Achtergrond header

Bestuursjournaal voor schooldirecties, nummer 25 schooljaar 2020-2021

Project Schoolkracht

In januari hebben maar liefst 32 scholen van MOVARE een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling Schoolkracht. Er zijn landelijk zo’n 4.700 aanvragen ingediend. Terwijl er plek is om – afhankelijk van het aangevraagde bedrag – ongeveer 170 tot 190 aanvragen toe te kennen. Daarom heeft er een loting plaatsgevonden en zijn slechts twee van onze scholen ingeloot.

Partnering4Change
De Schatgraver zet in op het project Partnering4Change. Dit is een partnership tussen een ergotherapeut en leerkracht. Deze samenwerking biedt handvatten voor de leerkrachten, ergotherapeuten en ouders en beoogt het bevorderen van schoolse participatie van alle kinderen op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau met intensieve betrokkenheid van alle partijen. Enkele scholen van MOVARE, waaronder de Schatgraver, hebben afgelopen jaren reeds kennisgemaakt met deze aanpak.

Enigma kwaliteitsaanpak
OBS Wereldwijs gaat aan de slag om de kwaliteitsstructuur in te richten volgens de Enigma kwaliteitsaanpak. Deze structuur gaat handvatten bieden om leerkrachten meer in hun kracht te zetten (de leraar als professional, aandacht voor vakmanschap) en biedt hen de autonomie om hierin te groeien.

Nieuw inzicht
We wensen beide ingelote scholen veel succes met hun aanpak. Voor de scholen die zijn uitgeloot is het uiteraard heel jammer. Met name omdat we ook hierbij verschillende sterke projecten hebben aangetroffen. Van verschillende kanten wordt geopperd dat deze uitgelote scholen toch willen bekijken op welke alternatieve wijze zij met de voorgenomen ontwikkeling aan de slag kunnen gaan. In die zin heeft het schrijven van de aanvraag wellicht ook een nieuw inzicht opgeleverd dat helpend kan zijn in de toekomst. Ook hen wensen we veel succes met de eventuele uitvoering van de plannen.

Contactpersoon: Jos Feron, e-mail: jos.feron@movare.nl


Presentaties directeurenberaad

Afgelopen donderdag vond het directeurenberaad plaats. Zoals gebruikelijk kun je onderstaand de presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn toegelicht, bekijken en/of downloaden.

- Presentatie ‘Themaonderzoek Kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie 
- Presentatie ‘Rol van de thuisnabije school’ 
- Presentatie Werkverdeling
 

Digitaal vragenuurtje COVID-19 van GGD Zuid Limburg 

De GGD Zuid Limburg biedt een digitaal vragenuurtje ‘COVID-19 en het basisonderwijs’ aan op dinsdag 16 maart van 16.00 – 17.00 uur.  Hierbij zal het scholen-team GGD Zuid Limburg aanwezig zijn, bestaande uit collega’s van de unit infectieziektebestrijding, team bron- en contactonderzoek en de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Zij bespreken de laatste stand van zaken rondom bron- en contactonderzoek bij een besmetting bij een leerling en/of leerkracht. Ook willen ze de gelegenheid geven om vragen te stellen.

Aanmelden 
Bij interesse voor deelname aan dit vragenuurtje, kun je je aanmelden via infosim@ggdzl.nl. Tevens het verzoek vanuit de GGD om de eventuele vragen alvast door te geven, om de vragen te clusteren. Al is er tijdens het overleg zelf ook nog tijd om nieuwe vragen te stellen. Bekijk hier ook de brief die in het kader van de heropening scholen in de week van 1 februari is verstuurd.
 

Notitie uitvraag thuiszitters

Bijgevoegd vind je de notitie ‘Uitvraag thuiszitters’ . Hierin staan onder andere de knelpunten in de praktijk, het onderzoek naar de actuele situatie op MOVARE-scholen en de opbrengsten van dat onderzoek. Zie hier ook de presentatie thuiszitters. 
 


Loopbaanontwikkeling 2021, update 4

Hieronder volgt inmiddels update 4 van Loopbaanontwikkeling. Wat staat er nog op de to-dolijst?

  • Deze week moeten alle vacatures in InSite geplaatst zijn.
  • Directeuren die dit nog niet gedaan hebben, worden verzocht uiterlijk 12 maart hun vacature(s) te plaatsen.
  • Voor het opstellen van een vacaturetekst voor jouw school, gebruik hiervoor dit format .
  • De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
  • De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.


Quickscan Burgerschap

Scholen werken al sinds 2006 aan burgerschapsonderwijs. Ondanks alle inspanningen concludeert de inspectie dat het beter kan. De PO-raad heeft ter ondersteuning van de scholen een quickscan Burgerschap ontwikkeld. Het invullen van deze quickscan door al onze scholen zien wij binnen MOVARE als een belangrijke eerste stap. Het initiatief voor het invullen van de scan komt van het College van Bestuur.

Lees in dit document alles over de Quickscan en hoe je deze invult. Het uiteindelijke schooldiagram graag uiterlijk 6 april opsturen naar Jos Feron (jos.feron@movare.nl). Hulp nodig bij de quickscan of andere vragen? Neem dan contact op met Jos Feron (jos.feron@movare.nl).

 


Onderwijs en Kwaliteit worden één afdeling: Onderwijskwaliteit

Graag willen we je informeren over de nieuwe afdeling Onderwijskwaliteit. Deze valt onder POK, dat eerst Personeel, Onderwijs en Kwaliteit was. Onderwijs en Kwaliteit wordt samengevoegd tot één afdeling. In dit artikel leggen we je uit waarom.

Onderwijskwaliteit is onze opdracht. Om de ambities in onze onderwijskwaliteitsvisie te bereiken is het van belang dat de afdelingen Personeel, Onderwijs en Kwaliteit (POK) hier beter op aansluiten. In het bijzonder de centrale rol voor onderwijskwaliteit vraagt een herbezinning op de toekomst van de afdelingen. Om samen met de scholen te bouwen aan kwaliteitszorg is meer nodig. Daarom hebben we ook nagedacht over de vormgeving van afdelingen, teams en functies. Het feit dat kwaliteit primair gaat over onderwijs en dat onderwijs gericht is op het bereiken van een zo hoog mogelijke (onderwijs)kwaliteit, maakt een scheiding overbodig.

Vernieuwde visie
De vernieuwde visie op onze dienstverlening brengt ons bij de vervolgvraag: hoe richten we de afdeling in om onze doelen te realiseren? ‘Het verbeteren van de onderwijskwaliteit’ is ons vertrekpunt. Dit wil zeggen dat gegevensverzameling (overzicht), analyse (inzicht) en handelen op basis van analyse (uitzicht) in het hart van het werk van álle adviseurs zitten. Pas in de laatste fase (het handelen) komen de verschillen naar voren: de ene adviseur richt zich meer op onderwijs, terwijl de ander zich meer op het systeemniveau van kwaliteit werkt.

Voordelen van de samensmelting

➢De ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor MOVARE speelt zich niet af in een vacuüm, maar

is direct gerelateerd aan de onderwijsprocessen op scholen.

➢Kwaliteit is geen op zichzelf staand doel, maar altijd onlosmakelijk verbonden met het

onderwijs. Het kwaliteitssysteem ontstaat door een wisselwerking tussen de onderwijspraktijk en

de theorie op het gebied van kwaliteitszorg.

➢Kwaliteitsbeleid vormgeven in samenspraak met Onderwijs kan eerder rekenen op

draagvlak in het veld.

➢ Onderwijsadviseurs leren vraagstukken nadrukkelijk te benaderen vanuit een kwaliteitsgericht

perspectief. Hierdoor dragen zij in hun contacten met de scholen direct bij aan het realiseren van

het kwaliteitssysteem.

Benoeming Andrew Simons als Coördinator Onderwijskwaliteit
In opvolging van Giel van Kaam als Coördinator Onderwijs, stellen wij gezien de omvang en de diversiteit aan functies binnen de afdeling Onderwijskwaliteit een coördinator Onderwijskwaliteit aan. Dit zal Andrew Simons voor zijn rekening gaan nemen. Hij zorgt voor de functionele (vakinhoudelijke) aansturing van processen en bewaakt de kwaliteit van resultaten. Ook borgt hij de ingezette ontwikkelingen en draagt hij zorg voor de verbinding tussen de verschillende expertisegebieden en kenniskringen. Andrew zal tot augustus 2023 ingezet worden. Dit om in de transitieperiode de ingezette koers te waarborgen.

Contactpersoon: Andrew Simons, e-mail: andrew.simons@movare.nl
 

OnderwijsMonitor Limburg

Vanaf 15 maart start de OnderwijsMonitor Limburg (OML) met de afnames van vragenlijsten. Van de groepen 2 en 8 krijgen de leerkrachten en de ouders/verzorgers een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. In groep 8 vullen de leerlingen zelf in de klas ook een vragenlijst in.

In verband met de bijzondere omstandigheden dit schooljaar is de afnameperiode voor de leerkracht- en leerling-vragenlijst verruimd t/m vrijdag 16 april. In de vragenlijsten zijn deze keer ook vragen opgenomen over welke zorgen er leven door de coronapandemie en wat de gevolgen hiervan zijn voor het onderwijs.

Hieronder vind je meer informatie over de OML en de relatie van de OML met de Educatieve Agenda Limburg (EAL). OML benadert de scholen volgende week ook rechtstreeks via de directeur/contactpersoon op school om verder te informeren over de praktische zaken rondom de afname van de vragenlijsten, die dit jaar voor het eerst digitaal zal plaatsvinden.

Lees meer in onderstaande documenten: