Achtergrond header

Bestuursjournaal voor directies, nummer 37 schooljaar 2019-2020

Investeringen OLP


In een eerder nieuwsbericht hebben wij je meegenomen in de financiën van MOVARE. In dit bericht werd onder andere stilgestaan bij OLP. Dit nieuwsitem is daar een vervolg op.

In dit document tref je een overzicht aan van de uitgaven OLP voor schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 (2020-2021 heeft uiteraard nog geen realisatiecijfers) en de betreffende budgetten voor de vermelde jaren. We gaan de volgende spelregels hanteren voor schooljaar 2020-2021:

  • Voor schooljaar 2020-2021 wordt het budget niet overschreden. Kosten die vanaf boekmaand juni gemaakt worden, worden geboekt ten laste van schooljaar 2020-2021.
  • Scholen die in voorgaande jaren (2018-2019 en/of 2019-2020) een overbesteding hebben laten zien, zullen terughoudend zijn in het doen van uitgaven ten laste van schooljaar 2020-2021. We rekenen hierbij op de begrotingsdiscipline en verantwoordelijkheid van jou als budgethouders. 

Het bovenstaande moet ertoe leiden dat we, in tegenstelling tot voorafgaande jaren, binnen budget blijven. Voor vragen/opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met Wim en/of Martijn.

Contactpersonen: Wim van Rooij, wim.vanrooij@movare.nl en Martijn Manders, martijn.manders@movare.nl

Actuele maatregelen overzicht op intranet

Op intranet is een overzicht te vinden met alle actuele coronamaatregelen. Deze pagina wordt waar nodig geregeld bijgewerkt.

Q&A Vervangingen 2020-2021

Zoals vorige week gecommuniceerd, gaat het vervangen binnen MOVARE vanaf 1-8-2020 veranderen. Vanaf dan is er op iedere school een vervanger aan de formatie toegevoegd. De mensen die in de bovenschoolse vervangerspool staan, worden ingepland voor vervangingen van zwangerschapsverlof, ziekte t.g.v. zwangerschap, compensatieverlof n.a.v. zwangerschapsverlof en WIEG. 

In deze Q&A enkele antwoorden op aanvullende vragen over de veranderende situatie vervangingen. 

1. Moet ik vervangingsverzoeken indienen in de Vervangingsmanager?

Nee. Er worden geen verzoeken meer ingediend in de Vervangingsmanager. Uitzonderingen hierop zijn de aanvragen voor zwangerschapsverlof, ziekte ten gevolge van zwangerschap, compensatieverlof n.a.v. zwangerschapsverlof en WIEG. De directeur plaatst deze verzoeken in de Vervangingsmanager.

2. Moet de vervanger van mijn school ingepland worden in de Vervangingsmanager?

Nee. De vervanger is aan je formatie toegevoegd en hoeft niet meer ingepland te worden. De vervangers die ingezet worden in afwezigheid in het kader van zwangerschap worden bovenschools ingepland.

3. Een medewerker heeft een dag verlof nodig, moet ik deze aanvraag in de Vervangingsmanager indienen?

Nee. Geen enkele vervanging (met uitzondering van aanvragen in het kader van zwangerschap) hoeft meer ingediend te worden in de Vervangingsmanager. De medewerker dient het verlof aan te vragen via InSite.

4. De vervanger die aan de formatie is toegevoegd, is voor al zijn werkdagen ingezet en ik heb een afwezige. Kan ik een verzoek indienen in de Vervangingsmanager?

Nee. Je overlegt met collega's van je cluster of de vervanger die zij aan hun formatie toegevoegd hebben gekregen, beschikbaar is om op jouw school ingezet te worden.

5. Ik heb zoveel afwezigheid dat ik mijn organisatie niet meer rond krijg, kan ik een aanvraag voor vervanging indienen in de Vervangingsmanager?

Nee. Indien je organisatorisch in de knel komt, bespreek je dit met je P&O adviseur.

6. Ik heb onverwacht een afwezige. Mag ik mijn oud-collega, die via Wiertz werkt, bellen om te komen vervangen?

Nee. Invulling van de afwezigheid geschiedt door de vervanger die aan de formatie is toegevoegd.

7. Ik heb onverwacht een afwezige en een teamlid wil die dag extra komen werken. Mag ik deze inzetten?

Nee. Invulling van de afwezigheid geschiedt door de vervanger die aan de formatie is toegevoegd.

8. 's Morgens om 7 uur meldt een collega zich ziek. Kan ik Ineke bellen om een vervanger te zoeken?

Nee. Per 1-8-2020 wijzigen de werktijden van Ineke naar maandag t/m vrijdag van 8:30u-17:00 uur. Ineke is dan niet meer 's ochtends en 's avonds telefonisch bereikbaar. Ineke zorgt per 1-8-2020 alleen nog voor de inroostering van de mensen die in de bovenschoolse vervangerspool staan en voor de praktische ondersteuning van de Vervangingsmanager.

Opgave zwangerschapsverloven en WIEG

Verzoek om zo spoedig mogelijk, uiterlijk 15 juni, de al bekende verloven in het kader van zwangerschap voor schooljaar 2020-2021, middels onderstaand format per mail door te geven aan Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl).

Naam school: 

Naam afwezige

Afwezigheidscode

(ZWV, Ziekte/ZWV, Compensatie/ZWV, WIEG)

Begin- en einddatum afwezigheid 

Groep

Dagen afwezigheid

         
         
         
         


Papieren personeelsdossiers


Op veel scholen zijn nog papieren personeelsdossiers aanwezig. Soms van medewerkers die aan die school verbonden zijn, maar soms ook van medewerkers die niet meer aan die school verbonden zijn. Met ingang van dit jaar zijn alle personeelsdossiers van medewerkers van MOVARE gedigitaliseerd. Mede vanuit privacy-oogpunt is het niet langer gewenst dat er nog papieren personeelsdossiers op scholen aanwezig zijn. Wij verzoeken je de eventueel op jouw school aanwezige personeelsdossiers samen met de betreffende medewerkers te beoordelen en de noodzakelijke documenten in het personeelsdossier in InSite te uploaden. Dat kan via de button ‘Aanvullen arbeidsovereenkomst’. Gebruik vervolgens het kenmerk ‘overig’. Daarna dienen alle papieren personeelsdossiers vernietigd te worden.

Contactpersoon: Thei Iding, thei.iding@movare.nl

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)


Met ingang van 1 juli 2020 kan de partner na het opnemen van het gebruikelijke geboorteverlof aanvullend geboorteverlof opnemen, te weten vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Dit aanvullend geboorteverlof moet opgenomen worden binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Het zogenaamde aanvullend geboorteverlof wordt voor 70% bekostigd via een uitkering van UWV. Conform de CAO PO dient MOVARE dit bedrag aan de werknemer tot 100% aan te vullen. Aanvragen voor dit verlof dienen te geschieden via InSite. Voor dit verlof kan tot 70% van het totale verlof bovenschoolse vervanging worden aangevraagd.

De medewerker kan het patroon van opname van het aanvullend geboorteverlof zelf bepalen. MOVARE kan de spreiding van het verlof, zoals door de medewerker gewenst, slechts weigeren wegens een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Daaronder valt ook het niet kunnen krijgen van vervanging voor de medewerker. In dat geval moet wel in overleg met de medewerker naar een andere opname van het verlof gekeken worden.

Contactpersoon: Thei Iding, thei.iding@movare.nl.Gratis leerlingpeiling ‘Terug naar school’

Nu de leerlingen weer naar school gaan, wil ‘Scholen met Succes’ graag weten hoe zij het vinden om weer naar school te gaan. Wat hebben ze gemist in de weken thuis en wat vonden zij er juist fijn aan? Om antwoord te krijgen op deze vragen, heeft ‘Scholen met Succes’ een korte vragenlijst voor de leerlingen ontwikkeld.

Omdat een aantal MOVARE-scholen klant is bij ‘Scholen met Succes’ kunnen MOVARE-scholen gratis deelnemen aan het onderzoek. Als deelnemende school ontvang je na afloop van het onderzoek kosteloos een rapport met daarin de resultaten en een korte analyse.

Heb je als school interesse? Kijk dan hier voor meer informatie en deelname.