Achtergrond header

Bestuursjournaal voor directies, nummer 2 schooljaar 2019-2020

Workshop voor leidinggevenden; herkennen van stresssignalen bij werknemers

“Weet jij wat er speelt?”


Verzuim door levensloopstress
Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen: al deze fases brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Iedereen krijgt te maken met gebeurtenissen die grote impact hebben, zoals mantelzorg, schulden, een conflict op de werkvloer of echtscheiding. Om meer aandacht te vragen voor de psychische, lichamelijke en gedragsmatige gevolgen hiervan, lanceert ‘Zorg van de Zaak Netwerk’ de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’. De campagne richt zich op werkend Nederland, omdat bijna twee derde (64%) verzuimt vanwege levensloopstress.

Levensloopstress hoort erbij
Uit onderzoek van Zorg van de Zaak onder 1123 Nederlanders blijkt dat 82% van werkend Nederland in de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met levensloopstress.; in de top drie staan het overlijden van een dierbare, financiële problemen en mantelzorg  Andere gebeurtenissen die levensloopstress veroorzaken zijn ernstige ziekte van een ouder, echtscheiding, het overlijden van een ouder. Bijna een vijfde van de werknemers heeft zich wel eens ziekgemeld op het werk vanwege moeilijkheden in de privésfeer. Werk en  privéleven kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Ruim zes op de tien verzuimden vanwege levensloopstress
Van degenen die in de afgelopen vijf jaar één of meerdere momenten van levensloopstress ervaarden, geven ruim zes op de tien aan vanwege deze gebeurtenis(sen) afwezig te zijn geweest van hun werk (64%). Veel leidinggevenden hebben het idee dat de levensloopstress van de medewerker ongrijpbaar is, terwijl de symptomen zichtbaar zijn. Het is belangrijk dat directeuren, leidinggevenden oprechte interesse tonen en de juiste aandacht hebben voor medewerkers. Dat begint met regelmatig vragen hoe het gaat. Zo blijven ze beter op de hoogte van wat er speelt. Het verlaagt ook de drempel voor werknemers om eventuele issues te bespreken. Denk aan een hoge werkdruk, beginnende psychische of lichamelijke klachten en problemen in de privésituatie. Een goede en open relatie met medewerkers maakt het voor hen makkelijker om zaken bespreekbaar te maken.

Weet jij wat er speelt?
De campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ is een initiatief van Zorg van de Zaak Netwerk, waarmee zij aandacht vraagt voor de levensloopstress van werkend Nederland. De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. Er moet dus meer en de juiste aandacht aan worden besteed. Zorg van de Zaak wil zowel werkgevers als werknemers hiervan bewust maken en het taboe eraf halen zodat ze hierover tijdig in gesprek gaan. Op die manier kan er op tijd worden ingegrepen en tot een oplossing worden gekomen om uitval deels of helemaal te voorkomen.

Workshop voor leidinggevenden
Aansluitend op deze campagne verzorgen onze bedrijfsartsen Anouk Scheepers en Marco Bos een workshop om meer inzicht te geven aan leidinggevenden en hen tools mee te geven om signalen bij medewerkers te herkennen en tijdig in gesprek te gaan. De workshop wordt gegeven op drie donderdagen na het plenaire directieberaad en wel op donderdag 12 september 2019, donderdag 31 oktober 2019 en donderdag 12 december 2019 van 13.00 tot 15.00 uur. Om de groepsgrootte beperkt te houden tot max. 15 deelnemers en de workshop zoveel als mogelijk interactief te maken, krijgt elke leidinggevende een persoonlijke uitnodiging via mail.

Contactpersoon: Marina de Man, tel: 045-5466978, e-mail: marina.deman@movare.nl

Inloggen website Planon

Medewerkers van scholen die toegang hebben tot Planon kunnen problemen ervaren met het inloggen op de Planon website. Dit heeft te maken met het feit dat het adres dat naar de Planon website verwijst, gewijzigd is. In deze handleiding lees je hoe je correct kunt inloggen.

 

Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
 

Per 1 augustus 2019 is de hiervoor genoemde wet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel vallen niet onder het verbod. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen. Onze scholen hebben dus ook te maken met deze wet. Het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding geldt niet alleen voor leerkrachten, leerlingen en ouders maar ook voor andere bezoekers in en rond het schoolgebouw (dus ook het schoolplein en andere terreinen die bij de school horen). Het verbod is gekoppeld aan het gebouw, ongeacht de activiteit. Ook wanneer er geen onderwijs wordt gegeven, maar het onderwijsgebouw bijvoorbeeld verhuurd is aan derden buiten schooltijden, is het verbod van kracht.

Hoe dienen onze scholen om te gaan met het verbod?
Het advies luidt om het verbod op een positieve manier te onderbouwen, door uit te leggen dat het vanuit de onderwijskundige en pedagogische opdracht die de school heeft belangrijk is dat je elkaars gezicht kunt zien. Daarnaast door aan te geven dat het voor de veiligheid van leerlingen en personeel belangrijk is te herkennen wie rondloopt in en om de school en tot slot dat de school zich met deze schoolregel aan de wet houdt. Op informatieavonden/-gesprekken voor ouders van nieuwe leerlingen kan aandacht gegeven worden aan hoe de school omgaat met school- en kledingregels. Ook op kennismakingsbijeenkomsten/-gesprekken voor nieuwe leerlingen kunnen deze regels besproken worden. Het is overigens niet verplicht het verbod in de schoolregels op te nemen, de wet geldt immers los van de schoolregels.

Wat te doen als iemand het verbod overtreedt?
Wanneer een schoolmedewerker, een leerling of een ouder met gezichtsbedekkende kleding op school komt, wordt van iedere professional verwacht dat hij deze persoon aanspreekt op het overtreden van de wet. Net zoals bij ieder ander algemeen verbod. De medewerker wordt ‘verzocht’ de overtreder aan te spreken, maar hij is niet in overtreding als hij niets zegt. De school ook niet. Alleen diegene die met gezichtsbedekking aanwezig is, is in overtreding. Echter andere ouders, medewerkers of personen in de school kunnen wel de politie bellen en die escalatie kan beter vermeden worden. Het advies luidt dan ook om de directeur of zijn plaatsvervanger de betreffende persoon te laten aanspreken.

Hoe pak je dit “aanspreken” aan?

  • Bedenk wat een goede plek is om rustig samen in gesprek te gaan. Wanneer degene die je wilt aanspreken buiten het schoolgebouw is, schat je in of het verstandig is om hem of haar uit te nodigen voor een gesprek binnen.
  • Houd rekening met de gevoelens van de ander en spreek hem of haar zo mogelijk niet aan in het bijzijn van anderen.
  • Benoem het ongemak door te zeggen “Ik vind het vervelend om hierover te moeten beginnen…”
  • Geef aan wat de aanleiding is van het gesprek, bijvoorbeeld “Ik wil graag met u in gesprek over uw gezichtsbedekkende kleding, want op onze school is het niet toegestaan om…, omdat…”
  • Bespreek samen wat mogelijke oplossingen zijn en gebruik verbindend taalgebruik, zoals in dit voorbeeld waarbij een moeder met niqab haar zoon van school komt halen: “Laten we samen bespreken hoe we een oplossing kunnen vinden, zodat uw zoon, leerling van onze school, gehaald en gebracht kan worden.” Zo kan gevraagd worden of de niqab in een volgend contact af kan of dat een ander familielid de leerling van school kan halen.
  • Wanneer emoties opspelen, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene zich gediscrimineerd voelt, kan deze een gesprek weigeren of verhaal gaan halen. Probeer zelf rustig te blijven en de situatie te de-escaleren. Stel voor om op een ander moment een gesprek te hebben en vraag de betrokkene rustig om de school of het plein te verlaten. Eventueel kunt u de politie inschakelen. Waarschuw betrokkene dan bijvoorbeeld op deze manier “Ik wil u vragen te stoppen met schreeuwen en rustig te praten, anders ben ik genoodzaakt de politie te bellen, vanwege de rust en veiligheid van de kinderen.”

Bron: Stichting School en Veiligheid.

Contactpersoon: Thei Iding, tel: 045-5466968, e-mail: thei.iding@movare.nl