweld kan het bijvoorbeeld ook gaan om (emotionele) verwaarlozing.  Het leed van kindermishandeling kan een leven lang duren en heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.

Online cursus voor p(s)o: werken met een meldcode
Om alle leerkrachten (nog) beter in staat te stellen signalen van kindermishandeling bij hun leerlingen te herkennen en vermoedens op tijd op te volgen, brengt de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling graag de online cursus ‘werken met een meldcode’ van Augeo onder de aandacht. Deze cursus wordt nu met subsidie van de Provincie aangeboden.

Tijdens de cursus krijg je uitleg over de verschillende vormen van kindermishandeling. Je leert hoe kindermishandeling kan ontstaan, wat de gevolgen ervan kunnen zijn, welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie én wat je met deze signalen kunt doen. Je maakt kennis met de Wet meldcode en de vijf stappen van een meldcode. Aan de hand van herkenbare casuïstiek leer je wat deze stappen inhouden. Door de interactieve werkvormen ga je zelf actief aan de slag. De werkvormen worden afgewisseld met animaties en videofragmenten.

Aanmelden
Wil jij als leerkracht deelnemen aan de online cursus? Dan kun je je aanmelden via limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl
In deze folder vind je een aantal tips & tools dat de positie van professionals en vrijwilligers die met kinderen werken verder kan versterken.

De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling
De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling bestaat uit 19 ambassadeurs uit onder andere gemeenten, het onderwijs, de gezondheidszorg, de politie en het openbaar ministerie. Zij ons zich op persoonlijke titel het hele jaar door sterk voor het terugdringen en voorkomen van kindermishandeling in Limburg. Deze aanpak is ook opgenomen in de Sociale Agenda van de Provincie Limburg.

Kindermishandeling stopt niet vanzelf. We doen het samen.